(Baothanhhoa.vn) - Thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW của Bộ Chính trị về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã, qua rà soát lại các đơn vị hành chính chưa đạt tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và dân số, cùng với triển khai chương trình phát triển đô thị, toàn tỉnh sẽ thực hiện sắp xếp 143 xã, phường, thị trấn và điều chỉnh địa giới hành chính 3 xã thành 67 xã, phường, thị trấn; thành lập 1 thị trấn mới trên cơ sở nguyên trạng xã Tân Ninh, huyện Triệu Sơn. Như vậy, toàn tỉnh còn 559 đơn vị hành chính cấp xã (giảm 76 đơn vị), gồm 496 xã, 34 phường và 29 thị trấn. Sau khi sắp xếp, diện tích tự nhiên bình quân mỗi đơn vị đạt 19,9km2 (tăng 2,38 km2), dân số bình quân 6.365 người (tăng 761 người).

Tin liên quan

Đọc nhiều

Sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã để tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động

Thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW của Bộ Chính trị về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã, qua rà soát lại các đơn vị hành chính chưa đạt tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và dân số, cùng với triển khai chương trình phát triển đô thị, toàn tỉnh sẽ thực hiện sắp xếp 143 xã, phường, thị trấn và điều chỉnh địa giới hành chính 3 xã thành 67 xã, phường, thị trấn; thành lập 1 thị trấn mới trên cơ sở nguyên trạng xã Tân Ninh, huyện Triệu Sơn. Như vậy, toàn tỉnh còn 559 đơn vị hành chính cấp xã (giảm 76 đơn vị), gồm 496 xã, 34 phường và 29 thị trấn. Sau khi sắp xếp, diện tích tự nhiên bình quân mỗi đơn vị đạt 19,9km2 (tăng 2,38 km2), dân số bình quân 6.365 người (tăng 761 người).

Sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã để tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động

Cán bộ bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND xã Hải Long (Như Thanh) giải quyết thủ tục hành chính cho công dân.

Cùng với việc sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp xã, sẽ có 2.842 cán bộ, công chức cấp xã (1.366 cán bộ, 1.476 công chức) ở các đơn vị thuộc phạm vi sắp xếp phải bố trí, sắp xếp lại, theo các phương án: Bố trí đến các đơn vị cấp xã còn thiếu cán bộ, công chức; tiếp nhận, bố trí làm công chức cấp xã, cấp huyện; làm viên chức ở đơn vị sự nghiệp; thực hiện chế độ nghỉ hưu trước tuổi và tinh giản biên chế. Ngoài ra còn có 1.199 người hoạt động không chuyên trách cấp xã dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính.

Để kịp thời tháo gỡ các vướng mắc trong quá trình triển khai, quá trình xây dựng Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã tỉnh Thanh Hóa, UBND tỉnh đã đánh giá đầy đủ các tác động để có các phương án tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Tỉnh ủy đã chỉ đạo các ban, ngành cấp tỉnh có hướng dẫn cụ thể các nội dung liên quan thuộc thẩm quyền để các huyện, thị xã, thành phố, các xã, phường, thị trấn thực hiện.

Mới đây, ngày 2-8-2019, Tỉnh ủy đã ban hành Hướng dẫn số 05–HD/TU về việc thành lập tổ chức đảng ở các xã, phường, thị trấn mới thành lập sau khi sáp nhập theo Nghị quyết số 37–NQ/TW và một số vấn đề về bố trí, sắp xếp cán bộ. Theo đó, việc thành lập đảng bộ các xã, phường, thị trấn mới sau khi sáp nhập phải được tiến hành đồng thời với quy trình sáp nhập xã, phường, thị trấn. Hướng dẫn cũng nêu rõ thẩm quyền, trình tự thành lập đảng bộ xã, phường, thị trấn mới sau sáp nhập và thủ tục chuyển giao tổ chức đảng, đảng viên; quy trình chỉ định ban chấp hành, ban thường vụ, bí thư, phó bí thư của đảng bộ cấp xã mới được thành lập. Về định hướng bố trí, sắp xếp và giải quyết chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức của đơn vị hành chính cấp xã thuộc diện sáp nhập, tiếp tục thực hiện nghiêm túc chủ trương tạm dừng bầu, bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo, quản lý và tuyển dụng, tiếp nhận cán bộ, công chức, viên chức tại các xã, phường, thị trấn thuộc diện sắp xếp. Thực hiện rà soát tổng thể đội ngũ cán bộ, công chức trên địa bàn huyện, thị xã, thành phố để chủ động bố trí, sắp xếp, điều chuyển cán bộ, công chức, nhất là cán bộ chủ chốt, người đứng đầu MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội ở các đơn vị thuộc diện sáp nhập. Bảo đảm dân chủ, khách quan trong việc rà soát, đánh giá, xếp loại, bố trí sắp xếp cán bộ, công chức, viên chức. Quan tâm giải quyết kịp thời chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức dôi dư.

