(Baothanhhoa.vn) - Cơ sở Cai nghiện ma túy số 1 Thanh Hóa thông báo tuyển dụng viên chức làm việc tại Cơ sở Cai nghiện ma túy số 1 Thanh Hóa.

Thông báo tuyển dụng viên chức

Cơ sở Cai nghiện ma túy số 1 Thanh Hóa thông báo tuyển dụng viên chức làm việc tại Cơ sở Cai nghiện ma túy số 1 Thanh Hóa.

Thông báo tuyển dụng viên chức

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức;

Căn cứ Quyết định số 1100/2017/QĐ-UBND ngày 12/4/2017 của UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Quy định về phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ, công chức, viên chức thuộc UBND tỉnh Thanh Hoá quản lý;

Căn cứ Quyết định số 1942/2017/QĐ-UBND ngày 07/06/2017 của UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Quy định tuyển dụng viên chức cho các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá;

Căn cứ Quyết định số 29/2020/QĐ-UBND ngày 03/7/2020 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 1100/2017/QĐ-UBND ngày 12/4/2017; Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 2235/2017/QĐ-UBND ngày 28/6/2017; Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 1941/2017/QĐ-UBND ngày 07/6/2017 và Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 1942/2017/QĐ-UBND ngày 07/6/2017 của UBND tỉnh Thanh Hóa;

Căn cứ Quyết định số 5645/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc giao biên chế công chức, số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập năm 2021 của các sở, cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố

Căn cứ Công văn số 10086/UBND-THKH ngày 13/7/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc chấp thuận Kế hoạch tuyển dụng viên chức làm việc tại Cơ sở Cai nghiện ma túy số 1 Thanh Hóa trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Công văn số 204/SNV-CCVC ngày 27/01/2021 của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hóa về việc thực hiện trình tự, thủ tục tuyển dụng viên chức;

Căn cứ Quyết định số 843/QĐ-SLĐTBXH ngày 05/7/2021 của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thanh Hóa về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết các thủ tục hành chính lĩnh vực công chức, viên chức thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thanh Hóa;

Căn cứ Kế hoạch số 188/KH-CSCNMT1 ngày 14/6/2021 của Cơ sở Cai nghiện ma túy số 1 Thanh Hóa về tuyển dụng viên chức làm việc tại Cơ sở Cai nghiện ma túy số 1 Thanh Hóa;

Cơ sở Cai nghiện ma túy số 1 Thanh Hóa thông báo tuyển dụng viên chức làm việc tại Cơ sở Cai nghiện ma túy số 1 Thanh Hóa như sau:

1. Số lượng cần tuyển dụng: 04 người.

2. Vị trí việc làm cần tuyển:

- Vị trí Hành chính tổng hợp: 01 người;

- Vị trí Quản trị: 02 người;

- Vị trí Quản lý học viên: 01 người.

3. Về điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển:

3.1. Điều kiện, tiêu chuẩn chung:

Thí sinh đăng ký dự tuyển viên chức phải đảm bảo theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức. Cụ thể:

a) Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam.

b) Từ đủ 18 tuổi trở lên và trong độ tuổi lao động theo quy định của pháp luật lao động.

c) Có Phiếu Đăng ký dự tuyển viên chức, có lý lịch rõ ràng.

d) Trình độ đào tạo:

- Vị trí việc làm “Hành chính tổng hợp”: Đảm bảo tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, ngoại ngữ, tin học của chức danh Chuyên viên (mã số 01.003) theo quy định hiện hành của pháp luật. Trong đó, yêu cầu tốt nghiệp Đại học một trong các ngành hoặc chuyên ngành: Hành chính công, Tài chính - Ngân hàng.

- Vị trí việc làm “Quản trị”: Đảm bảo tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, ngoại ngữ, tin học của chức danh Chuyên viên (mã số 01.003) theo quy định hiện hành của pháp luật. Trong đó, yêu cầu tốt nghiệp Đại học một trong các ngành hoặc chuyên ngành: Hành chính công, Công nghệ thông tin, Tài chính - Ngân hàng.

- Vị trí việc làm “Quản lý học viên”: Đảm bảo tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, ngoại ngữ, tin học của chức danh Chuyên viên (mã số 01.003) theo quy định hiện hành của pháp luật. Trong đó, yêu cầu tốt nghiệp Đại học một trong các ngành hoặc chuyên ngành: Công tác xã hội, Xã hội học, Khoa học quản lý, Sư phạm kỹ thuật.

(Cơ sở Cai nghiện ma túy số 1 Thanh Hóa căn cứ Thông tư số 20/2019/TT-BGDĐT ngày 26/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Công văn số 2847/SGDĐT-GDTX ngày 13/11/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa để thực hiện việc quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ, tin học cho thí sinh đăng ký dự tuyển).

