(Baothanhhoa.vn) - Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa có 31 đảng bộ trực thuộc, gồm: 2 đảng bộ thành phố (TP Thanh Hóa, TP Sầm Sơn), 2 đảng bộ thị xã (thị xã Bỉm Sơn, thị xã Nghi Sơn), 23 đảng bộ huyện và 4 đảng ủy trực thuộc (Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, Đảng ủy Quân sự tỉnh, Đảng ủy Công an tỉnh, Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh). 

Tin liên quan

Đọc nhiều

Hoàn thành đại hội cấp trên cơ sở - tiền đề vững chắc tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX

Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa có 31 đảng bộ trực thuộc, gồm: 2 đảng bộ thành phố (TP Thanh Hóa, TP Sầm Sơn), 2 đảng bộ thị xã (thị xã Bỉm Sơn, thị xã Nghi Sơn), 23 đảng bộ huyện và 4 đảng ủy trực thuộc (Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, Đảng ủy Quân sự tỉnh, Đảng ủy Công an tỉnh, Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh).

Hoàn thành đại hội cấp trên cơ sở - tiền đề vững chắc tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX

Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Quan Sơn lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị; Hướng dẫn số 26-HD/BTCTW, ngày 18-10-2019 của Ban Tổ chức Trung ương về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Kế hoạch số 177-KH/TU, ngày 15-11-2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (BTVTU) về tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025, đến ngày 17-8-2020, 31 đảng bộ đã tổ chức thành công đại hội cấp trên cơ sở, vượt thời gian quy định 14 ngày (theo kế hoạch hoàn thành trước 31-8-2020).

Làm tốt công tác chuẩn bị đại hội

Trên cơ sở các chỉ thị, hướng dẫn của Trung ương, BTVTU đã tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt toàn tỉnh để quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản về đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025. Sau khi triển khai ở cấp tỉnh, ở cấp huyện cũng tổ chức hoàn thành việc quán triệt, triển khai các văn bản về tổ chức đại hội đảng bộ các cấp đến đội ngũ cán bộ, đảng viên theo đúng quy định của tỉnh.

Cùng với việc tổ chức quán triệt, BTVTU đã ban hành các văn bản chỉ đạo, thành lập các Tiểu ban nội dung; Tiểu ban tổ chức phục vụ; Tiểu ban nhân sự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX và công văn về lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng hệ thống chỉ tiêu chủ yếu của báo cáo chính trị đại hội đảng bộ các cấp... BTVTU đã phân công các đồng chí Ủy viên BTV thay mặt BTVTU chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội tại các đảng bộ cấp huyện được phân công phụ trách; kịp thời giải quyết những vấn đề khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai, thực hiện. Văn phòng Tỉnh ủy đã chủ động xây dựng lịch công tác để các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy làm việc với BTV các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy về tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương và kiểm tra công tác triển khai đại hội đảng bộ các cấp. Các đảng bộ trực thuộc Đảng bộ tỉnh xây dựng và ban hành kế hoạch tổ chức đại hội ở cấp mình; phát động các phong trào thi đua, chọn các công trình trọng điểm chào mừng đại hội đảng bộ.

Căn cứ tình hình, đặc điểm cụ thể của Đảng bộ tỉnh, BTVTU đã chọn 2 đơn vị cấp huyện để chỉ đạo và rút kinh nghiệm, đó là TP Thanh Hóa (đại diện cho vùng đồng bằng, đô thị, ven biển, cơ quan) và huyện Quan Sơn (đại diện cho vùng miền núi). Riêng Đảng bộ huyện Cẩm Thủy, tuy không là đại hội điểm nhưng đã tổ chức đại hội sớm. Ngay sau đại hội điểm cấp huyện, BTVTU đã tổ chức hội nghị trao đổi, rút kinh nghiệm và đã ban hành Công văn số 1727-CV/TU, ngày 26-6-2020 về một số vấn đề cần rút kinh nghiệm để tổ chức thành công đại hội đảng bộ các huyện, thị, thành phố.

Đáng chú ý, trong quá trình chuẩn bị cho đại hội đảng bộ các cấp của tỉnh lần này có một số điểm mới đó là: BTVTU đã ban hành Công văn số 1504-CV/TU, ngày 28-11-2019 lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng hệ thống chỉ tiêu chủ yếu của báo cáo chính trị đại hội đảng bộ từ cấp xã, đến cấp huyện, đến cấp tỉnh tạo sự thống nhất về các chỉ tiêu kế hoạch trong báo cáo chính trị của các cấp; UBND tỉnh đã định hướng mục tiêu phấn đấu và phương pháp tính các chỉ tiêu chủ yếu trong báo cáo chính trị đại hội đảng cấp huyện, cấp xã nhiệm kỳ 2020-2025. Trong công tác xây dựng báo cáo chính trị, yêu cầu xác định rõ chủ đề đại hội, nêu lên được ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm; phương hướng, mục tiêu, các chỉ tiêu chủ yếu của nhiệm kỳ mới, các chương trình trọng tâm, các khâu đột phá có tính khả thi cao. Việc chuẩn bị báo cáo chính trị đã tranh thủ được đông đảo ý kiến của các tầng lớp Nhân dân tham gia, có ý kiến đóng góp của các sở, ban, ngành cấp tỉnh, của đồng chí Ủy viên BTVTU trực tiếp phụ trách.

