(Baothanhhoa.vn) - Sáng 14-11, Tổ đại biểu HĐND tỉnh Thanh Hóa gồm các đại biểu: Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh; Bùi Thị Mười, Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Bùi Thị Diệu, công chức văn hóa xã Thành Yên, đã có buổi tiếp xúc cử tri các xã Thạch Sơn, Thạnh Bình, Thạch Cẩm (Thạch Thành) trước Kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026.
4bq04bugRELDk+G7pOG7gCYm4bu34bqqJHBQP+G7pOG7juG6qsOC4bq0T8OCcCopI8Wo4bueQuG6p+G7gMWoQnDDnULDk+G7oDzDk0JwVMWo4bugQiEwQmrhu546MOG7nMWoQuG7q0jFqELhu4Msxajhu55CP1Dhu5QkQiA7w5NCw5N9Qj8qUELhu6A6MMagxahCcOG7oOG7hMOT4bugQnDhu6Dhu4LFqOG7oELhurQvT8OC4bq0L+G7oETDguG6tCRCw5Phu6Thu4AmJuG7t+G6qiThu4Phu47hu4DDkuG6qsOC4buh4buGxajhu55CRMOJLURExIJCcMOdQuG7jOG7hFBCT1Dhu5o6QuG7g+G6q2rhuqlCP1TFqOG7oEJw4bug4buAxajhu6BC4buD4buo4buAQuG7nljhu6ZCw5Phu4bDk0Lhu4zhu4RQQk9Q4buaOuG6okJq4bueOjDhu5zFqELhu6tIxahC4buDLMWo4buexIJCdTBCXVDhu5jFqELhuqfhu4DFqEJw4bugKeG7uMWo4bueQl0uxIJCcCopI8Wo4bueQuG6p+G7gMWoQnDDnULDk+G7oDzDk0JwVMWo4bugQiEwxIJCcCopI8Wo4bueQuG6p+G7gMWoQuG6qcSoxahCP1nDk0Lhu4Phuqtq4bqpQj9Uxajhu6DDg0LhuqcsUEJw4bugU0LEqSnhu7hQxIJCcFTFqOG7oEIhMEJdUOG7mMWoxIJC4bud4bug4buoQj8qKSPFqOG7nkLhuqfhu4DFqEJw4bugKeG7uMWo4bueQj8qe8OTQuG6p+G7gMWoQnA6MOG7mMWoQuG7nlDhu4bGr0JwVMWo4bugQiEww4NC4bqnLFBCcOG7oFNC4bqpUMagOsSCQsOTVsWo4bueQsOT4bugPMOTQl1IxahC4bug4buo4buAQiBHQnDhu6Dhu4LFqOG7oELhu6/hu5jFqMSCQuG7jEdCw5Phu6hCTzrDnVBCP1Dhu5QkQiA7w5NCw5N9Qj8qUELDk+G7hsOTQiBHQnDhu6Dhu4TDk+G7oELhu6Hhu7TFqMSCQnDhu6Dhu4TFqOG7oELhuqdSxajhu6DEgkJw4bug4buEw5Phu6BC4bqtTeG7pkLhurZw4bug4buEw5Phu6BCcOG7oOG7gsWo4bug4bqyQj8qKeG7tsOTQuG7izJC4bug4buwJEI/4bugPEJEQ0Lhu4Phuqtq4bqpQj9Uxajhu6BCw5nhu6Dhu6jhu4BC4but4bur4buF4buF4buFxIJCxajhu6BQxqDhu6ZCw5kyQsSQQ8SQRC3EkEPEkOG6uuG6ruG6tC8kw4LhurQkQsOT4buk4buAJibhu7fhuqok4bqnxq/DkjDhuqrDguG6tFDhu6bhu55Cw5Phu6Thu4AmJuG7t+G6qlDhuq3hu47FqD/hu44q4bqqQiY/MOG