(Baothanhhoa.vn) - Sắp xếp, tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế là việc khó nhưng là việc cấp thiết phải thực hiện trong giai đoạn hiện nay, nhằm khắc phục sự cồng kềnh, chồng chéo, ì ạch, giảm gánh nặng cho ngân sách Nhà nước, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị. Thực hiện Nghị quyết số 18, Nghị quyết số 19 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, tỉnh Thanh Hóa đã triển khai với tinh thần quyết liệt.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Tinh gọn bộ máy để hoạt động hiệu lực, hiệu quả

Sắp xếp, tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế là việc khó nhưng là việc cấp thiết phải thực hiện trong giai đoạn hiện nay, nhằm khắc phục sự cồng kềnh, chồng chéo, ì ạch, giảm gánh nặng cho ngân sách Nhà nước, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị. Thực hiện Nghị quyết số 18, Nghị quyết số 19 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, tỉnh Thanh Hóa đã triển khai với tinh thần quyết liệt.

Tinh gọn bộ máy để hoạt động hiệu lực, hiệu quả

Ảnh minh họa.

Thu gọn đầu mối, sắp xếp lại bộ máy

Hiện nay hoạt động của hệ thống văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất gồm 2 cấp: Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường và văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất các huyện, thị xã, thành phố. Các văn phòng hoạt động theo mô hình đơn vị sự nghiệp công lập có thu. Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động của các văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất hiện nay cũng bộc lộ những tồn tại hạn chế, như sự phối hợp trong hệ thống văn phòng cấp tỉnh và cấp huyện còn thiếu chặt chẽ. Vai trò tổ chức, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra của văn phòng cấp tỉnh đối với văn phòng cấp huyện trong quá trình thực thi nhiệm vụ kém hiệu lực, hiệu quả. Sở Tài nguyên và Môi trường không nắm bắt được nhiều thông tin diễn biến hồ sơ, tài liệu, tình hình thực hiện tại cơ sở và tại thực địa nên việc chỉ đạo thiếu kịp thời, không đồng bộ. Công tác cập nhật, chỉnh lý biến động hồ sơ địa chính chưa thực hiện đồng bộ ở cả 3 cấp tỉnh, huyện, xã. Về số biên chế sự nghiệp, người lao động của văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp tỉnh và cấp huyện hiện nay là 298 người, trong đó cấp tỉnh là 54 người (gồm 6 biên chế và 48 lao động hợp đồng), cấp huyện là 244 người (gồm 48 công chức, 7 viên chức, 189 lao động hợp đồng).

Vừa qua, UBND tỉnh đã giao Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Sở Nội vụ và các cơ quan, đơn vị liên quan dự thảo Đề án thành lập Văn phòng Đăng ký đất đai Thanh Hóa trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường.

Theo đồng chí Đào Trọng Quy, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, cho biết: Đề án nhằm tháo gỡ những bất cập, hạn chế trong hoạt động của hệ thống văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất hiện nay và thực hiện sắp xếp lại bộ máy cho tinh gọn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động theo tinh thần Nghị quyết số 18, Nghị quyết số 19 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII. Sẽ thực hiện sắp xếp lại hệ thống văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất 2 cấp hiện nay về một đầu mối trực thuộc sở. Văn phòng sẽ có các chi nhánh trực thuộc, đặt tại 27 huyện, thị xã, thành phố. Theo lộ trình, đây là đơn vị sự nghiệp kinh tế tự bảo đảm một phần kinh phí chi thường xuyên, thực hiện tự chủ theo lộ trình, đến năm 2021 tự bảo đảm 100% kinh phí hoạt động chi thường xuyên.

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện

Thực hiện Nghị quyết số 18, Nghị quyết số 19 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, tỉnh Thanh Hóa đã triển khai với tinh thần quyết liệt.

Đến nay, về khối cơ quan đảng, đoàn thể: Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo xây dựng phương án rà soát, sắp xếp lại các phòng và tương đương trực thuộc các cơ quan chuyên trách tham mưu giúp việc Tỉnh ủy; theo đó sẽ giảm từ 32 đầu mối còn 25 đầu mối, số lãnh đạo phòng trực thuộc ban giảm 3 (lộ trình đến năm 2020 giảm còn đúng số lượng theo Quy định số 04-QĐi/TW). Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo xây dựng phương án rà soát, sắp xếp lại các khoa và tương đương của Trường Chính trị tỉnh; đã chuyển giao Đảng bộ Trường Đại học Hồng Đức từ trực thuộc Tỉnh ủy về Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh; giải thể Đảng bộ Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy tỉnh, chuyển toàn bộ đảng viên về Đảng bộ Công an tỉnh; chuyển giao Đảng bộ Trường Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường Miền Trung về trực thuộc Đảng bộ Bộ Tài nguyên và Môi trường; giải thể 27/27 công đoàn ngành giáo dục cấp huyện.

