(Baothanhhoa.vn) - Không ngừng nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, tạo điều kiện để các VĐV được tham gia các giải đấu cấp quốc gia, đi tập huấn và có sự bổ sung lực lượng là những chuyển động tích cực mà bộ môn bơi Thanh Hóa hướng tới các mục tiêu lớn sắp tới.
QsOaw4rhurrhu5Lhu6xJKCjDg+G6uCzDucOZKeG7rOG7luG6uEPDueG7pOG7ksOa4bq64buSMeG7kuG6uuG7ksOaPMOVVuG6uuG7kMWo4bq64busMeG7kuG6uuG7rCI/VlXhurrhu5LDmlfhurrhu6594buS4bq6KcOZ4buePOG6uuG7rCpWQi/DmsOKQ0Is4bq64buS4busSSgow4Phurgsw6zhu5ZJ4buY4bq4Q27DmuG7tlZV4bq6VlUwVlXhurpWw5NWVeG6uuG7kklX4bq64buSw5rDkinhurrhu6wiP1ZV4bq64buS4bu2VlXhuropw43hu5LhurrDmjzDklbhurrhu6w8N1FW4bqk4bq6KeG7ilfhurrhu5TDmVA84bq64buww5lRVuG6uuG7lFLhurrhu5LDjeG7kuG6unnhurl54bq64buUIj/hu5Lhuropw5pJ4buu4bq6VcOZSeG6uuG7ksON4buS4bq6VcOZ4buIw5nhurrhu5TDkjzhurrhu5LDkizhurouPOG7uOG7kuG6ulXDmUnhuqThurrhu5TDmeG6uinhu44s4bq6w5o8w5JW4bq6NMOM4bq64buSWOG6uigx4bq64buQPeG6uig8VlXhurrhu6wx4buS4bq64busIj9WVeG6uuG7rMOM4bq6VsOaM1ZV4bq64buSw5o8N1JW4bq64buUI1ZV4bq6KeG7pOG7ksOa4bq64buSMeG7kuG6uuG7rsOM4bq64buQI+G6uuG7ruG7tlbhurrhu5Alw5nhurrDucOaSVbDmuG6usOsWEnhurrDmiIqVlXhuropKsOZ4bq64buSw43hu5Lhurrhu6594buS4bq6KcOZ4buePOG6uuG7rCpW4bq6KEss4bq6KSrDmeG6pkIvLENCLOG6uuG7kuG7rEkoKMOD4bq4LMSRV+G7mDfhurjhurooKTfhu6zhu5bDg+G6uCnhu5Y2KS1J4busw5lVVuG6tOG6uuG7kuG7llYp4buWIcOC4bq4Q0LDmeG7rlXhurrhu5Lhu6xJKCjDg+G6uMOZZeG7llYp4buWIeG6uOG6uigpN+G7rOG7lsOD4bq4NcOZ4buYKcOa4bq04bq6R+G6vOG6vCw2w4LhurrDmuG7lsOZVcOaKeG6tOG6uuG7guG7guG6vCw2w4LhurjhurooIeG7ksOD4bq4Ly/hu5Lhu5hW4bqm4buQSVcpw5pJVsOaw5pXSeG6pjRWL+G7mOG7lijhu7ApVywvVuG7ljUoL+G6vuG6vuG7gEcv4bq+4buG4buC4buY4buC4bq+w4rhu4bhur7hur5IKUjhurzDiuG6vuG6vOG7rOG6vOG6puG7qixV4bqyIcODw4rhu4bhu4bhurjhurpJ4busKcOD4bq4w7nhu6Thu5LDmuG6uuG7kjHhu5Lhurrhu5LDmjzDlVbhurrhu5DFqOG6uuG7rDHhu5Lhurrhu6wiP1ZV4bq64buSw5pX4bq64buufeG7kuG6uinDmeG7njzhurrhu6wqVuG6uOG6ujXDmeG7mCnDmsOD4bq4R+G6vOG6vOG6uOG6usOa4buWw5lVw5opw4Phurjhu4Lhu4LhurzhurjhurovQ0IvLENCLOG6uuG7kuG7rEkoKMOD4bq4LGVJLCnDmVdW4bq4Q3PDmuG7iuG7ruG6usO5w5rFqOG6unnDk1bhurrigJPhurrDrFfDjFZV4bq6w7nDmsWo4bq6w7khSVZV4bq64busw4zhurrhur7hurp54bq5eeG6uuG7ksOaW+G6uuG7rDHhu5Lhurrhu5JbSeG6uuG7kCPhurrhu67hu7ZW4bq64buQJcOZ4bq6w7nDmklWw5rhurrDrFhJ4bq6KeG7isOZ4bq64bq54buKw5nhurrDmiPDmeG6usO5w5pS4bq6KcOaSVfhuropV8OMVuG6ui484bu44buS4bq64bus4buMVuG6uinDmiDhurrhu4vhu7PhuqZCLyxDQizhurrhu5Lhu6xJKCjDg+G6uCzEkVfhu5g34bq4Q8Ope+G6uuG7sMOa4bu2VlXhurpVw5nDjFbDmuG6uuG7lCI/4buS4bq6w5o8N+G6uuG7ksOaIiVWVeG6uinhu4rDmeG6usO64bq74bqh4bq6w61J4buu4buWKOG6uuG7gMOK4bq6NDBJ4bq6LjxJ4bqk4bq6KFdWVeG6uinDjMOZ4bq6VkpWVeG6uikh4buc4bq6c8Oa4buK4buu4bq6w7nDmsWo4bq6ecOTVuG6uuG7lMSo4bq64buSWOG6uuG7lCI/4buS4bq6VsOaM1ZV4bq64buww5lWw5rhurpWVcOaw5lR4buu4bq6Ljw44bq6VcOZw43huropIVdWVeG6uuG7rOG7jFbhurrhu5Thu4w84bq6KcOZ4bueVuG6uuG7lCI/4buS4bq6KcOaSeG7ruG6ulXDmUnhurrhu5TDkjzhuropISImVlXhurrhu6wqVuG6puG6usSROsOZ4bq64bus4bui4bqk4bq64buYe+G6uuG7lMSo4bq64buU4buKKeG6uuG7lCI/4buS4bq6VsOaM1ZV4bq6KcOaw4xWw5rhurop4buk4buSw5rhurrhu5TDjVZV4bq64buwUuG6ujrhurrhu5TDkjzhuropISImVlXhuropIVdWVeG6ulYiKuG7kuG6uuG6vuG6ulZK4buu4bq6LjxJ4bqk4bq6KSFXVlXhurrhu5RY4bq64buSWOG6uuG6vuG6uuG7rOG7jFbhuropMFZV4bq64buUw41Ww5rhurrhu5Dhu4rDmeG6uuKAnOG7lMOMVuG6uuG7ksOaxajigJ3hurrDslU8N1NW4bq6w7nDmsWo4bq64bqjVsOa4bq6ecOZ4bueVuG6uuG6qHQ8w5NW4bq64buUI8OZ4bqq4bqk4bq6VsOaIlZV4bq6IeG7tOG6uiHDjFZV4bq6c8Oa4buK4buu4bq6w7nDmsWo4bq6ecOTVuG6ujTDlFbhurrhu5Lhu4xW4bq6LMOa4buIw5nhurpWJOG6uuG7rDHhu5LhurrDmiVW4bq6VjNJ4bq64buuKsOZ4bq64buSWOG6uinDmlLhuropIUlWw5rhurrhu5LDmsOSLOG6usOaPDfhurrhu5LDmiIlVlXhuro0KsOZ4bq64buSw43hu5Lhurrhu5Thu7jDmeG6uinDmlvhurrDmsOMVlXhurrhu5Thu4w84bq64bq54bu2VlXhurrDsknhu67hurrhuqPhuqZCLyxDQizhurrhu5Lhu6xJKCjDg+G6uCzEkVfhu5g34bq