Ngày 2/7, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gọi vụ cháy tàu lặn trước đó 1 ngày, khiến 14 sỹ quan hải quân thiệt mạng, là một "mất mát lớn," đồng thời ra lệnh điều tra toàn diện vụ việc.

Tin liên quan

Đọc nhiều

w4JQxJBDw5Lhu6bhu4Y/P+G7uUIlcVE64bumw5VC4bqkceG7ssav4bugQzpQWMav4bugQ2vhu6Dhu4ZD4bujOzpRxq9DJuG7hkPhu6bhu5rGr1BD4buOUcagO0M6JuG7hkM64buo4buExq9D4buMUeG7msavQyIhQ8OSUOG7gjFDOuG7hDtD4bum4buKxq/Dgi9QxJDhuqTDgiVDw5Lhu6bhu4Y/P+G7uUIl4buFw5Xhu4bhu4xC4bqka+G7oOG7hDFDRS/DiuG6rkNx4buyxq/hu6BDOlBYxq/hu6BDa+G7oOG7hkPhu7Hhu6bhu4bhu4xRxahRJkPhu6M7OlHGr0Phu45IQ+G7oOG7rFFDIiFDw5JQ4buCMUM64buEO0Phu6bhu4rGr0M6Jjzhu7jDkkPhu47hu6pDxJBDxq/hu6Dhu4Qx4bquQ+G7pFBR4buWxq9DxJDhurhDPzZDKjvhu4bGr0NQR1FDKjtKxq9DOlBR4buaOkPFqEbGr+G7oOG6rkPhu6bhu4RDxajDnTpDQsWoSzpDxajhu4I6Q+G7puG7uMav4bquQkPhu45Zxq/hu6BDOlBAUUMm4buGQ+G7puG7msavUEPhu45RxqA7Qzom4buGQzrhu6jhu4TGr0Phu4xR4buaxq9DIiFDIlHhu5rDkuG6sMOCLyXhuqTDgiVDw5Lhu6bhu4Y/P+G7uUIl4bqt4buo4buMMULhuqTDglHFqOG7oEPDkuG7puG7hj8/4bu5QsOSxag/LSVQ4buoOuG7qEJDOlE64bumw5Xhu7lCceG7ssav4bugQzpQWMav4bugQ2vhu6Dhu4ZD4bujOzpRxq9DJuG7hkPhu6bhu5rGr1BD4buOUcagO0M6JuG7hkM64buo4buExq9D4buMUeG7msavQyIhQ8OSUOG7gjFDOuG7hDtD4bum4buKxq9DUFPGr1BDR8avUEPEkEJDPybDkuG7uUIvL8OS4buMxq/hurDDk+G7huG7qDpQ4buGxq9QUOG7qOG7huG6sCLGry/hu4zDlT/hu6Q64buoJS/Gr8OVID8vxJDhu4BF4bq8L8SQw4rDiuG7jMOJROG6vuG6usSQw4lEOuG6vsSQ4bq+4bumxJDhurDDmSXhu6BCQ+G7huG7pjrhu7lCceG7ssav4bugQzpQWMav4bugQ2vhu6Dhu4ZD4bujOzpRxq9DJuG7hkPhu6bhu5rGr1BD4buOUcagO0M6JuG7hkM64buo4buExq9D4buMUeG7msavQyIhQ8OSUOG7gjFDOuG7hDtD4bum4buKxq9CQ+G7jOG7hjrhu4YtJVDhu6g64buoLeG7qCZR4bugUcav4buG4bumLT8mw5Lhu7lCUDo6JT/Dgy8vw5Lhu4zGr1HFqOG7oOG6sCJRw5U6xq/hu4bFqCXhu6Y7P+G6sCLGry864bq8RUQvOyXhu6bhu6jhu4bhu4zDleG7jC/FqHrhu4xRw5IvRUTEkOG7gF9Ew4pfRMOJLzo6MCLGr1/DklDhu4YxXzrhu4Y7X8av4bug4buGX0TDiUTDiuG6sMOZJeG7oEJDL+G6pHHhu4Q7Q8av4bugTMWoQ8SpUSXDlTo/4bukQ8OSKOG7hkNr4bug4buGQzpGUUPDkknGr0PDkj5DUEbFqEPhu47DnVFDJVA84bu2xq/hu6BD4bqtw43DkkM9Q8av4bug4buo4buEUUPhu6RQ4bu2UUM6UFRDOiZLxq9DcMOVIsOVJuG7qMWo4buoJj/hu6RD4bqya+G7oOG7huG6tOG6sEPhurLDocavUMODQzfhu4fhu6MvcXHhu6/hu7Fr4bq0w4IvJeG6pMOCJUPDkuG7puG7hj8/4bu5QiXhuq3hu6jhu4wxQuG6pHHhu7LGr+G7oEM6UFjGr+G7oEPhu6M7OlHGr0PGr1BLxq9DxahGxq9QQ0Lhu45KMUPhu6bhu4RDxajDnTpDxahLOkPFqOG7gjpD4bum4bu4xq9Dw5JQ4buoQ+G7hUdRQyo7SsavQ8OSKcav4bugQ8avUDxDw5JQ4buoQzrhu6jhu4TGr0PDk8OdQyo7SsavQ+G7jsOdUeG6rkJD4buOWcav4bugQzpQQFFDw5JQVUM6UFRDw5JQ4buoQ+G6rcOdQzomPD3Gr+G7oEPhu587WMOSQyVQ4buwxq/hu6BDcMOVJuG7