(Baothanhhoa.vn) - Trường Trung cấp nghề Miền núi Thanh Hóa thông báo tuyển dụng viên chức làm việc tại trường.

Thông báo tuyển dụng

Trường Trung cấp nghề Miền núi Thanh Hóa thông báo tuyển dụng viên chức làm việc tại trường.

Thông báo tuyển dụng

Căn cứ Công văn số 10941/UBND-THKH ngày 27/7/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc chấp thuận Kế hoạch tuyển dụng viên chức làm việc tại Trường Trung cấp nghề Miền núi Thanh Hóa trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Công văn số 1090/SNV-CCVC ngày 30/7/2021 của Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hóa về việc hướng dẫn tuyển dụng viên chức tại Trường Trung cấp nghề Thương mại Du lịch Thanh Hóa và Trường Trung cấp nghề Miền núi Thanh Hóa

Căn cứ Công văn số 204/SNV-CCVC ngày 27/01/2021 của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hóa về việc thực hiện trình tự, thủ tục tuyển dụng viên chức;

Căn cứ Quyết định số 843/QĐ-SLĐTBXH ngày 05/7/2021 của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thanh Hóa về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết các thủ tục hành chính lĩnh vực công chức, viên chức thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thanh Hóa;

Căn cứ Kế hoạch số 104/KH-TTCNMN ngày 28/6/2021 của Trường Trung cấp nghề Miền núi Thanh Hóa về việc Tuyển dụng viên chức tại Trường Trung cấp nghề Miền núi Thanh Hóa năm 2021;

Trường Trung cấp nghề Miền núi Thanh Hóa thông báo tuyển dụng viên chức làm việc tại Trường Trung cấp nghề Miền núi Thanh Hóa như sau:

1. Số lượng cần tuyển dụng: 01 người.

2. Vị trí việc làm cần tuyển:

- Vị trí việc làm: Giáo viên Giáo dục nghề nghiệp (dạy trình độ Trung cấp Lâm nghiệp): 01 người.

3. Về điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển:

3.1. Điều kiện, tiêu chuẩn chung:

Thí sinh đăng ký dự tuyển viên chức phải đảm bảo theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức. Cụ thể:

a) Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam.

b) Từ đủ 18 tuổi trở lên và trong độ tuổi lao động theo quy định của pháp luật lao động.

c) Có Phiếu Đăng ký dự tuyển viên chức, có lý lịch rõ ràng.

d) Trình độ đào tạo:

Đảm bảo tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, ngoại ngữ, tin học của chức danh nghề nghiệp Giáo viên giáo dục nghề nghiệp lý thuyết hạng III (mã số V.09.02.07) theo quy định tại Thông tư số 10/2018/TTBNV ngày 13/9/2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Thông tư số 03/2018/TTBLĐTBXH ngày 15/6/2018 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; yêu cầu tốt nghiệp đại học trở lên một trong các ngành hoặc chuyên ngành: Lâm nghiệp, Lâm sinh.

(Trường Trung cấp nghề Miền núi Thanh Hóa căn cứ Thông tư số 20/2019/TT-BGDĐT ngày 26/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Công văn số 2847/SGDĐT-GDTX ngày 13/11/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa để thực hiện việc quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ, tin học cho thí sinh đăng ký dự tuyển).

đ) Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt.

e) Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ theo vị trí việc làm đăng ký dự tuyển.

g) Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do Nhà trường xác định tại Phụ lục kèm theo Kế hoạch số 104/KH-TTCNMN ngày 28/6/2021 của Trường Trung cấp nghề Miền núi Thanh Hóa về việc Tuyển dụng viên chức tại Trường Trung cấp nghề Miền núi Thanh Hóa năm 2021.

(Kế hoạch số 104/KH-TTCNMN ngày 28/6/2021 của Trường Trung cấp nghề Miền núi Thanh Hóa được niêm yết tại Trường Trung cấp nghề Miền núi Thanh Hóa - thôn Minh Liên, xã Minh Sơn, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa; và đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thanh Hóa - địa chỉ truy cập: http://sldtbxh.thanhhoa.gov.vn).