4Q8O5ITrhuro0UOG6uihJPOG6usO64bq74bqh4bq6w61J4buu4buWKOG6uuG7gMOK4bqk4bq6c8Oa4buK4buu4bq6w7nDmsWo4bq6ecOTVuG6uinDmeG7oCzhuropfeG7kuG6uinhu44s4bq64busPDdRVuG6uinhu4rDmeG6uuG7lCPDmeG6uik8N1JW4bq6ecOZUSnhurrDsknhu67hurpWw5oiVlXhurrhu7DDmuG7tlZV4bq6Ljzhu55W4bq6VsOaw5lR4buu4bq6NH3hurrhu5JbSeG6uuG7ruG7plbDmuG6uinhu4rDmeG6uuG7ksON4buS4bq6VcOZ4buIw5nhurouPOG7uOG7kuG6ulXDmUnhurpWSuG7ruG6ulZJN+G6puG6uuG6qVbhuropIj9WVeG6ulbDmsOSKeG6uizDmuG7iMOZ4bq64buwUuG6uuG7lOG7oFbhurrhu7DDoeG6uuG7rH3hu5LhurpVw5nDjFbDmuG6ukbhurrDrGV54bqk4bq6w4rhurrDrGXEkeG6pOG6uuG6vuG6usOsZeG6ueG6uinhu4rDmeG6usOtw5nhu4jDmeG6uuG7kCXDmeG6ui3hurrhu6xNVuG6ujThu7bhurrhu5TFqOG7ksOa4bq64buSw43hu5LhurpWw5pY4buu4bq6KTw9w5nhurouPOG7uOG7kuG6ulXDmUnhurpWSuG7ruG6uuG6vuG6vOG6vuG6vuG6puG6uuG6ucOTN+G6uuG7rMOM4bq64buww6Hhurrhu6x94buS4bq6NFDhuroo4bu44bq64busIj9WVeG6usOaPDfhurrhu5LDmiIlVlXhurrhu67DjOG6usOK4bq6eeG6uXnhurrDucOaSVbDmuG6usOsWEnhurpVw5nDjFbDmuG6uuG7lCI/4buS4bq6KeG7isOZ4bq6VcOZ4buIw5nhurrhu5TDkjzhurpWw4w34bq6KTDhuropISIq4buS4bq6KSrDmeG6ulZJN+G6puG6usO5w5nhu6As4bq64buU4bugVuG6uuG7rMOM4bq6KcOaw4xWw5rhurop4buk4buSw5rhurpVw5nDjFbDmuG6uuG6vuG6usOsZXnhuqThurosw5rDjeG6usOK4bq64buww6Hhurrhu6x94buS4bq64busIEnhuropPD3DmeG6uuG7rsOM4bq6eeG6uXnhuroow5lWw5rhurpWSuG7ruG6uuG6vuG6vOG6vOG7guG6ulbDjDfhurpVw5nDjFbDmuG6uuG7lCI/4buS4bq6KeG7isOZ4bq6w63DmeG7iMOZ4bq64buQJcOZ4bq6NOG7tuG6uuG7lMWo4buSw5rhuropIeG7nOG6ui484bu44buS4bq6VcOZSeG6uuG6vuG6vOG6vuG6vuG6uinhu4rDmeG6usO5c+G6usOsQOG6umXDmuG7pOG6usOzw5lWw5rhuqbhurrhurnDkzfhurrhu5JdVlXhurrhu6zDjOG6uinDmsOMVsOa4bq6Ljzhu4jhurrhu5JbSeG6ulYz4bq64buw4bumVsOa4bq6VlUi4bq6NiDhurrDucOaSVbDmuG6ulbDjDfhurrhu5Thu4op4bq64buUIj/hu5LhurooSTzhurrhur7hurrhu5Q/KeG6uuG7lMOZ4bq6KeG7jizhurrDmjzDklbhurop4buKw5nhurrDrDxWVUkhN+G6uuG7kntWVeG6uuG7ksON4buS4bq64buUQFZV4bq64buUI8OZ4bq6KSFXVlXhurrhu5Qjw5nhuropPDdSVuG6ui484bu44buS4bq6VcOZSeG6puG6usO6MeG6uinDmeG7oFbhurrhu5Aj4bq6NFDhurrhu5LDmjw34bueVuG6uuG7ruG7tlbhuqThurrhu7DDmVbDmuG6ulZVw5rDmVHhu67hurrhu5JbSeG6unPDmuG7iuG7ruG6usO5w5rFqOG6unnDk1bhurrhu5QiP+G7kuG6uuG7kElW4bq6w5o8w5JW4bq64busPDdRVuG6uuG7lCPDmeG6uik8N1JW4bq64buQJcOZ4bq6Ljzhu7jhu5LhurpVw5lJ4bq64buUw41Ww5rhurpVw5nDjeG6uuG7kklX4bqm4bq6w7LDmibhurrhu5RY4bqk4bq64buQI+G6uuG7ruG7tlbhurrhu5Alw5nhurrDucOaSVbDmuG6usOsWEnhurrhu5JdVlXhuroo4bui4bq64buUIj/hu5LhurrDmiI6VlXhurrhu6w/w5nhuropMOG6ulYz4bq6eeG6uXnhurouPOG7nuG6usOyVcOd4buS4bq6b03hu5LhurpWw4w34bq6KSFXVlXhurouPMON4bq6KSHhu6ZWw5rhurrhu5LDmjzDlVbhurrhu5DFqOG6uuG7ksOaV+G6uuG6ueG7isOZ4bq6w5ojw5nhurrDucOaUuG6uinDmklX4bq6KVfDjFbhurouPOG7uOG7kuG6uuG7rOG7jFbhuropw5og4bq64buL4buz4bq6KEss4bq6KSrDmeG6puG6usO5ISIq4buS4bq64buww5rDmeG6uuG7lOG7oFbhuro0KsOZ4bq6VlXDjDfhurrDmiPDmeG6uuG7rCpW4bq6VsOMN+G6pOG6unPDmuG7iuG7ruG6usO5w5rFqOG6unnDk1bhuroo4bui4bq64buUIj/hu5Lhuropw5oy4bq6KCDhu5Lhurop4buKw5nhurpVw5nhu4jDmeG6uuG7lMOSPOG6ui484bu44buS4bq6KeG7oOG6uinhu4rDmeG6usOyVUnhurrhu5J7VlXhurrhu5Qjw5nhuropPDdSVuG6unnDmVEp4bq6w7JJ4buu4bqm4bq64bq5w5M34bq6KOG7ouG6uuG7rMOM4bq64buSJeG6usOaI8OZ4bq6IcOSKeG6uinhu7gp4bq64buUUuG6ulYz4bq64buw4bumVsOa4bq6VlUi4bq6VsOMN+G6uinDmeG7oCzhuropfeG7kuG6uuG7kuG7iMOZ4bq6KcOaw5lRVuG6pOG6ulbDk1ZV4bq64buSSVfhuropw5rDjFbDmuG6uinhu6Thu5LDmuG6uuG7ksON4bq6VsOaw5NW4bqk4bq6LjxJ4bq64buUWOG6uuG7sMOaTlZV4bq64buUxahWw5rhuro0xajhuropw5rhu6DhurrigJwpw5pb4bq64bus4buoVsOa4oCd4bq64buSW0nhurrhu5Alw5nhurrDucOaSVbDmuG6usOsWEnhurop4buKw5nhurrhurnhu4rDmeG6usOaI8OZ4bq6w7nDmlLhuropw5pJV+G6uilXw4xW4bq6Ljzhu7jhu5Lhurrhu6zhu4xW4bq6KcOaIOG6uuG7i+G7s+G6pOG6uuG7kl1WVeG6ulbDmiLhurop4bum4buu4bq64buww5nhu6Dhu67hurrhu64jKeG6uig8w5Ip4bq64buSw5rhu6RWw5rhuropw5og4buS4bq6KcOaSeG7ruG6ulXDmUnhurrDuuG6u+G6oeG6usOtSeG7ruG7lijhurrhu4Dhur7hurop4buKw5nhurplSeG7riw84