7pOG7juG7t+G6qiJQw5I/4bug4bqiQsOKQ0MkIMODQuG7oOG7jlDhu57hu6A/4bqiQuG6uETEkCQgw4PhuqpCJirDk+G7t+G6qi8vw5PDksWo4bquT+G7gMavP+G7oOG7gMWo4bug4bugxq/hu4Dhuq5dxagvw5Lhu44mw5k/xq8kL8Wo4buOIiYvxJDEkMOJ4bq6L0ThurjhurrDkkREQ+G6uMSQ4bq4RT/DiuG6vEThurrhu6ThurwtUOG7puG7ni3DieG6uOG6vsOK4bquw5ok4bue4bqqQuG7gOG7pD/hu7fhuqpwKikjxajhu55C4bqn4buAxahCcMOdQsOT4bugPMOTQnBUxajhu6BCITBCauG7njow4bucxahC4burSMWoQuG7gyzFqOG7nkI/UOG7lCRCIDvDk0LDk31CPypQQuG7oDowxqDFqEJw4bug4buEw5Phu6BCcOG7oOG7gsWo4bug4bqqQiJQw5I/4bug4bu34bqqw4pDQ+G6qkLhu6Dhu45Q4bue4bugP+G7t+G6quG6uETEkOG6qkIvw4LhurQvJMOC4bq0JELDk+G7pOG7gCYm4bu34bqqJOG6reG7gCQ/UMavxajhuqrDguG7ozrhu4DFqOG7nkLDk0bFqOG7oEJPOsOdUEI/UOG7lCRCIDvDk0LDk31CPypQ4bqu4bq0LyTDguG6tCRCw5Phu6Thu4AmJuG7t+G6qiThuqfGr8OSMOG6qsOC4bqtLMWo4bueQj/hu6Dhu4Dhu6ZCw5J7Qk86w51QQj9Q4buUJEIgO8OTQsOT4buoQuG7jOG7hFBCw5JQxqDFqEJ1MEJP4buAxahCxKlwcOG7o0I/VMWo4bugxIJC4burSMWoQiThu6Dhu6rFqOG7nkLhuqvGr+G7gsWoQuG6q+G6p+G7o+G7g0Jd4buCQuG7g+G6q2rhuqlCP1TFqOG7oMSCQuG7pEfFqOG7oELhu4zhu4TGr0Lhu6A6MMagxahCcOG7oOG7hMOT4bugQnDhu6Dhu4LFqOG7oOKApuG6tC8kw4LhurQkQsOT4buk4buAJibhu7fhuqok4bqnxq/DkjDhuqrDgnDhu4RQQk86w51QQj9Q4buUJEIgO8OTxIJC4buM4buEUELDklDGoMWoQnDDnULhu4zhu4RQQk9Q4buaOkLhu4Phuqtq4bqpQj9Uxajhu6BC4buMR0I/4bugVsWo4bueQk/hu4bGr0I/4bu2UELDk+G7hsOTQsOTfUI/KlBCXeG7lkLDkntCw5lQ4buUxahCxahZUELDkjrFqOG7nkLDk+G7oCnhu7TFqOG7nkI/KlLFqOG7oELhu4syQuG7oOG7sCRCP+G7oDxCREPEgkLhu4Phuqtq4bqpQj9Uxajhu6DEgkLDmeG7oOG7qOG7gELhu63hu6vhu4Xhu4Xhu4XDg0JP4buGxq9Cw5Phu4bGr0LDmeG7lD9CJTpGQuG7nlBGUEIlOjDhu5Q/QsOZUOG7lMWoQsWo4bue4bugU0LDkyHhu4BCw5N9Qj8qUELhu6A6MMagxahCcOG7oOG7hMOT4bugQnDhu6Dhu4LFqOG7oEI/4buEUELDmTJC4bug4buwJEI/Kinhu7bDk8ODQj9Sxajhu6BC4bugUsWo4bugQj/hu6B7w5NC4bugUMagxahCw5lQxajhu6BCP+G7lEItQiBHQuG7oFlQQsOTIeG7gEI/VMWo4bugQkRDQj/hu6Dhu4bFqOG7nkLFqEjhu6ZCxJBDxJDEkMSCQsWo4bugUMag4bumQl0uQsWo4bugW8Wo4bueQj/hu6Dhu4bFqOG7nkLDkzpXUELFqEjhu6bhuq7hurQvJMOC4bq0JELDk+G7pOG7gCYm4bu34bqqJOG6p8avw5Iw4bqqw4LhurRQ4bum4bueQsOT4buk4buAJibhu7fhuqpQ4bqt4buOxag/4buOKuG6qkImPzDhu6Thu47hu7fhuqoiUMOSP+G7oOG6okLDikNDJCDDg0Lhu6Dhu45Q4bue4bugP+G6okLhurjEkMSQJCDDg+G6qkImKsOT4bu34bqqLy/Dk8OSxajhuq5P4buAxq8/4bug4buAxajhu6Dhu6DGr+G7gOG6rl3FqC/DkuG7jibDmT/GryQvxajhu44iJi/EkMSQw4nhurovROG6uOG6usOSRERD4bq4RcOJ4bq4P+G6vOG6vMOKReG7pOG6vC1Q4bum4bueLcOJ4bq6Q0Thuq7DmiThu57huqpC4buA4bukP+G7t+G6qnAqKSPFqOG7nkLhuqfhu4DFqEJww51Cw5Phu6A8w5NCcFTFqOG7oEIhMEJq4bueOjDhu5zFqELhu6tIxahC4buDLMWo4bueQj9Q4buUJEIgO8OTQsOTfUI/KlBC4bugOjDGoMWoQnDhu6Dhu4TDk+G7oEJw4bug4buCxajhu6DhuqpCIlDDkj/hu6Dhu7fhuqrDikND4bqqQuG7oOG7jlDhu57hu6A/4bu34bqq4bq4xJDEkOG6qkIvw4LhurQvJMOC4bq0JELDk+G7pOG7gCYm4bu34bqqJOG6reG7gCQ/UMavxajhuqrDguG6q+G7hFBCw5JQxqDFqEJww51C4bqr4buEUEJPUOG7mjpC4buD4bqrauG6qUI/VMWo4bugQj/hu6BWxajhu55CT+G7hsavQj/hu7ZQQsOTfUI/KlBCxajhu6BQ4buWOkLFqFlQQsOSOsWo4bueQuG7pFDhu5jFqEIlOuG7gMWo4bqu4bq0LyTDguG6tCRCw5Phu6Thu4AmJuG7t+G6qiThuqfGr8OSMOG6qsOCcCrhu5jFqEI/UMWo4bugQj/hu6BLxahCw5LEqMWoQsOT4bugIcSCQsOTI1BC4bumI8SCQsOTfUI/KlBCw5Phu4bDk0IgR0Lhu4xHQj/hu6Dhu4rFqOG7nkI/4bugScWoQsWo4buYOkLFqOG7oFvFqOG7nkLDmeG7oOG7qELDmeG7oEjFqMSCQj9YxahCP+G7hFDEgkLhu4xYxajhu55CP+G7oOG7uFBCw5lQ4buUxahCxajhu57hu6BTQuG7g+G6q2rhuqlCP1TFqOG7oEJd4buCQsOT4buGw5NCw5NKJMSCQsOT4buGw5NCxajhu57hu4LFqOG7oELDkyHhu4BCP1TFqOG7oELhu6Dhu7JCPypAQuG7nlBGUEIlOjDhu5Q/4bquQmrhu6BQ4buWOkLDk31CPypQQuG7psavxajhu55C4bumOlfFqEI/VMWo4bugQsOT4buoQsOT4bu0QsOT4bug4buUQuG7jMOMw5NCP+G7oCxCw5Phu6DGr0Lhu6A6MMagxahCcOG7oOG7hMOT4bugQnDhu6Dhu4LFqOG7oEI/Ksavxajhu55CXVDGoMOTQuG7nlBbQuG7pOG7hFBCP1Dhu5bFqELhu4xKOkLhu55Q4buGQiZ9QsOSLsWo4bueQuG7jEo/QuG7jOG7mkIgxKgwQsOSe8Wo4bueQsWoVsWo4bueQj/hu6BWxahC4bum4bu2UOG6ruG6tC8kw4LhurQkQsOT4buk4buAJibhu7fhuqok4bqnxq/DkjDhuqrDguG6tFDhu6bhu55Cw5Phu6Thu4AmJuG7t+G6qlDhuq3hu47FqD/hu44q4bqqQiY/MOG7pOG7juG7t+G6qiJQw5I/4bug4bqiQsOKQ0MkIMODQuG7oOG7jlDhu57hu6A/4bqiQuG6uMSQRCQgw4PhuqpCJirDk+G7t+G6qi8vw5PDksWo4bquT+G7gMavP+G7oOG7gMWo4bug4bugxq/hu4Dhuq5dxagvw5Lhu44mw5k/xq8kL8Wo4buOIiYvxJDEkMOJ4bq6L0ThurjhurrDkkREQ+G6uMOJxJDDij/hur7hurrhur7DiuG7pOG6uC1Q4bum4bueLcOJ4bq6Q0Xhuq7DmiThu57huqpC4buA4bukP+G7t+G6qnAqKSPFqOG7nkLhuqfhu4DFqEJww51Cw5Phu6A8w5NCcFTFqOG7oEIhMEJq4bueOjDhu5zFqELhu6tIxahC4buDLMWo4bueQj9Q4buUJEIgO8OTQsOTfUI/KlBC4bugOjDGoMWoQnDhu6Dhu4TDk+G7oEJw4bug4buCxajhu6DhuqpCIlDDkj/hu6Dhu7fhuqrDikND4bqqQuG7oOG7jlDhu57hu6A/4bu34bqq4bq4xJBE4bqqQi/DguG6tC8kw4LhurQkQsOT4buk4buAJibhu7fhuqok4bqt4buAJD9Qxq/FqOG6qsOC4bqtfUI/KlBCw5lQ4buUxahCxajhu57hu6BTQj/hu4RQQuG7oFlQQsWo4bue4bugU0I/UOG7lCRCIDvDk+G6ruG6tC8kw4LhurQkQsOT4buk4buAJibhu7fhuqok4bqnxq/DkjDhuqrDguG6rX1CPypQQiBHQnDhu6Dhu4TDk+G7oELhu6Hhu7TFqELhu6bGr8Wo4bueQuG7pjpXxahC4buMKUDDk0Lhu6Dhu7JCPypAQiDEqDBCw5J7xajhu55C4bum4bu2UEJwKinhu7jFqOG7nkJwUOG7mjpC4bug4buww5NCcOG7oOG7hMOT4bugQuG7oeG7tMWoQl3hu4JCcCrhu4Thu6ZC4buvQj/hu5RCcOG7oOG7hMOT4bugQuG7oeG7tMWoQuG7jEdCIDpXxajhu55Cw5NKJMSCQuG7oMagQj/hu6BXxajhu55C4bug4buEQj9Lxajhu55Cw5MoQsOZNULDmeG7oFbFqOG7nkLhu4zhu4YkQjzFqOG7nkLFqOG7oDpCw5NLOkI/4buge8OTQj/hu5Thuq5C4bqtfUI/KlBCw5Moxajhu55C4bumxq/FqOG7nkLhu6Y6V8WoQuG7jClAw5NC4buMSzpCPylCw5M8xajhu55C4bug4buo4buAQuG7jMav4buExahC4buMKeG7uMWo4bueQuG7jEo/Qj8+QsOTSzpC4buD4buoxahC4bqn4buqQuG7jOG7lMWoQj/hu6BWxahCcMSoxahC4buh4bu0xajEgkJPI1BC4buMxKgwQuG7pOG7gkI/OjDhu5TFqELhu55Q4buAxq9CP+G7oFbFqOG7nkLhu6A6MOG7lD9C4bum4buEw5Phu6BCPyrGr8Wo4bueQiBHQsWo4bugKcWo4bueQsOT4bugKeG7gELhu4wpQMOTQuG7jEs6Qj8p4bqu4bq0LyTDguG6tCRCw5Phu6Thu4AmJuG7t+G6qiThuqfGr8OSMOG6qsOC4bqtfUI/KlBCIEdCcOG7oOG7hMOT4bugQuG6rU3hu6ZCw5lQ4buUxahCxajhu57hu6BTQl3hu4JC4bumxq/FqOG7nkLhu6Y6V8WoQuG7g+G6q2rhuqlCP1TFqOG7oEJd4buCQsOT4buGw5NCw5NKJELDk+G7oFHFqOG7oEIlOjDhu5bFqELhu4xLOkI/KUIgxKgwQsOSe8Wo4bueQsWo4bug4buCQuG7puG7hjBCxagp4bu2w5NCJuG7hMOT4bugQuG7oMavw4zDk0