oMOVUUNwUOG7qFHhu6A7Q0I6U8WoQybhu4ZDxq/hu6A7MeG7lMavQ8avUErGr0Phu4xPxq9DOuG7uFFDOlBHxahD4bukVMOSUEPGr+G7hDHhurBCw4IvJeG6pMOCJUPDkuG7puG7hj8/4bu5QiXhuq3hu6jhu4wxQuG6pGvhu6Dhu6jhu4RRQybhu4bhuq5DV8av4bugQ8OSKcav4bugQ+G7oFtRQ+G7pkBRQ8OSUFHhu4ZDw5M7WcavQyLhu4RD4buOxqBDxq/hu6BQVENQ4bu0QzomI0Phu6BR4buGQ+G7jlPGr1BDw5Lhu4LDkkPGr0bGr0PGr1BKxq9DOibhu6jGr+G7oEMiIUMiUeG7msOSQ8av4buEMeG6sENxUMOV4buoQ3Hhu7LGr+G7oEM6UFjGr+G7oENr4bug4buG4bquQzom4buoxq/hu6BDP1hDxq9QXcav4bugQ8av4bugPEBRQzpQUeG7mjpDxahGxq/hu6BDOibhu6jGr+G7oEMiIUPDklDhu4IxQzrhu4Q7Q+G7puG7isavQ1BXxahDxJAvw4pDw5Lhu6pDw4pDPzZDKjvhu4bGr0NQR1FDKjtKxq9Dw5JLJUPDkuG7huG7qEMi4buEQ0VD4buGxq9QQ1Auxq/hu6BDa+G7oOG7huG6sMOCLyXhuqTDgiVDw5Lhu6bhu4Y/P+G7uUIl4bqt4buo4buMMULhuqRxJuG7qMav4bugQ8OSO8Odw5JDUOG7rCVDIuG7uFFDceG7ssav4bugQzpQWMav4bugQ+G7ozs6Ucav4bquQ+G6rcOdQzomPD3Gr+G7oENwUOG7qFHhu6A7Q8OSUOG7qEPDk1Hhu5Y6Q+G7juG7hsav4bugQzomUeG7nMavQ+G7pFDhu4ZRQ8OS4buCw5JDw5NR4buaxq9DJVDhu4IlQ8avUMOMxahD4bukUeG7nMWoQzom4buGQ8OS4buoxq9DOuG7hDtD4bum4buKxq9Dw5NUQ8OSUOG7gjFDIuG7hEMw4buCw5JD4buOVMavUEPGr+G7oDsx4buUxq9Dxq9QSsavQ+G7jE/Gr0M64bu4UUM6UEfFqEPhu6RUw5JQ4bqww4IvJeG6pMOCJUPDkuG7puG7hj8/4bu5QiXhuq3hu6jhu4wxQuG6pOG6qSnGr+G7oEM6UMOV4buoQ1fGr+G7oENwUOG7qFHhu6A74bquQzrhu4Q7Q+G7puG7isavQ8av4buEMUNQUeG7msavQ+G7juG7hsav4bugQz1Dw5JJxq9Dw5I+Q1BHUUMqO0rGr0Nww5Uiw5Um4buoxajhu6gmP+G7pEM6UDvDncOSQ8OT4buCxq9D4buOR+G7qEPhu4nhu6jhu6bhu4bhurDDgi8l4bqkw4IlQ8OS4bum4buGPz/hu7lCJeG6reG7qOG7jDFC4bqk4bqpLsav4bugQ8av4bug4buEMeG6rkPGr1Dhu4RDw5JQPsOSQzom4buCw5JQQ2vhu4ZDcjFDOlBXxq/hu6BDw5Phu4Lhu6hD4bukUFfGr+G7oEMlUOG7gjpDUFHhu5rGr0PFqD7DkkPhu47DnUMlUOG7qsav4bugQzBGQ8OS4buG4buoQ8OTSzpDOlA8QMav4bugQz/hu4Y7Q+G7pFBRQzrhu4Q7Q+G7puG7isavQ8OSKOG7hkNr4bug4buGQ8OSUOG7gjFDPUPhu6RQO0MifcOSQ+G6rVHhu5zGr0Phuq3hu4Ymw5XGrzo/4bqww4IvJeG6pMOCJUPDkuG7puG7hj8/4bu5QiXhuq3hu6jhu4wxQuG6pOG6qSnGr+G7oEM6UMOV4buoQ+G6qeG7tkMqO+G7hsavQ+G6rUfhu6hDIuG7mkMlUOG7qsav4bugQzBGQ2vhu4ZDcjHhuq5DJVBS4buGQ2vhu6Dhu4ZD4buOSEM6UFfGr+G7oEPDk+G7guG7qEMi4bu4UUNQ4busQyLGoEPFqMOdOkMiIUPGr+G7skPhu6RQUkM6JuG7lMavQzrhu4Q7Q+G7puG7isavQ8av4buEMeG6sENxOzFDxq9QUeG7lMav4bquQ+G6rcOdQ+G7nztYw5JDJVDhu7DGr+G7oENr4bug4buGQ8av4bug4buGMUM/4buGO0Phu47hu6pD4buOSEPDk+G7gsOSQ8OT4buuQzpQV8av4bugQzpRxq9DOibhu5TGr+G6sC/hurDDgi8l4bqkw4IlQ8OS4bum4buGPz/hu7lCJeG6reG7qOG7jDFCQz86MeG7psOV4bu5QjrDlTA6LeG7huG7plHhu6DGr8ODQyZR4bugUDrEgkLhuqThurJxceG7r+G7sWsv4buxUcOVOsav4buGxagr4bq0w4IvJeG6pA==


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]