(Baothanhhoa.vn) - Lịch sử 88 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Đảng ta luôn coi công tác tuyên giáo là lĩnh vực quan trọng hàng đầu, là một bộ phận cấu thành đặc biệt quan trọng trong toàn bộ hoạt động của Đảng, là điều kiện tiên quyết để xây dựng, bồi đắp nền tảng tư tưởng chính trị của Đảng và của chế độ; là phương tiện cốt yếu trong việc truyền bá Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, là cơ sở để khẳng định và nâng cao vai trò tiên phong của Đảng về chính trị, lý luận, văn hóa, đạo đức, ...

Tin liên quan

Đọc nhiều

Phát huy truyền thống cách mạng của ngành tuyên giáo, tiếp tục thực hiện tốt công tác tư tưởng trong tình hình mới

Lịch sử 88 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Đảng ta luôn coi công tác tuyên giáo là lĩnh vực quan trọng hàng đầu, là một bộ phận cấu thành đặc biệt quan trọng trong toàn bộ hoạt động của Đảng, là điều kiện tiên quyết để xây dựng, bồi đắp nền tảng tư tưởng chính trị của Đảng và của chế độ; là phương tiện cốt yếu trong việc truyền bá Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, là cơ sở để khẳng định và nâng cao vai trò tiên phong của Đảng về chính trị, lý luận, văn hóa, đạo đức, mở đường cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đồng chí Nguyễn Văn Phát, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu tại Hội nghị giao ban của khối đảng ủy trực thuộc, đoàn thể và thành phố, thị xã thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị.

Trong sự nghiệp đổi mới đất nước, công tác tuyên giáo của Đảng tiếp tục được phát huy, làm tốt vai trò trên mặt trận tư tưởng, lý luận. Đã cung cấp những luận cứ khoa học, góp phần hình thành hệ thống các luận điểm mới trong đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; giáo dục có hiệu quả Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh; chú trọng nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài cho đất nước; tham mưu xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; phản bác kịp thời những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, bảo vệ Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối đổi mới của Đảng.

Thời gian qua, ngành tuyên giáo tỉnh ta đã bám sát chức năng, nhiệm vụ của mình, tham mưu cho cấp ủy triển khai nhiều đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng; nghiên cứu, quán triệt các quan điểm, đường lối, chủ trương, nghị quyết của Đảng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân; tuyên truyền đường lối, chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; định hướng tư tưởng và tổ chức hoạt động nhân các ngày kỷ niệm, ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị quan trọng của Đảng, của đất nước, của tỉnh ngày càng có nhiều cách làm mới, sáng tạo. Công tác phổ biến, học tập, quán triệt và thực hiện các nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy được đổi mới với nhiều hình thức học tập sáng tạo, từ khâu quán triệt đến thảo luận, viết thu hoạch; chủ động mời các báo cáo viên, chuyên gia có uy tín của Trung ương về báo cáo các chuyên đề, nghị quyết, bồi dưỡng và cập nhật kiến thức mới cho đội ngũ cán bộ chủ chốt toàn tỉnh và cho các đối tượng theo quy định. Tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiều kế hoạch, văn bản chỉ đạo, sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về các lĩnh vực tư tưởng, lý luận, báo chí, văn hóa - văn nghệ, khoa giáo và nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng. Tham mưu trong lĩnh vực đấu tranh chống diễn biến hòa bình trên lĩnh vực tư tưởng – văn hóa; công tác tuyên truyền nghị quyết của Đảng, chú trọng công tác tuyên truyền đối ngoại, tuyên truyền biển đảo, cắm mốc biên giới. Tổ chức các cuộc hội thảo, tọa đàm khoa học; nghiên cứu khoa học; xây dựng các đề án chuyên môn sâu về những vấn đề lớn, từng bước giải quyết các vấn đề khó, phức tạp được đặt ra trong cuộc sống và tham mưu để cấp ủy ban hành quyết định, kết luận, chỉ thị, như: Xây dựng Đề án “đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên giáo của Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa trong tình hình mới”; tham mưu kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về năm xuất hiện Danh xưng Thanh Hóa với tư cách là đơn vị hành chính trực thuộc Trung ương; Kết luận về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đối với việc bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh đến năm 2025 và nhiều vấn đề văn hóa - lịch sử có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển đi lên của tỉnh. Ngành tuyên giáo đã chú trọng nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm trạng xã hội, kết hợp tốt giữa việc nâng cao chất lượng tham mưu với năng lực tác chiến hàng ngày, xử lý và giải quyết các vấn đề nhạy cảm, phức tạp nảy sinh, củng cố lòng tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với sự lãnh đạo của cấp ủy và điều hành của chính quyền các cấp. Chủ động phối hợp với các cơ quan quản lý Nhà nước cùng cấp để giải quyết những việc có liên quan đến công tác tư tưởng trên địa bàn tỉnh. Chủ trì tổ chức nhiều cuộc kiểm tra, giám sát, thông qua đó tham mưu với cấp ủy các chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh từ thực tiễn, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh, tạo sự thống nhất về tư tưởng, chính trị, sự đồng thuận trong toàn Đảng bộ và nhân dân. Từng bước phấn đấu làm tốt hơn nội dung công tác chỉ đạo, định hướng hoạt động báo chí - xuất bản, từ đó, khẳng định và phát huy được vai trò của báo chí trong đời sống xã hội. Hoạt động văn hóa - văn nghệ và cuộc vận động sáng tác, quảng bá các tác phẩm báo chí, văn học, nghệ thuật về chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã có nhiều tác phẩm có giá trị tư tưởng và nghệ thuật cao, phản ánh sinh động và phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Là cơ quan thường trực của bộ phận giúp việc Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị 05–CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo cấp ủy các cấp, hướng dẫn các địa phương, ban, ngành, các đơn vị triển khai thực hiện chỉ thị, gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; thông qua việc thực hiện chỉ thị, nghị quyết nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng và chủ động dự báo, phát hiện, đề xuất giải quyết những vấn đề phức tạp về tư tưởng, góp phần đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi các biểu hiện tiêu cực, tham nhũng, lãng phí, sa sút phẩm chất đạo đức, lối sống, đẩy lùi tệ quan liêu, xa dân, tư tưởng bảo thủ trì trệ, cơ hội chủ nghĩa trong một bộ phận cán bộ, đảng viên. Các lĩnh vực công tác tuyên giáo có nhiều chuyển biến tích cực và tiến bộ, thực hiện tốt phương châm: Công tác tư tưởng hướng về cơ sở; xây đi đôi với chống; lấy cái đẹp dẹp cái xấu, lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực; nhanh nhạy, hiệu quả, phù hợp, thuyết phục... Những cố gắng đó đã tạo nên sắc thái mới, diện mạo mới, ngày càng khẳng định rõ vị trí, vai trò và tầm quan trọng của ngành tuyên giáo trong hệ thống chính trị của tỉnh. Với những thành tích trong các giai đoạn cách mạng, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thanh Hóa vinh dự được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba; Huân chương Độc lập hạng Ba và được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua xuất sắc và nhiều phần thưởng cao quý khác.