LDmeG7mDpC4bue4buwUELDksav4buAxajhu6BCxajhu57hu6BQxqAkQuG7jEs6Qj8pQuG7jOG7mkLhu4zhu4YkQjzFqOG7nkLFqOG7oDpCw5NLOkImfULDki7FqOG7nkLDkyHhu4BCauG7oMSoxahCw5LEqMWoQsOTKMWo4bueQsWo4bugKUIw4buYOkLDk0s6Qj9Q4buYOkLDk+G7oFFCPyrGr8Wo4bueQiDEqDBCw5J7xajhu55CxahWxajhu55CP+G7oFbFqELhu6bhu7ZQ4bqu4bq0LyTDguG6tCRCw5Phu6Thu4AmJuG7t+G6qiThuqfGr8OSMOG6qsOC4bqtfUI/KlBCIEdCcOG7oOG7hMOT4bugQuG6p1LFqOG7oELDmVDhu5TFqELFqOG7nuG7oFNC4buMKUDDk0Lhu6Dhu7JCPypAQiDEqDBCw5J7xajhu55CPyrhu4Thu6ZCMEI/4buUQiBHQuG7jEdCIDpXxajhu55Cw5NKJMSCQsOTVsWo4bueQj8qUsWo4bugQsWow43hu6ZCPyrGr8Wo4bueQl0sxajhu55CPyooxajhu55CP+G7oEokQsWo4buYxahCRsWo4bugQuG7oCkjxajhu55C4buM4buUxahCXVDGoMOTQsOZ4bug4buG4bumxIJCw5Phu6Bb4buAQk/GoMWo4bugQsOT4bugxq9Cxajhu54p4bu4UELDksSoxajDg0LDmVDhu5TFqELFqOG7nuG7oFNC4buD4bqrauG6qUI/VMWo4bugQiDhu47hu6ZCIMOVP0Lhu4xQ4buWOkLDk+G7oFTFqOG7oEI/SMWo4bueQuG7pjzDk0Lhu6Dhu7JCPypAQsOT4bugxq9C4bugxq/hu4Q/QuG7jFnFqOG7nkLDk+G7hsOTQuG7jMav4buCxahCP+G7oOG7mkLDk0okQiBHxIJCTyNQQl3hu7ZQQuG7pjzDk0Lhu6Dhu7JCPypAQuG6ukI/KlDGoDpC4buMWMWo4bueL8WoSOG7pkLFqOG7oClC4bugUMagxahCxajhu4AwQuG7pOG7gkIlOuG7hkI/4bugSiThuq7hurQvJMOC4bq0JELDk+G7pOG7gCYm4bu34bqqJOG6p8avw5Iw4bqqw4LhurRQ4bum4bueQsOT4buk4buAJibhu7fhuqpQ4bqt4buOxag/4buOKuG6qkImPzDhu6Thu47hu7fhuqoiUMOSP+G7oOG6okLDikNDJCDDg0Lhu6Dhu45Q4bue4bugP+G6okLhurjhurjEkCQgw4PhuqpCJirDk+G7t+G6qi8vw5PDksWo4bquT+G7gMavP+G7oOG7gMWo4bug4bugxq/hu4Dhuq5dxagvw5Lhu44mw5k/xq8kL8Wo4buOIiYvxJDEkMOJ4bq6L0ThurjhurrDkkREQ+G6uOG6uEPEkD/DiuG6vOG6uEThu6TEkC1Q4bum4bueLcOJ4bq6Q+G6vOG6rsOaJOG7nuG6qkLhu4Dhu6Q/4bu34bqqcCopI8Wo4bueQuG6p+G7gMWoQnDDnULDk+G7oDzDk0JwVMWo4bugQiEwQmrhu546MOG7nMWoQuG7q0jFqELhu4Msxajhu55CP1Dhu5QkQiA7w5NCw5N9Qj8qUELhu6A6MMagxahCcOG7oOG7hMOT4bugQnDhu6Dhu4LFqOG7oOG6qkIiUMOSP+G7oOG7t+G6qsOKQ0PhuqpC4bug4buOUOG7nuG7oD/hu7fhuqrhurjhurjEkOG6qkIvw4LhurQvJMOC4bq0JELDk+G7pOG7gCYm4bu34bqqJOG6reG7gCQ/UMavxajhuqrDguG6q+G7hFBCw5JQxqDFqELhu6RHxajhu6BC4buM4buExq9C4bugOjDGoMWoQnDhu6Dhu4TDk+G7oEJw4bug4buCxajhu6BC4bueUEZQQj8qUsWo4bugQuG7plk/QiZXQsWoWVBCw5I6xajhu55Cw5lQ4buUxahCxajhu57hu6BTQsOTIeG7gELDk31CPypQ4bqu4bq0LyTDguG6tCRCw5Phu6Thu4AmJuG7t+G6qiThuqfGr8OSMOG6qsOCcOG7hFBC4bugWVBCxajhu57hu6BTQj9Q4buUJEIgO8OTxIJC4buM4buEUELDklDGoMWoQuG7pEfFqOG7oELhu4zhu4TGr0Lhu6A6MMagxahCcOG7oOG7hMOT4bugQnDhu6Dhu4LFqOG7oELhu4xHQuG7nlBGUEI/KlLFqOG7oELFqOG7oFDhu5Y6QjFCw5lQ4buUxajEgkLDmVDhu5TFqELFqOG7nuG7oFNCw5Mh4buAQsOTfUI/KlDhuq7hurQvJMOC4bq0JELDk+G7pOG7gCYm4bu34bqqJOG6p8avw5Iw4bqqw4LhurRQ4bum4bueQsOT4buk4buAJibhu7fhuqpQ4bqt4buOxag/4buOKuG6qkImPzDhu6Thu47hu7fhuqoiUMOSP+G7oOG6okLDikNDJCDDg0Lhu6Dhu45Q4bue4bugP+G6okLhurjEkOG6vCQgw4PhuqpCJirDk+G7t+G6qi8vw5PDksWo4bquT+G7gMavP+G7oOG7gMWo4bug4bugxq/hu4Dhuq5dxagvw5Lhu44mw5k/xq8kL8Wo4buOIiYvxJDEkMOJ4bq6L0ThurjhurrDkkREQ+G6uOG6uMOJ4bq6P0RF4bq4Q+G7pOG6ui1Q4bum4bueLcOJ4bq6Q+G6vuG6rsOaJOG7nuG6qkLhu4Dhu6Q/4bu34bqqcCopI8Wo4bueQuG6p+G7gMWoQnDDnULDk+G7oDzDk0JwVMWo4bugQiEwQmrhu546MOG7nMWoQuG7q0jFqELhu4Msxajhu55CP1Dhu5QkQiA7w5NCw5N9Qj8qUELhu6A6MMagxahCcOG7oOG7hMOT4bugQnDhu6Dhu4LFqOG7oOG6qkIiUMOSP+G7oOG7t+G6qsOKQ0PhuqpC4bug4buOUOG7nuG7oD/hu7fhuqrhurjEkOG6vOG6qkIvw4LhurQvJMOC4bq0JELDk+G7pOG7gCYm4bu34bqqJOG6reG7gCQ/UMavxajhuqrDguG6q1jFqOG7nkLDk+G7oFFCauG7njow4bucxahC4burSMWoQuG7gyzFqOG7nsSCQnUwQl1Q4buYxahC4bqn4buAxahCcOG7oCnhu7jFqOG7nkJdLsSCQnAqKSPFqOG7nkLhuqfhu4DFqEJww51Cw5Phu6A8w5NCcFTFqOG7oEIhMEIk4bug4buGP0JPUOG7mjpC4bueUEZQQj8qUsWo4bugQl3hu4JCP1Dhu5QkQj/hu6A6QsOT4buGw5NCMULDmVDhu5TFqELDk31CPypQ4bqu4bq0LyTDguG6tCRCw5Phu6Thu4AmJuG7t+G6qiThuqfGr8OSMOG6qsOC4bud4bug4buGP0JPUOG7mjpCP+G7hFBCTzrDnVBCP1Dhu5QkQiA7w5PEgkLhu4xYxajhu55Cw5Phu6BRQnAqKSPFqOG7nkLhuqfhu4DFqEJww51Cw5Phu6A8w5NCcFTFqOG7oEIhMEJq4bueOjDhu5zFqELhu6tIxahC4buDLMWo4bueQuG7jOG7hsWo4bugQuG7nlDhu4ZCxajhu6Bbxajhu55CMULDmVDhu5TFqMSCQsOZUOG7lMWoQsWo4bue4bugU0LDkyHhu4BCw5N9