(Baothanhhoa.vn) - Vào những ngày này, cách đây vừa tròn 90 năm, ngày 18-10-1930, tại Hương Cảng (Trung Quốc), Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã quyết định thành lập các bộ phận chuyên môn giúp việc cho Trung ương Đảng. Đây là sự kiện lịch sử, đánh dấu sự ra đời của văn phòng cấp ủy và sau này ngày 18-10 hằng năm, được Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa IX đồng ý lấy làm ngày truyền thống văn phòng cấp ủy các cấp.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Phát huy truyền thống 90 năm xây dựng và trưởng thành, Văn phòng Tỉnh ủy Thanh Hóa nỗ lực thực hiện tốt công tác tham mưu, phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy

Phát huy truyền thống 90 năm xây dựng và trưởng thành, Văn phòng Tỉnh ủy Thanh Hóa nỗ lực thực hiện tốt công tác tham mưu, phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy

Đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ Văn phòng Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: Minh Hiếu

Vào những ngày này, cách đây vừa tròn 90 năm, ngày 18-10-1930, tại Hương Cảng (Trung Quốc), Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã quyết định thành lập các bộ phận chuyên môn giúp việc cho Trung ương Đảng. Đây là sự kiện lịch sử, đánh dấu sự ra đời của văn phòng cấp ủy và sau này ngày 18-10 hằng năm, được Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa IX đồng ý lấy làm ngày truyền thống văn phòng cấp ủy các cấp.

Nhận thức sâu sắc về vị trí, vai trò của công tác văn phòng cấp ủy, Đảng ta đã khẳng định: Xây dựng văn phòng cấp ủy mạnh, phát huy tốt chức năng tham mưu giúp cấp ủy, trực tiếp là giúp ban thường vụ và thường trực tổ chức điều hành công việc lãnh đạo của Đảng là yếu tố rất quan trọng để giúp cấp ủy đảng đổi mới phương thức lãnh đạo và lề lối làm việc, nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo của cấp ủy và bảo đảm nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng(1). Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng nhiều lần nhấn mạnh: “Công tác văn phòng có tầm quan trọng đặc biệt, giúp cho cán bộ lãnh đạo nắm được tình hình. Cán bộ văn phòng nắm tình hình sai thì lãnh đạo sẽ giải quyết công việc không đúng... cho nên phải luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, năng lực công tác và giữ bí mật, để phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ được giao”. Đồng hành cùng sự phát triển của dân tộc, dưới lá cờ vẻ vang của Đảng và thấm nhuần sâu sắc lời dạy của Bác Hồ, trải qua các thời kỳ cách mạng, đội ngũ những người làm công tác văn phòng cấp ủy luôn phát huy truyền thống “Trung thành, tận tụy, đoàn kết, sáng tạo”, không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị, trau dồi đạo đức cách mạng, tuyệt đối trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, hoàn thành xuất sắc chức năng, nhiệm vụ tham mưu, giúp việc phục vụ đắc lực sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đưa sự nghiệp cách mạng nước ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

Ngay từ những ngày đầu mới thành lập Đảng bộ tỉnh (ngày 29-7-1930), trong điều kiện phải hoạt động bí mật, tuy chưa chính thức thành lập tổ chức văn phòng, nhưng những công việc thuộc chức năng của văn phòng đã được cấp ủy phân công cho một số cán bộ, đảng viên phụ trách; rõ nét nhất là việc thành lập cơ quan ấn loát của Tỉnh ủy, đây có thể coi là tổ chức tiền thân của Văn phòng Tỉnh ủy Thanh Hóa. Sau Cách mạng Tháng Tám thành công, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời, ngày 18-11-1945, Tỉnh ủy Thanh Hóa đã tiến hành hội nghị tại nhà Phó Sứ, phố Vườn Hoa (thị xã Thanh Hóa). Tại hội nghị, cùng với việc đề ra giải pháp ngăn chặn hành động chống phá của các thế lực thù địch, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, xây dựng lực lượng vũ trang cách mạng, bảo vệ thành quả Cách mạng Tháng Tám, chuẩn bị điều kiện kháng chiến chống Pháp, Tỉnh ủy đã quyết định thành lập Văn phòng Tỉnh ủy.