Sau khi Tỉnh ủy có Hướng dẫn số 05-HD/TU, hiện nay các địa phương đang tổ chức quán triệt, triển khai hướng dẫn tới các đơn vị thuộc diện sắp xếp, bảo đảm tạo sự thống nhất về nhận thức và các bước tiến hành theo đúng quy định.

Đồng chí Nguyễn Thị Hương, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Hà Trung cho biết: Ngày 13-8, Ban Thường vụ Huyện ủy đã có công văn yêu cầu đảng ủy các xã, thị trấn thuộc diện sáp nhập, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp huyện, UBND huyện quán triệt, triển khai nghiêm túc nội dung Hướng dẫn số 05-HD/TU ngày 2-8-2019 của Tỉnh ủy.

Nội dung công văn đã chỉ đạo rõ đối với đảng ủy các xã, thị trấn thuộc diện sáp nhập báo cáo danh sách, số lượng đảng viên, cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý, nếu có nguyện vọng nghỉ hưu trước tuổi thì có đơn xin nghỉ gửi về Ban Thường vụ Huyện ủy, báo cáo danh sách ban chấp hành đảng bộ xã, thị trấn nhiệm kỳ 2015 – 2020, chủ động sắp xếp, phân loại hồ sơ đảng viên để khi tiến hành sáp nhập thì bàn giao hồ sơ cho tổ chức đảng mới. Đối với MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội căn cứ các hướng dẫn của Tỉnh ủy và của MTTQ, các đoàn thể cấp tỉnh xây dựng văn bản hướng dẫn quy trình thủ tục thành lập tổ chức cơ sở của tổ chức mình ở các đơn vị thuộc diện sáp nhập. UBND huyện phối hợp với Ban Tổ chức Huyện ủy xây dựng phương án sắp xếp công chức và cán bộ bán chuyên trách của các đơn vị sáp nhập trình Ban Thường vụ Huyện ủy cho ý kiến. Ban Tổ chức Huyện ủy xây dựng phương án thành lập đảng bộ, phương án chuyển giao tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, chủ trì phối hợp với UBND huyện xây dựng phương án nhân sự của các đơn vị thuộc diện sáp nhập trình Ban Thường vụ Huyện ủy xem xét, quyết định.

Qua rà soát, tính đến tháng 6-2019, số cán bộ lãnh đạo, quản lý của 25 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Hà Trung có 234 đồng chí. Từ năm 2019 đến năm 2024 số cán bộ lãnh đạo, quản lý nghỉ hưu đúng tuổi là 54 đồng chí, số cán bộ không đủ tuổi tái cử đối với các chức danh là 26 đồng chí. Căn cứ tình hình thực tế, điều kiện, tiêu chuẩn và các văn bản hướng dẫn về công tác cán bộ, Ban Thường vụ Huyện ủy đã dự kiến phương án nhân sự sau sáp nhập xã.

Theo đề án, xã Hà Phong sẽ sáp nhập vào thị trấn huyện Hà Trung để mở rộng thị trấn. Đồng chí Đỗ Quốc Đào, Chủ tịch UBND thị trấn Hà Trung cho biết: Cho đến nay, thị trấn đã thực hiện nghiêm túc các bước theo trình tự hướng dẫn của cấp trên. Chủ trương sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp xã được đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân thống nhất cao. Đối với phương án sắp xếp, bố trí lại cán bộ, hiện nay qua rà soát, một số chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý đang còn khuyết thiếu và một số đồng chí nhiệm kỳ tới sẽ đến tuổi nghỉ hưu nên việc bố trí, sắp xếp cán bộ lãnh đạo, quản lý không có nhiều khó khăn. Tuy nhiên, nhìn mặt bằng chung, đội ngũ công chức, viên chức, bán chuyên trách của cả thị trấn và xã Hà Phong đều tương đối còn trẻ, nên việc bố trí, sắp xếp việc làm cho họ là điều khó. Tuy trong các hướng dẫn của cấp trên đã có đề cập đến, nhưng vẫn còn có những băn khoăn, vì thiếu các hướng dẫn cụ thể hơn. Nếu công chức, viên chức không vi phạm kỷ luật, trong quá trình công tác hằng năm họ đều được đánh giá tốt thì sẽ phải lựa chọn như thế nào? Những băn khoăn này chúng tôi đã có kiến nghị, đề xuất với huyện để sớm có những tháo gỡ cho cơ sở.

Việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong tình hình hiện nay theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 37-NQ/TW là hết sức cần thiết nhằm tinh gọn bộ máy, giảm đầu mối, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở. Tại Thanh Hóa, bằng các giải pháp thực hiện đồng bộ và với sự vào cuộc tích cực, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, với quyết tâm chính trị cao, đã bảo đảm đúng lộ trình, kế hoạch đề ra. Để nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống hiệu quả, thiết thực, trong giai đoạn hiện nay, thiết nghĩ từng cấp ủy, chính quyền cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, nắm bắt kịp thời tình hình, giải quyết kịp thời những vướng mắc tại cơ sở, tạo nên sự đồng thuận, nhất trí cao trong thực hiện nghị quyết của Đảng.

Bài và ảnh: Việt Linh


Bài Và Ảnh: Việt Linh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]