(Baothanhhoa.vn) - Sáng 7-8, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai các văn bản về công tác tổ chức, cán bộ và nghiệp vụ đảng viên. Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị.

Quán triệt, triển khai các văn bản về công tác tổ chức, cán bộ và nghiệp vụ đảng viên

Sáng 7-8, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai các văn bản về công tác tổ chức, cán bộ và nghiệp vụ đảng viên. Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị.

Quán triệt, triển khai các văn bản về công tác tổ chức, cán bộ và nghiệp vụ đảng viên

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy: Phạm Thị Thanh Thủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Đào Xuân Yên, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Lê Quang Hùng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Hùng, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; Nguyễn Ngọc Tiến, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy; Trần Văn Hải, Bí thư Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên BTV, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy quán triệt, triển khai Quyết định số 580-QĐ/TU, ngày 2-7-2021 của BTV Tỉnh ủy ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ; Quyết định số 581-QĐ/TU, ngày 2-7-2021 của BTV Tỉnh ủy ban hành Quy chế bổ nhiệm cán bộ và giới thiệu cán bộ ứng cử.

Quán triệt, triển khai các văn bản về công tác tổ chức, cán bộ và nghiệp vụ đảng viên

Đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy quán triệt, triển khai các Quyết định.

Theo đó, Quyết định số 580-QĐ/TU của BTV Tỉnh ủy quy định chung về nội dung quản lý tổ chức bộ máy, cán bộ đó là: Quyết định chủ trương thành lập, hợp nhất, sáp nhập, chuyển giao, chia tách, giải thể các đơn vị hành chính, cơ quan quản lý nhà nước, đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của cấp có thẩm quyền. Quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ cức bộ máy các đơn vị trực thuộc theo hướng dẫn của cấp có thẩm quyền. Phê duyệt đề án, danh mục vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức khối cơ quan đảng, đoàn thể cấp tỉnh, cấp huyện. Tuyển chọn, tiếp nhận, bố trí, phân công, điều động, luân chuyển cán bộ, công chức, viên chức và phân cấp quản lý cán bộ…

Quán triệt, triển khai các văn bản về công tác tổ chức, cán bộ và nghiệp vụ đảng viên

Đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy giới thiệu Dự thảo sửa đổi bổ sung về một số chính sách đối với cán bộ.

Quyết định số 581-QĐ/TU của BTV Tỉnh ủy quy định chung về phạm vi, đối tượng điều hành; nguyên tắc bổ nhiệm cán bộ; trách nhiệm và thẩm quyền bổ nhiệm cán bộ.

Quyết định này cũng nêu rõ thời hạn và điều kiện bổ nhiệm cán bộ; quy trình bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp tỉnh; quy trình bổ sung cán bộ lãnh đạo các huyện, thị, thành ủy và Đảng ủy trực thuộc; bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý; điều hành và biệt phái cán bộ; thôi giữ chức vụ, miễn nhiệm, từ chức; tham mưu, thẩm định, xem xét, quyết định đối với cán bộ diện BTV Tỉnh ủy quản lý…

Quán triệt, triển khai các văn bản về công tác tổ chức, cán bộ và nghiệp vụ đảng viên

Các đại biểu tham gia ý kiến tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng được nghe giới thiệu Chỉ thị số 05-CT/TU, ngày 28-5-2021 của BTV Tỉnh ủy về tăng cường công tác phát triển đảng viên của Đảng bộ tỉnh trong thời gian tới; Dự thảo sửa đổi, bổ sung Quy định về một số chế độ, chính sách đối với cán bộ.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nêu rõ: Trên cơ sở quán triệt các chủ trương mới của Trung ương và xuất phát từ tình hình thực tiễn, qua tổng kết, đánh giá việc thực hiện các quy định của BTV Tỉnh ủy về công tác tổ chức, cán bộ thời gian qua, ngay sau khi kiện toàn tổ chức bộ máy cấp ủy sau Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, BTV Tỉnh ủy đã tập trung chỉ đạo xây dựng và ban hành các quy định mới về công tác tổ chức, cán bộ, phát triển đảng viên. Trong đó, Quyết định số 580 về phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, Quyết định số 581 về Quy chế bổ nhiệm cán bộ và giới thiệu cán bộ ứng cử, có sự kế thừa, phát triển và tích hợp nhiều quyết định liên quan về công tác tổ chức, cán bộ của BTV Tỉnh ủy các khóa trước đây, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ, thuận tiện cho việc tổ chức triển khai thực hiện.

