(Baothanhhoa.vn) - Chiều 12-12, Ban Chỉ đạo Đề án 61 Trung ương đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc đánh giá kết quả 10 năm thực hiện Kết luận số 61-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về Đề án “Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân (HND) Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới (XDNTM) và xây dựng giai cấp nông nhân Việt Nam giai đoạn 2010- 2020” và Quyết định số 673/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc HND Việt Nam trực tiếp thực hiện và phối hợp thực hiện một số chương trình, đề án phát triển kinh tế - xã hội nông thôn giai đoạn 2011-2020.

Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam

Chiều 12-12, Ban Chỉ đạo Đề án 61 Trung ương đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc đánh giá kết quả 10 năm thực hiện Kết luận số 61-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về Đề án “Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân (HND) Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới (XDNTM) và xây dựng giai cấp nông nhân Việt Nam giai đoạn 2010- 2020” và Quyết định số 673/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc HND Việt Nam trực tiếp thực hiện và phối hợp thực hiện một số chương trình, đề án phát triển kinh tế - xã hội nông thôn giai đoạn 2011-2020.

Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam

Các đại biểu tham dự tại điểm cầu Thanh Hóa.

Chủ trì hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo Đề án 61; Thào Xuân Sùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Trung ương HND Việt Nam, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Đề án 61; Nguyễn Phước Lộc, Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Đề án 61.

Tham dự tại điểm cầu Thanh Hóa có các đồng chí: Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Lê Đức Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các ban, sở, ngành cấp tỉnh.

Theo báo cáo, trong 10 năm qua thực hiện Kết luận số 61-KL/TW, Ban Chỉ đạo Đề án 61 Trung ương và các địa phương; các cấp ủy, chính quyền và HND các cấp đã làm tốt công tác quán triệt, phổ biến, tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên, hội viên, nông dân về nội dung Kết luận số 61 và quan điểm của Đảng đối với nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Từ đó đã tạo sự đồng thuận cao, huy động sức mạnh cả hệ thống chính trị vào cuộc thực hiện Kết luận số 61 đạt kết quả cao.

Định kỳ tổ chức tốt việc sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm, xác định phương hướng, nhiệm vụ và xây dựng kế hoạch thực hiện cho năm tiếp theo; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát phát hiện và uốn nắn kịp thời những thiếu sót, phát hiện, nhân rộng các gương điển hình, cách làm sáng tạo mang lại hiệu quả cao trong phát triển nông nghiệp, XDNTM.

Các chỉ tiêu về thu nhập của cư dân nông thôn; hộ sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp; dịch vụ về vốn; xây mô hình kinh tế tập thể; dạy nghề và tạo việc làm cho nông dân; kết nạp hội viên và đào tạo bồi dưỡng cán bộ cơ bản đạt và vượt so với mục tiêu của Đề án 61 đề ra.

Thông qua thực hiện Kết luận số 61, Chính phủ và các bộ, ngành ở Trung ương và các cấp ủy, chính quyền địa phương đã tạo điều kiện để HND các cấp tham gia thực hiện các chương trình, đề án phát triển kinh tế, xã hội và XDNTM. Đặc biệt là đã cấp bổ sung ngân sách cho Quỹ hỗ trợ nông dân các cấp, bố trí mặt bằng để xây dựng các trung tâm dạy nghề và hỗ trợ nông dân, tạo điều kiện cho các trung tâm hoạt động; ký kết các chương trình phối hợp với HND cùng cấp.

Đây là những nguồn lực to lớn, điều kiện, phương tiện để các cấp Hội tổ chức thực hiện có hiệu quả các hoạt động tư vấn, hỗ trợ, dịch vụ, dạy nghề cho nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh; tham gia vận động, hướng dẫn nông dân phát triển các hình thức kinh tế tập thể trong nông nghiệp, nông thôn.

Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam

Các đại biểu tham dự tại điểm cầu Thanh Hóa.