Trong điều kiện hết sức khó khăn nhưng Văn phòng Tỉnh ủy đã giúp việc Tỉnh ủy nắm tình hình và tổ chức các hội nghị để bàn các chủ trương về phòng chống địch phá hoại, đánh chiếm Thanh Hóa, đẩy mạnh sản xuất, phòng chống thiên tai, triển khai thực hiện tốt chính sách thu thuế nông nghiệp, chính sách giảm tô và chi viện cho cuộc kháng triến chống thực dân Pháp; tham mưu soạn thảo nhiều văn bản phục vụ công tác tổ chức chỉ đạo phong trào đoàn kết sản xuất, cứu đói, khôi phục phát triển kinh tế, phong trào diệt dốt, xúc tiến xây dựng lực lượng vũ trang cách mạng, bảo vệ nền độc lập non trẻ.

Trong thời kỳ miền Bắc chống chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ, Văn phòng Tỉnh ủy đã kịp thời tham mưu và giúp Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức cho Cơ quan Tỉnh ủy sơ tán lên các xã Đông Thịnh, Đông Tiến, Đông Hòa (huyện Đông Sơn); sau đó chuyển lên xã Xuân Lộc (huyện Triệu Sơn), rồi về xã Thiệu Viên (huyện Thiệu Hóa); đến năm 1973 trở về thị xã Thanh Hóa. Đây là công việc vô cùng khó khăn, phức tạp, nhưng văn phòng đã thực hiện đúng lời dạy của Bác Hồ “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, một mặt phải dựa vào nhà dân, mặt khác phải xây dựng các lán tạm cho toàn bộ Cơ quan Tỉnh ủy sơ tán, đảm bảo nơi sinh hoạt, làm việc cho từng bộ phận. Trong hoàn cảnh đó, văn phòng vẫn tổ chức tốt công tác nắm bắt, tổng hợp tình hình, tham mưu cho Tỉnh ủy các phương án phòng không sơ tán, các phương án tổ chức, xây dựng lực lượng chiến đấu và chuyển hướng phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội - giao thông vận tải từ thời bình sang thời chiến. Đồng thời, làm tốt công tác phòng gian, bảo mật; giữ vững thông tin liên lạc thông suốt giữa cơ quan lãnh đạo cao nhất với toàn tỉnh.

Những năm cuối thập niên 70 của thế kỷ XX, hòa trong niềm phấn khởi tự hào trước thắng lợi to lớn của sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, văn phòng đã phối hợp với các ban, ngành trong tỉnh tham mưu để Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo việc tổ chức các đại công trường thủy lợi sông Lý, sông Hoàng..., giải quyết tương đối cơ bản vấn đề tiêu úng ở một số địa bàn trọng điểm; tham mưu triển khai thực hiện các chủ trương của Trung ương Đảng và Chính phủ về khoán sản phẩm trong nông nghiệp, cải cách giá - lương - tiền, đổi mới cơ chế quản lý doanh nghiệp... Đồng thời, phối hợp tham mưu chuẩn bị một số nghị quyết của Tỉnh ủy có tác dụng tích cực đối với phát triển kinh tế - xã hội, như: Nghị quyết số 22-NQ/TU (1970) về đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp ở miền núi; Nghị quyết số 05-NQ/TU (1974) về sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; Nghị quyết số 06-NQ/TU (1978) về phát triển sản xuất hàng tiêu dùng, hàng xuất khẩu...