buSw5rDmUnhurpWSuG7ruG6uuG6vuG6vOG6vuG7gOG6pkIvLENCLOG6uuG7kuG7rEkoKMOD4bq4LMSRV+G7mDfhurhDw7MjKeG6uuG7ksOaPDdSVuG6uuG7lCNWVeG6uuG7sMOaw43hurop4buk4buSw5rhurrhu5Ix4buS4bq6VjNJ4bq64buSW0nhurrhu5Aj4bq64buu4bu2VuG6uuG7kCXDmeG6usO5w5pJVsOa4bq6w6xYSeG6uuG7lFjhurrhu6zDjOG6uigx4bq6LjxJN+G6uikhOuG6uuG7rOG7isOZ4bq64buSW0nhurp54bq5eeG6usOsV8OMVlXhurrDucOaxajhurrDuSFJVlXhuqbhurrDsjPhurrhu7Dhu6ZWw5rhurpWVSLhurpWw4w34bq6NjzDkinhurosw5rDjSnhurrhu5TDmVLhu67huropMOG6uuG7ruG7tlbhurrhu5Alw5nhuro0w4zhurrhu5TEqOG6uikwVlXhurrhu5QiP+G7kuG6ujbhu5bhu67hurrhu6zDjOG6uuG7riMp4bq6KSFXVlXhurpWw5ozVlXhurp54bq5eeG6uikhw5lSVuG6ujTDnVZV4bq6VsOaw5Ip4bq64buSW0nhurrhu5Aj4bq64buu4bu2VuG6uuG7kCXDmeG6usO5w5pJVsOa4bq6w6xYSeG6puG6uuG6ucOZUDzhurpWw4w34bq64buUxKjhurrhu5QiP+G7kuG6uuG7sMOaTlZV4bq64buUxahWw5rhurrhu5BMVlXhuropw5rDjFbDmuG6uinhu6Thu5LDmuG6usOSVuG6uikiP1ZV4bq6KeG7isOZ4bq64buSw43hu5LhurpVw5nhu4jDmeG6uikh4buc4bqk4bq6VcOZ4buIw5nhuro04bu24bq64buUxajhu5LDmuG6ui484bu44buS4bq6VcOZSeG6ulbDmjNWVeG6ulZK4buu4bq6KSEiKuG7kuG6ujTDjOG6uuG7kljhurop4bueVuG6uikhV1ZV4bq64buUI8OZ4bq6KTw3Ulbhurrhu5Alw5nhurp5w5lRKeG6usOySeG7ruG6uuG7mDHhurrDuuG6u+G6oeG6usOtSeG7ruG7lijhurrhu4DhurzhurpWSuG7ruG6uuG6vuG6vMOKSOG6uinhu4rDmeG6unPDmsOZ4busw5ksLMOZVuG7lijhuqbhurrDuTw34bq6VsOaw5nhu55W4bqk4bq6KEk84bq64buUWOG6pOG6usOsV8OMVlXhurrDucOaxajhurrDuSFJVlXhurrhu5TEqOG6uuG7lCI/4buS4bq64buUw5lQPOG6uuG7ksOaPDdSVuG6pOG6uilKVlXhurrhu5IiJlZV4bq64buSw5pX4bq64buQI+G6uuG7ruG7tlbhurrhu6xNVuG6puG6unPDmuG7iMOZ4bq64buU4bugVuG6uinDmsONVlXhurpGLeG6vuG6vOG6vuG6vuG6pOG6ulYz4bq6eeG6uXnhurpWw4w34bq64buuKsOZ4bq6LjxJN+G6uikhOuG6uuG7rOG7isOZ4bq64buQI+G6uuG7ruG7tlbhurrhu5Alw5nhuqThurrhu5LDmjzDlVbhurrhu5DFqOG6uuG7ksOaV+G6uuG6ueG7isOZ4bq6w5ojw5nhurrDucOaUuG6uinDmklX4bq6KVfDjFbhurouPOG7uOG7kuG6uuG7rOG7jFbhuropw5og4bq64buL4buz4bqm4bq64bq+4bq6KcOS4buu4bq6w6xlxJHhuro64bq64buSw43hu5LhurpWI8OZ4bq64buYPFZV4bq6w4rhurzhurzhu67huro0w4zhurrhur7hurzhurzhu67hurrhu5Alw5nhurpWVTJJ4bq6KeG7isOZ4bq6w63DmeG7iMOZ4bq6KSHhu5zhuro04bu24bq64buUxajhu5LDmuG6ui484bu44buS4bq6VcOZSeG6ulZK4buu4bq64bq+4bq84bq+4bq+4bq6w5pAw5nhuropw5rDjVZV4bq6RuG6ujQwSeG6ui48SeG6uuG7lCI/4buS4bq6NuG7luG7ruG6uuG7rMOM4bq64buUw5lS4buu4bq64buww5o6w5nhurrhu5Thu4w84bq6IcOSKeG6ui48SVbhuropIcOdVlXhurrhu5RS4bq6VjPhurp54bq5eeG6ulbDjDfhurrhu5JY4bq6KDHhurrhu5LDmjzDlVbhurrhu5DFqOG6uinhu7gp4bq6VsOaw5Ip4bq64buSw5pX4bq64bq54buKw5nhurrDmiPDmeG6usO5w5pS4bq6KcOaSVfhuropV8OMVuG6ui484bu44buS4bq64bus4buMVuG6uinDmiDhurrhu4vhu7Phuqbhurplw43hu5Lhurrhu5Ix4bq64busN+G6uuG7kCXDmeG6ulZVMknhurrhu5LDmuG7pFbDmuG6uuG7rMOM4bq6KcOa4bug4bq64buu4buKVsOa4bq64buSW0nhurpWM+G6unnhurl54bq6VsOMN+G6ujTDjOG6uuG7kCPhurrhu67hu7ZW4bq6w5rDmVFW4bq64buUSVZV4bq64buSWOG6uigx4bq64buU4buMPOG6uiki4bq6KSHDnVZV4bq64buUw5lS4buu4bqm4bq6w7Lhu6A84bq64buU4buKKeG6uuG7lMOZUuG7ruG6uiElw5nhurosw5pXVlXhurrhu5Qj4bq6KeG7uCnhuqThurrigJzhu5IySeKAneG6ulXDmcOMVsOa4bq6w6xleeG6uuG7lOG7uMOZ4bq6NCrDmeG6usOsV8OMVlXhurrDucOaxajhurrDuSFJVlXhurrhu6zDjOG6usOaV8OMVuG6uilXw4xW4bq6ISNWVeG6uuG7rjrhuqZCLyxDQizhurrhu5Lhu6xJKCjDg+G6uCzEkVfhu5g34bq4Q8Osb3nhurrDuSHFqFbDmuG6unlKVuG6usO6w41WVeG6pOG6usO5ISI6VlXhurrhu5Aj4bq64buu4bu2VuG6uuG7kCXDmeG6usO5w5pJVsOa4bq6w6xYSeG6pOG6uuG7ksOaV+G6uuG7kMOZ4bugKeG6tOG6uuG6uHnDmVHhu5LhurrDrFfDjFZV4bq6w7nDmsWo4bq6w7khSVZV4bq6LjxJN+G6uikhOuG6uuG7rOG7isOZ4bq64busw4zhurooMeG6uuG7kD3hurooPFZV4bq6IcOSKeG6uuG7kuG7jFbhuropw5rDmeG7oCnhurrhu5LDmlfhurrhu5Aj4bq64buu4bu2VuG6uikhV1ZV4bq6LjzDjeG6uikh4bumVsOa4bq64buSw5o8w5VW4bq64buQxajhurrhu5LDmlfhurrhurnhu4rDmeG6usOaI8OZ4bq6w7nDmlLhuropw5pJV+G6uilXw4xW4bq6Ljzhu7jhu5Lhurrhu6zhu4xW4bq6KcOaIOG6uuG7i+G7s+G6pOG6uikhV1ZV4bq64buQ4bu4w5nhurrhu5Lhu4hWw5rhurrhu5LDjeG7kuG6unnhurl54bq6KSHhu5zhurrhu