Tuy nhiên, cũng cần nghiêm túc nhận thức rằng, trong điều kiện hội nhập sâu rộng của nền kinh tế, nhiều vấn đề mới chưa được làm rõ; cuộc đấu tranh giữa các khuynh hướng tư tưởng tích cực và tiêu cực, tiến bộ và lạc hậu, sự chống phá của các thế lực thù địch còn diễn ra gay gắt, nhưng công tác tuyên giáo có mặt chưa đáp ứng được yêu cầu. Tình trạng suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, nhân dân chưa được đẩy lùi và khắc phục thật sự có hiệu quả. Công tác tham mưu, dự báo tình hình, triển khai thực hiện nhiệm vụ trên một số lĩnh vực còn chậm so với yêu cầu của thực tiễn và sự lãnh, chỉ đạo của cấp ủy các cấp.

Công tác nắm và định hướng tư tưởng, dư luận có việc chưa kịp thời, thiếu chủ động, nhất là trong giải quyết những vấn đề bức xúc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị chưa đồng đều ở các cấp, các ngành, các địa phương, kết quả “làm theo” còn hạn chế.

Công tác tham mưu cho cấp ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục các vấn đề tồn tại trong một số lĩnh vực công tác khoa giáo còn hạn chế, như: giáo dục và đào tạo, chăm sóc sức khỏe nhân dân, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế... đang đặt ra nhiều vấn đề bức xúc nhưng việc giải quyết còn chậm và có phần bị động, làm nảy sinh nhiều luồng tư tưởng trái chiều ảnh hưởng đến sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng. Điều này cũng đòi hỏi ngành tuyên giáo phải nỗ lực phấn đấu cao hơn nữa, năng động, sáng tạo hơn nữa để đáp ứng đòi hỏi của thực tiễn đang đặt ra.

Giữ vững và mở rộng trận địa tư tưởng của Đảng trước yêu cầu mới đòi hỏi công tác tuyên giáo phải tiếp tục đổi mới, nâng cao tính chiến đấu, tính sắc bén theo hướng bám sát thực tiễn, bám sát đối tượng, có trọng tâm, trọng điểm và sức thuyết phục. Kịp thời tổng kết thực tiễn, làm rõ hơn các vấn đề về lý luận do thực tiễn đặt ra, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao sự phát triển của tỉnh nhà trong tình hình mới.

