(Baothanhhoa.vn) - Tối 17-4, 104 chuyên gia nước ngoài (trong đó có 2 chuyên gia quốc tịch Nam Phi, 1 chuyên gia quốc tịch New Zealand và 101 chuyên gia quốc tịch Thái Lan) của Công ty CR Asia Thailand đến làm việc tại Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn đã nhập cảnh vào Việt Nam qua Sân bay Quốc tế Nội Bài.

Tin liên quan

Đọc nhiều

xajhuqNYViLhuqU9w63DreG7ouG7rmfDjMOjw6zhuqUx4buuxq/DjMOjN2dW4bqt4bqje+G6rVVWIiQi4bqjVuG6peG7kVYiJCJWIuG6o+G7i+G7kTbhuq1W4bqhw6M9VuG6rW3hu4EiVuG6reG6oeG6qSXDo1YwN+G6rVbhuqUl4bqnVuG7j8OjOSJWw6wqw6NW4buxZeG6reG6oVbDrOG7kVbDjOG6rOG6ouG6olbhuqRjIlbhuqPhuqs9ViA+4buLVuG6rOG6oeG6o8OjVsON4bq/4bqtxagv4bqjWMavxahnViLhuqU9w63DreG7ouG7rmfhuqIxPSDhu67Gr8OMw6nDo1ZY4bu4LeG7slVWWFfhu7JWIuG6o+G7i+G7kTbhuq1W4bqhw6M9VuG6rW3hu4EiVuG6reG6oeG6qSXDo1bhu6TDrGnhuqnhuq3huqFWMOG6q1Yi4bqrVllWIuG6o+G7i+G7kTbhuq1W4bqhw6M9Vmjhu4vDqSJWw6zhurEi4bqjVuG6rD3huqdWR+G6o8OjVVZYViLhuqPhu4vhu5E24bqtVuG6ocOjPVZo4buLw6kiVsOs4bqxIuG6o1bhuqwxw7VWWjE94bqlPeG6rSBW4buPJVZYV1hWIuG6o+G7i+G7kTbhuq1W4bqhw6M9Vmjhu4vDqSJWw6zhurEi4bqjVsOM4bqjJMOjVuG6pD3huq3hu6ZWIms9VuG7sWXhuq3huqFWw6zhu5FW4buxSVbhu5vDrcOjPVbDjOG6oz3Do+G6pT3huq0gVjA34bqtVuG6pSXhuqdW4buPw6M5IlbDrCrDo1bhu7Fl4bqt4bqhVsOs4buRVsOM4bqs4bqi4bqiVuG6pGMiVuG6o+G6qz1WID7hu4tW4bqs4bqh4bqjw6NWw43hur/huq1WMD9W4bqt4bqje2dWIibhuq3huqNW4buPJeG6qVbhu47DoznDrFbhuqw94bqnVmjhu4s9VsONKeG6rVZdPeG7kVZI4buLw6kiVsOsN1bhuqzhurvDo1bhu6slw6PDmsWoL2fGr8WoZ1Yi4bqlPcOtw63hu6Lhu65n4bur4bqpIOG7keG7rsavxajDo+G6p+G6oVYi4bqlPcOtw63hu6Lhu64gw6zhuqPhu4vhuqddVsOj4buxMeG6rcOsMWnhu65Ww63DrOG7keG6pTHhu6Lhu67DtcOjIMOs4bqjU1bhu7bhu7JXZ8O0VFbhuqMxw6PhuqHhuqPDrFNW4buyI0Bnw7RU4buuVsOtaSLhu6Lhu64vLyIg4bqtw5pdPeG6qcOs4bqjPeG6reG6o+G6o+G6qT3DmuG7j+G6rS8gMcOtw6LDrOG6qWcv4bqtMcO1w60vWVdY4bu0L1jhu7bhu7Ig4bu0WVhXWVhXw6zhu7gjV+G7tuG7suG6pVfDmuG6tWfhuqFSaeG7oiMjw53hu65WPeG6pcOs4bui4buuw4zDozdnVuG6reG6o3vhuq1VViIkIuG6o1bhuqXhu5FWIiQiViLhuqPhu4vhu5E24bqtVuG6ocOjPVbhuq1t4buBIlbhuq3huqHhuqklw6NWMDfhuq1W4bqlJeG6p1bhu4/DozkiVsOsKsOjVuG7sWXhuq3huqFWw6zhu5FWw4zhuqzhuqLhuqJW4bqkYyJW4bqj4bqrPVYgPuG7i1bhuqzhuqHhuqPDo1bDjeG6v+G6reG7rlYvxq/FqC9nxq/FqGdWIuG6pT3DrcOt4bui4buuZ+G7sT1nw6zDo+G6qeG6reG7rsav4buxJCJWIuG6o+G7i+G7kTbhuq1W4bqhw6M9VuG6reG6o3tnViIm4bqt4bqjVuG7jyXhuqlW4buOw6M5w6xW4bqsPeG6p1Zo4buLPVbDjSnhuq1WXT3hu5FWSOG7i8OpIlbDrDdW4bqs4bq7w6NW4burJcOjw5rFqC9nxq/FqGdWIuG6pT3DrcOt4bui4buuZ+G7q+G6qSDhu5Hhu67Gr+G7qz3huq1WIuG6o+G6t1YwKuG6qVZn4bqjYuG6reG6oVYi4bqjw6nhuq3huqFWIOG6sSLhuqNWXTnhuq3huqNW4bux4bqo4buOw4Phu60tWCNWw6zhurfhuq3huqNWw4zhuqM94bqt4bqjVuG6ouG6qSRWMD9W4bqhw6M94bqpVuG6reG6o8OjOeG6p1bhu49qViJqVsOs4bqjYVYi4bqj4bqpViIkIlbDreG7hVVW4bqt4bqhJeG6reG6o1VWMOG6v+G6rVbhu4/hurFW4bqlw6M24bqtVmjhu4s94bqtw5pW4buxZeG6reG6oVbDrCQiVsOsw6M3Z1bhuq3huqN74bqtVVYiJCLhuqNW4bql4buRVjBt4buDIlbDrOG6o8OzIlbhuqPDoznhuq1W4bqt4bqhPeG7kVbDouG6o8OjViIkIlYi4bqj4buL4buRNuG6rVbhuqHDoz1WMCRnViLhuqPhu4vhu5E34bqtVl094buRVuG6oypWIiThuq3huqNWw7Thu4vDqeG6reG6oVbDjSnhuq1WXT3hu5FWSOG7i8OpIlbDrDdW4bqs4bq7w6NW4burJcOjVuG6peG7iSJWWOG7tlbhuqHDo+G7h1bhu7Thu7RWZ+G6o+G7icOsViLhuqPDozjhu4tWWOG7uC3hu7LDmsWoL2fGr8WoZ1Yi4bqlPcOtw63hu6Lhu65n4bur4bqpIOG7keG7rsavw4094buLVsOi4bqjw6NW4bqj4bqpJeG6rVbDrDzDrFYiJCJWw6zhuqNrVsOsaiJWw6wqw6NWw60p4bqtVl094buRVVYiJCJWIuG6o+G7i+G7kTbhuq1W4bqhw6M9VjBt4buDIlYwbT1W4buPOFbDguG6o+G7i1YiJCLhuqNW4bql4buRVsOse2dWw6xp4buL4bqt4bqhVsOsKsOjVsOC4bqj4buLVuG7sVVWw4LhuqMkIuG6o1bDrSrhuq1W4bub4bqt4bqjVkfhuqMkw6xWw51VVsOC4bqj4buLVsOiw6Phuq3huqNWw6w3VuG6rOG6oeG6o8OjVsON4bq/4bqtVl0s4bqt4bqhVsO0MVZlVsOsZcOaVsOM4bq34bqt4bqjVsOM4bqjPeG6reG6o1bhuqLhuqkkVVbhuqPhu4vhu5E54bqtVsOM4bqz4bqt4bqjVuG6oMOjPVYwP1Zdw6lWw6xpxINWMD7hu5FWMGtWIuG6v1bDreG7hVbhuqMqVsOsPuG6reG6oVVW4buPe8OsVsOsbVVWw6zhuqPDozfDrFZd4bqxVVZn4bqjbeG6v+G6reG6oVbDrMOjOeG6rVVW4bqlw7MiVuG6pW3hu4Phuq3huqHigKZWImzhuq3huqFW4bqt4bqjbVYiJCJWMMOjOOG7i1bDosOjOeG6rVYiPuG6rVbDrOG6o8OjN8OsVsOi4bqjJCJW4bqt4bqjLOG6p1bDrOG6o8OzIlbhuqPDoznhuq1Ww6zhuqkl4bqtViDDoznhuq1WIiQiVl3Doznhuq1WZ+G6oyRnVmfhuqNi4bqt4bqhVVYi4bqjw6nhuq3huqFWIOG6sSLhuqNW4bux4bqo4buOw4Phu60tWCNWMMOpw6NW4buP4buBw6NWIiQiViLhuqPhu4vhu5E24bqtVuG6ocOjPVbhuq1t4buBIlbhuq3huqHhuqklw6NWw6zhuqMx4bqpVmjhu4vhu5FWMOG6seG6reG6o1bDrGlt4buBIlVWw6xp4bqp4bqt4bqhVuG7jyVWw6094buLVsOs4bqj4buHw6NW4bqhw6M94bqtVsOs4bqjw7MiVuG6o8OjOeG6rVYiJCLhuqNW4bql4buRVsOse2dWw6xp4buL4bqt4bqhw5rFqC9nxq/FqGdWIuG6pT3DrcOt4bui4buuZ+G7sTHhuq3DrDFp4buuxq/FqMOj4bqn4bqhViLhuqU9w63DreG7ouG7rsOj4buxMeG6rcOsMWnhu65Ww63DrOG7keG6pTHhu6Lhu67DtcOjIMOs4bqjU1bhu7bhu7JXZ8O0VFbhuqMxw6PhuqHhuqPDrFNW4buyQFdnw7RU4buuVsOtaSLhu6Lhu64vLyIg4bqtw5pdPeG6qcOs4bqjPeG6reG6o+G6o+G6qT3DmuG7j+G6rS8gMcOtw6LDrOG6qWcv4bqtMcO1w60vWVdY4bu0L1jhu7bhu7Ig4bu0WVhXw51ZV8Os4bu0WOG7tOG7tsOd4bqlV8Oa4bq1Z+G6oVJp4bui4bu2WFjhu65WPeG6pcOs4bui4buuw4zDozdnVuG6reG6o3vhuq1VViIkIuG6o1bhuqXhu5FWIiQiViLhuqPhu4vhu5E24bqtVuG6ocOjPVbhuq1t4buBIlbhuq3huqHhuqklw6NWMDfhuq1W4bqlJeG6p1bhu4/DozkiVsOsKsOjVuG7sWXhuq3huqFWw6zhu5FWw4zhuqzhuqLhuqJW4bqkYyJW4bqj4bqrPVYgPuG7i1bhuqzhuqHhuqPDo1bDjeG6v+G6reG7rlYvxq/FqC9nxq/FqGdWIuG6pT3DrcOt4bui4buuZ+G7q+G6qSDhu5Hhu67Gr8OC4bqj4buLViIkIuG6o1bhuqXhu5FWw6x7Z1bDrGnhu4vhuq3huqFWMG3hu4MiVl3DqVbDrGnEg1ZYWVdWZ+G6o2Lhuq3huqFVVuG6p8Oqw6NWIuG6o+G7i+G7kTbhuq1W4bqhw6M9VlhWZ+G6o2Lhuq3huqFWacOjNuG6reG6oVZdw6M5w6xWIsSp4bqt4bqhVljhu7ZWZ+G6o2Lhuq3huqFWICXhuq3huqNWIuG6o+G6qVZd4bq7VmfhuqN74bqtVjDDozjhu4tW4bqjJeG6reG6o1VWZ+G6o2oiVuG7j2pWOuG6rVbhu4vDqeG6reG6oVVWIuG6ozrhuqdWw63huqsiVsOtbiJWw6LhuqPhuqk0VVZdJuG6qVYwJuG6p1Y94bqtVuG6rcOj4bqt4bqjVsOsaXvDrFbDrMOz4oCmVsOMPMOsViImViIkIlbDrGk94bqt4bqhVsOs4bqjw6M3w6xWXeG6sVbhu4VWw6LhuqPhu4tWIiQi4bqjVuG6peG7kVbDrHtnVsOsaeG7i+G6reG6oVYi4bqja1bhu5E34buLVuG6pSVWw6xpPeG6reG6oVbDrOG6o8OjN8OsVl3hurFWw60o4bqtViLhuqtWIms9VsOC4bqjJCLhuqNWw60q4bqtVuG7m+G6reG6o1ZH4bqjJMOsVsOdVuG7j+G7gcOjVsOsw6M24buLViLhuqPhu4t94bqtVuG7slbDrT3huqlVVl0m4bqpVjAm4bqnViIkIlYww6M44buLVsOiw6M54bqtVjBhViIkIuG6o1bhuqXhu5FWw6x7Z1bDrGnhu4vhuq3huqFWw6zhuqMx4bqpVuG6o23hu4Hhuq3huqFWIFvhuq1WIms9VuG7q+G6u1bhu5BWw6w3VuG7jyVW4burPeG6rVYi4bqj4bq3VjAq4bqpVmfhuqNi4bqt4bqhViLhuqPDqeG6reG6oVYg4bqxIuG6o1bhu7Hhuqjhu47Dg+G7rS1YI1bDrOG6t+G6reG6o1bDjOG6oz3huq3huqNW4bqi4bqpJMOaxagvZ8avxahnViLhuqU9w63DreG7ouG7rmfhu6vhuqkg4buR4buuxq/DjCrDo1YwKeG7kVVW4bqj4buL4buROeG6rVbDjOG6s+G6reG6o1bhuqDDoz1WMD9WXcOpVsOsacSDVuG6reG6oynhuq1W4bqlw7MiVVbhu497w6xWw6xtVuG7kVbDrDdVViIkIlYw4bq5ViDEqeG6reG6oVYiPuG6rVbDrOG6o8OjN8OsVmfhuqNqIlbhu49qViLhuqPhuqlWIiQiViIkVuG6reG6oynhuq1WMG3hu4MiViIkIuG6o1bhuqXhu5FWw6zhuqMx4bqpViDEkcOjw5pW4bqkw7MiVuG6pW3hu4Phuq3huqFWIuG6o24iVuG6rTrhuq3huqFWw601VsOs4bqjbeG7h+G6reG6oVbDtOG7i+G7kTbhuq1Ww6LDo2HhuqdWw6xpPVVWMCThuq3huqNW4bqhw6MkVVZn4bqjw6nDo1bhuqPhu4NnVsO0w7JW4bql4buTVsOi4bqxZ1bDrOG6o+G7h8OjViIkIlbDrOG6r+G6reG6o1bhuqPhu4vDqeG6reG6oVbDtCbhu5FWaT1WMMOpw6NW4buP4buBw6NWIiQiViLhuqPhu4vhu5E24bqtVuG6ocOjPVYwPeG6reG6oVbDrOG6o8OzIlbhuqPDoznhuq1WIiQi4bqjVuG6peG7kcOaxagvZ8avxahnViLhuqU9w63DreG7ouG7rmfhu6vhuqkg4buR4buuxq/hu47DozkiVsOsw6M3Z1bhuq3huqN74bqtVVYiJCLhuqNW4bql4buRVuG7jyVWaOG7iybhuq1W4bql4buTViIkIlYi4bqj4buL4buRNuG6rVbhuqHDoz1W4bqtbeG7gSJW4bqt4bqh4bqpJcOjVjA34bqtVuG6pSXhuqdW4buPw6M5IlbDrCrDo1bhu7Fl4bqt4bqhVsOs4buRVsOM4bqs4bqi4bqiVuG6pGMiVuG6o+G6qz1WID7hu4tW4bqs4bqh4bqjw6NWw43hur/huq1Ww6zhuqNhVuG6o8OjOeG6rVbDrcOzViLhuqNrVjDhurvhuq3huqFWIms9VsOs4bq34bqt4bqjVsOM4bqjPeG6reG6o1bhuqLhuqkkVuG6reG6q8OjViLhuqPhu4vhuq3huqFVVuG7qz3huq1WSOG7iybhuq1W4bql4buTVsOC4bqj4buLVsOCw6Phuq3huqNWw6w3VuG6rOG6oeG6o8OjVsON4bq/4bqtVuG7jyVWIiQiVsOi4bqj4buLViJl4bqt4bqhVuG6reG6oeG6o8OjOWdWw6zhurfhuq3huqNWw4zhuqM94bqt4bqjVuG6ouG6qSRW4bqt4bqrw6NWacOjNuG6reG6oVbDrGnhuqnhuq3huqFWImXhuq3huqFWw6wkIlZn4bqjYuG6reG6oVYi4bqjw6nhuq3huqFWIOG6sSLhuqNW4bux4bqo4buOw4Phu60tWCNWw6zhuqMx4bqpVmjhu4vhu5FWMOG6seG6reG6o1YwYVbhu49vPVYwJuG6p1ZdJuG6qVY94bqtVsOs4bqpJeG6rVYi4bqj4bqpVuG6reG6oynhuq1WICnhuq1Ww6xpNuG6rVYw4bqxPVZdJeG6rVbhu48lVuG6reG6oW3hu4fDo1bhuqU94bqpVjDhurvhuq3huqFWMD3huq3huqFW4bqlJeG6p1bhu4/DozkiVsOsKsOjVuG7sWXhuq3huqFWw6zhu5FWw4zhuqzhuqLhuqJW4bqkYyJW4bqj4bqrPVYgPuG7i1bhuqzhuqHhuqPDo1bDjeG6v+G6rVVW4buPbz1WXSbhuqlWMCbhuqdW4bqj4bqpKsOsVjDhurvhuq3huqFWw60m4bqtVsO04buLPMOsVuG6veG6rVYw4bqx4bqt4bqjViJrPVYg4bqpPeG6reG6o1bhuq3huqHhuqPDozlnw5rFqC9nxq/FqGdWIuG6pT3DrcOt4bui4buuZ+G7m+G7i8Os4bqj4bqpaeG7rsavw4xlVuG6oiXFqC9nxq8=

Tô Hà

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]