3.2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

a) Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

b) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào trường giáo dưỡng.

4. Về hình thức tuyển dụng:

Thực hiện việc tuyển dụng thông qua hình thức xét tuyển theo quy định tại Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ; Thông tư số 6/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ; Quyết định số 1942/2017/QĐ-UBND ngày 07/6/2017 và Quyết định số 29/2020/QĐUBND ngày 03/7/2020 của UBND tỉnh Thanh Hóa.

5. Nội dung xét tuyển viên chức:

Xét tuyển viên chức làm việc tại Trường Trung cấp nghề Miền núi Thanh Hóa được thực hiện theo 2 vòng như sau:

5.1. Vòng 1: Kiểm tra điều kiện dự tuyển:

Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

5.2. Vòng 2: Phỏng vấn để kiểm tra về kiến thức, kĩ năng hoạt động nghề nghiệp của thí sinh dự tuyển.

a) Thời gian phỏng vấn: 30 phút (trước khi dự phỏng vấn, thí sinh dự phỏng vấn có không quá 15 phút chuẩn bị);

b) Thang điểm thi phỏng vấn: Được tính theo thang điểm 100 điểm, trong đó: Kiến thức chung về pháp luật là 30 điểm, chuyên môn là 60 điểm và kỹ năng giao tiếp, ứng xử là 10 điểm.

c) Nội dung phỏng vấn cụ thể như sau:

+ Kiến thức chung về pháp luật: Luật Viên chức 2010, Bộ Luật lao động 2019, Luật Giáo dục nghề nghiệp,… và các văn bản hướng dẫn thi hành luật; nội quy, quy chế, chức năng, nhiệm vụ của đơn vị nơi thí sinh đăng ký tham gia dự tuyển; chức trách, nhiệm vụ của viên chức, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức theo yêu cầu vị trí việc làm cần tuyển và kiến thức hiểu biết về kinh tế - xã hội có liên quan.

+ Chuyên môn: Nội dung câu hỏi chuyên môn được chuẩn bị phù hợp với chuyên môn được đào tạo và vị trí việc làm cần tuyển, nội dung cụ thể do Hội đồng xét tuyển viên chức Trường Trung cấp nghề Miền núi quy định.

+ Kỹ năng giao tiếp, ứng xử; kỹ năng xử lý công việc.

d) Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn.

6. Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức

Mỗi thí sinh nộp 02 Phiếu đăng ký dự tuyển (bản chính) theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

7. Địa điểm, địa chỉ và thời gian tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển

- Địa điểm tiếp nhận: Thí sinh nộp Phiếu đăng ký dự tuyển trực tiếp hoặc gửi theo đường bưu chính (theo hình thức chuyển phát nhanh) đến Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Thanh Hóa tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (địa chỉ: Số 28 Đại lộ Lê Lợi, phường Điện Biên, TP. Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa).

- Thời hạn nhận Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức là 30 ngày, bắt đầu từ ngày 03/8/2021 đến 17 giờ ngày 01/9/2021 (vào các ngày làm việc từ thứ Hai đến thứ Sáu; Buổi sáng: Từ 07 giờ đến 11 giờ 30 phút; Buổi chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ). Trường hợp thí sinh gửi Phiếu đăng ký dự tuyển qua đường bưu chính, Trường Trung cấp nghề Miền núi Thanh Hóa sẽ căn cứ thời gian trên dấu bưu điện để làm cơ sở tiếp nhận hoặc không tiếp nhận Phiếu.

8. Lệ phí đăng ký dự tuyển: Không.

Trường Trung cấp nghề Miền núi Thanh Hóa thông báo đến các cá nhân có nhu cầu biết, đăng ký dự tuyển viên chức làm việc tại Trường Trung cấp nghề Miền núi Thanh Hóa. Mọi thông tin chi tiết liên hệ về Trường Trung cấp nghề Miền núi Thanh Hóa (qua số điện thoại 0982.913.229 - đồng chí Lê Viết Cường - Phó Hiệu trưởng) để được giải đáp.

HIỆU TRƯỞNG: Phạm Yên Trường


HIỆU TRƯỞNG: Phạm Yên Trường

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]