(Baothanhhoa.vn) - UBND huyện Quan Hóa thông báo chỉ tiêu, đối tượng, điều kiện, tiêu chuẩn và thời gian, địa điểm thu nhận hồ sơ dự tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2022 thuộc UBND huyện Quan Hóa, cụ thể như sau:

Thông báo Tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Quan Hóa năm 2022

UBND huyện Quan Hóa thông báo chỉ tiêu, đối tượng, điều kiện, tiêu chuẩn và thời gian, địa điểm thu nhận hồ sơ dự tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2022 thuộc UBND huyện Quan Hóa, cụ thể như sau:

Thông báo Tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Quan Hóa năm 2022

Căn cứ Công văn số 9191/UBND-THKH ngày 27/6/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc chấp thuận Kế hoạch tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo thuộc huyện Quan Hóa năm 2022; Thông báo số 211-TB/VPHU ngày 31/5/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy Quan Hóa thông báo kết luận Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy về kế hoạch tuyển dụng viên chức ngành giáo dục năm 2020; Kế hoạch số 151/KH-UBND ngày 01/6/2022 của UBND huyện Quan Hóa về việc tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo huyện Quan Hóa năm 2022.

UBND huyện Quan Hóa thông báo chỉ tiêu, đối tượng, điều kiện, tiêu chuẩn và thời gian, địa điểm thu nhận hồ sơ dự tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2022 thuộc UBND huyện Quan Hóa, cụ thể như sau:

I. CHỈ TIÊU, ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN VỊ TRÍ CẦN TUYỂN

1. Số lượng vị trí việc làm cần tuyển: 77 chỉ tiêu, gồm:

- Giáo viên Mầm non hạng III (mã số V.07.02.26): 20 người.

- Giáo viên Tiểu học hạng III (mã số V.07.03.29): 30 người, trong đó:

+ Giáo viên văn hóa: 20 người;

+ Giáo viên Mỹ thuật: 03 người;

+ Giáo viên Tiếng Anh: 06 người;

+ Giáo viên Tin học: 01 người.

- Giáo viên Trung học cơ sở hạng III (mã số V.07.04.32): 27 người, trong đó:

+ Giáo viên Toán: 03 người;

+ Giáo viên môn Hóa học: 02 người;

+ Giáo viên môn Sinh học: 03 người;

+ Giáo viên môn Ngữ văn: 03 người;

+ Giáo viên môn Lịch sử: 02 người;

+ Giáo viên Địa lý: 02 người;

+ Giáo viên môn Mỹ thuật: 03 người;

+ Giáo viên môn Tiếng Anh: 03 người;

+ Giáo viên Tin học: 06 người.

2. Điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển.

2.1. Điều kiện tiêu chuẩn chung

Đảm bảo theo quy định tại Điều 22 của Luật Viên chức số 58/2010/QH12; Điều 5 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

2.2. Yêu cầu cụ thể của từng vị trí việc làm

a. Giáo viên Mầm non hạng III (mã số V.07.02.26): Đảm bảo tiêu chuẩn về trình độ đào tạo của chức danh giáo viên mầm non hạng III theo quy định tại Thông tư số 01/2021/TT-BGDĐT ngày 02/02/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường mầm non công lập. Trong đó, yêu cầu có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm giáo dục mầm non trở lên.

b. Giáo viên Tiểu học hạng III (mã số V.07.03.29): Đảm bảo tiêu chuẩn về trình độ đào tạo của chức danh Giáo viên tiểu học hạng III theo quy định tại Thông tư số 02/2021/TT-BGDĐT ngày 02/02/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường tiểu học công lập. Trong đó, yêu cầu về trình độ chuyên môn của từng vị trí như sau:

- Giáo viên Văn hóa Tiểu học: Yêu cầu có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên trở lên đối với giáo viên tiểu học.

- Giáo viên Mỹ thuật: Yêu cầu có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên Mỹ thuật hoặc có bằng cử nhân chuyên ngành Mỹ thuật và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sự phạm dành cho giáo viên tiểu học theo chương trình do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành kèm theo Thông tư số 11/2021/TT-BGDĐT ngày 05/4/2021.

- Giáo viên Tiếng Anh: Yêu cầu có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên Tiếng Anh hoặc có bằng cử nhân chuyên ngành Tiếng Anh và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sự phạm dành cho giáo viên tiểu học theo chương trình do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành kèm theo Thông tư số 11/2021/TT-BGDĐT ngày 05/4/2021.

- Giáo viên Tin học: Yêu cầu có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên Tin học, giáo viên Toán - Tin hoặc có bằng cử nhân chuyên ngành Tin học và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sự phạm dành cho giáo viên tiểu học theo chương trình do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành kèm theo Thông tư số 11/2021/TT-BGDĐT ngày 05/4/2021.

c. Giáo viên Trung học cơ sở hạng III (mã số V.07.04.32): Đảm bảo tiêu chuẩn về trình độ đào tạo của chức danh Giáo viên Trung học cơ sở hạng III theo quy định tại Thông tư số 03/2021/TT-BGDĐT ngày 02/02/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường Trung học cơ sở công lập. Trong đó, yêu cầu về trình độ chuyên môn của từng vị trí như sau:

- Giáo viên giảng dạy môn Toán: Yêu cầu có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên Toán, giáo viên Toán - Lý, giáo viên Toán - Tin, giáo viên Toán - Hóa.

- Giáo viên giảng dạy môn Hóa học: Yêu cầu có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên Hóa học, giáo viên Hóa - Lý, giáo viên Hóa - Sinh hoặc có bằng cử nhân chuyên ngành Hóa và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sự phạm dành cho giáo viên Trung học cơ sở theo chương trình do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành kèm theo Thông tư số 12/2021/TT-BGDĐT ngày 05/4/2021.

- Giáo viên giảng dạy môn Sinh học: Yêu cầu có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên Sinh học, giáo viên Sinh - Kỹ thuật, giáo viên Hóa - Sinh hoặc có bằng cử nhân chuyên ngành Sinh học và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sự phạm dành cho giáo viên Trung học cơ sở theo chương trình do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành kèm theo Thông tư số 12/2021/TT-BGDĐT ngày 05/4/2021.

- Giáo viên giảng dạy môn Ngữ văn: Yêu cầu có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên Ngữ văn, giáo viên Văn - Sử, giáo viên Văn - GDCD, giáo viên Văn - Sử - GDCD hoặc có bằng cử nhân chuyên ngành Ngữ văn và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sự phạm dành cho giáo viên Trung học cơ sở theo chương trình do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành kèm theo Thông tư số 12/2021/TT-BGDĐT ngày 05/4/2021.

- Giáo viên giảng dạy môn Lịch sử: Yêu cầu có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên Lịch sử hoặc có bằng cử nhân chuyên ngành Lịch sử và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sự phạm dành cho giáo viên Trung học cơ sở theo chương trình do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành kèm theo Thông tư số 12/2021/TT-BGDĐT ngày 05/4/2021.

- Giáo viên giảng dạy môn Địa lý: Yêu cầu có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên Địa lý, giáo viên Địa - Sử, giáo viên Địa - GDCD hoặc có bằng cử nhân chuyên ngành Địa và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sự phạm dành cho giáo viên Trung học cơ sở theo chương trình do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành kèm theo Thông tư số 12/2021/TT-BGDĐT ngày 05/4/2021.

- Giáo viên Mỹ thuật: Yêu cầu có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên Mỹ thuật hoặc có bằng cử nhân chuyên ngành Mỹ thuật và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sự phạm dành cho giáo viên Trung học cơ sở theo chương trình do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành kèm theo Thông tư số 12/2021/TT-BGDĐT ngày 05/4/2021.

- Giáo viên dạy môn Tiếng Anh: Yêu cầu có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên Tiếng Anh hoặc có bằng cử nhân chuyên ngành Tiếng Anh và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sự phạm dành cho giáo viên Trung học cơ sở theo chương trình do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành kèm theo Thông tư số 12/2021/TT-BGDĐT ngày 05/4/2021.

- Giáo viên Tin học: Yêu cầu có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên Tin học, giáo viên Toán-Tin hoặc có bằng cử nhân chuyên ngành Tin học và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sự phạm dành cho giáo viên Trung học cơ sở theo chương trình do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành kèm theo Thông tư số 12/2021/TT-BGDĐT ngày 05/4/2021.

3. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển

- Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

II. HỒ SƠ, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM THU HỒ SƠ (PHIẾU) DỰ TUYỂN, PHÍ TUYỂN DỤNG

1. Hồ sơ dự tuyển:Mẫu hồ sơ được niêm yết công khai tại trụ sở UBND huyện Quan Hóa (mẫu Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ)

2. Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ:

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ ngày 28/6/2022 đến hết ngày 27/7/2022 trong giờ hành chính.

- Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Thí sinh nộp hồ sơ qua đường bưu chính hoặc nộp trực tiếp qua Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND&UBND huyện Quan Hóa; Địa chỉ: Tầng 1, Trụ sở UBND huyện Quan Hóa, Khu phố 1, Thị trấn Hồi Xuân, huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

3. Lệ phí xét tuyển: 500.000 đồng/thí sinh (Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ Tài Chính, quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức).

III. HÌNH THỨC TUYỂN DỤNG

Thực hiện việc tuyển dụng thông qua hình thức xét tuyển viên chức theo quy định tại Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ; Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ; Quyết định số 1942/2017/QĐ-UBND ngày 07/6/2017 và Quyết định số 29/2020/QĐ-UBND ngày 03/7/2020 của UBND tỉnh Thanh Hóa.

Trong đó, ưu tiên xét trúng tuyển trước các đối tượng đang làm hợp đồng lao động theo vị trí việc làm giảng dạy tại cơ sở giáo dục công lập, đã được Chủ tịch UBND huyện Quan Hóa ký hợp đồng lao động có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội làm chuyên môn, nghiệp vụ tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn huyện trước ngày 31/12/2015, trong chỉ tiêu biên chế; người đang hợp đồng lao động theo Quyết định số 60/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Nghị định số 06/2018/NĐ-CP của Chính phủ; người đang hợp đồng giảng dạy Tiếng Anh ở bậc Tiểu học theo Quyết định số 4675/QĐ-UBND ngày 23/11/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh; có năng lực, trình độ phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng.

Sau khi thực hiện việc xét trúng tuyển trước đối với các đối tượng nêu trên, nếu vẫn còn chỉ tiêu biên chế thì thực hiện việc xét tuyển đến các đối tượng khác theo kết quả điểm từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu tuyển dụng của vị trí việc làm.

IV. ĐIỂM ƯU TIÊN TRONG XÉT TUYỂN

Thực hiện theo Điều 6, Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ.

Ủy ban nhân dân huyện Quan Hóa thông báo để các cá nhân có đủ tiêu chuẩn, điều kiện và có nguyện vọng đăng ký tham gia dự tuyển. Mọi chi tiết xin liên hệ về UBND huyện (qua Phòng Nội vụ), số điện thoại 02373.875.371 để được giải đáp.

Tham khảo công văn tuyển dụng:

Công văn về việc tuyển dụng

CHỦ TỊCH UBND huyện: Nguyễn Đức Dũng


CHỦ TỊCH UBND huyện: Nguyễn Đức Dũng

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]