Các phong trào thi đua của HND tiếp tục phát triển cả bề rộng và chiều sâu, được nâng cao về chất lượng, có sức lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội, góp phần phát triển nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động nông thôn, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, XDNTM, đảm bảo an sinh xã hội, xóa đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên, nông dân; thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Tham luận tại hội nghị, các đại biểu bày tỏ sự nhất trí cao với nội dung nêu trong báo cáo, đồng thời bổ sung, làm rõ thêm nhiều vấn đề; nêu một số kinh nghiệm quý, cách làm hay trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện và đề xuất, kiến nghị, nhấn mạnh một số giải pháp nhằm đẩy mạnh hơn nữa vai trò, trách nhiệm của HND trong phát triển nông nghiệp, XDNTM trong thời gian tới.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được trong 10 năm thực hiện Kết luận số 61-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về Đề án “Nâng cao vai trò, trách nhiệm của HND Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, XDNTM và xây dựng giai cấp nông nhân Việt Nam giai đoạn 2010- 2020”; đồng thời chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần khắc phục.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Thủ tướng Chính phủ đề nghị các bộ, ngành ở Trung ương, cấp ủy, chính quyền và HND các cấp tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, hội viên nông dân về vai trò, vị trí của nông nghiệp, nông dân, nông thôn trong thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước và hội nhập.

Tiếp tục nghiên cứu, rà soát các cơ chế, chính sách còn bất cập liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn để đề xuất với Quốc hội, Chính phủ chỉ đạo việc bổ sung, sửa đổi và xây dựng mới chính sách, pháp luật liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Tạo điều kiện để HND các cấp tham gia ngay từ đầu trong việc xây dựng và thực hiện các cơ chế, chính sách liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Khai thác, sử dụng có hiệu quả các trung tâm dạy nghề và hỗ trợ nông dân, nguồn vốn Quỹ hỗ trợ nông dân.

Tiếp tục hỗ trợ, tạo điều kiện để HND các cấp đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động tư vấn, hỗ trợ, dịch vụ, dạy nghề nông dân. Tích cực tham gia tái cơ cấu nông nghiệp, hướng dẫn nông dân để tổ chức sản xuất theo chuỗi giá trị; chủ động tham gia việc chuyển giao, ứng dụng tiến bộ khoa học - công nghệ vào sản xuất, bảo quản, chế biến, tiêu thụ nông sản, cải thiện đời sống nông dân. Tổ chức đào tạo nghề nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho lao động nông thôn.

Vận động nông dân tích cực tham gia phát triển nông nghiệp, XDNTM, đô thị văn minh và bảo vệ môi trường. Đẩy mạnh phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững. Tập trung xây dựng tổ chức Hội và giai cấp nông dân Việt Nam trong sạch, vững mạnh…

Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam

Đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy phát biểu sau hội nghị tổng kết toàn quốc.

Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam

Hình ảnh các đại biểu tại điểm cầu Thanh Hóa nghe đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh uỷ yêu cầu HND tỉnh quán triệt sâu sắc chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Ban Chỉ đạo Đề án 61 Trung ương.

Phát biểu sau hội nghị tổng kết toàn quốc, đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh uỷ yêu cầu HND tỉnh quán triệt sâu sắc chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Ban Chỉ đạo Đề án 61 Trung ương tại hội nghị này; đồng thời xây dựng kế hoạch, chương trình hành động để tham mưu cho cấp uỷ tiếp tục triển khai có hiệu quả Kết luận số 61 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Quyết định số 673/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh uỷ cũng yêu cầu HND tỉnh và các sở, ngành có liên quan tham mưu cho Thường trực Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án 61 tỉnh Thanh Hoá để triển khai kịp thời và hiệu quả các chương trình, kế hoạch hành động của Ban Chỉ đạo Đề án 61 Trung ương.

Quốc Hương


Quốc Hương

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]