(Baothanhhoa.vn) - UBND huyện Hậu Lộc cần tuyển 152 viên chức làm việc ở các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND huyện Hậu Lộc.

Tin liên quan

Đọc nhiều

UBND huyện Hậu Lộc tuyển dụng viên chức ở các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc

UBND huyện Hậu Lộc cần tuyển 152 viên chức làm việc ở các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND huyện Hậu Lộc.

UBND huyện Hậu Lộc tuyển dụng viên chức ở các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc

1. Số lượng, vị trí việc làm cần tuyển dụng.

1.1. Số lượng cần tuyển dụng: 152 người.

1.2. Vị trí việc làm cần tuyển:

- Bậc Mầm non: 124 giáo viên Mầm non; 13 nhân viên hành chính kiêm kế toán.

- Bậc Tiểu học: 11 giáo viên Tiếng Anh.

- Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên: 01 Giáo viên dạy nghề Trồng trọt, bảo vệ thực vật; 01 Giáo viên dạy nghề Điện dân dụng, công nghiệp; 01 Giáo viên dạy nghề kiêm sản xuất dịch vụ.

- Trung tâm văn hóa thông tin thể thao và du lịch: 01 viên chức phụ trách thông tin lưu động.

2. Điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển.

a) Đảm bảo theo quy định tại Điều 22 Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010; Điều 4 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức và khoản 1 Điều 2 Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

b) Yêu cầu về trình độ chuyên môn:

- Đối với vị trí giáo viên mầm non: Đảm bảo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non theo quy định tại Thông tư Liên tịch số 20/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 14/9/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non công lập. Trong đó, trình độ chuyên môn yêu cầu tốt nghiệp Cao đẳng sư phạm mầm non, Đại học sư phạm mầm non.

- Đối với vị trí giáo viên Tiếng Anh tiểu học: Đảm bảo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên Tiểu học theo quy định tại Thông tư Liên tịch số 21/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16/9/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học công lập. Trong đó, yêu cầu về trình độ chuyên môn yêu cầu tốt nghiệp Đại học ngành sư phạm Tiếng Anh.

- Đối với vị trí giáo viên Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên: Đảm bảo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp theo Thông tư số 03/2018/TT-BLĐTBXH ngày 15/6/2018 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Trong đó:

+ Giáo viên dạy nghề trồng trọt, bảo vệ thực vật: Yêu cầu tốt nghiệp Đại học sư phạm hoặc Đại học ngành Khoa học cây trồng, có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm.

+ Giáo viên dạy nghề điện dân dụng, công nghiệp: Yêu cầu tốt nghiệp Đại học sư phạm hoặc Đại học ngành Công nghệ kỹ thuật điện, có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm.

+ Giáo viên dạy nghề kiếm sản xuất dịch vụ:Yêu cầu tốt nghiệp Đại học ngành sư phạm kỹ thuật.

- Đối với vị trí nhân viên hành chính kiêm kế toán mầm non: Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học các ngành: Kế toán, Tài chính, Quản trị kinh doanh (riêng đối với ngành quản trị kinh doanh phải có chứng chỉ thực hành kế toán).

- Đối với vị trí viên chức Trung tâm VHTTTT&DL: Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Quản lý văn hóa.

3. Nội dung xét tuyển và cách xác định người trúng tuyển.

- Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm.

- Kiểm tra, sát hạch thông qua phỏng vấn về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển;

- Nội dung sát hạch, phỏng vấn gồm kiến thức chung và kiến thức về chuyên môn, nghiệp vụ của vị trí việc làm và chức danh nghề nghiệp cần tuyển.

4. Cách tính điểm và cách xác định người trúng tuyển.

1. Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện sau:

a) Có kết quả điểm phỏng vấn đạt từ 50 điểm trở lên;

b) Điểm sử dụng để thực hiện xét tuyển là điểm phỏng vấn cộng với điểm ưu tiên quy định tại khoản 3 Điều 10 Nghị định 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức (nếu có).

c) Thứ tự ưu tiên trong xét tuyển

- Đối với giáo viên Mầm non

+ Ưu tiên xét tuyển trước đối với người đang hợp đồng lao động theo vị trí việc làm giảng dạy tại các cơ sở giáo dục công lập, đã có thời gian ký hợp đồng lao động có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội làm công việc giảng dạy tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn huyện. trước ngày 31/12/2015, trong chỉ tiêu biên chế và người đang hợp đồng lao động theo Quyết định 60/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Nghị định số 06/2016/NĐ-CP của Chính phủ; có năng lực, trình độ chuyên môn phù hợp với yêu cầu của vị trí cần tuyển dụng, trong 03 năm liên tục gần nhất hợp đồng làm giáo viên được Thủ trưởng các đơn vị đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

+ Trường hợp còn chỉ tiêu thì xét tuyển các đối tượng còn lại theo kết quả điểm xét tuyển theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu tuyển dụng của vị trí việc làm.

