(Baothanhhoa.vn) - Sáng 3-3, Tiểu ban thông tin và tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã tổ chức hội nghị phân công nhiệm vụ cho các thành viên.

Phân công nhiệm vụ tuyên truyền bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Sáng 3-3, Tiểu ban thông tin và tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã tổ chức hội nghị phân công nhiệm vụ cho các thành viên.

Phân công nhiệm vụ tuyên truyền bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026Đồng chí Đào Xuân Yên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ủy viên Ủy ban bầu cử, Trưởng Tiểu ban Thông tin và tuyên truyền bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Đào Xuân Yên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ủy viên Ủy ban bầu cử, Trưởng Tiểu ban chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có lãnh đạo một số sở, ngành là thành viên Tiểu ban.

Tại hội nghị, đồng chí Hoàng Bá Tường, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ủy viên Tiểu ban đã trình bày dự thảo phân công nhiệm vụ đối với các thành viên trong việc chỉ đạo công tác tuyên truyền về bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Theo đó, đồng chí Đào Xuân Yên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ủy viên Ủy ban bầu cử, Trưởng Tiểu ban phụ trách chung các mặt công tác của Tiểu ban, chỉ đạo toàn diện công tác thông tin, tuyên truyền về bầu cử trên địa bàn tỉnh; chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban bầu cử tỉnh về công tác tuyên truyền bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2021 - 2026; chỉ đạo tổng kết rút kinh nghiệm về công tác tuyên truyền bầu cử...

Các thành viên khác của Tiểu ban căn cứ chức năng, nhiệm vụ của ngành, đơn vị và nhiệm vụ được phân công, địa bàn được giao phụ trách chủ động xây dựng kế hoạch, triển khai nội dung nhiệm vụ công tác tuyên truyền bầu cử.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy là cơ quan thường trực của Tiểu ban thông tin và tuyên truyền, có trách nhiệm tham mưu giúp Trưởng Tiểu ban xây dựng các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra công tác tuyên truyền bầu cử trong toàn tỉnh; tiếp nhận, tổng hợp các phản ánh của thành viên Tiểu ban và các ngành, các cấp trong quá trình triển khai các nhiệm vụ công tác tuyên truyền, đề xuất với Trưởng Tiểu ban hướng giải quyết, thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng Tiểu ban phân công.

Thảo luận về nội dung này, các thành viên Tiểu ban cơ bản thống nhất với dự thảo phân công nhiệm vụ đồng thời một số đại biểu cũng đã đóng góp ý kiến nhằm hoàn thiện các nội dung, tránh sự chồng chéo và tăng cường hiệu quả phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ giữa các ngành, các đơn vị.

Phân công nhiệm vụ tuyên truyền bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Đồng chí Hoàng Bá Tường, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ủy viên Tiểu ban trình bày dự thảo thông báo phân công nhiệm vụ đối với thành viên Tiểu ban thông tin và tuyên truyền về bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Theo hướng dẫn số 10-HD/BTGTU ngày 3-2-2021 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, công tác tuyên truyền về Cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 được tiến hành từ tháng 1-2021, cao điểm từ ngày 5 đến 23-5-2021 (ngày bầu cử) và sau khi kết thúc bầu cử, công bố kết quả bầu cử.

Cụ thể, đợt 1 từ tháng 2 đến trước ngày 5-5-2021 tập trung tuyên tuyền Hiến pháp năm 2013, Chỉ thị 45-CT/TW, ngày 20-6-2020 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 02/CT-TTg, ngày 14-01-2021 của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị số 01-CT/TU, ngày 25-11-2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các quy định của pháp luật, kế hoạch, hướng dẫn về bầu cử; tiêu chuẩn về đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; quy định về giới thiệu người ứng cử, tự ứng cử; quyền lợi và trách nhiệm của cử tri.

