(Baothanhhoa.vn) - Ngày bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 đang đến gần, mỗi cán bộ, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) sẽ là một cử tri gương mẫu, một tuyên truyền viên tích cực tham gia vận động, phục vụ bầu cử tại các địa phương, đơn vị. Bằng sức trẻ, trí tuệ, niềm tin và lý tưởng, trong những ngày này, tuổi trẻ Thanh Hóa đang có nhiều hoạt động thi đua sôi nổi, rộng khắp hướng về ngày bầu cử.
w7Xhuqbhu53GoeG7t8OJdU9P4buL4buXTOG6reG6rMOTw4nDgeG7l8O04bqtw5JJ4bqsxqHDk07huqLGoeG6reG6pnXhurrhuqbGoSnDinXGoeG6puG7kuG7iuG6uuG6pMah4buc4bqwxqHhurrhuqTDueG7oMah4bu1eMOSxqHhu7fGoMO1L+G6puG7ncO0w7VMxqHhu7fDiXVPT+G7i+G7l0wpw4F14bu54buXw7Qy4bqkw7nhu6DGoeG7tXjDksah4bu3xqDGoUDhu7TDoinGoUXhuqbDinXGoeG7h+G6v8ah4bucw7nGoUHhu6XhuqzGoeG7teG6rOG6ssOSxqEpQDLhu7jGoeG7t8O64bu3xqHhu7d3TG/GoeG6uuG6puG6rOG6tuG6uMahRVHGoeG7o+G7m+G7o+G7nS3hu6Phu5vhu6NxxqFBdeG6uuG6pMahQeG6ruG6usah4bqkeOG6um/GoeG6uMON4bqsxqHhu7fDuuG6usah4bu1SG/GoUHhurzDueG6usah4buc4bqsxILhurpvxqHDk+G6pnXhurrhuqbGoeG6uuG6rMSC4bq6xqHhu41A4bq/4bqtMuG7j8ahT8ODxqHDicO5xqHhurhIw5PGoeG7t8agxqHDk07huqzGoeG6pOG7ksOM4bq64bqkxqHhurjhu7PDkm/GoeG6uEjDk8ahw5PDkuG7oMSC4bq6xqHDk07DkuG7oOG6sOG6usah4buc4bqsxILhurrGocOT4bqo4bu34bqmxqHhu7fhu5bhu7fGocOT4bqmdeG6uMah4bqk4bqsdcah4buceeG6usahQUjhurrhuqRvxqFM4bqmw5Xhu7fGoeG7nMOVxqHhu7V4w5LGoeG7t8agxqHDk+G7peG6rMah4bu3w7rhu7fGoUFCdcahTOG6puG7ksOM4bq64bqkb8ahQcOM4bq6xqHhu5xCw7PGoeG7tOG7q+G6uuG6pMahT+G7mOG7t8ahw5NO4bqib8ahw5NO4bqoxqHDk8OS4bq2b8ah4bq64bqs4bqw4bq4xqHDk+G6rOG6usah4bucw7nGocOJUMahw5Phu5JK4bq64bqkb8ahw5NO4bq84bq64bqkxqHhurrhuqbhu5rhurrhuqTGoeG6uuG6pMO54bugxqHhurrDueG7oG/GocOTw5JJ4bqsxqHDk07huqLGoeG6reG6pnXhurrhuqbGoSnDinXGoUF14bq64bqkxqHhu7fDisah4bq64bqm4bqs4bqww5LGoeG6puG6vOG7pcOTxqFBSOG6uuG6pMahw5PhuqbhuqzGoUHDknXGoU/hu4ThuqzGoeG6uknhuqxvxqFOSOG6uuG6pMahReG6puG7qUzGoeG6puG7kuG7iuG6uuG6pMah4buc4bqwxqHhurrhuqTDueG7oMah4bu1eMOSxqHhu7fGoMOzw7UvTMO0w7VMxqHhu7fDiXVPT+G7i+G7l0zhu7Thurzhu7nhu6Dhu5fGoU/Dk+G7oMOJw4Hhu4vhu5fDk8OB4buew5MtdcOJ4bqs4bqk4bq6bcah4bu3w4HhurrDk8OBTm7hu5fDtMO14bqs4bq44bqkxqHhu7fDiXVPT+G7i+G7l+G6rOG7tsOB4bq6w5PDgU7hu5fGoU/Dk+G7oMOJw4Hhu4vhu5fhu6Lhuqzhu7nDk+G6pm3GoXFw4bubTOG7nm7GoeG6psOB4bqs4bqk4bqmw5NtxqHhu6Hhu5vhu51M4buebuG7l8ahT07hu7fhu4vhu5cvL+G6rMOz4bu1deG6vMOT4bqmdeG6uuG6puG6puG6vHXDs+G7nOG6ui/hurrDgeG7ok8v4buj4bud4budci/hu51yc+G7ueG7n+G7o+G7m+G7oeG7n+G7neG7n8OTc+G7n3Jw4bujw4nhu5vDs8SQTOG6pGxO4buLceG7n3Thu5fGoXXDicOT4buL4buX4bqtw5JJ4bqsxqHDk07huqLGoeG6reG6pnXhurrhuqbGoSnDinXGoeG6puG7kuG7iuG6uuG6pMah4buc4bqwxqHhurrhuqTDueG7oMah4bu1eMOSxqHhu7fGoOG7l8ah4bui4bqs4bu5w5Phuqbhu4vhu5dxcOG7m+G7l8ah4bqmw4HhuqzhuqThuqbDk+G7i+G7l+G7oeG7m+G7neG7l8ahL8O0w7UvTMO0w7VMxqHhu7fDiXVPT+G7i+G7l0zhu7Z1TMOT4bqs4bq84bq64buXw7Thu7jhuqzhurThurrGoUHDueG6usah4oCc4bu2xqDGocOTTuG6rMahw5NO4bqixqHDk+G6pnXhurjGoeG6pOG6rHXGoeG7tXjDksah4bu3xqDGoUDhu7TDoinGoUXhuqbDinXGoeG7h+G6v8ah4bucw7nGoUHhu6XhuqzGoeG7teG6rOG6ssOSxqEpQDLhu7jGoeG7t8O64bu3xqHhu7d3TG/GoeG6uuG6puG6rOG6tuG6uMahRVHGoeG7o+G7m+G7o+G7nS3hu6Phu5vhu6Nx4oCdw7PDtS9Mw7TDtUzGoeG7t8OJdU9P4buL4buXTOG7tOG6vOG7ueG7oOG7l8O04bu0w7rhurjGoU/DusOTxqFP4buWxqHhu7fhuqZDxqFB4bul4bq8b8ah4bqm4buS4buK4bq64bqkxqHhu7nhu7PhurrGoeG7t8OUdcah4bu0deG6usah4bu04bqoxqHDk+G6puG7ksah4bqtTsOS4bq64bqkxqHhu5LDjOG6uuG6pMahQOG6vMO54bq6b8ah4bu0deG6usah4bqt4bqm4buS4buI4bq64bqkxqHhu5zDlcah4bqtQ+G6uuG6psahw5Thu6BvxqHhu7R14bq6xqHhuq3huqbhu5Lhu4jhurrhuqTGoeG7nMOVxqHhuq1D4bq64bqmxqFB4bq8w7nhurrGoUHFqcah4bueduG7oMah4bu54buW4bq64bqkxqFF4bquxqHhuqbhurzhu6Xhu7fhuqZvxqHhuqbhu5Lhu4rhurrhuqTGoeG7ueG7s+G6usahw5NJxqHhu7fhuqbhu5jhu7fGoeG7t8O64bu3xqHhuqbhurzhu6XDk8ahQUjhurrhuqTGocOTw5Lhu6DEguG6usahw5NOw5Lhu6DhurDhurrGoeG7tXjDksah4bu3xqDGoUDhu7TDoinGoeG7nMO5xqFB4bul4bqsxqHhu7XhuqzhurLDksahKUAy4bu4xqHhu7fDuuG7t8ah4bu3d0xvxqHDk07huqzhurLhurrGoUXhuqZ14bqsxqFB4bqu4bq6xqHhu7fDuuG7t8ah4bu3d0zGoeG7tUjGoUHhurzDueG6usahw5NO4bq84bq64bqkxqHDk+G6vMO54bq6xqHDk0PhurrhuqbDs8ahQEfhurrhuqTGocOT4bqm4buI4bqsb8ah4bu34bqmQ8ahQeG7peG6vMah4bu3w7rhu7fGoeG7t8OMxqFPSsahQeG6vMO54bq6xqHDk8aw4bq64bqkxqHhu7fhu5Lhu4jhurrhuqTGoUXhuqzhurLhurjGocOTTnVvxqHhurrhu6nhurjGoeG7teG7qcOTxqHDk+G6quG6uuG6psah4bqm4bqq4bq64bqmxqHDk+G7ksahw5Phu5JK4bq64bqkxqHhu7fDlHXGoeG7t8O64bq6xqHhu7VIb8ahQOG6v+G6rTLGocOTTuG6vOG6uuG6pMahw5ND4bq64bqmb8ahRUJMxqHDk+G6puG7iOG6rMahQULhurrhuqbGoeG6puG7kuG7iuG6uuG6pMahQXfDksahw5NOdeG6uuG6psah4bu34bqmRuG6uuG6pMah4bq44buA4bqsxqHDicOSeeG6usahQeG6rOG6tsOSxqHhu57DkuG7oMSC4bq6xqHDk+G7peG7t2/GocOJxKjhuqzGoeG7ucOV4bq64bqkxqHhu7fDkkjhu7fGoeG7tXjDksah4bu3xqDGoUHhurLGoeG6pHbhu6DGoU5G4bqsbsahw5NJxqHhu7fhuqbhu5jhu7fGoeG7t8O64bu3xqFBSOG6rMahw5PhuqZ14bq64bqmxqHhurrhuqzEguG6usahw5PhuqrhurrhuqbGoeG6uuG6pMOS4bug4bq24bq6b8ahw5PhuqZ14bq64bqmxqHhurrhuqzEguG6usah4buew5LhurrhuqTGoUXhuqjhu7fhuqbGocOT4bqmdeG6uMah4bqk4bqsdcahQeG7p+G6uMah4bq64bqmeeG6usahw5NOdeG6uuG6pMahw5NO4bqoxqFF4bqmw5LGoeG7nOG7luG7t8ah4bu1eMOSxqHhu7fGoG7GoUzhuqZG4bqsxqHhuqbEqEzGoeG7t+G6puG7scOTxqHhu7fhuqbDg8ah4buc4buK4bqsxqHhu7fDuuG7t8ahw4nhu5bhu7fGocOJ4buSxKjhurrhuqTGoeG7t+G6puG7mOG7t8ah4bq6xrDhurrhuqTGoeG7nnbhu6DGoeG7ueG7luG6uuG6pMah4bu34bqm4buSw4zhurrhuqTGocOTTuG6quG6uuG6pm/GoUXhuq7GoeG6puG6vOG7peG7t+G6psahw5PhuqZ14bq4xqHhuqThuqx1xqHhu7Xhu6fhurzGoeG7nOG6tsahdeG6usahw5PhurzDueG6usahw5Phu6XhuqzGoeG7t8O64bu3xqFB4bqs4bqy4bq4xqHhu7V4w5LGoeG7t8agw7PDs8OzxqHhuq3hu5TGoUHDim/GoeG6unbhurrhuqTGoeG7t3XhurzGoVDGocOT4bqm4buY4bu3b8ahw5NOw7rhu7fhuqbGoeG6uuG6puG6rOG6tuG6uMah4bu3w5R1xqFA4bq/4bqtMsahw5NO4bq84bq64bqkxqHDieG7lnXGoeG7t+G6puG7gOG6usahQeG7peG6rMah4bu14bqs4bqyw5LGoeG7nuG7mOG6uuG6pMahQcO64bq64bqkxqFB4bul4bqsxqHhu7nhuqzhurbhurrGoeG7t+G6puG6vMahUMah4bu34bqm4bqob8ah4bq64bqkw5Lhu6DhurbhurrGoeG7nOG7gOG6uuG6pMah4bu3w5R1xqEy4bqmduG6usah4bu5duG6usOzw7UvTMO0w7VMxqHhu7fDiXVPT+G7i+G7l0zhu7Thurzhu7nhu6Dhu5fDtDHhu4rhuqzGoUF24bugb8ah4bu34bqm4bqs4bqww5LGoeG7o+G7oy3hu6FvxqHDk+G7peG6rMah4bqmw5Lhu6DhurbhurrGoeG7g8SC4bq6xqFAQuG6uuG6pm/GoeG7tHXhurrGoeG6reG6puG7kuG7iOG6uuG6pMah4bucw5XGoeG6rUPhurrhuqbGoUHhurzDueG6usahw5NJxqHhu7fhuqbhu5jhu7fGoeG7ueG6rOG6tOG6usahQcO54bq6xqHigJzhu7bGoMahw5NO4bqsxqHDk07huqLGocOT4bqmdeG6uMah4bqk4bqsdcah4bu1eMOSxqHhu7fGoMahQOG7tMOiKcahReG6psOKdcah4buH4bq/xqHhu5zDucahQeG7peG6rMah4bu14bqs4bqyw5LGoSlAMuG7uMah4bu3w7rhu7fGoeG7t3dMb8ah4bq64bqm4bqs4bq24bq4xqFFUcah4buj4bub4buj4budLeG7o+G7m+G7o3HigJ3Ds8ahQHbhu6DGocOJw7nGoeG6puG6vOG7pcOTxqFBSOG6uuG6pMahQeG6rOG6suG6uG/GoUHhu5LEqOG7t8ah4bqtQ+G6uuG6psahQeG6vMO54bq6xqHhu7fhuqZDxqFB4bul4bq8xqHDk0nGoeG7t+G6puG7mOG7t8ah4buc4buK4bqsxqFP4buWxqHDk+G6pnXhurjGoeG6pOG6rHXGoeG7t8OUdcahReG6puG6vOG7p+G6uuG6pMahcOG7m+G7m8ahQOG6v+G6rTLGocOTTsSC4bq6xqFBQnXGoeG7tcO54bq6xqHhuqbDkuG7oOG6tuG6usOzxqHhuq3hu6XhuqzGoeG7ueG6rOG6tOG6usahQcO54bq6b8ahQeG7hOG6uuG6pMahQeG7p+G6vMah4bu3w7rhu7fGoUDhur/huq0yxqFBxanGoUHhu5LEqOG7t8ah4bqk4bqs4buK4bqsxqHDk+G6puG6rOG6tsOSb8ahTOG6pknGoeG7teG6rOG6ruG6usah4bu3w7rhu7fGoeG7t+G6psOUxqHDk07hu5LDjOG6uuG6pG/GoU3DknXhurrGoUHhuqzhurLhurjGocOJxanhurrhuqbGoUHhu6XhurxvxqHhu7fhuqZDxqFB4bul4bq8xqHhu7fDlHXGoUDhu6fhurrhuqRvxqEy4bqmw7nGoeG6uuG7kuG7iuG7t8ah4buc4bqwxqHhu7fDkkjhu7fGoeG7tXjDksah4bu3xqDGoUHhu5LEqOG7t8ah4bq6xILDksahw5NO4bq84bq64bqkxqHhu7fDuuG7t8ah4bu34bqmQ8ahw5PhuqZCxqHhu7fDlHXGoeG7tEjGoeG7tuG6puG6qOG6uuG6psahw5NOQm/GoeG6reG6psOUxqHDk+G7kuG7iuG6uuG6pMah4bu24bqm4bqo4bq64bqmxqFM4bqmw5RvxqHhurrhuqThuqZCxqFNw5Lhu6Dhuq7Dk8ah4bu3w5R1xqHDosOSRuG7t8ah4bqmSOG6rMOzxqHhuq3DkuG7oMSC4bq6xqHDk07DkuG7oOG6sOG6um/GoUzhuqZJxqHhu7Xhuqzhuq7hurrGoeG7nOG6sMahUMah4bq64bqk4bqmRHXGoeG7nMO5xqHDk3jhurjGoU3DknXhurrGocOTTuG7gOG6uuG6pMah4bu3w5R1xqHhu7fDkkjhu7fGoeG7tXjDksah4bu3xqDGoUDhu7TDoinGoUXhuqbDinXGoeG7h+G6v8ah4bucw7nGoUHhu6XhuqzGoeG7teG6rOG6ssOSxqEpQDLhu7jGoeG7t8O64bu3xqHhu7d3TG/GoeG6uuG6puG6rOG6tuG6uMahRVHGoeG7o+G7m+G7o+G7nS3hu6Phu5vhu6Nxw7PGocOiw5Lhu6DhurDhurrGoeG7nMO5xqHhurrhuqThuqZEdcah4bucw5XGoeG7t8OUdcah4bu3xqDGocOTTuG6rMahw5NO4bqixqHDk07hurzhurrhuqTGocOT4bqmdeG6uMah4bqk4bqsdcah4bu1eMOSxqHhu7fGoG/GoeG7t+G6puG7gOG6usahw4nhu5Z1xqHhurrhuqbhu5rhurrhuqTGoUHhu6XhuqzGoeG7teG6rOG6ssOSxqHhu57hu5jhurrhuqTGoUHDuuG6uuG6pMahw4nDucahQOG7tMOiKcahReG6psOKdcah4buH4bq/xqHhu5zDucahQeG7peG6rMah4bu14bqs4bqyw5LGoSlAMuG7uMah4bu3w7rhu7fGoeG7t3dMb8ah4bq64bqm4bqs4bq24bq4xqFFUcah4buj4bub4buj4budLeG7o+G7m+G7o3HDs8ah4bqt4buAdcahQcO54bq4b8ah4bqk4bqsdeG6vMahw4nhu5LDkm/GoeG6pOG7sUzGoeG6pEvGoeG7t8agxqHDk07huqzGocOTTuG6osahw4nDucah4bu3w7rhurrGoeG7tUjGoUHhurzDueG6um/GoUDhur/huq0yxqHDk+G6pnXhurjGoeG6pOG6rHXGoeG7mOG6uuG6pMah4bu3xqDGoUDhu7TDoinGoUXhuqbDinXGoeG7h+G6v8ah4bucw7nGoUHhu6XhuqzGoeG7teG6rOG6ssOSxqEpQDLhu7jGoeG7t8O64bu3xqHhu7d3TG/GoeG6uuG6puG6rOG6tuG6uMahRVHGoeG7o+G7m+G7o+G7nS3hu6Phu5vhu6Nxw7PGoeG6rU514bq8xqFBSeG6rMahUMahReG6rOG6ruG6usahTOG6puG7p+G6usahw7rhurrhuqbGocOTduG6uMahw5Phu5JvxqHhurrhuqTDkuG7oOG6tuG6usah4buc4buA4bq64bqkxqHhu7fDlHXGoeG7t8agxqHDk07huqzGocOTTuG6osahQUbhuqzGoeG7nOG7iuG6rMahQeG7peG6rMah4bu14bqs4bqyw5LGocOT4bqmdeG6uMah4bqk4bqsdcah4buY4bq64bqkxqHhu7fGoMahQOG7tMOiKcahReG6psOKdcah4buH4bq/xqHhu5zDucahQeG7peG6rMah4bu14bqs4bqyw5LGoSlAMuG7uMah4bu3w7rhu7fGoeG7t3dMb8ah4bq64bqm4bqs4bq24bq4xqFFUcah4buj