Quán triệt, triển khai các văn bản về công tác tổ chức, cán bộ và nghiệp vụ đảng viên

Toàn cảnh hội nghị.

Quá trình xây dựng các văn bản lần này đã được BTV Tỉnh ủy chỉ đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy chuẩn bị rất công phu, nghiêm túc, lấy ý kiến của các ban, sở, ngành, địa phương liên quan nhiều lần.

BTV Tỉnh ủy đã dành thời gian thảo luận kỹ lưỡng, cho ý kiến cụ thể trước khi ban hành. Việc xây dựng và ban hành các quy định mới lần này, sẽ góp phần hoàn thiện thể chế, siết chặt quy trình, tiêu chuẩn, điều kiện trong công tác cán bộ từ khâu đánh giá, tuyển chọn, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, đến bố trí, sử dụng và thực hiện chính sách cán bộ.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị, trên cơ sở các nội dung quán triệt tại hội nghị lần này, các cấp ủy, tổ chức đảng, các ban, sở, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị cần nhận thức thật đầy đủ, quán triệt thật sâu sắc nội dung các quy định, chỉ đạo mới của BTV Tỉnh ủy, đặc biệt là những nội dung cốt lõi và vấn đề mới liên quan đến công tác tổ chức, cán bộ, nghiệp vụ đảng viên, để khẩn trương rà soát, sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các văn bản của cấp mình và lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện thống nhất trong toàn Đảng bộ.

Quá trình thực hiện cần lưu ý, các quy định, chỉ thị mới của BTV Tỉnh ủy lần này phải được thực hiện đồng bộ với các quy định khác của Trung ương và của Tỉnh ủy về công tác xây dựng Đảng về tổ chức và cán bộ, về phát triển đảng viên; đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII) về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Chương trình trọng tâm “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng; tạo chuyển biến rõ nét trong sắp xếp tổ chức bộ máy và xây dựng đội ngũ cán bộ”.

Quán triệt, triển khai các văn bản về công tác tổ chức, cán bộ và nghiệp vụ đảng viên

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Các cấp ủy, tổ chức đảng cần xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TU của BTV Tỉnh ủy, gắn với việc thực hiện Công văn số 65-CV/TU, ngày 29-12-2020 của BTV Tỉnh ủy về thực hiện chỉ tiêu kết nạp đảng viên mới nhiệm kỳ 2020-2025; xác định rõ lộ trình từng năm, bổ sung các nhiệm vụ, giải pháp và phân công trách nhiệm cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị, từng đảng bộ, chi bộ trực thuộc để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quyết liệt, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu kết nạp Đảng trong toàn Đảng bộ tỉnh.

