(Baothanhhoa.vn) - Ủy ban nhân dân huyện Nông Cống thông báo tuyển dụng viên chức viên chức Ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2022 gồm 35 chỉ tiêu.

Thông báo tuyển dụng viên chức ngành GD-ĐTnăm 2022

Ủy ban nhân dân huyện Nông Cống thông báo tuyển dụng viên chức viên chức Ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2022 gồm 35 chỉ tiêu.

Thông báo tuyển dụng viên chức ngành GD-ĐT năm 2022

Căn cứ Nghị định số115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ Nội vụ ban hành Quy chế về tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức;

Căn cứ Quyết định số 08/2022/QĐ-UBND ngày 22/2/2022 của UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Quy định về phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ, công chức, viên chức thuộc UBND tỉnh Thanh Hoá quản lý;

Căn cứ Quyết định số 5438/QĐ-UBND ngày 28/12/2021 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc giao biên chế công chức, số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập năm 2022 của các sở, cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố;

Căn cứ Công văn số 3466/UBND-THKH ngày 16/3/2022 của UBND tỉnh về việc chấp thuận Kế hoạch tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Nông Cống.

Ủy ban nhân dân huyện Nông Cống thông báo tuyển dụng viên chức viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2022, như sau:

 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 35

 2. Vị trí việc làm tuyển dụng:

- Giáo viên văn hóa tiểu học: 24 người

- Giáo viên Tiếng Anh tiểu học: 08 người

- Giáo viên thể dục: 03 người

 1. Điều kiện dự tuyển

Đảm bảo theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức và các quy định, cụ thể:

 1. a) Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

- Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

- Đủ 18 tuổi trở lên;

- Có đơn đăng ký dự tuyển;

- Có lý lịch rõ ràng;

- Có bằng cấp, chứng chỉ phù hợp, đảm bảo điều kiện của vị trí đăng ký dự tuyển;

- Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

- Đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ;

- Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do đơn vị sự nghiệp công lập xác định nhưng không trái với quy định của pháp luật.

- Đảm bảo điều kiện tiêu chuẩn Chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học Hạng III, mã số V07.03.29 theo quy định tại Thông tư số 02/2021/TT-BGDĐT ngày 02/02/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường tiểu học công lập. Yêu cầu về trình độ đào tạo cụ thể như sau:

+ Giáo viên văn hóa tiểu học: Có bằng cử nhân, đại học trở lên thuộc ngành đào tạo Sư phạm tiểu học.

+ Giáo viên Tiếng Anh tiểu học: Có bằng cử nhân, đại học trở lên thuộc ngành đào tạo Sư phạm Tiếng Anh.

+ Giáo viên Thể dục tiểu học: Có bằng cử nhân, đại học trở lên thuộc ngành đào tạo Sư phạm Giáo dục thể chất hoặc Sư phạm Thể dục thể thao.

 1. b) Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển:

- Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

 1. Hình thức và nội dung tuyển dụng

Thực hiện việc xét tuyển dụng thông qua hình thức xét tuyển theo quy định tại Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ Nội vụ ban hành Quy chế về tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Quyết định số 1942/2017/QĐ-UBND ngày 07/6/2017 của UBND tỉnh Thanh Hoá ban hành Quy định tuyển dụng viên chức cho các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá và Quyết định số 29/2020/QĐ-UBND ngày 03/7/2020 của tỉnh Thanh Hoá.

Xét tuyển viên chức được thực hiện 2 vòng như sau:

 1. a) Vòng 1: Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển và hồ sơ theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu phù hợp thì người dự tuyển được tham dự vòng 2 quy định tại khoản b, mục này.

 2. b) Vòng 2: Phỏng vấn để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển. Nội dung phỏng vấn gồm kiến thức chung, kiến thức về chuyên môn, nghiệp vụ của vị trí việc làm và chức danh nghề nghiệp cần tuyển.

 3. c) Thời gian phỏng vấn: 30 phút (trước khi thi phỏng vấn, thí sinh có không quá 15 phút chuẩn bị).

 4. d) Thang điểm: 100 điểm.

 5. e) Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả điểm phỏng vấn.

 6. Đối tượng ưu tiên trong xét tuyển viên chức:

Thực hiện theo quy định tại Điều 6. Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

 1. Xác định người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức:

Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện sau:

 1. a) Có kết quả điểm phỏng vấn tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên.

 2. b) Có điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp trong chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

Trường hợp có từ 2 người trở lên có tổng số điểm bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng của vị trí việc làm cần tuyển dụng thì người có kết quả điểm vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển.

Người không trúng tuyển trong kỳ tuyển viên chức không được bảo lưu kết quả cho các kỳ thi tuyển lần sau.

 1. Đăng ký dự tuyển (Mẫu Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức huyện Nông Cống năm 2022.doc)

- Mỗi thí sinh dự tuyển nộp 01 Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu ban hành kèm theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ.

- Các thí sinh đăng ký dự xét tuyển phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về hồ sơ của mình; trường hợp khai man hồ sơ, giả mạo văn bằng, chứng chỉ sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật và bị hủy bỏ kết quả xét tuyển; trường hợp đã có quyết định tuyển dụng, người trúng tuyển sẽ bị hủy bỏ quyết định tuyển dụng.

- Mỗi thí sinh chỉ được đăng ký dự xét tuyển tại một vị trí tuyển dụng. Sau ngày chốt hồ sơ, Hội đồng xét tuyển sẽ kiểm tra dữ liệu nộp hồ sơ của người dự tuyển, nếu người dự tuyển nộp hồ sơ vào từ 2 vị trí việc làm trở lên sẽ bị loại khỏi danh sách dự thi.

Thí sinh nhận và nộp Phiếu đăng ký dự tuyển tại Phòng Nội vụ (Tầng 2, trụ sở UBND huyện Nông Cống) hoặc tải mẫu Phiếu đăng ký dự tuyển trên Cổng thông tin điện tử huyện Nông Cống. Thời gian trong giờ hành chính các ngày làm việc từ ngày 25/3/2022 đến ngày 24/4/2022.

 1. Lệ phí xét tuyển:

Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài Chính, quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.

Mức thu 500.000đồng/thí sinh

Thông báo này được đăng tải trên Báo Thanh Hóa điện tử, trên Cổng thông tin điện tử huyện Nông Cống, niêm yết tại Trụ sở UBND huyện Nông Cống, Trung tâm dịch vụ nông nghiệp, thông báo trên đài phát thanh của huyện.

Trong quá trình tuyển dụng, Hội đồng tuyển dụng sẽ các đăng tải các thông tin liên quan đến kỳ xét tuyển viên chức trên Cổng thông tin điện tử huyện Nông Cốngvề nội dung ôn tập, địa điểm thời gian tổ chức xét tuyển, đề nghị cá nhân có nhu cầu đăng ký dự tuyển thường xuyên cập nhật để nắm bắt thông tin và thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề chưa rõ, đề nghị phản ánh về UBND huyện (qua Phòng Nội vụ)để kịp thời giải quyết theo quy định./.

CHỦ TỊCH UBND HUYỆN

Nguyễn Lợi Đức {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]