4bub4buj4budLeG7o+G7m+G7o3HDs8ahMuG6puG7muG6uuG6pMahReG6rOG6ruG6usah4bq64bqk4bqmQm/GoUHhurDGoeG7nsOSd8OTxqHDieG6rMSC4bq6xqFNw5J14bq6xqHhu7fDlHXGoeG7t8agxqHDk07huqzGocOTTuG6osah4buc4buK4bqsxqHhu7fhu4ThurrhuqTGocOTw7rhu7fGoeG7tXjDksah4bu3xqDDs8ah4bu24bqm4bqsdcahT+G6osahw5Phu6XhuqzGoeG7ueG6rOG6tOG6usahQcO54bq6b8ahw4HhurjGoSnhurzDueG6uuG6pMah4bq/xrDhurrGoSnhu5LhurrhuqRvxqHhu57FqcahQELhurrhuqbGoSnhu6fhuqzGoeG7jeG7g8SC4bq6xqFAQuG6uuG6puG7j2/GoeG7t+G6puG6vMah4bu14bqs4bquw5NtxqHigJzhuq3huqbhu4ThurrhuqTGoU3DknXGoeG7ueG6rOG6tOG6usahQcO54bq6b8ahQcWpxqHhuqThuqzhu4xMxqHDgeG6uMah4bucw7nGoeG7t8O64bu3xqHhu7Xhu6XhurrGoUDhur/huq0yxqHhurp24bq64bqkxqHhu7d14bq8xqFQxqHDk+G6puG7mOG7t2/GocOTTsO64bu34bqmxqHhurrhuqbhuqzhurbhurjGoUXhuqbhuqzGoeG7t3jhurjGocOJw7rGoUzhuqbhuqzhuq7Dksah4bu3xqDGocOTTuG6rMahw5NOxILhurrGocOTdeG7oMahQeG6ssahw4nhu5Z1xqHhu7fhuqbhu4DhurrGoUHhu6XhuqzGoeG7teG6rOG6ssOSxqHhu57hu5jhurrhuqTGoUHDuuG6uuG6pMahQeG7peG6rMah4bu54bqs4bq24bq6xqHhu7fhuqbhurzGoVDGoeG7t+G6puG6qG/GoeG6uuG6pMOS4bug4bq24bq6xqHhu5zhu4DhurrhuqTGoeG7t8OUdcahMuG6pnbhurrGoeG7uXbhurrigJ3Ds8O1L0zDtMO1TMah4bu3w4l1T0/hu4vhu5dM4bu04bq84bu54bug4buXw7Thuq3hu6XhuqzGoeG6psOS4bug4bq24bq6xqHhu7bDveG6uMah4bqt4bqmw5Thu6BvxqEpw5Lhu6DhurbhurrGoUHhurzDueG6usahQcWpxqHhu7fhuqZDxqFB4bul4bq8xqHDk+G6psO54bq64bqmxqHDiXlMxqHhu7fDuuG7t8ahw5NJxqHhuqThuqzhu4xMxqHhu5zhuqzhurbhu7fGocOJw7nGocOT4bqmdeG6uuG6psah4bq64bqsxILhurrGocOT4bul4bqsxqHhu7fDuuG7t8ah4bu3w4zGoU9KxqFB4bq8w7nhurpvxqHhurrhuqbhu5rhurrhuqTGocOT4bqmw7nhurrhuqbGoeG7nOG6rMSC4bq6xqHDk07hurzhurrhuqTGocOTScah4bqk4bqs4buMTMah4buc4bqs4bq24bu3xqFPw4PGocOT4bqo4bu34bqmxqHhu7fhu5bhu7fGocOT4bqmdeG6uMah4bqk4bqsdcah4bucw7nhurzGocOTScah4bu34bqm4buY4bu3xqHhu7fDuuG7t8ah4bqm4bq84bulw5PGoUFI4bq64bqkxqHDk8OS4bugxILhurrGocOTTsOS4bug4bqw4bq6xqHhu5zhurDGoeG7tXjDksah4bu3xqDGoeG7teG7q+G6uuG6pMah4bq64bqm4bqs4bqww5LGoeG6puG6quG6uuG6psahw5Phuqbhu5jhu7fGoUzhuqbhurzhurrhuqTGoUzhuqbhu4zGoeG6uuG6puG7km3GocOTw5Lhu6DEguG6usahw5NOw5Lhu6DhurDhurrGocOT4bqm4buE4bq64bqkxqFNw5J1xqHhu7XGsOG6uuG6pMahTuG7hOG6um/GoUXhuqbDvcOSxqHhuqbhuqzhurbDkm/GoU/huqzhurrhuqbGoeG6puG6vOG7pcOTxqHhu7fhuqbhuqzGoUHhurzDueG6um/GoeG7t+G6puG6rMah4bqmSOG6rG/GoeG6puG6tsahw5PhuqZG4bq64bqkxqHDieG6vHXGoUzhuqbDusOTxqHDk+G6pnXhurrhuqZvxqHDk0nGoeG7t+G6puG7mOG7t8ah4bu3w7rhu7fGoeG6puG6vOG7pcOTxqFBSOG6uuG6pMah4bucxrDhurrGoeG6psOKdW/GoeG7nMaw4bq6xqHhurrhuqThuqbhurbGocOT4bqm4bqyxqHhu7nDleG7t8ahw5PhuqbhurLGocOT4bqmdeG6vG/GoeG7ueG7gOG6usah4bu54bqgTMah4buc4bq2xqFP4bqs4bq64bqmxqFF4bqmw5LGoeG7nOG7luG7t8ah4bu1eMOSxqHhu7fGoMOzw7PDs8ah4bqt4bqmw4HhurzGoUFH4bq64bqkxqHhu7fhuqbhuqjGoTLhuqTDkuG7oOG6tOG6usah4bqt4bqmQsahKUfhurrhuqTGoSnhu6XhurrhuqZvxqHhu7ThuqjGocOT4bqm4buSxqEpw5Lhu6DhurbhurrGoUHhurzDueG6usah4bu2w73hurjGoeG6reG6psOU4bugb8ah4bu34bqm4bq8xqHhu7Xhuqzhuq7Dk23GoUDhuq7hurrGocOT4bqm4buI4bqsxqFB4bqs4bqy4bq4xqHhurrDueG7oMahKcOS4bug4bq24bq6xqFB4bq8w7nhurrGoUHFqcahw5NJxqHhu7fhuqbhu5jhu7fGoeG6pkjhuqzGoeG6uuG6pOG6pkLGocOTTuG6rOG6suG6usahReG6pnXhuqzGoUXhuq7GoeG6puG6vOG7peG7t+G6psahw5NJxqHhu7fhuqbhu5jhu7fGoeG7ueG6rOG6tOG6usahQcO54bq6xqHDk+G7iuG6rMah4bu3w7rhu7fGoUFH4bq64bqkxqHhu7fhuqbhuqjGoeG7teG6qMahw5Phuqbhu5JvxqFM4bqmw4rGoeG7teG6qMahw5Phuqbhu5LGoUHhurzDueG6usah4buexalvxqHDk+G6pkLGocOTTnfhurrGoeG7nMO5xqFB4bq8w7nhurrGocOTTuG7luG7t8ahw5PhuqbDkkjhu7duxqHhu53hu5vhu5vEqcahQeG6vMO54bq6xqHhu57FqW/GocOT4bqmQsahw5NOd+G6usahTOG6pkbhuqzGoeG6psSoTMah4buc4buK4bqsxqFM4bqm4bq+4bq64bqkb8ah4bu1deG6usah4bu34bqm4buY4bu3xqHhurrGsOG6uuG6pMahw5NJxqHhu7fhuqbhu5jhu7fGocOTTsOB4bq8xqHhu7XGsOG6uuG6pMahTuG7hOG6usahw5PDkuG7oMSC4bq6xqHDk07DkuG7oOG6sOG6usah4buc4bqwxqHhu7V4w5LGoeG7t8agxqFA4bu0w6IpxqFF4bqmw4p1xqHhu4fhur/GoeG7nMO5xqFB4bul4bqsxqHhu7XhuqzhurLDksahKUAy4bu4xqHhu7fDuuG7t8ah4bu3d0xvxqHhurrhuqbhuqzhurbhurjGoUVRxqHhu6Phu5vhu6Phu50t4buj4bub4bujccOzw7UvTMO0w7VMxqHhu7fDiXVPT+G7i+G7l0zhu7Thurzhu7nhu6Dhu5fDtOG7tuG7juG6uuG6pMah4buc4buK4bqsxqEpw5Lhu6DhurbhurrGoUHhurzDueG6usah4bu2w73hurjGoeG6reG6psOU4bugb8ah4buc4buK4bqsxqFP4buWxqHDieG6rOG6uuG6psahQUjhurrhuqTGoeG7nMO5xqFPw7rhurrhuqTGocOT4bul4bq8b8ah4bu3w7rhu7fGoeG7t3dMxqHhu7VIxqFB4bq8w7nhurrGoUHFqcahQcO94bugxqHhurjhu6XhurrhuqbGoeG7t+G7hOG6uuG6pMahw5PDuuG7t8ahw5PDkuG7oMSC4bq6xqHDk07DkuG7oOG6sOG6um/GoeG6pOG6rMO64bq8xqHhu7nDleG7t8ah4buc4buK4bqsxqHhurrhuqbhuqzhurDDksah4bqm4bqq4bq64bqmxqHDk+G6puG7mOG7t8ah4bucw7nGoeG6ukjhuqzGoeG7ucOS4bq64bqkxqFM4bqm4bq84bq64bqkxqFM4bqm4buMxqHhurrhuqbhu5JtxqHhu4d24bugxqHhu7nhu5bhurrhuqTGoeG6puG6tsahw5PhuqZG4bq64bqkxqFF4bqmw73Dksah4bqm4bqs4bq2w5JvxqFMdeG6uuG6vG/GocO6TMahTOG6puG