Thực hiện công cuộc đổi mới của Đảng, văn phòng đã tập trung cải tiến phương thức, nâng cao chất lượng tham mưu, trọng tâm là tham mưu cho cấp ủy thực hiện đúng quy chế làm việc; nâng cao chất lượng xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình công tác; giúp cấp ủy kế hoạch hóa hoạt động thành chương trình làm việc. Chủ động đôn đốc, phối hợp với các ban, ngành và làm tốt vai trò là đầu mối tổ chức phối hợp trong việc chuẩn bị các đề án theo quy trình ban hành và tổ chức thực hiện nghị quyết của Tỉnh ủy; thực hiện tốt chức năng thẩm định để nâng cao chất lượng các đề án trình cấp ủy. Chuẩn bị tốt nội dung và các điều kiện phục vụ các hội nghị của cấp ủy; văn bản hóa kịp thời, chính xác các quyết định lãnh đạo...

Văn phòng Tỉnh ủy đã làm tốt chức năng là trung tâm thông tin tổng hợp phục vụ cấp ủy kịp thời, chất lượng ngày càng nâng cao, với nhiều hình thức phong phú và phù hợp. Liên tục cải tiến, nâng cao chất lượng, tính chính xác, tính thời sự của 6 sản phẩm thông tin, báo cáo. Việc tiếp nhận, xử lý thông tin, văn bản chỉ đạo của các cơ quan Trung ương gửi đến Tỉnh ủy được thực hiện chặt chẽ, đúng quy định. Tham mưu, giúp Tỉnh ủy thực hiện tốt chế độ thông tin, báo cáo lên Bộ Chính trị, Ban Bí thư theo quy định; đồng thời đôn đốc các cơ quan, đơn vị thực hiện chế độ thông tin, báo cáo lên Tỉnh ủy và tổ chức tiếp nhận, xử lý văn bản theo đúng Quy định số 367-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Những năm gần đây, Văn phòng Tỉnh ủy ngày càng có nhiều tiến bộ trong việc chủ trì, phối hợp tham mưu xây dựng các chủ trương, nghị quyết của Tỉnh ủy. Bám sát Quy chế làm việc, chương trình công tác và thực tiễn của tỉnh, văn phòng đã chủ động tham mưu chuẩn bị tốt các nội dung theo chương trình công tác và những vấn đề lớn, quan trọng, phát sinh trong thực tiễn để trình Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành thảo luận, quyết định. Tập trung nghiên cứu, nâng cao năng lực tham mưu chuyên sâu, giúp cấp ủy ban hành và triển khai thực hiện các chủ trương, đề án lớn, có vai trò quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng hệ thống chính trị của tỉnh. Nổi bật là, đã chủ động phối hợp, tham mưu trình Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành 5 chương trình trọng tâm, kế hoạch hành động thực hiện 4 khâu đột phá theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII; các Nghị quyết số 04-NQ/TU về công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, Nghị quyết số 05-NQ/TU về công tác bảo vệ môi trường, Nghị quyết số 13-NQ/TU về tích tụ, tập trung đất đai; Nghị quyết số 10-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển tổ chức đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp... và nhiều cơ chế, chính sách mới, tạo hành lang pháp lý và môi trường thuận lợi để tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII. Đặc biệt, Văn phòng Tỉnh ủy đã có nhiều nỗ lực trong việc phối hợp với các cơ quan chức năng tham mưu, chuẩn bị nội dung đề án, trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy báo cáo Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 58-NQ/TW về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; là bộ phận thường trực của tổ giúp việc tiểu ban nội dung, tham mưu cho Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chuẩn bị Dự thảo Báo cáo Chính trị và các văn kiện trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

Thực hiện đúng phương châm mọi hoạt động diễn ra trên địa bàn, ở mọi lĩnh vực, văn phòng cấp ủy đều phải nắm vững để tổng hợp, thông tin kịp thời, chính xác, giúp cấp ủy ra quyết định lãnh đạo đúng đắn, hiệu quả. Tiếp tục duy trì và đổi mới 6 sản phẩm thông tin của Văn phòng Tỉnh ủy, được các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các địa phương, cơ quan đón nhận và đánh giá cao, góp phần hoàn thiện “mạng lưới” thông tin ngày càng toàn diện, kịp thời trước những sự kiện đã và đang xảy ra trong thực tiễn cuộc sống cần có sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy.

