(Baothanhhoa.vn) - Thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17-4-2015 của Bộ Chính trị “Về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức”; Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25-10-2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25-10-2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập và Nghị quyết số 37-NQ/TW, ngày 24-12-2018 của Bộ Chính trị về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã. Trong nhiệm kỳ 2015-2020, cấp ủy, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở ở Thanh Hóa đã triển khai thực hiện với tinh thần chủ động, sáng tạo, quyết tâm cao và đạt những kết quả quan trọng, được Trung ương ghi nhận, đánh giá là một trong những tỉnh đi đầu của cả nước.

Thanh Hóa đi đầu trong sắp xếp tổ chức, tinh gọn bộ máy

Thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17-4-2015 của Bộ Chính trị “Về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức”; Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25-10-2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25-10-2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập và Nghị quyết số 37-NQ/TW, ngày 24-12-2018 của Bộ Chính trị về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã. Trong nhiệm kỳ 2015-2020, cấp ủy, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở ở Thanh Hóa đã triển khai thực hiện với tinh thần chủ động, sáng tạo, quyết tâm cao và đạt những kết quả quan trọng, được Trung ương ghi nhận, đánh giá là một trong những tỉnh đi đầu của cả nước.

Thanh Hóa đi đầu trong sắp xếp tổ chức, tinh gọn bộ máy

Cán bộ, công chức huyện Thọ Xuân giải quyết thủ tục hành chính cho người dân.

Cũng như ở nhiều địa phương trong cả nước, trước năm 2015, bộ máy ở Thanh Hóa cồng kềnh hoạt động kém hiệu quả, chồng chéo về chức năng nhiệm vụ. Trong khi đó số lượng biên chế hưởng lương trong bộ máy Nhà nước lớn, trở thành gánh nặng cho ngân sách Nhà nước. Từ năm 2015, ngay sau khi các nghị quyết của Trung ương ban hành, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành các kế hoạch nhằm cụ thể hóa việc thực hiện các nghị quyết của Trung ương về những vấn đề liên quan đến sắp xếp tổ chức, tinh gọn bộ máy để chỉ đạo các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy xây dựng kế hoạch học tập, quán triệt ở cấp mình và chỉ đạo học tập ở cấp cơ sở đảm bảo phổ biến, quán triệt nội dung các nghị quyết tới toàn thể cán bộ, đảng viên trong toàn đảng bộ. Do làm tốt công tác phổ biến, quán triệt, định hướng tư tưởng nên các cấp, các ngành, địa phương và cán bộ, đảng viên đều nhận thức đầy đủ, đúng đắn về quan điểm, mục tiêu, yêu cầu, sự cần thiết của việc cơ cấu lại tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và tinh giản biên chế, từ đó thống nhất nội dung, phương pháp, cách thức tổ chức thực hiện, không phát sinh những vấn đề phức tạp. Bên cạnh việc tổ chức quán triệt cho cán bộ, công chức, tỉnh Thanh Hóa đã tập trung chỉ đạo làm tốt công tác tuyên truyền rộng rãi trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân về nội dung, quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, cách thức, lộ trình triển khai thực hiện các nghị quyết của Trung ương

Trong thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa chỉ đạo cấp ủy, chính quyền, địa phương, đơn vị tiến hành rà soát, điều chỉnh, khắc phục những chồng chéo, không rõ chức năng, nhiệm vụ của các ban xây dựng Đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội; giữa các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND cấp huyện; giữa UBND cấp huyện với các sở, ban, ngành cấp tỉnh. Quá trình triển khai sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế các cơ quan, đơn vị trong tỉnh được chỉ đạo tiến hành bài bản, chặt chẽ, đúng quy trình, thẩm quyền theo phân cấp. Các nội dung đều được cụ thể hóa thành các đề án, phương án đảm bảo giải quyết tổng thể các vấn đề về sắp xếp bộ máy, bố trí cán bộ, giải quyết dôi dư và tinh giản biên chế. Từ năm 2015 đến nay, tổng biên chế hành chính, sự nghiệp của tỉnh cơ bản thực hiện đúng chỉ tiêu biên chế được giao, đã thực hiện giảm được 3.001 người. Việc xây dựng, phân bổ và sử dụng biên chế đúng nguyên tắc, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả. Đối với khối Đảng, đoàn thể, Ban Tổ chức Trung ương giao cho tỉnh Thanh Hóa đã thực hiện quản lý chặt chẽ, không tăng và vẫn còn chỉ tiêu dự phòng để thực hiện luân chuyển, điều động cán bộ.