Qj8qUEJFQiBHQuG7oDowxqDFqEJw4bug4buEw5Phu6BCcOG7oOG7gsWo4bugQuG7pOG7gkLDk+G7oFHFqOG7oELhu4zhu4bFqOG7nsSCQibhu4Y/Qj/hu6B7w5NCP+G7lMSCQsOZ4bug4buGQsOT4bugSj9C4bukKUDFqOG7nkJPI1BC4buMKUDDk0Lhu6R74buAQsOT4bug4buwxajEgkLDk8SoxahCxajhu6BJw5NCPyrhu5jFqEI/UMWo4bugQj/hu6BLxahC4bumxq/FqOG7nkLhu6Y6V8WoQl1SQiZ7QiThu6Dhu4Y/Qj8qUOG7msWoQsOTIeG7gELhu4xT4buAQiThu6Ap4bu0xajhu57huq5CauG7oFDhu5Y6QsOZUOG7lMWoQsWo4bue4bugU0LDky5CP+G7oOG7mkLFqOG7oClCIMSoMELDknvFqOG7nkI/Kinhu7jFqOG7nkLhu6Dhu7DDk8SCQj8q4buE4bumQjBCP+G7lMSCQiDEqDBCw5J7xajhu55CxahWxajhu55CP+G7oFbFqELhu6bhu7ZQQsOTIeG7gELDk31CPypQQsOT4buGw5NCIEdC4buM4buWOkLhu6Thu4JCxajhu6Bbxajhu55CXUrFqELhu4zhu5ZCw5NKJEJP4buGw5Phu6BCI0Lhu4xT4buAQiThu6Ap4bu0xajhu57huq5C4bqrWMWo4bueQsOT4bugUUIw4buYOkLDk0s6QnHhuqdq4bqpQuG7oDowxqDFqEJw4bug4buEw5Phu6BCcOG7oOG7gsWo4bugQj9Q4buUJEI/4bugOsSCQuG7oDowQuG7jFnFqOG7nkLDk+G7hsOTQsWo4bueOljFqELhu6R7w5NC4buM4buaQuG7nlBGUEIlOjDhu5Q/QsWo4bugW8Wo4bueQsWoWVBCw5I6xajhu55CPyrGr8Wo4bueQj/hu6BN4bumQiU6MOG7lsWoQsOTSiRC4bugOjDGoMWow4NC4buMWMWo4bueQj/hu6Dhu7hQQsOT4buoQsWo4bugW8Wo4bueQsOZUOG7lMWoQsWo4bue4bugU8SCQuG7jOG7lkLFqOG7nuG7oFNC4buM4buUxahC4buD4bqrauG6qUI/VMWo4bugxIJCw5Phu4bDk0Lhu4zhu7TFqEJdU0LDk0okQj9Uxajhu6BCxajhu6Bbxajhu55CXUrFqELhu4zhu5ZCXSlAP0LDmeG7oEZCxahIxajhu55CP+G7oE3hu6ZCJTow4buWxahC4bueUEZQQiU6MOG7lD/huq5CcOG7oOG7gDBC4bumw4w/QnDDnULhu4zhu4RQQk9Q4buaOkLhu4Phuqtq4bqpQj9Uxajhu6DEgkLhu4xYxajhu55Cw5Phu6BRQj9Q4buUJEI/4bugOkJd4buCQj/DncWo4bueQuG7oEAkQsWo4bugW8Wo4bueQjFCw5lQ4buUxajEgkLDmVDhu5TFqELFqOG7nuG7oFNCw5Mh4buAQsOTfUI/KlBCw5Phu4bDk0IgR0Lhu6A6MMagxahCcOG7oOG7hMOT4bugQnDhu6Dhu4LFqOG7oELhu4zhu5pCT+G7hsavQsOT4buGxq9CP+G7hFBCw5kyQuG7oOG7sCRC4buD4bqrauG6qUI/VMWo4bugQiZJJEI/4bu2UOG6ruG6tC8kw4LhurQkQsOT4buk4buAJibhu7fhuqokNjo/4bugxq8q4bqqw4LhurRPw4Lhu4nhu5hC4bqrWMWo4bue4bq0L0/DguG6tC8kw4I=

Lê Đồng

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]