Trong đó, các cấp ủy, tổ chức đảng phải quán triệt sâu sắc công tác phát triển đảng viên là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên trong công tác xây dựng Đảng; tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, khảo sát, bồi dưỡng tạo nguồn để kết nạp đảng viên mới, đặc biệt quan tâm đến các đối tượng là công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang, bộ đội xuất ngũ, học sinh các trường THPT, sinh viên, đoàn viên, hội viên và người lao động trong các doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước. Cùng với việc quan tâm phát triển về số lượng, phải coi trọng đến chất lượng đảng viên.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cũng đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng phải tiếp tục chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp. Muốn vậy, bên cạnh việc thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các quy định của Đảng về công tác tổ chức, cán bộ; các cấp ủy đảng cần tiếp tục đổi mới nâng cao hơn nữa chất lượng và tính thực chất của công tác tổ chức cán bộ. Trọng tâm là công minh, công bằng trong đánh giá, sử dụng cán bộ; nâng cao chất lượng cơ sở đảng và đảng viên; giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương, nêu gương, nói đi đôi với làm. Đánh giá cán bộ phải căn cứ vào hiệu quả công tác, có sản phẩm cụ thể, tạo chuyển biến rõ nét trong mỗi ngành, lĩnh vực, địa phương, đơn vị. Từ đó công khai kết quả thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý để cán bộ, đảng viên và Nhân dân theo dõi, giám sát.

Công tác tổ chức, cán bộ là công việc khó, phức tạp, nhạy cảm, động chạm đến con người, liên quan đến tâm tư, tình cảm, lợi ích của con người, đến tổ chức bộ máy; vì vậy các đồng chí phải làm tốt công tác quán triệt, triển khai, công tác tư tưởng để việc tổ chức thực hiện được tiến hành khoa học, bài bản, đồng bộ, thống nhất và chính xác trên mọi phương diện, tạo được sự đồng thuận, thống nhất trong cán bộ, đảng viên.

Đi đôi với việc quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện, các cấp ủy, tổ chức đảng phải tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong công tác cán bộ, kiên quyết bố trí lại, điều động, luân chuyển, thay thế và xử lý nghiêm cán bộ năng lực hạn chế, phẩm chất yếu kém, không toàn tâm, toàn ý vì công việc chung, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, tiêu cực, tham nhũng, mất đoàn kết, để địa phương trì trệ, yếu kém kéo dài.

Đồng thời, làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp; gắn đào tạo bồi dưỡng cán bộ với quy hoạch, bố trí, sử dụng cán bộ; đào tạo, bồi dưỡng phải gắn lý thuyết với thực hành và kỹ năng xử lý tình huống nảy sinh trong thực tiễn đối với từng chức danh, ở từng cấp, từng ngành, từng lĩnh vực công tác.

Tiếp tục đẩy mạnh việc cập nhật kiến thức mới cho cán bộ quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý các cấp, nhất là kiến thức pháp luật, quản lý kinh tế, hội nhập kinh tế quốc tế... Chú trọng tạo lập môi trường học tập không chỉ học tập trong các khóa đào tạo, bồi dưỡng, mà ngay trong quá trình công tác, trong môi trường làm việc hằng ngày, cũng cần tạo ra một không khí học tập, thi đua lao động, khát khao cống hiến.

Bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh, sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, BTV Tỉnh ủy, theo chức năng, nhiệm vụ được giao, Ban Tổ chức Tỉnh ủy và các cơ quan làm công tác tổ chức xây dựng Đảng nâng cao hơn nữa tính chủ động, linh hoạt, sáng tạo, tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong công tác tham mưu cho BTV Tỉnh ủy và BTV cấp ủy các cấp tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định của Đảng, Nhà nước về công tác tổ chức và cán bộ; tiếp tục chủ động rà soát, tham mưu sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định nhằm tiếp tục hoàn thiện thể chế về công tác tổ chức, cán bộ.

Để thực hiện tốt các nhiệm vụ nêu trên, BTV cấp ủy, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị cần tiếp tục củng cố, kiện toàn bộ máy các cơ quan, làm công tác tổ chức xây dựng Đảng một cách phù hợp; xác định rõ chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của từng tổ chức, từng cơ quan; xây dựng đội ngũ cán bộ Ngành Tổ chức xây dựng Đảng “Trung thành, trung thực, gương mẫu, trong sáng, tinh thông” với phương châm “Suy nghĩ phải chín, tư tưởng phải thông, quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả; có trọng tâm, trọng điểm, làm việc nào dứt việc ấy”...

Quốc Hương


Quốc Hương

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]