Những năm tới, tình hình thế giới và trong nước tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường. Tỉnh ta, bên cạnh những thuận lợi, thời cơ lớn xuất hiện nhiều khó khăn, thách thức gay gắt hơn. Các thế lực thù địch, cơ hội chính trị tăng cường chống phá trên mặt trận tư tưởng, văn hóa. Công cuộc xây dựng, bảo vệ và phát triển quê hương, đất nước, đòi hỏi cần có sự thống nhất và quyết tâm chính trị rất cao của toàn Đảng bộ, nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Để đáp ứng yêu cầu hết sức nặng nề đó, đòi hỏi hệ thống tuyên giáo các cấp phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động gắn với tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự tham gia tích cực của đội ngũ cán bộ trong hệ thống chính trị, tinh thần trách nhiệm cao của mỗi cán bộ, đảng viên. Theo đó, cán bộ ngành tuyên giáo sẽ tiếp tục tăng cường bám sát cơ sở, theo dõi, nắm chắc tình hình để tham mưu đắc lực cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo công tác tư tưởng, xử lý kịp thời, có hiệu quả những tình huống mới nảy sinh, tránh phải đối phó với những diễn biến đột xuất, kiên quyết không để xảy ra tình trạng bất ngờ, bị động, lúng túng. Công tác tuyên giáo trên mặt trận tư tưởng cần hướng vào thực hiện tốt những nhiệm vụ chủ yếu sau đây:

Một là, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, bảo vệ, phát triển Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước với các nội dung thiết thực, cụ thể, sát thực tiễn; nâng cao chất lượng học tập lý luận chính trị trong cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu. Chủ động theo sát tình hình, đáp ứng kịp thời nhu cầu thông tin đa chiều, định hướng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, khơi dậy mạnh mẽ hơn nữa truyền thống yêu nước, nâng cao trách nhiệm chính trị, tôn vinh và nhân rộng các nhân tố tích cực, điển hình tiên tiến, các kinh nghiệm quý và cách làm hay, sáng tạo của các tập thể và cá nhân trong công cuộc đổi mới vì mục tiêu cao đẹp “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” theo định hướng XHCN.

Hai là, công tác tư tưởng phải gắn với nhiệm vụ chính trị, gắn với cuộc sống, góp phần giải quyết những vấn đề bức xúc mà thực tiễn cuộc sống đặt ra. Không ngừng nâng cao tính hành động, tính thực tiễn, tạo ra sự thống nhất cao hơn nữa trong toàn đảng bộ, sự đồng thuận trong nhân dân trong mỗi lời nói và việc làm. Tăng cường sự lãnh đạo và đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, phát huy sức mạnh tổng hợp trong công tác tuyên giáo. Nhất là làm cho mỗi cán bộ, đảng viên hiểu rõ trách nhiệm phải hoàn thành thật tốt những nhiệm vụ chính trị do cơ quan, đơn vị mình giao.

Ba là, công tác tuyên giáo cần bám sát tình hình thực tiễn trong tỉnh, trong nước và thế giới, để dự báo và định hướng tư tưởng đúng, kịp thời, nhất là khi có tình hình biến động phức tạp. Mặt khác, cũng cần tăng cường nắm bắt diễn biến tư tưởng, giải đáp thấu đáo, kịp thời nguyện vọng, đòi hỏi chính đáng của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Nhằm tạo sự thống nhất giữa tư tưởng và hành động, phát huy được các nhân tố tích cực, hạn chế các tác động tiêu cực, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị đề ra. Công tác tuyên giáo cũng sẽ tập trung hướng mạnh về cơ sở, nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, khơi dậy vai trò, trách nhiệm của nhân dân, góp phần chăm lo cải thiện đời sống nhân dân ngày càng tốt đẹp hơn.

Bốn là, ngành tuyên giáo cần chủ động, tích cực, sáng tạo mạnh mẽ, quyết liệt trong tham mưu cho cấp ủy triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên; những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong tổ chức và của cán bộ, đảng viên. Tôn vinh những tấm gương mẫu mực, liêm khiết trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, trước hết là về tư tưởng, đạo đức. Tiếp tục đẩy mạnh công tác quán triệt, tuyên truyền, giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVIII của Đảng bộ tỉnh, nghị quyết đại hội các cấp; đẩy mạnh tuyên truyền lịch sử, truyền thống, xây dựng con người mới, xây dựng hình ảnh tốt đẹp về đất và người Thanh Hóa trong con mắt bạn bè trong nước và quốc tế.

Năm là, đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức công tác tuyên giáo của Đảng. Muốn vậy, cần phải xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo có bản lĩnh chính trị, tư tưởng vững vàng; có phẩm chất đạo đức, lối sống trong sáng, lành mạnh; tinh thông, nhanh nhạy và sáng tạo, có phương pháp làm việc khoa học,... xứng đáng là người chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng của Đảng.

Kỷ niệm 88 năm ngày thành lập ngành tuyên giáo một lần nữa để chúng ta nhận thức đúng rằng: Công tác tuyên giáo là một mặt trận hết sức quan trọng của Đảng. Cán bộ tuyên giáo là những chiến sĩ xung kích trên mặt trận vẻ vang ấy. Vì vậy, đội ngũ cán bộ ngành tuyên giáo cần nâng cao hơn nữa trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân; phát huy tinh thần cách mạng tiến công, bám sát thực tiễn, nhanh nhạy, kịp thời, không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả trong tham mưu, giúp việc cấp ủy, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ tăng cường xây dựng và chỉnh đốn Đảng, không ngừng củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng tỉnh Thanh Hóa sớm trở thành “kiểu mẫu” như sinh thời Bác Hồ hằng mong muốn.

Nguyễn Văn Phát

Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]