7DDmsON4buS4bq6NMOUVuG6uuG7kllW4bq6KcOaw5nhu6A84bq64buww5lWw5rhurpWVcOaw5lR4buu4bqm4bq6c8Oa4buK4buu4bq6w7nDmsWo4bq6ecOTVuG6ujTDjOG6usOsV8OMVlXhurrDucOaxajhurrDuSFJVlXhurrhu5QiP+G7kuG6ujbhu5bhu67hurrhu6zDjOG6uuG6vuG6unnhurl54bq64buSw5pb4bq64busMeG7kuG6uuG7kltJ4bq64buQJcOZ4bq6w7nDmklWw5rhurrDrFhJ4bq6KeG7isOZ4bq64bq54buKw5nhurrDmiPDmeG6usO5w5pS4bq6KcOaSVfhuropV8OMVuG6ui484bu44buS4bqm4bq6ZcON4buS4bq64buW4buu4bq64buSWOG6uuG7kiXhurrDmiPDmeG6uuG7kuG7uFZV4bq6w5rDmeG7oFbhurrDmuG7oCnhurrhu67hu6ZWw5rhurrhu5LDmlfhuropw5pS4bq6KcOaSVfhuropxq9Ww5rhurpWw5rDjOG6pOG6uuG7lEBWVeG6uinDmibDmeG6uizDmsOSVuG6uuG7lMOSPOG6ulXDmcOMVsOa4bq6NMag4bq6KcOaSeG7ruG6uuG7mDHhurrDuuG6u+G6oeG6usOtSeG7ruG7lijhurrhu4Dhur7huro0w4zhurrhu5LDjeG7kuG6ulXDmeG7iMOZ4bq64buUw5I84bq64buSw5rDkzzhurrhu6x94buS4bqk4bq6Ljzhu7jhu5Lhurop4bug4bq64buww5rDjeG7kuKAneG6puG6uuG6uSI/4buS4bq64buQw5nhu6Ap4bqk4bq6KcOaJsOZ4bq6VcOZSVbhuropKsOZ4bq64buQI+G6uuG7ruG7tlbhuroo4bui4bq6KeG7ilfhurrhu5TDmVA84bq64buww5lRVuG6uuG7lFLhurrhu5LDjeG7kuG6unnhurl54bq64buUIj/hu5Lhuropw5pJ4buu4bq6VcOZSeG6uinDmsOZ4bq64buUw5I84bq64buuIynhuroo4bu44bq6VcOZ4buIw5nhurop4buOLOG6usOaPMOSVuG6pOG6ulXDmeG7iMOZ4bq6Ljzhu7jhu5LhurpVw5lJ4bqk4bq64buUQFZV4bq6KcOaJsOZ4bq64buQ4bu44bq6KSHhu6ThurrDiuG6uuG7lD8p4bq6KeG7jizhurrDmjzDklbhurrhu5LDmsOSKeG6uuG7rCI/VlXhurrhu5JJV+G6pOG6uuG7lE3hu5Lhurrhu5DDmVEp4bq64busw4zhurrhu5LDjeG7kuG6unnhurl54bq6KSHhu5zhuqThurpWw5pM4buu4bq64buSw5o8w5VW4bq64buQxajhurrhu5LDmlfhurrhu6594buS4bq6KcOZ4buePOG6uikhSVbDmuG6uuG7ksOaw5Is4bq6w5o8N+G6uuG7ksOaIiVWVeG6uinhu4rDmeG6uijDk1bhurrhu5LDmiXDmeG6uinDmlLhuropw5pJV+G6uuG7rCpW4bq64buSW0nhurouPOG7uOG7kuG6ulXDmUnhuqZCLyxDQizhurrhu5Lhu6xJKCjDg+G6uCzhuqE8KcOaVyHhurhDxJHDjMOZ4bq6NMOM4bq64buIVsOa4bq04bq6w7Phu4pWw5rhurplIiZWVUIvLEM=

Bài và ảnh: Mạnh Cường

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]