Trong thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII), tỉnh Thanh Hóa đã tiến hành rà soát, sắp xếp, kiện toàn, tinh gọn đầu mối bên trong gắn với tinh giản biên chế, cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể, đơn vị sự nghiệp công lập từ tỉnh đến cơ sở và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Thực hiện sáp nhập văn phòng HĐND và UBND với văn phòng đảng ủy cấp xã; bố trí trưởng ban tuyên giáo kiêm giám đốc trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện; trưởng ban dân vận kiêm chủ tịch MTTQ. Đã tiến hành việc giải thể, sáp nhập các trường, theo đó so với năm 2015 đã giảm 76 trường. Tiến hành sắp xếp lại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND cấp huyện hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch, truyền thanh - truyền hình, giảm từ 64 đầu mối, xuống còn 27 đầu mối (giảm 37 đầu mối). Tiến hành sắp xếp lại các phòng và tương đương trực thuộc các cơ quan chuyên trách tham mưu giúp việc Tỉnh ủy từ 32 đầu mối còn 25 đầu mối; sắp xếp lại các khoa và tương đương của Trường Chính trị tỉnh từ 7 đầu mối còn 5 đầu mối. Giải thể 27/27 công đoàn ngành giáo dục cấp huyện. Tổ chức sắp xếp lại và giảm 12 phòng, 5 chi cục và 5 đơn vị sự nghiệp của các sở. Thành lập Viện Nông nghiệp Thanh Hóa trên cơ sở sắp xếp lại 7 đơn vị sự nghiệp. Thành lập Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh trên cơ sở giải thể, tổ chức lại 5 trung tâm y tế dự phòng tuyến tỉnh (giảm 4 đơn vị). Thành lập Văn phòng đăng ký đất đai trên cơ sở hợp nhất Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh và 27 văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện, thị xã, thành phố (giảm 27 đơn vị). Thành lập 27 trung tâm giáo dục thường xuyên và dạy nghề cấp huyện (giảm 24 đầu mối). Thành lập trung tâm dịch vụ nông nghiệp trực thuộc UBND cấp huyện, thị xã, thành phố (giảm 54 đầu mối). Sáp nhập trung tâm dân số - kế hoạch hóa gia đình vào trung tâm y tế cấp huyện (giảm 27 đầu mối). Phê duyệt và triển khai Đề án thực hiện cơ chế tự chủ tại các bệnh viện công lập của tỉnh giai đoạn 2018-2020, theo đó ngân sách cấp cho các bệnh viện giảm từ 420 tỷ đồng năm 2017 xuống 268 tỷ đồng năm 2020 (giảm 152 tỷ đồng); theo lộ trình, sau năm 2020 khoảng gần 6.000 viên chức các bệnh viện sẽ không còn trong biên chế (trừ các huyện miền núi).

Cùng với sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tỉnh đã tập trung chỉ đạo sáp nhập 3.100 thôn, tổ dân phố, để thành lập 1.522 thôn, tổ dân phố mới, theo đó, toàn tỉnh đã giảm từ 5.971 thôn, tổ dân phố, xuống còn 4.393 thôn, tổ dân phố (giảm 1.578 thôn, tổ dân phố). Hoàn thành việc sáp nhập 143 xã, thành 67 xã, (giảm 76 xã), là một trong những tỉnh dẫn đầu cả nước trong việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã theo tinh thần Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 24-12-2018 của Bộ Chính trị. Việc sáp nhập các xã, thôn, tổ dân phố không chỉ tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền cấp xã, mà còn góp phần tinh giản biên chế, tiết kiệm chi ngân sách. Sáp nhập thôn, tổ dân phố; sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã; sắp xếp lại số lượng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố theo Nghị định 34/2019/NĐ-CP ngày 24-4-2019 của Chính phủ, toàn tỉnh đã giảm được 28.108 người, trong đó: giảm 1.308 cán bộ, công chức cấp xã do sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã; giảm 1.187 cán bộ, công chức cấp xã do thực hiện Nghị định 34/2019/NĐ-CP và đưa công an chính quy về xã; giảm 6.244 người hoạt động không chuyên trách và hội đặc thù cấp xã do thực hiện Nghị định 34/2019/NĐ-CP; giảm 10.504 người hoạt động không chuyên trách do sáp nhập thôn, tổ dân phố; giảm 8.829 người hoạt động không chuyên trách do thực hiện Nghị định 34/2019/NĐ-CP. Tổng số tiền ngân sách tỉnh tiết kiệm được do sáp nhập thôn, tổ dân phố, sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã do thực hiện Nghị định 34/2019/NĐ-CP khoảng 463,6 tỷ đồng/năm.

Có thể thấy, trong 5 năm thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị; 3 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương và 2 năm thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW của Bộ Chính trị, với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt cùng cách làm khoa học, việc sắp xếp tổ chức bộ máy, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và tinh giản biên chế gắn với đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng và được các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa thực hiện đồng bộ, công khai, dân chủ, minh bạch, tạo được sự đoàn kết, thống nhất trong đảng bộ; sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân; từng bước khắc phục tình trạng chồng chéo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và hoạt động của bộ máy hành chính Nhà nước, góp phần xây dựng nền hành chính hoạt động hiệu lực, hiệu quả, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh.

Bài và ảnh: Nguyễn Minh


Bài và ảnh: Nguyễn Minh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]