đ) Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt.

e) Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ theo vị trí việc làm đăng ký dự tuyển.

g) Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do Cơ sở xác định tại Phụ lục kèm theo Kế hoạch số 188/KH-CSCNMT1 ngày 14/6/2021 của Cơ sở Cai nghiện ma túy số 1 Thanh Hóa về tuyển dụng viên chức làm việc tại Cơ sở Cai nghiện ma túy số 1 Thanh Hóa

(Kế hoạch số 188/KH-CSCNMT1 ngày 14/6/2021 của Cơ sở Cai nghiện ma túy số 1 Thanh Hóa được niêm yết tại Cơ sở Cai nghiện ma túy số 1 Thanh Hóa - thôn Kim Sơn, xã Hoàng Giang, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa; và đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thanh Hóa - địa chỉ truy cập: http://sldtbxh.thanhhoa.gov.vn).

3.2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

a) Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

b) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào trường giáo dưỡng.

4. Về hình thức tuyển dụng:

Thực hiện việc tuyển dụng thông qua hình thức xét tuyển theo quy định tại Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ; Thông tư số 6/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ; Quyết định số 1942/2017/QĐ-UBND ngày 07/6/2017 và Quyết định số 29/2020/QĐUBND ngày 03/7/2020 của UBND tỉnh Thanh Hóa.

5. Nội dung xét tuyển viên chức:

5.1. Vòng 1: Kiểm tra điều kiện dự tuyển:

Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

5.2. Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành:

a) Hình thức thi: Phỏng vấn.

b) Nội dung thi: Kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển. Nội dung thi môn nghiệp vụ chuyên ngành căn cứ vào nhiệm vụ, tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của chức danh nghề nghiệp viên chức và phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển. Cụ thể:

- Kiến thức chung về pháp luật: Luật Viên chức năm 2010; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật viên chức năm 2019; Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017; Luật Phòng, chống ma túy năm 2021; các Nghị định, Thông tư có liên quan đến vị trí việc làm cần tuyển; nội quy, quy chế, chức năng, nhiệm vụ của Cơ sở Cai nghiện ma túy số 1 Thanh Hóa; nhiệm vụ, tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của chức danh nghề nghiệp viên chức và phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển; kiến thức hiểu biết về kinh tế - xã hội có liên quan.

- Kiến thức về chuyên môn, nghiệp vụ: Nội dung các câu hỏi chuyên môn được chuẩn bị phù hợp với chuyên môn được đào tạo và vị trí việc làm cần tuyển, nội dung cụ thể do Hội đồng xét tuyển viên chức Cơ sở Cai nghiện ma túy số 1 Thanh Hóa quy định.

c) Thời gian thi: Thi phỏng vấn 30 phút (trước khi thi phỏng vấn, thí sinh dự thi có không quá 15 phút chuẩn bị).

d) Thang điểm: 100 điểm.

đ) Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn.

6. Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức

Người dự tuyển nộp 02 Phiếu đăng ký dự tuyển (bản chính) theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

7. Địa điểm, địa chỉ và thời gian tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển

- Địa điểm, địa chỉ tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển:

+ Địa điểm:Bàn làm việc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thanh Hóa tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Thanh Hóa.

+ Địa chỉ: Số 28 Đại lộ Lê Lợi, phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

+ Công chức tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Nguyễn Thị Liên Hương, Điện thoại tổng đài: 02373.900.900, số máy lẻ: 108.

- Thời gian tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển là 30 ngày kể từ ngày thông báo(Vào các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6, Buổi sáng: Từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút, Buổi chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ).

(Người dự tuyển phô tô văn bằng, chứng chỉ có công chứng, chứng thực của cơ quan có thẩm quyền và Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) có công chứng, chứng thực, để đối chứng với nội dung ghi trong Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức).

8. Lệ phí đăng ký dự tuyển

Không thu lệ phí đăng ký dự tuyển viên chức.

Cơ sở Cai nghiện ma túy số 1 Thanh Hóa thông báo đến các cá nhân có nhu cầu biết, đăng ký dự tuyển viên chức làm việc tại Cơ sở. Mọi thông tin chi tiết liên hệ về Cơ sở Cai nghiện ma túy số 1 Thanh Hóa (qua số điện thoại 0983.887.767 - đồng chí Nguyễn Sỹ Đức - Phó Giám đốc Cơ sở) để được giải đáp./.

GIÁM ĐỐC: Lê Chí Cường


GIÁM ĐỐC: Lê Chí Cường

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]