Công tác phục vụ hậu cần, đón tiếp khách ngày càng chu đáo, chuyên nghiệp. Văn phòng Tỉnh ủy đã chủ trì, phối hợp tham mưu, phục vụ, chuẩn bị tốt các điều kiện để Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đón tiếp các đoàn công tác của các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các ban, bộ, ngành Trung ương và các tổ chức, doanh nghiệp, nhà đầu tư trong nước, quốc tế. Hoạt động của nhà khách có nhiều nỗ lực trong việc đổi mới, cải tiến công tác, không ngừng nâng cao chất lượng phục vụ; khai thác có hiệu quả cơ sở vật chất hiện có; đón tiếp và phục vụ khách chu đáo, tận tình; chăm lo việc làm, thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách, quyền lợi cho người lao động theo quy định.

Các mặt hoạt động tài chính Đảng, công nghệ thông tin, hành chính, văn thư, lưu trữ,... có nhiều đổi mới; quy trình nghiệp vụ được cải tiến; chú trọng thẩm tra thể thức, thẩm quyền, kiểm soát chặt chẽ văn bản, không để xảy ra sai sót. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan Đảng đạt kết quả tích cực; hạ tầng công nghệ thông tin được đầu tư đồng bộ hơn 600 đầu mối và hệ thống phòng họp trực tuyến với 38 điểm cầu. Hệ thống thông tin điều hành tác nghiệp trong các cơ quan Đảng tỉnh Thanh Hóa trên mạng internet hoạt động có hiệu quả, góp phần quan trọng để thực hiện cải cách hành chính trong các cơ quan Đảng....

Cùng với làm tốt công tác chuyên môn, văn phòng luôn chăm lo xây dựng sự đoàn kết, thống nhất trong đảng bộ, trong cơ quan. Xây dựng mối quan hệ công tác giữa đảng ủy, lãnh đạo văn phòng và các đoàn thể theo đúng quy chế làm việc, bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ. Các đoàn thể đẩy mạnh các phong trào thi đua, trọng tâm là phong trào “Tham mưu giỏi, phục vụ tốt”. Qua các phong trào thi đua, đã xuất hiện ngày càng nhiều những tập thể, cá nhân tận tụy, tâm huyết, sáng tạo trong công việc, với phương châm “làm hết việc, không làm hết giờ”, “giỏi một việc, biết nhiều việc”; cán bộ, đảng viên, người lao động văn phòng đã đoàn kết, phối hợp chặt chẽ và hỗ trợ lẫn nhau cùng hoàn thành nhiệm vụ.

Có thể khẳng định rằng: Trải qua 90 năm xây dựng và phát triển của Ðảng bộ tỉnh, các thế hệ cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động của Văn phòng Tỉnh ủy đã vượt lên mọi khó khăn, thử thách, luôn kiên định mục tiêu, lý tưởng cách mạng của Đảng, kiên cường bảo vệ Đảng, bảo vệ cấp ủy, tận tụy, trách nhiệm cao trong công việc. Từ những việc trực tiếp cụ thể hàng ngày, đến những việc có ý nghĩa chiến lược, sách lược quyết định đến sự phát triển của Đảng bộ tỉnh đều in đậm dấu ấn của Văn phòng Tỉnh ủy.

