Cơ quan quản lý City of London Corporation ngày 30/3 thừa nhận thủ đô London của nước Anh không còn là thành phố duy nhất giữ vị trí dẫn đầu trong số các trung tâm tài chính toàn cầu .
WOG6pT1AN2Uubm7DmuG7uGtP4bqnb2Vh4bu4WU/huqXDtUA54buDQOG6ueG7kcOsN0B04bq54bqlQMOpMW9A4bub4bqrQG9t4bqtQOKAnDlnN0Bv4buD4bq54oCdQG9tw7PhurnDokBvMMOpQG8o4bqnQDfhuqXhuq3hurnhuqVAb+G6uyjhurlANzLDs1gv4bqlPVlYa0A3ZS5ubsOa4bu4a+G7tS5rb+G6p+G6u+G6ueG7uFlY4bqnw6nDokA3ZS5ubsOa4bu4N8Opbi1r4bql4bq7b+G6u0A4b+G6pcOzw6k2QOG6p+G7tWHhurlvYW3hu7hAbm/hu59lYcOa4bu44bud4bqnOG/huqXhu6hAPyQja+G7o+G7qkDhuqVh4bqnw6LhuqVv4buoQCUqLGvhu6Phu6rhu7hAb+G6p29lYcOa4bu4T+G6pcO1QDnhu4NA4bq54buRw6w3QHThurnhuqVAw6kxb0Dhu5vhuqtAb23huq1A4bu4OWc3QG/hu4Phurnhu7hAb23Ds+G6ucOiQG8ww6lAbyjhuqdAN+G6peG6reG6ueG6pUBv4bq7KOG6uUA3MsOzQOG6peG6qeG6ueG6pUA84bq54bqlQD3hu7hAbm03w5rhu7gvLzc44bq54busNi7hurtv4bqlLuG6ueG6peG6peG6uy7hu6zhu5vhurkvOGFuxJFv4bq7ay/hurlh4budbi8kJT0lLz06OjgqPT8jPyQlbyQjJT9lPeG7rGRrw6Lhu7hALmVvw5rhu7hP4bqlw7VAOeG7g0Dhurnhu5HDrDdAdOG6ueG6pUDDqTFvQOG7m+G6q0BvbeG6rUDigJw5ZzdAb+G7g+G6ueKAnUBvbcOz4bq5w6JAbzDDqUBvKOG6p0A34bql4bqt4bq54bqlQG/hurso4bq5QDcyw7Phu7hAOC5vLi1r4bql4bq7b+G6uy3hurtt4bqnw6LhuqfhurkuZS1ubTfDmuG7uOG6pW9va27hu6gvLzc44bq54bqnw6nDouG7rOG7m+G6p2Fv4bq5LsOpa2XDs27hu6zhu5vhurkvbz8kIy/Ds2tl4bq7LjhhOC/DqXo44bqnNy8kIyQlXyMlXyUjLzfhuqdv4buf4bq74bq1ZeG6u+G6uTjhurvhurk34bq7bWvhurttLm/huqfhurvhurklIyMl4busZGvDouG7uEAvWVbhurjDosOzZuG6ueG7qEDDgmFvb+G7n0DhuqbDqS7DomFuV1gva1lYa0A3ZS5ubsOa4bu4a+G6pGEuOOG7uFnhu7XDrUBsw7Mu4bq5QGzDszzhurlAZeG7oUDhu7Xhuqdv4bufQOG6u+G6tUBF4bq74bq5OOG6u+G6uUDhu7Xhurtta+G6u20ub+G6p+G6u+G6uUDhurnDoijhu59AJSMvJUBv4bql4buZLkDhurnhuqUz4bq5QG/huqXDtUA54buDQEXhurvhurk44bq74bq5QDfDtS5A4bq54buRw6w3QHThurnhuqVAxJHhuqXhu4PhurnDokA3w6rhurlAZShAb+G6pSjhurnhuqVAa+G6peG7hUA4w7Phu59A4bq54bqlMW9Aw6LhuqfGoUDhu5vhuqtAb23huq1AODXhurlAOTLDs0BvbeG6u+G6ucOiQG7hu4VANyE3QG9tw7PhurnDokBvMMOpQG8o4bqnQDfhuqXhuq3hurnhuqVAb+G6uyjhurlANzLDs0Dhu6xYL2tZWGtAN2Uubm7DmuG7uGvhu7Phurs44buf4bu4WeG6pOG6p+G6seG6uUBv4bqlKOG6ueG6pUBr4bql4buFQOG6uGHhu51A4bue4bq7bcSRQDfDtS5Aw4lzQDk+QG/huqV74bq5w6JA4bqlKeG6ucOiQG/hu5lA4bub4bqrQG9t4bqtQG/huqXhu5NA4bqlLuG6p0Blw6PhurlA4bq5w6Iu4bq5w6JA4bqlKOG6ucOiQOG7m8Os4bqnQEXhurvhurk44bq74bq54buwQDjhurtA4bq5w6Io4bufQDco4bq5w6JAN+G6vUDhurnhuqXhuqfhuq/Ds0A34buD4bq5w6JAb+G7n0DhurnhuqfDo8OpQOG7n8SDb0BvKeG6p0Bv4bql4bqrQG9t4buR4buL4bq5w6JAw4lzQOG7rFgva1lYa0A3ZS5ubsOa4bu4a+G7s+G6uzjhu5/hu7hZxJDEg29AZcOzM+G6uUBvbcOj4bq5QDnhu5Hhu4k3QDfDrUBsw7Mu4bq5QGzDszzhurlAZeG7oUBv4bql4bqrQG9t4buR4buL4bq5w6JAbyjhuqdAN+G6peG6reG6ueG6pUDEqUBF4bq74bq5OOG6u+G6uUA54buRLkBtLkBuLsOzQDfDs2c3QMSR4bqlPOG6u0BuIW9Ab+G6peG7keG7i+G6ucOiQOG6ueG6p8Oj4bq5QDkh4bq54bqlQMOi4bqnIUDhuqXhurspb0A5Z+G6ucOiQDfDtS5ANyE3QG9tw7PhurnDokBvMMOpQG8o4bqnQDfhuqXhuq3hurnhuqVAb+G6uyjhurlANzLDs+G7rFgva1lYa0A3ZS5ubsOa4bu4a+G7s+G6uzjhu5/hu7hZT+G6pWHhurtAOSHhurnhuqVAw6LhuqchQMOpw6zhuqdA4bq54bqlMW9A4bq5KOG7n+G7sEA54bqn4bq3w6lAb2jhurnDokBv4bql4bq3QOG6uXvhurnDokBl4buVN0A3KeG6ueG6pUBvbS7hurnhuqVAN8O1LkBF4bq74bq5OOG6u+G6uUBlKEA/I0A54bqn4bq3w6lAVm974bq5w6JAb+G7mUAmLEA54bqn4bq3w6lA4bubKOG6u0Dhurl7w6lAJCMkJFfhu7BA4bq54bql4buR4bq5w6JAbuG7hUA54bqn4bq3w6lAN8O1LkDhurhh4budQOG7nuG6u23EkUA5PkDhu5vhu5HDreG6uUBlw6PhurlAw6kp4bq54bqlQMOp4bqjQDnhurdA4bq5w6Iu4bq5w6JANlvhurnDokDhu5vDrOG6p0BF4bq74bq5OOG6u+G6ueG7rFgva1lYa0A3ZS5ubsOa4bu4a+G7s+G6uzjhu5/hu7hZT+G6p8SDa0Bv4bqlYeG6u0BlKEBO4bqn4bq5w6Iua+G6u21hQOG7o8SDa0Bv4bql4buTQCVAVuG7m8Os4bqnQCY9QDnhuqfhurfDqVfhu7BA4bq0bS7hurnEkeG6tcOzbW9AN8O1LkDhu7nhu5M3QOG7o8SDa0Bv4bql4buTQCpAVio/QDnhuqfhurfDqVfhu7BASy5t4bqnbkA3w7UuQEvhuqUha0Dhu6PEg2tAb+G6peG7k0AmQFYqJUA54bqn4bq3w6lXQOG7myhAT+G6u8SR4buf4bq7QDfDtS5A4bq44bqlM29A4buzPOG6uUDhu6PEg2tAb+G6peG7k0A/QFYlJkA54bqn4bq3w6lX4busWC9rWVhrQDdlLm5uw5rhu7hr4buz4bq7OOG7n+G7uFlP4bqlYeG6u0Dhu7Xhuqdv4bufQOG6u+G6tUBF4bq74bq5OOG6u+G6uUDhu7Xhurtta+G6u20ub+G6p+G6u+G6ueG7sEB04bq54bqlQG/huqfEg2tAb+G7jzdAa+G6pSFvQOG6pcOz4bufQG/huqXEg0DDqSnhurnhuqVAZTDDs0A54buL4bqnQDfDtS5AbMOz4buFN0DDouG6py5A4bq5KOG7n0Dhu5vDrOG6p0Bv4buRQDchN+G6pUBlKEBvbcOz4bq5w6JAbzDDqUBr4bqlIW9A4bqlKOG6ueG6pUDhurnhu4lAbMOz4buFN0BvxIPhu7BANjzhurtA4bql4bqn4bq3w6lAb+G6peG7kcOt4bq5w6JAw6kp4bqnQOG7myhAw6Lhuqcu4bq7QDjhuqs34bqlQOG6ucOi4bq7KeG6p0DhuqXhu4XhuqdAZcOs4bq5QOG6ueG6pTFvQG/huqXEg0DDouG6p8Os4bqn4buwQDlm4bq5w6JAb+G6peG7i+G6p0BlKEBvbcOz4bq5w6JAbzDDqUBsw7M84bq5QGXhu6FAbyjhuqdAbjzhurlAZcOs4bq5QG/huqXhu5NA4bqlLuG6p0Bv4bqlxINAw6LhuqfDrOG6p+G7rFgva1lYa0A3ZS5ubsOa4bu4a+G7s+G6uzjhu5/hu7hZT8Oz4bufQOG6ueG6peG6p8Oj4bq54buwQG7hu4VAZeG7keG7ieG6ucOiQDfhu4PhurnDokBv4bufQGzDs+G7hTdAb8SDQOG6ueG6p8Ojw6lA4bufxINvQMSpQEXhurvhurk44bq74bq5QDku4bq5w6JAbuG7j29Aw6Lhuqc8w6lA4bubKEBtMW9A4bqtb0A34buD4bq5w6JAb+G7n0Bv4bq7KOG6uUA3MsOzQDfhuqXhur/hurlA4bq54bqnw6PDqUDhu5/Eg29AbynhuqdAb+G6pSjhurnhuqVAa+G6peG7hUDhurko4buf4busWC9rWVhrQDdlLm5uw5rhu7hr4buz4bq7OOG7n+G7uFnhurjDoijhu59AJCwvJeG7sEDhu7Xhuqdv4bufQOG6u+G6tUBF4bq74bq5OOG6u+G6uUDhu7Xhurtta+G6u20ub+G6p+G6u+G6uUA5PkA54buRLkBtLkA3ITdAOeG6r0Dhu6PDszFvQOG7m+G6r0Dhu5vhuqfhurE3QDnhuqfhuq/Ds0A34bqlYuG6ueG6pUBsw7Phu59Ab303QOG6ueG6p8Ojw6lA4bufxINv4busQOG7s8Oj4bq5QDcp4bq54bqlQDnhur3hu7BAw6LhuqfDrOG6p0A34bql4buTN0BvKOG6p0A34bql4bqt4bq54bqlQMSpQHThurnhuqVAN8O04bq5w6JA4bql4buF4bqnQG/huqXDsjdANzzhuqdANyE34bqlQDchN0Bsw7Phu59Ab303QG8o4bqnQDfhuqXhuq3hurnhuqVA4bq54bqlW8OpQG974bq5w6JAN+G7keG7i+G6ucOiQMSR4bqlPEDhurl74bq5w6JANynhurnhuqVAb20u4bq54bqlQDfDtS5AReG6u+G6uTjhurvhurlAbi7Ds0DEkeG6peG6p0B04bq54bqlQG3hu4vhuqdAReG6p8Oj4bq5QMOp4bqn4bq54bqlQDfhuqUww7NA4buvw7NALUBu4buVQMSR4bqn4bqx4bq5QDk+QMSR4bql4bqnxIPhurlAb+G6pSjhurnhuqVAa+G6peG7hUDhurko4