(Baothanhhoa.vn) - Sáng 19-1, Văn phòng Chính phủ đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011-2020 (gọi tắt là Chiến lược); Đề án bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý Nhà nước cho cán bộ, công chức trẻ ở xã giai đoạn 2014-2020 (đề án 567); Đề án thí điểm tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013-2020 (đề án 500 trí thức trẻ).

Tổng kết Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam và các đề án liên quan đến cán bộ, công chức trẻ, thí điểm tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện

Sáng 19-1, Văn phòng Chính phủ đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011-2020 (gọi tắt là Chiến lược); Đề án bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý Nhà nước cho cán bộ, công chức trẻ ở xã giai đoạn 2014-2020 (đề án 567); Đề án thí điểm tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013-2020 (đề án 500 trí thức trẻ).

Tổng kết Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam và các đề án liên quan đến cán bộ, công chức trẻ, thí điểm tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện

Toàn cảnh tại điểm cầu tỉnh Thanh Hóa.

Tại điểm cầu Trung ương, đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ chủ trì hội nghị. Dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Lê Vĩnh Tân, Bộ trưởng Bộ Nội vụ; Hoàng Đăng Quang, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương, đại diện các ban, bộ, ngành trung ương.

Tham dự tại điểm cầu Thanh Hóa có đồng chí Lê Đức Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các ban, sở, ngành, đơn vị cấp tỉnh; đại diện lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố, UBND các xã và đội viên Đề án 500 trí thức trẻ thuộc các huyện Thường Xuân, Như Xuân, Lang Chánh, Bá Thước, Quan Sơn, Quan Hóa, Mường Lát, Hoằng Hóa, Quảng Xương, Hậu Lộc, Nga Sơn và TP sầm Sơn.

Sau 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011-2020, nhận thức của cấp ủy, chính quyền các cấp về vị trí, vai trò của thanh niên và trách nhiệm ban hành, tổ chức thực hiện cơ chế, chính sách phát triển thanh niên đã có nhiều chuyển biến tích cực.

Dấu ấn lớn nhất giai đoạn này là Quốc hội khóa XIII đã thông qua Luật Thanh niên, tạo nền tảng, cơ sở quan trọng để các cấp, các ngành tiếp tục cụ thể hóa và hoàn thiện chính sách, pháp luật về thanh niên.

Việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao trong chiến lược của các bộ, ngành, địa phương về cơ bản đã đi vào nền nếp, dần khắc phục được tình trạng chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ với tổ chức đoàn thanh niên hoặc “khoán trắng” cho tổ chức đoàn thanh niên so với giai đoạn đầu thực hiện Chiến lược.

Đối với thực hiện Đề án Bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý Nhà nước cho cán bộ, công chức trẻ ở xã giai đoạn 2014-2020 (đề án 567), 5 mục tiêu của đề án cơ bản hoàn thành. Các cấp ủy, chính quyền địa phương đã quan tâm hơn đến công tác đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng cán bộ trẻ và có nhiều giải pháp tích cực thực hiện đề án. Đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã từng bước được phát triển về số lượng và chất lượng, có lập trường, tư tưởng, chính trị vững vàng, trung thành với Đảng và Nhà nước, gần gũi với Nhân dân, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền thực hiện có hiệu quả nhiều chương trình, dự án, đề án phát triển nâng cao đời sống Nhân dân.

Đối với Đề án thí điểm tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013-2020 (đề án 500 trí thức trẻ), nhìn chung các đội viên đều có tư tưởng vững vàng, trung thành, kiên định với quan điểm, đường lối của Đảng.

Hàng năm, qua đánh giá của cấp ủy, chính quyền địa phương, cơ bản các đội viên đều hoàn thành và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, có tinh thần xung kích đi đầu nhiều lĩnh vực, góp phần xóa đói giảm nghèo, bài trừ các hủ tục lạc hậu. Nhiều đội viên được đào tạo, bồi dưỡng đã phát huy được năng lực, sở trường, được giới thiệu kết nạp Đảng và quy hoạch, bố trí, sử dụng.

Hiện nay đã có 393/500 đội viên là đảng viên; 141/500 đội viên được cử đi học sơ cấp chính trị; 69/500 đội viên học trung cấp chính trị; 411 đội viên có nhu cầu được bố trí sử dụng, trong đó có 121 đội viên được địa phương đề xuất dự kiến vị trí bố trí, sử dụng, còn 290 đội viên chưa có phương án bố trí sử dụng.