Tuyên truyền những thành tựu của Quốc hội và HĐND các cấp qua các thời kỳ, đặc biệt là những đổi mới trong hoạt động lập pháp, giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước những năm gần đây. Tình hình các địa phương, đơn vị tiến hành triển khai công tác bầu cử; việc thành lập Ủy ban bầu cử các cấp; việc dự kiến cơ cấu, thành phần, số lượng ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp được bầu theo luật định; kết quả hội nghị hiệp thương do Mặt trận Tổ quốc các cấp tổ chức.

Đợt 2, từ ngày 5 đến ngày 23-5-2021 tiếp tục tuyên truyền về tiêu chuẩn ĐBQH, đại biểu HĐND các cấp, quyền và nghĩa vụ của người ứng cử, quyền và nghĩa vụ của cử tri, các quy định về bầu cử và thể thức bầu cử.

Tuyên truyền việc lập, công bố danh sách những người ứng cử theo từng đơn vị bầu cử. Tuyên truyền việc thành lập các khu vực bỏ phiếu và các tổ bầu cử; việc niêm yết danh sách cử tri.

Tập trung tuyên truyền công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử; không khí phấn khởi, tin tưởng của cử tri hướng về ngày bầu cử; diễn biến, tiến độ bầu cử, số lượng cử tri đi bầu, không khí ngày bầu cử tại các địa phương.

Đợt 3, sau ngày bầu cử tiếp tục tuyên truyền kết quả bầu cử và các hoạt động chào mừng thành công Cuộc bầu cử; hoạt động tổng kết công tác bầu cử ở các cấp, ngành, địa phương, đơn vị; kết quả kỳ họp thứ nhất của Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Sau khi nghe các ý kiến, kết luận hội nghị đồng chí Đào Xuân Yên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ủy viên Ủy ban bầu cử, Trưởng Tiểu ban nhấn mạnh: Với tinh thần tuyên truyền phải đi trước một bước, Tiểu ban tuyên truyền là tiểu ban đầu tiên triển khai các công việc, giao các phần việc cho các thành viên để thực hiện.

Đồng chí hoan nghênh tinh thần làm việc, tính thống nhất cao của các thành viên đối với nhiệm vụ được phân công.

Tiếp thu các ý kiến đưa ra tại hội nghị, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy với vai trò là bộ phận thường trực sẽ tiếp thu và hoàn chỉnh nội dung phân công trong tuần, gửi các thành viên triển khai nhiệm vụ của ngành, đơn vị kịp thời.

Liên quan đến công tác tuyên truyền về Cuộc bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp, Tiểu ban thống nhất sẽ thực hiện theo thông báo đã thông qua tại hội nghị. Thông báo sẽ được cụ thể hóa một cách đầy đủ nhất, phù hợp nhất với chức năng, nhiệm vụ của từng ngành. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện cần có sự phối hợp nhịp nhàng giữa các ngành, đơn vị để mang lại hiệu quả cao.

Về kinh phí thực hiện, trên cơ sở thông báo phân công nhiệm vụ, đồng chí Đào Xuân Yên yêu cầu các thành viên Tiểu ban xác định công việc của đơn vị mình, qua đó nghiên cứu xây dựng và đề xuất dự toán kinh phí trên tinh thần tiết kiệm nhưng vẫn đảm bảo hiệu quả; phải huy động sử dụng phương tiện, con người hiện có để thực hiện nhiệm vụ, sử dụng kinh phí được cấp vào những việc thực sự cần thiết. Trên tinh thần đó, Tiểu ban sẽ tập hợp và gửi về Ủy ban bầu cử để đảm bảo điều kiện thực hiện sớm các nhiệm vụ tuyên truyền.

Đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ủy viên Ủy ban bầu cử, Trưởng Tiểu ban cũng đề nghị các thành viên quán triệt chỉ đạo các nhiệm vụ trong ngành, đơn vị phụ trách, từ đó đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền để Cuộc bầu cử thành công tốt đẹp và là ngày hội của toàn dân.

Nguyễn Mai


Nguyễn Mai

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]