(Baothanhhoa.vn) - Sáng 2-4, đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì hội nghị nghe và cho ý kiến về dự thảo Chương trình hành động của Tỉnh uỷ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025. Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các sở, ngành cấp tỉnh.

Thảo luận, cho ý kiến về dự thảo Chương trình hành động của Tỉnh uỷ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Sáng 2-4, đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì hội nghị nghe và cho ý kiến về dự thảo Chương trình hành động của Tỉnh uỷ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025. Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các sở, ngành cấp tỉnh.

Thảo luận, cho ý kiến về dự thảo Chương trình hành động của Tỉnh uỷ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Nội dung dự thảo Chương trình hành động được đưa ra thảo luận, cho ý kiến tại hội nghị lần này tập trung chủ yếu vào lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và công tác đối ngoại.

Mục tiêu của Chương trình hành động nhằm cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra; tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động của các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân, bảo đảm triển khai thực hiện thắng lợi các Nghị quyết Đại hội.

Thảo luận, cho ý kiến về dự thảo Chương trình hành động của Tỉnh uỷ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Yêu cầu đặt ra trong quá trình tổ chức thực hiện Chương trình hành động là phải kịp thời bổ sung, cập nhật các chủ trương, chính sách của Trung ương, các nhiệm vụ mới để đáp ứng yêu cầu của thực tiễn; đề cao trách nhiệm, tinh thần chủ động, sáng tạo của tập thể và người đứng đầu các cơ quan, đơn vị để các nội dung công việc thực hiện đạt chất lượng, hiệu quả cao nhất.

Dự thảo Chương trình hành động đưa ra các mục tiêu cụ thể trên từng lĩnh vực và nhiệm vụ là Ban Cán sự đảng UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo UBND tỉnh xây dựng các chương trình, dự án, cơ chế, chính sách thực hiện các nhiệm vụ trên từng lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và công tác đối ngoại. Các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị được giao xây dựng dựng chương trình, đề án, cơ chế, chính sách… phải tập trung triển khai thực hiện, bảo đảm đạt chất lượng.

Thảo luận, cho ý kiến về dự thảo Chương trình hành động của Tỉnh uỷ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Đại diện lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư trình bày dự thảo Chương trình hành động.

Đơn cử như để đạt mục tiêu tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) bình quân giai đoạn 2021-2025 đạt 11% trở lên; tốc độ tăng thu ngân sách bình quân hằng năm đạt 10% trở lên; kim ngạch xuất khẩu năm 2025 đạt 8 tỷ USD…, nhiệm vụ đặt ra trong Chương trình hành động là Ban Ban Cán sự đảng UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo UBND tỉnh hoàn thành, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và triển khai thực hiện Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045; xây dựng, ban hành, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025…

Ở lĩnh vực khoa học - công nghệ, văn hóa - xã hội, tài nguyên và môi trường tập trung xây dựng Kế hoạch hành động thực hiện khâu đột phá về nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao khoa học -công nghệ; chủ động tích cực tham gia Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư phục vụ phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững. Xây dựng chính sách khuyến khích đầu tư xây dựng các trường phổ thông tư thục chất lượng cao, đạt tiêu chuẩn quốc tế trên địa bàn tỉnh…

Về quốc phòng - an ninh, tập trung triển khai có hiệu quả Đề án củng cố tổ chức, nâng cao chất lượng của lực lượng dân quân tự vệ tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021-2025; xây dựng Đề án nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021-2025…

Thảo luận, cho ý kiến về dự thảo Chương trình hành động của Tỉnh uỷ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Đại diện lãnh đạo Sở Tài chính phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Thảo luận, cho ý kiến tại hội nghị các đại biểu cơ bản thống nhất với nội dung dự thảo Chương trình hành động, đồng thời đề xuất điều chỉnh thời gian trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy một số chương trình, đề án, cơ chế, chính sách thực hiện các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực văn hóa - thể thao; tài nguyên - môi trường; khoa học - công nghệ…

Thảo luận, cho ý kiến về dự thảo Chương trình hành động của Tỉnh uỷ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Đại diện lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Sau khi nghe các đại biểu thảo luận, góp ý vào dự thảo, kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn nhấn mạnh: Những nội dung, phần việc, nhiệm vụ trong Chương trình hành động phải bám sát nội dung Chương trình hành động số 04-CTr/TU, ngày 18-12-2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025; nghiên cứu bổ sung những nhiệm vụ chưa đặt ra trong Chương trình hành động số 04-CTr/TU, song các nhiệm vụ phải bám sát 6 nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá mà Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã đưa ra và phải phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh Thanh Hoá.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất bổ sung xây dựng đề án về chuyển đổi số với 3 trụ cột là chính quyền số, kinh tế số và xã hội số đưa vào dự thảo Chương trình hành động. Đây là nhiệm vụ lớn và là một trong những ưu tiên hàng đầu của tỉnh.

Về bố cục dự thảo, thống nhất bổ sung thêm mục công tác đối ngoại và giao Sở Ngoại vụ tham mưu xây dựng nội dung này với những mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể. Đồng thời lưu ý, những nội dung trong dự thảo và phụ lục của dự thảo phải có sự đồng nhất với nhau.

Thảo luận, cho ý kiến về dự thảo Chương trình hành động của Tỉnh uỷ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn phát biểu kết luận hội nghị.

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn nhấn mạnh: Việc xây dựng, ban hành các chương trình, đề án, quy hoạch, cơ chế, chính sách của tỉnh để thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 phải hoàn thành trước ngày 30-6-2022, bảo đảm phù hợp, khả thi, phát huy hiệu quả cao nhất mọi tiềm năng, lợi thế của tỉnh gắn với việc thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 58-NQ/TW, ngày 5-8-2020 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 13/NQ-CP, ngày 3-2-2021 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 58-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Trên cơ sở những góp ý trách nhiệm, tâm huyết của các đại biểu, Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu tối đa các ý kiến hoàn thiện dự thảo Chương trình hành động, đồng thời tiếp tục xin ý kiến góp ý của các sở, ngành bằng văn bản để hoàn chỉnh dự thảo Chương trình.

UBND tỉnh sẽ họp cho ý kiến trước ngày 13-4 để trình Thường vụ Tỉnh ủy xem xét.

Phong Sắc


Phong Sắc

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]