Về khối Nhà nước: Quyết định sáp nhập, hợp nhất, đổi tên các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở Nội vụ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, qua đó giảm 2 phòng. Điều chuyển cơ cấu tổ chức gắn với biên chế Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính, thuộc Sở Tư pháp và hợp nhất với Phòng Nội chính thành Phòng Nội chính - Kiểm soát thủ tục hành chính thuộc Văn phòng UBND tỉnh, giảm 1 phòng. Sắp xếp lại các ban chỉ đạo, ban quản lý dự án: Thành lập ban chỉ đạo thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 tỉnh Thanh Hóa, trên cơ sở tổ chức lại Ban Chỉ đạo Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và Ban Chỉ đạo về Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh. Sắp xếp lại 15 ban quản lý dự án để thành lập 5 ban quản lý dự án đầu tư chuyên ngành và ban quản lý dự án đầu tư khu vực (giảm 10 đầu mối); UBND 27/27 huyện, thị xã, thành phố cũng đã thực hiện việc tổ chức lại ban quản lý dự án đầu tư cấp huyện.

Về kiện toàn, sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập: Đã giải thể Trường Cao đẳng Thể dục - Thể thao Thanh Hóa; sắp xếp, tổ chức lại 27 trung tâm giáo dục thường xuyên và 27 trung tâm dạy nghề, trường trung cấp nghề trực thuộc UBND cấp huyện thành 22 trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên (giảm 22 đơn vị); xây dựng đề án thành lập Viện Nông nghiệp Thanh Hóa, trên cơ sở tổ chức, sắp xếp lại 7 đơn vị.

UBND tỉnh đã phê duyệt phương án tự chủ cho các bệnh viện công lập của tỉnh giai đoạn 2018-2020, theo đó ngân sách cấp cho các bệnh viện công lập sẽ giảm từ 420 tỷ đồng năm 2017 xuống 268 tỷ đồng năm 2020 (giảm 152 tỷ đồng). Theo lộ trình, sau năm 2020, khoảng gần 6.000 viên chức các bệnh viện sẽ không còn hưởng lương từ ngân sách, vì thực hiện cơ chế tự chủ (trừ các huyện miền núi). Thực hiện sắp xếp các trường THPT theo Nghị quyết 103/NQ-HĐND, ngày 1-12-2017 của HĐND tỉnh, hiện nay đã giảm được 6 trường, đến năm 2025 sẽ giảm 13 trường so với năm học 2017-2018. Sắp xếp các trường tiểu học, THCS theo Kế hoạch phát triển sự nghiệp giáo dục năm học 2018-2019, đã giảm được 15 đơn vị. Thực hiện việc sáp nhập thôn, tổ dân phố, toàn tỉnh đã giảm từ 5.971 thôn, tổ dân phố, xuống còn 4.393 thôn, tổ dân phố (giảm 1.578), theo đó giảm tương ứng 9.468 cán bộ không chuyên trách thôn, bản, tổ dân phố. Đã có 17 huyện, thị, thành xây dựng phương án sáp nhập văn phòng HĐND và UBND với văn phòng đảng ủy cấp xã. Đã xây dựng đề án tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã không đạt tiêu chuẩn từ nay đến năm 2021 (có 66 xã không đạt tiêu chuẩn, thuộc diện sắp xếp lại).

Đồng thời, đã thực hiện một số mô hình thí điểm, nhất thể hóa, kiêm nhiệm một số chức danh: Bố trí đồng chí thường vụ trưởng ban dân vận đồng thời làm chủ tịch MTTQ ở những nơi có điều kiện; bố trí trưởng ban tuyên giáo đồng thời là giám đốc trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện. ...

Bảo đảm sắp xếp, tinh gọn bộ máy theo lộ trình đề ra

Trong năm 2019, Thanh Hóa sẽ tiếp tục kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn và hiệu quả theo kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 18, Nghị quyết số 19 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo xây dựng Phương án hợp nhất Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh, xây dựng Phương án hợp nhất Đảng bộ Khối Cơ quan tỉnh và Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh. Kiện toàn tổ chức bộ máy Trường Chính trị tỉnh; sắp xếp lại Ban Bảo vệ và Chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh. Hoàn chỉnh phương án sắp xếp các chức danh bán chuyên trách cấp xã, cấp thôn. Xây dựng phương án sắp xếp lại các xã theo Nghị quyết 37-NQ/TW. Thực hiện thí điểm nhất thể hóa ban tổ chức huyện ủy với phòng nội vụ UBND huyện...

Sắp xếp, tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế là việc khó nhưng là việc cấp thiết phải thực hiện trong giai đoạn hiện nay, nhằm khắc phục sự cồng kềnh, chồng chéo, ì ạch, giảm gánh nặng cho ngân sách Nhà nước, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị. Công tác này cần được tiến hành thận trọng, công khai, dân chủ, khoa học đúng chủ trương, chính sách bảo đảm đạt được mục tiêu là tinh giản bộ máy, tiết kiệm nguồn lực cũng như sự đóng góp của người dân. Trong quá trình sắp xếp, tổ chức bộ máy tinh gọn từ cấp cơ sở không chỉ là giảm số lượng mà phải bảo đảm kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ gắn liền với tăng cường hiệu quả hoạt động, phục vụ ở từng cơ quan, đơn vị. Ðây chính là nhân tố bảo đảm triển khai hiệu quả mọi chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế, xã hội ở từng địa phương.

Việt Linh {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]