Bước vào giai đoạn phát triển mới, Văn phòng Tỉnh ủy xác định phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm là: “Phát huy truyền thống “Trung thành, tận tụy, đoàn kết, sáng tạo”, vai trò tiền phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên; nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tham mưu, phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX”. Để hoàn thành được nhiệm vụ nêu trên, Văn phòng Tỉnh ủy tập trung thực hiện tốt một số nội dung chủ yếu sau:

Một là, tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tham mưu phục vụ kịp thời, có hiệu quả sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy; trọng tâm là tham mưu cho Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy thực hiện đúng quy chế làm việc. Nâng cao chất lượng xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình làm việc của cấp ủy, đảm bảo yêu cầu lãnh đạo toàn diện, nhưng có trọng tâm, trọng điểm; giúp cấp ủy kế hoạch hóa hoạt động thành các chương trình công tác năm, tháng và lịch công tác hằng tuần. Tổ chức thực hiện tốt chức năng tham mưu chuyên sâu, thẩm tra, thẩm định, xây dựng các chương trình, đề án trình cấp ủy thảo luận và quyết định.

Trước mắt, tập trung cao độ để tham mưu hoàn chỉnh dự thảo các văn kiện bảo đảm chất lượng tốt nhất và tham gia phục vụ tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025. Ngay sau đại hội, bắt tay ngay vào tham mưu xây dựng quy chế làm việc, chương trình công tác toàn khóa của Ban Chấp hành và cụ thể hóa thành chương trình công tác hằng năm, hằng tháng của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; xây dựng các chương trình hành động, các chương trình trọng tâm, các khâu đột phá và triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, gắn với thực hiện Nghị quyết số 58-NQ/TW, ngày 5-8-2020 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Hai là, phát huy vai trò điều hòa, phối hợp hoạt động của các cơ quan chuyên môn tham mưu phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của Thường trực, Ban Thường vụ cấp ủy bảo đảm đồng bộ, kịp thời, hiệu quả. Chủ động phối hợp làm tốt công tác chuẩn bị, đôn đốc các cơ quan chủ trì nâng cao chất lượng, bảo đảm tiến độ các chương trình, đề án trình hội nghị Tỉnh ủy, Ban Thường vụ và Thường trực Tỉnh ủy; kịp thời văn bản hóa các quyết định lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy. Phối hợp tham mưu thực hiện tiếp nhận, chuyển đơn, thư theo quy định và tham gia tiếp dân thuộc chức trách, nhiệm vụ của văn phòng.

Ba là, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng và tính thời sự của các sản phẩm thông tin tổng hợp, phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Tăng cường thông tin có tính dự báo, thông tin mang tính định hướng và kịp thời nắm những diễn biến về tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân. Thường xuyên bám sát cơ sở, chủ động tổng hợp thông tin địa phương và đề xuất các giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở.

Bốn là, tăng cường hiện đại hóa công tác văn thư, lưu trữ, cơ yếu, công nghệ thông tin, đảm bảo các nguyên tắc, chế độ bảo mật thông tin, quản lý tài liệu của Đảng. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện quy trình xử lý văn bản khép kín trên mạng, góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính trong cơ quan Đảng. Tham mưu cụ thể hóa các tiêu chuẩn, định mức chi theo đúng quy định hiện hành; đảm bảo đầy đủ kinh phí hoạt động của các cơ quan Đảng. Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác phục vụ hậu cần, tổ chức phục vụ tốt các hoạt động của Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Năm là, tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, gắn với đào tạo, bồi dưỡng, từng bước tiêu chuẩn hóa đội ngũ cán bộ văn phòng theo vị trí việc làm; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có chuyên môn nghiệp vụ vững vàng, nhạy bén về chính trị, trung thành, đoàn kết, giữ gìn phẩm chất đạo đức; giữ nghiêm kỷ luật, bảo mật thông tin, đáp ứng yêu cầu phục vụ sự lãnh đạo của cấp ủy.

Đào Xuân Yên

Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy

1 Trích Chỉ thị số 17-CT/TW, ngày 8-4-1993 của Ban Bí thư Trung ương về tăng cường chỉ đạo công tác văn phòng tỉnh, thành ủy.


Đào Xuân Yên

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]