bufQGvhuqU84bqnQDcp4bq54bqlQG9tLuG6ueG6pUDhu5vDrOG6p0A3ITdAb23Ds+G6ucOiQG8ww6lAbyjhuqdAN+G6peG6reG6ueG6pUDEkeG6pSE3QDfDtS5AQcOTQOG6ueG6peG7kUB0w6lub2FtOC7DqUBW4bqkKEBFLuG6uVfhu7BASy5t4bqnbkDhu5soQOG6tG0u4bq5xJHhurXDs21v4busWC9rWVhrQDdlLm5uw5rhu7hr4buz4bq7OOG7n+G7uFnhu7fhu5VAxJHhuqfEg+G6ueG7sEBvbeG6u+G6ucOiQGzDs+G7oUAlLyQjJCXhu7BA4bu14bqnb+G7n0DhurvhurVAReG6u+G6uTjhurvhurlA4bu14bq7bWvhurttLm/huqfhurvhurlAbuG6o0A34buD4bq5w6JANuG7hUA34bql4bqnQG/huqfEg29A4bub4bqvQMOpZ29AxJHEg0DhuqXhurspN+G6pUA4KOG6p0DhuqUp4bq54buwQOG6ueG6pVvDqUDigJzEkeG6pcSp4bqnQDln4bq5w6LigJ1A4bubLuG6p0BvbcOqQDfDtS5AReG6u+G6uTjhurvhurlA4bubw6zhuqdAb+G7kUA3ITfhuqVAZShAw6lnb0BvbcOz4bq5w6JAbzDDqUBvKOG6p0A34bql4bqt4bq54bqlQG/hurso4bq5QDcyw7NAb+G6peG7i+G6p0DhuqUzw7NA4buzbWHhu6PhuqdvQDfhuqXhurtAOcSD4bq5QOG6uXvDqUAkIyUj4busWC9rWVhrQDdlLm5uw5rhu7hr4buz4bq7OOG7n+G7uFnhu4LhurnDokDhu7XhuqVt4bqnbkDhuqQu4buf4budLm04QC1A4bu14bqlw7VAb+G6qzfhuqVAa+G6peG7j0BvbSE34bqlQDfhuqXhuq3hurnhuqVAbiE34bqlQDfDtS5A4bu14bqnb+G7n0DhurvhurVAReG6u+G6uTjhurvhurlA4bu14bq7bWvhurttLm/huqfhurvhurlALUA34bql4bq7QDbhuqfEg2/hu6hA4oCc4bua4buRw63hurnDokBsw7Phu4U3QHThurnhuqVA4bubNeG6uUBlKEDDqWdvQG9t4bq74bq5w6JA4bq54bqlxqHhurnDokBvbcOz4bq5w6JAbzDDqUBvKOG6p0A34bql4bqt4bq54bqlQG/hurso4bq5QDcyw7NA4bubKEA3xKnhuqdAw6nEqUDhurnhuqUxb0Dhu5vDrOG6p0DEkeG6pTxA4bq5e+G6ucOiQG/huqfEg2tANzPhurlAb+G6peG6q0BvbeG7keG7i+G6ucOiQGzDs+G7hTdAb8SDQG/hu4VvQOG6pcOt4bq5QG7hurtA4bubw6zhuqdAw4lz4buwQEvhuqUha0DhuqUu4bufQOG6uOG6pTNvQOG7szzhurnhu6xA4bq44bql4buR4bq5w6JAZeG7ieG6p0Bv4bqlxINANynhurnhuqVAb20u4bq54bqlQDfDtS5AN+G6pcOy4bq5w6JAb+G7g+G6p0A5LuG6ucOiQMOiXWtAbcO14bqnQG3hurvigJ3hu6wv4busWC9rWVhrQDdlLm5uw5rhu7hr4buz4bq7OOG7n+G7uEBub+G7n2Vhw5rhu7hvYeG7o28tLmXhuqfDouG6ueG7qEBt4bqnw6LhuqVv4buq4bu4WVZPT+G7ouG7muG6uC/hu5rhuqdhb+G6uS7DqStXWC9rWQ==


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]