Bên cạnh những kết quả đạt được, các báo cáo đã nêu những khó khăn, tồn tại và đề ra các giải pháp khắc phục hạn chế.

Tổng kết Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam và các đề án liên quan đến cán bộ, công chức trẻ, thí điểm tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện

Đồng chí Lê Đức Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Phát biểu tại điểm cầu Thanh Hóa, đồng chí Lê Đức Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã khẳng định việc thực hiện Chiến lược và các đề án là chủ trương đúng đắn.

Đối với Đề án 567, tỉnh Thanh Hóa đã thực hiện rất nghiêm túc và lựa chọn 15/831 ứng cử viên được đào tạo, bồi dưỡng và bố trí về cơ sở địa phương công tác. Tất cả các ứng viên đã được quan tâm, bồi dưỡng kết nạp Đảng, một số đồng chí được quy hoạch vào nguồn cán bộ.

Để tiếp tục phát huy hiệu quả Đề án, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Thủ tướng Chính phủ tiếp tục kéo dài thời gian thực hiện Đề án, mở rộng đối tượng, vùng miền núi; Tăng cường nguồn lực cho cán bộ làm công tác thanh niên các địa phương để thực hiện nhiệm vụ; Các bộ, ngành trung ương quan tâm kinh phí để Đề án, Kế hoạch thực hiện có hiệu quả, tạo môi trường, điều kiện thuận lợi cho thanh niên cống hiến phát triển.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được của các địa phương, đơn vị trong thực hiện Chiến lược và các đề án đã góp phần vào thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của Đảng, Nhà nước, cơ quan, đơn vị tại địa phương, đồng thời chỉ ra một số tồn tại, hạn chế đề nghị Ngành Nội vụ và các đơn vị nhanh chóng, nghiêm túc khắc phục.

Năm 2021 là năm có ý nghĩa quan trọng, năm đầu triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2026, năm đầu triển khai thực hiện Luật Thanh niên…, vì thế, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đề nghị: Về chiến lược, Bộ Nội vụ chủ trì phối hợp với các ban, bộ ngành địa phương trên cơ sở chiến lược phát triển thanh niên tiếp thu ý kiến của các địa phương để đánh giá rõ nét hơn thành công đạt được, chỉ ra tồn tại yếu kém để xây dựng kế hoạch khắc phục và xây dựng phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021-2030.

Các bộ, ngành, địa phương nghiên cứu, triển khai có hiệu quả thu hút đội ngũ trí thức trẻ phát triển kinh tế - xã hội, lưu ý đổi mới, chắt lọc, chú trọng rèn luyện đạo đức chính trị, ý thức kỷ luật, tư duy năng lực để tạo nguồn cán bộ lâu dài cho cơ sở.

Tổng kết Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam và các đề án liên quan đến cán bộ, công chức trẻ, thí điểm tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện

Đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Thanh Hóa.

Về Đề án 567 cần đánh giá kết quả triển khai Đề án để xây dựng kế hoạch thực hiện giai đoạn tiếp theo, tránh trùng lặp với các chương trình, đề án, dự án đang triển khai hiện nay, chú ý cán bộ công chức trẻ vùng sâu, xa, biên giới hải đảo, xác định rõ nội dung chương trình, kinh phí, tập trung ưu tiên cho việc bồi dưỡng hướng nghiệp, kỹ năng sống… bảo đảm thiết thực, phù hợp với đặc thù của địa phương.

Về Đề án 500 trí thức trẻ, đồng chí Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đề nghị Bộ Nội vụ quan tâm giải quyết chế độ, chính sách phù hợp đối với đội ngũ đội viên sau khi kết thúc thời hạn công tác. Những địa phương có phương án sử dụng đội viên, Bộ Nội vụ chịu trách nhiệm dõi thực hiện bảo đảm việc xét tuyển đúng quy định pháp luật nhưng chú ý đặc thù. Đối với địa phương chưa có phương án sử dụng, Bộ Nội vụ phải hướng dẫn để tiếp tục kéo dài thời gian thực hiện.

Nhân dịp này 6 tập thể, 4 cá nhân có thành tích xuất sắc thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011-2020 đã được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Nhiều tập thể, cá nhân được tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã có thành tích xuất sắc thực hiện Chiến lược và các đề án.

Lê Hà


Lê Hà

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]