Đại sứ quán Nga ở Triều Tiên ngày 9/7 thông báo, tem kỷ niệm cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại Vladivostok hồi tháng 4 đã được phát hành tại quốc gia Đông Bắc Á này.

Tin liên quan

Đọc nhiều

w53huq0lPTnhurkow7PDs+G7pCNtw5LhuqnDsuG6ucOgI+G7ssOSb+G6qeG6t+G7jT3DkuG6qeG6r+G6vT1t4bqtKcOyPeG6rTzhur3huq09w7LDoOG6uz3DqXQ94bq94bqp4bqz4bq7PTnhu41pOT3huqcgbT3DsuG6reG7mWrhur3huqc9w6Fk4bq94bqtPcOSb+G6qeG6t+G7jT0tPeG6vOG6pyjDnS/huq0l4buyw51tPTnhurkow7PDs+G7pCNt4bqsw6AoYSPhu7LDgT7huqk9w7Phu5U9buG7jSnhur094bq84bqnKD1rPcOSb+G6qeG6t+G7jT3DkuG6qeG6r+G6vT3hur3huqc8cD0hLyw9w7Lhuq1m4bq94bqnPTgpw6rhu649w7LDoOG6uz3DqXQ94bq94bqp4bqz4bq7PTnhu41pOT3huqcgbT3huqfhuqnhu50oPcOSw63hur3huqc9w7Lhuq1n4bq94bqnPeG6vOG6pyg94bui4bq5KGHhuqnhurvhuqlvPU3hu43DsuG6qeG6vT3hu6M8PeG6veG6rTw94bq5feG6veG6rT3DoT7Dqj3Dkm/huqnhurfhu409w5Lhuqnhuq/hur09w4nhuqnhurs9RcOq4bq94bqnLeG7jeG6vT3Dsj7huqk94bui4bq5KGHhuqnhu6PDqsOzw7LDqsOpPeG6rWjhuqk9w7Lhuq0p4bq94bqnPT89w6F9PcOh4buZajk9beG6rSnDsj3huq084bq94bqtPcOyPuG6qT1u4buNZzk94bqn4bqpKD3DgWbhur3huqc94bu3XTk9w7k94bq9PHBWw50vbeG7ssOdbT054bq5KMOzw7Phu6QjbeG7t8OqYXAj4buyw53huqnhurvhuqc9OeG6uSjDs8Oz4bukIznhurvDsy1t4bqtw6rDssOqIz3DsuG6qcOy4bq5w6Dhu6Qjw5Jv4bqp4bq34buNPcOS4bqp4bqv4bq9PW3huq0pw7I94bqtPOG6veG6rT3DssOg4bq7PcOpdD3hur3huqnhurPhurs9OeG7jWk5PeG6pyBtPcOy4bqt4buZauG6veG6pz3DoWThur3huq09w5Jv4bqp4bq34buNLeG6vOG6pyg94bqtYuG6veG6rT174bq94bqtPSUjPcOzbznhu6QjLy85YeG6vVY4KMOqw7Lhuq0o4bq94bqt4bqtw6ooVuG7o+G6vS9hw6DDs8Opw7LDqm0v4bq9w6Dhu5/Dsy8lISosLyUsLGEqJT86Jjohw7I/OyUm4bq5JVZlbeG6pyM9KOG6ucOy4bukI8OSb+G6qeG6t+G7jT3DkuG6qeG6r+G6vT1t4bqtKcOyPeG6rTzhur3huq09w7LDoOG6uz3DqXQ94bq94bqp4bqz4bq7PTnhu41pOT3huqcgbT3DsuG6reG7mWrhur3huqc9w6Fk4bq94bqtPcOSb+G6qeG6t+G7jT0tPeG6vOG6pygjPWEow7IoLW3huq3DqsOyw6otw6pv4bqp4bqn4bqp4bq9KOG6uS3Ds2854bukI+G6rcOyw7Jtw7Phu7AvLzlh4bq94bqp4bq74bqnVuG7o+G6qcOgw7Lhur0o4bq7beG6ueG7jcOzVuG7o+G6vS/DsjsqJC/hu41t4bq5w6ooYcOgYS/huql64bqtw7MoLyokJSFfJCxfJCEv4bq5KCU6OjslIT8qLjohcGU/YcOyLGU4w7LDs+G6vSht4bqp4bq7KOG6p8OgVmVt4bqnIz0v4buyw5LDreG6veG6pz3DsuG6rWfhur3huqc94bq84bqnKD3hu6LhurkoYeG6qeG6u+G6qW89TeG7jcOy4bqp4bq9PeG7ozw94bq94bqtPD3hurl94bq94bqtPcOhPsOqPcOSb+G6qeG6t+G7jT3DkuG6qeG6r+G6vT3DieG6qeG6uz1Fw6rhur3huqct4buN4bq9PcOyPuG6qT3hu6LhurkoYeG6qeG7o8Oqw7PDssOqw6lWPVjhurzhuqfhu41o4bq94buwPcOATcO6WcOdL23hu7LDnW09OeG6uSjDs8Oz4bukI23hu7fDqmFwI+G7ssOS4bqtZuG6veG6pz04KcOqPcOhW+G6veG6pz3Dsm/huq/hur09w7JvKOG6veG6pz3huqQoOcOgOMOqw6rDqT054buRKD3DgT7huqk9w7Phu5U9buG7jSnhur094bq84bqnKD054bq/PcOhw6o+4bq94buwPSPhuqwo4bqpPcOyw6Dhurs94buj4bq3PTnhuq3hu41w4bqx4bq9PcOy4bqtW+G6uz3huqc04bq9PcOhMnA9OeG7kSg94bq94bqtPD3hurl94bq94bqtPcOhPsOqPcOJ4bqp4bq7PUXDquG6veG6py3hu43hur09w7Lhu4nhuqk94bq84bqnKD3hu6M8PTnhu41pOT3huqcgbT3huqfhuqnhu50oPWbhur3huqc94buj4buJ4bqpPcOSw63hur3huqc9w7Lhuq1n4bq94bqnPU3hu43DsuG6qeG6vT3DoX09w6Hhu5lqOT1t4bqtKcOyPeG6rTzhur3huq09w7I+4bqpPcOhMnBWI8OdL23hu7LDnW09OeG6uSjDs8Oz4bukI23hu7fDqmFwI+G7skHhu4Hhur3huqc9OeG6reG7nT3Dsm/huq/hur09OSk5PcOyw6Dhurs94bq9PHA94buj4bqp4bqxw7Lhu7A9I8OJdD3hur3huqnhurPhurs9OeG6reG7jXDhurHhur09w7Lhuq1b4bq7PeG6uOG6qeG6r+G6vT04KOG6veG6pz3hurzhuqcoPTnhu5EoPeG7ueG6reG7kT3DsmM54bqtPeG7kHA9OCjhur09TuG7jWc5PeG7o8O0PeG7ozw94bu54bqt4buRPcOyYznhuq09w6F74bq94bqnPeG6uCjDqj3DoWnhur3huqc9w5Jv4bqp4bq34buNPcOS4bqp4bqv4bq9VlZWPcOhaOG6veG6pz054bqt4bqrPcOJ4bqp4bq7PUXDquG6veG6py3hu43hur1WI8OdL23hu7LDnW09OeG6uSjDs8Oz4bukI23hu7fDqmFwI+G7ssOSPuG6qT3hu6LhurkoYeG6qeG7o8Oqw7PDssOqw6k94bqtaOG6qT3DsuG6rSnhur3huqc9P+G7rj3hur3huq08PeG6uX3hur3huq09w6E+w6o9w4nhuqnhurs9RcOq4bq94bqnLeG7jeG6vT3DoX094bqtaeG6qT3DoTzhurs94buj4buJ4bqpPcOSw63hur3huqc9w7Lhuq1n4bq94bqnPU3hu43DsuG6qeG6vVY9w4EycD3hurk8PTnhu41pOT3huq1p4bqpPcOhPOG6uz3DoTThu409w7Lhuqnhuq/hur094bq94bqt4buZPeG7ozVwPcOp4bq1PcOy4buXPcOp4bqt4bqpPWbhur3huqc9w4nhuqnhurs9RcOq4bq94bqnLeG7jeG6vT3hurnhuq/hur094bq9XeG6uz1u4buNcOG6t+G6vT3hurl94bq94bqtPcOhPsOqPcOSb+G6qeG6t+G7jT3DkuG6qeG6r+G6vT3hu6M8w6o94bq9W+G6uz0qJCUlVi9Ww50vbeG7ssOdbT054bq5KMOzw7Phu6QjbeG7t8OqYXAjPcOzw7Jw4bq5w6Dhu6Qjw7LDoOG7ocOyLSjhurnhuqnhuqfhur3hu7A9b+G6qeG6p+G6rcOy4busI+G7sljhu6LhuqnDoMOy4bq9KOG6uytZw50vbeG7sg==


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]