(Baothanhhoa.vn) - Ngày 29-4, Tỉnh ủy Thanh Hoá có Công văn số 185-CV/TU gửi các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc; các ban, ban cán sự đảng, đảng đoàn; Ủy ban MTTQ và các đoàn thể cấp tỉnh về việc tập trung lãnh đạo tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Công văn nêu rõ:

Tập trung lãnh đạo tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày 29-4, Tỉnh ủy Thanh Hoá có Công văn số 185-CV/TU gửi các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc; các ban, ban cán sự đảng, đảng đoàn; Ủy ban MTTQ và các đoàn thể cấp tỉnh về việc tập trung lãnh đạo tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Công văn nêu rõ:

Tập trung lãnh đạo tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Thời gian qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở đã có nhiều cố gắng, chủ động triển khai thực hiện đồng bộ, kịp thời công tác chuẩn bị bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, đảm bảo đúng tiến độ, quy định của pháp luật và kế hoạch đề ra.

Từ nay đến ngày bầu cử (ngày Chủ nhật, 23-5-2021) không còn nhiều, cần tập trung cao nhất sự lãnh đạo, chỉ đạo để cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 thành công tốt đẹp, tuyệt đối an toàn, thực sự là ngày hội của toàn dân; Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu ban thường vụ các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc; các ban, ban cán sự đảng, đảng đoàn; MTTQ và các đoàn thể cấp tỉnh tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức quán triệt sâu sắc nội dung Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 20-6-2020 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 14-1-2021 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 01-CT/TU ngày 25-11-2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền để cử tri và Nhân dân nhận thức đầy đủ về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử, các quy định của Luật Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND; về tiêu chuẩn ĐBQH và đại biểu HĐND; quyền và nghĩa vụ của người ứng cử, của cử tri; các quy định về trình tự, thể thức bầu cử. Thông tin, tuyên truyền về cuộc bầu cử phải gắn với tuyên truyền những thành tựu, kết quả đạt được của quê hương, đất nước, nhất là tuyên truyền trực quan, tổ chức trang trí, cổ động, treo khẩu hiệu, băng rôn, áp phích về cuộc bầu cử. Đồng thời, phát động các phong trào thi đua yêu nước trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân, nhằm tạo không khí thi đua sôi nổi, phấn khởi; động viên tất cả cử tri tích cực tham gia đi bỏ phiếu để cuộc bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân.

2. Lãnh đạo, chỉ đạo Ủy ban Bầu cử cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã lập và công bố danh sách chính thức những người ứng cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã nhiệm kỳ 2021-2026 theo từng đơn vị bầu cử, theo đúng quy định của pháp luật. Đồng thời, sớm hoàn thiện việc biên tập tiểu sử tóm tắt, danh sách trích ngang của những người ứng cử... để in ấn và bàn giao cho các tổ bầu cử niêm yết trước ngày 3-5-2021.

3. Các cấp ủy, tổ chức đảng, các địa phương, cơ quan, đơn vị tăng cường phối hợp, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri cho người ứng cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp thực hiện việc vận động bầu cử bảo đảm dân chủ, công khai, bình đẳng, trật tự, an toàn và đúng quy định của pháp luật. Thời gian vận động bầu cử được thực hiện sau ngày công bố danh sách chính thức những người ứng cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

4. Các cấp ủy, tổ chức đảng, các địa phương, đơn vị tăng cường chỉ đạo tiếp tục thông báo rộng rãi việc lập và niêm yết danh sách cử tri để Nhân dân kiểm tra; thường xuyên rà soát, cập nhật và giải quyết ngay những kiến nghị, đề xuất liên quan đến danh sách cử tri; tập trung hoàn thành việc viết thẻ cử tri. Tổ bầu cử thường xuyên thông báo cho cử tri biết ngày bầu cử, nơi bỏ phiếu, thời gian bỏ phiếu bằng hình thức niêm yết, phát thanh trên các phương tiện thông tin đại chúng của địa phương, đơn vị.

5. Ban Thường vụ các huyện, thị, thành ủy xây dựng phương án bố trí lực lượng, phân công cán bộ, công chức tăng cường cho các xã, phường, thị trấn, các khu vực bỏ phiếu trước, trong và sau ngày bầu cử để kiểm tra, giám sát, hướng dẫn, đôn đốc, hỗ trợ các tổ bầu cử, bảo đảm đúng quy định pháp luật. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát về công tác bầu cử, qua đó kịp thời phát hiện những vấn đề bất cập hoặc phát sinh, vướng mắc để có phương án giải quyết.

6. Cấp ủy, tổ chức đảng tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ, nắm chắc tình hình cán bộ, đảng viên và Nhân dân, nhất là ở địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự để có phương án bảo đảm an ninh trật tự phù hợp, sát với thực tiễn địa phương, đơn vị, tuyệt đối không để bị động, bất ngờ.

Địa phương, đơn vị nào để xảy ra mất ổn định tình hình, xảy ra vụ việc phức tạp ảnh hưởng đến cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, thì đồng chí bí thư cấp ủy, chủ tịch ủy ban bầu cử, thủ trưởng cơ quan, đơn vị phải chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Tỉnh ủy và trước pháp luật.

7. Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tăng cường lực lượng, thường xuyên ứng trực, chủ động nắm chắc tình hình, bám sát cơ sở, tập trung triển khai đồng bộ, kịp thời, hiệu quả các phương án, kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự; tăng cường lực lượng xuống các địa bàn trọng yếu, phức tạp về an ninh trật tự, nhất là trong ngày diễn ra bầu cử; kịp thời phát hiện, ngăn chặn vô hiệu hóa âm mưu, hoạt động phá hoại cuộc bầu cử của các thế lực thù địch, các phần tử cực đoan, cơ hội chính trị, chống phá Đảng, Nhà nước, phá hoại cuộc bầu cử.

8. Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ tỉnh và các đoàn thể chính trị - xã hội theo chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ động nắm chắc và dự báo chính xác tình hình cán bộ, đoàn viên, hội viên, công nhân, người lao động và Nhân dân, nhất là Nhân dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng đồng bào theo các tôn giáo, ở những nơi giải phóng mặt bằng triển khai các dự án... để có các biện pháp giải quyết phù hợp, hiệu quả, đồng thời tích cực tuyên truyền, vận động để tất cả cử tri tham gia bầu cử.

9. Để kịp thời ứng phó với những diễn biến phức tạp, khó lường của dịch bệnh COVID-19, giao Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, Ủy ban Bầu cử tỉnh khẩn trương xây dựng kịch bản, phương án bầu cử trong trường hợp dịch bệnh xảy ra trong những ngày bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, theo đúng tinh thần Công văn số 234/HĐBCQG-TBVBPLTTT, ngày 13-4-2021 của Hội đồng Bầu cử quốc gia.

Thời gian đến ngày bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 rất gần, mọi công việc đang rất khẩn trương, yêu cầu các cấp, các ngành phải tập trung triển khai tốt các nội dung công việc theo yêu cầu nêu trên, để cuộc bầu cử thành công tốt đẹp, thực sự là ngày hội lớn của Nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh.

BĐT


BĐT

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]