6qOG7t+G6psahw5PDkuG7oMSC4bq6xqHDk07DkuG7oOG6sOG6usah4buc4bqwxqHhu7V4w5LGoeG7t8agxqHDk+G7peG6rMah4bu3w7rhu7fGocOTTsOVxqFPSm/GoeG7t8OMxqFNw5J14bq6b8ahQcOM4bq6xqHhu5xCbsah4bueduG7oMah4bu54buW4bq64bqkxqHhu7Xhu6fhurrhuqTGocOT4bqs4bq6xqHhuqbhurzhu6XDk8ahQUjhurrhuqTGocOT4bqmdeG6uuG6psah4bq64bqsxILhurrGocOT4bul4bqsxqHhu7fDuuG7t8ah4bq64bqmw7nGocOTTuG7kuG7iOG6uuG6pG/GoeG7t8O64bu3xqFBQnXGoUHhuqzhurLhurjGoeG7t+G7hOG6uuG6pMah4bu3SOG6uuG6pMOzw7PDs8ahMuG6pOG6vMO54bqsxqFOdW/GocOT4bqm4buE4bq64bqkxqFNw5J1xqHhu7fDuuG7t8ahRcSC4bq64bqmxqHDk+G6puG7hOG6uuG6pMahw5PhuqzhurrGoeG7t8OUdcahQeG6vMO54bq6xqHDk+G6pnXhurrhuqbGoeG6uuG6rMSC4bq6xqHhu7fDuuG7t8ah4bu3d0zGoUHFqcahQcaw4bq64bqkxqHDk+G7p+G6rMahMMOSecOTxqHhu7R4w5LGoeG7t8agxqFA4bu0w6IpxqHhu5zDucahQeG7peG6rMah4bu14bqs4bqyw5LGoSlAMuG7uMOzw7PDs8ahQeG6ssah4bu3w7rhu7fGoeG7teG7peG6usahQOG6v+G6rTLGoeG6puG6rOG6ssOSxqFO4buCxqHhurjDleG7t8ahQeG6qOG7t+G6pm/GoVDGoeG6uuG6pOG6pkR1b8ahw5N44bq4xqFNw5J14bq6xqHDk07hu4DhurrhuqTGoeG7t8OUdcah4bu3w5JI4bu3xqHhu7V4w5LGoeG7t8agxqFA4bu0w6IpxqHhu5zDucahQeG7peG6rMah4bu14bqs4bqyw5LGoSlAMuG7uMah4bu3w7rhu7fGoeG7t3dMbsahw5PGsOG6uuG6pMah4bu34buS4buI4bq64bqkxqHDk8OS4bugxILhurrGocOTTsOS4bug4bqw4bq6b8ah4bqk4bqs4buK4bqsxqHDk+G6puG6rOG6tsOSxqHhu7fDuuG7t8ah4bqk4buSw4zhurrhuqTGoUHhu6fhurrhuqTGoeG7nOG6rMSC4bq6xqHDk07huqLGocOT4bqsxILDksah4bu14bqs4bqyw5JvxqHhuqThu5LDjOG6uuG6pMah4oCc4bq64bqk4buS4buI4bqsxqHDk0bDk8ah4buc4bqs4bq24bu3xqHDk0bDk+KAnW7GoUF3w5LGocOTTnXhurrhuqZvxqFM4bqm4bun4bq6xqHhu7XDuuG7t8ah4bu3w7rhu7fGoU3DknXhurrGoUHhuqzhurLhurjGoU914bqsxqHDk07DuuG6rG/GocOT4bqm4buOxqFBQuG7t+G6pm/GoeG6uuG6puG7muG6uuG6pMahw4nDknnhurrGoUHhuqzhurbDksah4buew5Lhu6DEguG6usahw5Phu6Xhu7dvxqHhurrhuqbhu5rhurrhuqTGoXbhurjGoeG6uOG7ksOSxqHhu5zDucah4bqmw7nhurrhuqbGoUFI4bq64bqkxqFM4bqmw7rGoeG6puG6vOG7peG6rMah4bu3w5JI4bu3xqHhu7V4w5LGoeG7t8agw7PGoUBH4bq64bqkxqHDk+G6puG7iOG6rMah4bqk4bqs4buMTMahQOG6v+G6rTLGoeG6puG6rOG6ssOSxqFB4buSxKjhu7fGoU3DkuG7oOG6sOG6usah4bucw7nGoeG6uuG6pOG6pkR1xqHhu5zDlcah4bu3w5R1xqHhurjhuqrhurrhuqbGoUXhuqbhuqzGoeG7t3jhurjGocOJw7rGoUzhuqbhuqzhuq7Dkm/GocOJ4buWdcah4bu34bqm4buA4bq6xqHhu7V4w5LGoU51xqHhurrhuqbhu5rhurrhuqTGoUHhu6XhuqzGoeG7teG6rOG6ssOSxqHhu57hu5jhurrhuqTGoUHDuuG6uuG6pG/GoUHhu6XhuqzGoeG7ueG6rOG6tuG6usah4bu34bqm4bq8xqFQxqHhu7fhuqbhuqjGoeG6uuG6pMOS4bug4bq24bq6xqHhu5zhu4DhurrhuqTGoeG7nMO5xqFNw5Lhu6DhurDhurrGocOJw7nhurjGoeG7t+G6psOUxqHhu7fDlHXGoTLhuqZ24bq6xqHhu7l24bq6w7PDtS9Mw7TDtUzGoeG7t8OJdU9P4buL4buXTOG7tOG6vOG7ueG7oOG7l8O0QEfhurrhuqTGoeG7t+G6puG6qMahMMSCxqHhur/GsOG6usah4bu24bqmdsOSb8ah4bu04bqoxqHDk+G6puG7ksah4bqtQ+G6uuG6psahQeG6vMO54bq6b8ahReG6puG7reG6uuG6pMahQULhurrhuqZtxqEy4bqmeeG6usahw5Phuqbhu5jhu7fGoU7hu4LGocOTeOG6uMahTcOSdeG6usahw5NO4buA4bq64bqkxqHhu7fDlHXGoeG7t8OSSOG7t8ah4bu1eMOSxqHhu7fGoG/GoeG7nOG7iuG6rMah4bq64bqm4bua4bq64bqkxqHhu5zhuqzhurbhu7fGocOJw7nhurjGocOT4bqm4bqs4bquw5PGocOT4bqm4buW4bu3b8ahUMah4bq64bqk4bqmRHVvxqHDk8OSSeG6rMahw5NO4bqixqHhuq3huqZ14bq64bqmxqEpw4p1xqFBxanGoeG7nMO5xqFBdeG6uuG6pMahw5PhuqbhurLGoeG6puG6rOG6tuG6usahw5NOw7rhu7fhuqbGoeG6uuG6puG6rOG6tuG6uG/GoeG6uuG6rOG6sOG6uMahw5PhuqzhurrGoeG7nOG6sMahT+G7lsahReG6rOG6tuG6usah4bu34bqm4bqo4bq64bqmxqHDk05CxqFNw5J14bq6xqHDk07hu4DhurrhuqTGoeG7t8OUdcahQXfDk8ah4bq64buS4buK4bu3xqEtxqEy4bqkw7nhu6DGoeG7tXjDksah4bu3xqDGoUDhu7TDoinGoUXhuqbDinXGoeG7h+G6v8ah4bucw7nGoUHhu6XhuqzGoeG7teG6rOG6ssOSxqEpQDLhu7jGoeG7t8O64bu3xqHhu7d3TG/GoeG6uuG6puG6rOG6tuG6uMahRVHGoeG7o+G7m+G7o+G7nS3hu6Phu5vhu6Nxw7PGoeG6reG6rOG6usahw5Phu5JK4bq64bqkxqFO4bur4bq64bqkb8ah4buc4buK4bqsxqHhurrhuqbhuqzhurbDk8ah4bqmw5Lhu6Dhuq7Dk8ah4bu3w5R1xqHDk8OSSeG6rMahw5NO4bqib8ahw5NO4bqoxqHDk8OS4bq2b8ah4bq64bqs4bqw4bq4xqHDk+G6rOG6usah4bucw7nGocOJUMahw5Phu5JK4bq64bqkb8ah4bu3w7rhu7fGoeG7t8agxqHDk07huqzGocOTTuG6osahQcWpxqHhu7fhuqbDksO94bq6xqHhu7VCxqHDk3bhurjGocOT4bqm4bquxqFB4bqyxqHDk05KxqHDk+G6psO54bq64bqmxqHhurrhuqbhu5rhurrhuqTGocOTw5Lhu6DEguG6usahw5NOw5Lhu6DhurDhurrGoeG7nOG6rMSC4bq6xqHDk+G6qOG7t+G6psah4bu34buW4bu3xqHhu7fhuqbhurzGoeG7t8OSSOG7t8ah4bu1eMOSxqHhu7fGoG7GoUFH4bq64bqkxqHDk+G6puG7iOG6rMah4buc4buK4bqsxqHDicO6xqFM4bqm4bqs4bquw5LGoeG7t8OUdcah4bq44bqq4bq64bqmxqFPw4PGoeG6pMOKTMahTOG6pnjhurrGocOJ4buWdcah4bu34bqm4buA4bq6xqHhurrhuqThu5Lhu4jhuqzGoeG7t8OKxqHDk3bhurhvxqHhu7fDisahw5N44bq4xqFB4bqyxqFM4bqmw5Xhu7fGoeG7nMOVxqEy4bqmduG6usah4bu5duG6um/GoeG7t0bhurrhuqTGoeG6puG6rOG6ruG6usah4bu34bqm4bq8xqFBd8OTxqHhurrhu5Lhu4rhu7fDs8O1L0zDtMO1TMah4bu3w4l1T0/hu4vhu5dMVcOSw5PhuqbhurxO4buXw7QwxILGoeG6teG6puG7ksSo4bq64bqkw7UvTMO0

Lê Phượng

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]