(Baothanhhoa.vn) - Ngày 1-1-2021, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Quyết định số 01/QĐ-UBND kèm theo Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết của Chính phủ, Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2021.

Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết của Chính phủ, Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2021

Ngày 1-1-2021, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Quyết định số 01/QĐ-UBND kèm theo Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết của Chính phủ, Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2021.

Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết của Chính phủ, Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2021

Khu kinh tế Nghi Sơn, động lực phát triển của tỉnh Thanh Hóa.

Theo đó nhấn mạnh, năm 2021 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết số 58-NQ/TW ngày 5-8-2020 của Bộ Chính trị, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025; là năm tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Ngày 01-01-2021, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021; Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 01-12-2020 về phương hướng, nhiệm vụ năm 2021; HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 330/NQ-HĐND, ngày 06/12/2020 về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021.

Để triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đảng, Chính phủ, Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, tạo tiền đề và nền tảng vững chắc cho thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội những năm tiếp theo, UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các sở, Trưởng các ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, kế thừa và phát huy những kết quả đã đạt được trong giai đoạn 2016-2020; dự báo sát đúng tình hình, tranh thủ thời cơ, thuận lợi, phát huy mạnh mẽ tinh thần đổi mới, chủ động vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm và hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh năm 2021 mà Nghị quyết của Chính phủ, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh đã đề ra; đồng thời tập trung thực hiện tốt các chương trình, đề án trong Chương trình công tác của UBND tỉnh năm 2021 và các nội dung quan trọng.

Chủ đề của năm 2021: Năm thể chế hóa, cụ thể hóa đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Phương châm hành động: Kỷ cương - sáng tạo - hành động - trách nhiệm - hiệu quả.

Trọng tâm chỉ đạo, điều hành năm 2021:

Chỉ đạo xây dựng và ban hành ngay các chương trình hành động, chương trình trọng tâm, kế hoạch hành động thực hiện khâu đột phá, các quy hoạch, kế hoạch, đề án, cơ chế, chính sách, hoàn thiện thể chế quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực (sửa đổi, bổ sung hoặc xây dựng mới) nhằm cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Nghị quyết số 58-NQ/TW ngày 05/8/2020 của Bộ Chính trị, các Nghị quyết, kết luận của Trung ương, của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh để triển khai thực hiện, sớm đưa Nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống.

Chỉ đạo triển khai đồng bộ, kịp thời, có hiệu quả các chương trình, kế hoạch để góp phần tổ chức thành công Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và và cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh.

Tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện linh hoạt, hiệu quả “mục tiêu kép”, vừa phòng, chống dịch COVID-19, bảo vệ sức khỏe Nhân dân, vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; chỉ đạo thực hiện quyết liệt, đồng bộ, có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo đúng chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của ngành y tế, với phương châm chủ động, tích cực, sáng tạo; các cấp, các ngành tuyệt đối không chủ quan, lơ là trong công tác phòng, chống dịch; không để dịch bùng phát trở lại và lây lan ra cộng đồng.

Tập trung chỉ đạo xây dựng và ban hành Quy chế làm việc của UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 bảo đảm đúng nguyên tắc, chặt chẽ, tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật; đồng thời, ban hành Chương trình công tác của UBND tỉnh, bảo đảm vừa thực hiện các nhiệm vụ chiến lược, dài hạn, vừa giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc, mới phát sinh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh của tỉnh. Khẩn trương hoàn thành Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Tập trung chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư phát triển, dự toán thu, chi ngân sách năm 2021 ngay từ đầu năm. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính gắn với xử lý nghiêm trách nhiệm cá nhân người đứng đầu nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực.

Chỉ đạo nắm chắc tình hình sản xuất kinh doanh, kịp thời hỗ trợ, giải quyết các khó khăn, vướng mắc, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp phục hồi, đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư, nhất là các doanh nghiệp, dự án có đóng góp lớn cho tăng trưởng kinh tế, thu ngân sách, giải quyết việc làm. Tập trung chỉ đạo hỗ trợ doanh nghiệp sớm hoàn thiện thủ tục đầu tư, nhất là các vấn đề liên quan đến quy hoạch, đất đai, GPMB để triển khai các dự án đã được cấp có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư, chú trọng các dự án trọng điểm, quy mô lớn, tạo động lực cho tăng trưởng trong giai đoạn mới. Chỉ đạo triển khai chương trình chuyển đổi số, xây dựng nền kinh tế số, xã hội số.

Chỉ đạo tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, trọng tâm là đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý, điều hành của chính quyền các cấp, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thực sự thông thoáng, bình đẳng, minh bạch, hấp dẫn các nhà đầu tư. Đẩy mạnh thu hút và huy động vốn cho đầu tư phát triển. Chỉ đạo tăng cường công tác quản lý Nhà nước về đầu tư xây dựng trên địa bàn.

Chỉ đạo triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp về thu ngân sách, phấn đấu hoàn thành dự toán thu năm 2021; kiên quyết thu hồi các khoản nợ đọng thuế, nhất là các khoản nợ quá hạn, nợ đọng tiền sử dụng đất. Chỉ đạo thực hiện quản lý và sử dụng ngân sách triệt để tiết kiệm, hiệu quả.

Chỉ đạo tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa- xã hội. Tập trung chỉ đạo giải quyết có hiệu quả các vấn đề xã hội bức xúc, cử tri quan tâm, như: ô nhiễm môi trường; vệ sinh an toàn thực phẩm; xử lý chất thải rắn sinh hoạt; khai thác khoáng sản trái phép; quản lý đất đai; GPMB các dự án; an ninh - trật tự; vi phạm quy hoạch và trật tự xây dựng đô thị; phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu; tái định cư khu vực miền núi; xuất cảnh trái phép ra nước ngoài làm thuê; bảo đảm an toàn giao thông; buôn bán ma túy, nọ đóng bảo hiểm xã hội tại các doanh nghiệp; xe ô tô chở quá tải trọng quy định.

Chỉ đạo tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh, trọng tâm là an ninh biên giới, trên biển, an ninh mạng, an ninh nông thôn. Chỉ đạo quyết liệt công tác đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm, không để tội phạm gia tăng; thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các biện pháp phòng, chống cháy nổ và phóng cháy, chữa cháy rừng. Xem toàn văn Kế hoạch tại đây.

BĐT


BĐT

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]