- Đối với giáo viên tiểu học và Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên:

+ Ưu tiên xét tuyển trước đối với người đang hợp đồng lao động theo vị trí việc làm giảng dạy tại các cơ sở giáo dục công lập, đã có thời gian ký hợp đồng lao động có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội làm công việc giảng dạy tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn trước ngày 31/12/2015, trong chỉ tiêu biên chế; có năng lực, trình độ chuyên môn phù hợp với yêu cầu của vị trí cần tuyển dụng, trong 03 năm liên tục gần nhất hợp đồng làm giáo viên được Thủ trưởng các đơn vị đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

+ Trường hợp còn chỉ tiêu thì xét tuyển các đối tượng còn lại theo kết quả điểm xét tuyển theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu tuyển dụng của vị trí việc làm.

- Đối với nhân viên hành chính kiêm kế toán khối mầm non:

+ Xét tuyển các đối tượng theo thứ tự từ cao đến thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng của vị trí việc làm.

- Đối với viên chức Trung tâm VHTTTT&DL:

+ Xét tuyển các đối tượng theo thứ tự từ cao đến thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng của vị trí việc làm.

2. Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả điểm phỏng vấn này cộng với điểm ưu tiên bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có kết quả điểm phỏng vấn vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển.

3. Trường hợp người dự xét tuyển viên chức thuộc nhiều diện ưu tiên quy định tại khoản 3 Điều 10 Nghị định này thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm thi tại vòng 2 theo quy định tại khoản 2 Điều này.

4. Người không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức không được bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.”

5. Hồ sơ đăng ký dự tuyển.

Người đăng ký dự tuyển trực tiếp nộp phiếu đăng ký dự tuyển và 01 bộ hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả huyện Hậu Lộc, Thành phần hồ sơ bao gồm:

Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu

Bản sơ yếu lý lịch tự thuật theo mẫu có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền theo quy định; Giấy khám sức khỏe.

Bản phô tô các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt;

Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực.

Giấy tờ chứng minh; hợp đồng lao động (nếu có), đánh giá phân loại 03 năm gần nhất của đối tượng ưu tiên trong thứ tự xét tuyển.

Lệ phí xét tuyển.

Theo quy định tại Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính: 400.000 đồng/người.

Lưu ý:

- Toàn bộ các thành phần hồ sơ nêu trên được sắp xếp, ghim theo thứ tự từ 6.1 đến 6.6 và đựng trong phong bì hồ sơ; ngoài bì hồ sơ ghi rõ họ, tên và các thông tin hồ sơ theo yêu cầu.

- Hồ sơ thí sinh nộp dự xét tuyển không trả lại nếu không trúng tuyển.

- Không tiếp nhận hồ sơ bị tẩy xóa, không ghi đầy đủ theo quy định.

- Các thí sinh đăng ký dự xét tuyển phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về hồ sơ của mình; trường hợp khai man hồ sơ, giả mạo văn bằng, chứng chỉ sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật và bị hủy bỏ kết quả xét tuyển; trường hợp đã có quyết định tuyển dụng, người trúng tuyển sẽ bị hủy bỏ quyết định tuyển dụng.

6. Thời gian thu hồ sơ và tổ chức xét tuyển.

- Thu hồ sơ:30 ngày làm việc,từ ngày 04/5/2020 đến hết ngày 03/6/2020.

- Thời gian Thông báo danh mục tài liệu ôn tập, triệu tập thí sinh và tổ chức phỏng vấn: Dự kiến từ ngày 04/6/2020 đến ngày 14/6/2020.

Hồ sơ nộp về bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả huyện Hậu Lộc; địa chỉ: Khu 1 thị trấn Hậu Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa; SĐT liên hệ: 0237.383.686./.

UBND huyện Hậu Lộc tuyển dụng viên chức ở các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc

Mẫu phiếu đăng ký dự tuyển. {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]