Là đơn vị được BTVTU chọn tổ chức đại hội điểm, qua quá trình chuẩn bị và tổ chức đại hội, đồng chí Vũ Văn Đạt, Bí thư Huyện ủy Quan Sơn cho biết: Đảng bộ huyện Quan Sơn xem đây vừa là niềm vinh dự, song cũng là trọng trách đối với toàn đảng bộ và Nhân dân các dân tộc trong huyện. Với tinh thần tập trung cao nhất cho đại hội, BTV Huyện ủy đã xây dựng kế hoạch, phương án và các kịch bản chuẩn bị cho đại hội; xác định công tác chuẩn bị các nội dung cho đại hội quyết định đến sự thành công của đại hội. Chính vì vậy, đối với nội dung văn kiện đã xem xét tính khả thi và hiệu quả của mục tiêu, chỉ tiêu, các chương trình trọng tâm, khâu đột phá và giải pháp của nhiệm kỳ 2020 - 2025. Việc xây dựng đề án nhân sự bám sát các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhất là khâu rà soát quy hoạch, đánh giá cán bộ, xem xét thẩm tra, thẩm định các tiêu chuẩn chính trị, điều kiện, tiêu chuẩn đối với từng người, từng chức danh dự kiến phân công, không quá coi trọng cơ cấu mà xem nhẹ chất lượng, tiêu chuẩn. Đặc biệt trong công tác xây dựng đề án nhân sự đại hội phải thực hiện đúng quy trình nhân sự và phải được bàn bạc kỹ và thống nhất cao mới tiến hành làm quy trình nhân sự. Đối với nhân sự thuộc diện BTVTU quản lý phải báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy xin chủ trương, định hướng, tránh tình trạng nhân sự đóng, cục bộ, từ đó đảm bảo tính thống nhất, hài hòa trong toàn Đảng bộ tỉnh.

Theo đồng chí Phạm Mai Anh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Thọ Xuân: Trong quá trình chuẩn bị nội dung các văn kiện, nhất là dự thảo báo cáo chính trị, huyện đã bám sát các chỉ tiêu kinh tế - xã hội theo hướng dẫn và định hướng của tỉnh; tranh thủ ý kiến của các tầng lớp Nhân dân, cán bộ lãnh đạo huyện đã nghỉ hưu, lãnh đạo tỉnh là người Thọ Xuân, các sở, ban, ngành cấp tỉnh, nhất là Cục Thống kê, Sở Kế hoạch và Đầu tư... trên cơ sở điều kiện thực tế của huyện xây dựng các chỉ tiêu mang tính khả thi. Tại hội nghị duyệt các nội dung Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Thọ Xuân lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, các đồng chí trong BTVTU đã cho ý kiến vào chủ đề của Dự thảo Báo cáo Chính trị; gợi ý các chương trình trọng tâm, các khâu đột phá nhằm tạo cho Thọ Xuân có sự phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn tới. Đối với đề án nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, nhiệm kỳ 2020 - 2025 cũng được xây dựng đúng quy trình, bảo đảm số lượng theo quy định, có cơ cấu phù hợp, cân đối giữa các ngành, lĩnh vực, các vùng; tỷ lệ nữ, trẻ cơ bản bảo đảm. Do làm tốt công tác chuẩn bị, từ các nội dung, nhân sự đến phục vụ, trang trí, tuyên truyền trước trong và sau đại hội, vì vậy Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Thọ Xuân lần thứ XXVII đã thành công tốt đẹp, tạo khí thế mới để Thọ Xuân phát triển mạnh mẽ.

Theo đánh giá của Ban Tổ chức Tỉnh ủy, công tác chuẩn bị tổ chức đại hội được cấp ủy các cấp thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, đúng quy trình, đảm bảo nguyên tắc, đầy đủ nội dung theo đúng tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh. Quy trình tổ chức đại hội đảm bảo nguyên tắc, dân chủ, chặt chẽ, khoa học và đúng trình tự. Báo cáo chính trị chuẩn bị công phu, đánh giá đúng tình hình, kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ qua và xác định được mục tiêu, phương hướng, giải pháp phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ mới, hầu hết đảng bộ đều xác định được các khâu đột phá, các chương trình trọng tâm trong nhiệm kỳ 2020 - 2025. Nhìn chung 4 nội dung chính của đại hội và các nghi lễ đại hội đều tiến hành bảo đảm chất lượng, đúng quy định. Việc điều hành của đoàn chủ tịch và thư ký đại hội của các đảng bộ đã bám sát kịch bản, chương trình đại hội đề ra, không khí trong đại hội diễn ra nghiêm túc, dân chủ, sôi nổi, thống nhất cao, bảo đảm an ninh trật tự. Công tác tuyên truyền trước, trong và sau đại hội sâu rộng, thực sự trở thành ngày hội quan trọng trong toàn Đảng, toàn dân...

Đảm bảo công tác nhân sự

Với sự chỉ đạo toàn diện của Tỉnh ủy, sự chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng của các đảng bộ, ngày 17-8-2020, các đảng bộ cấp trên cơ sở trong toàn tỉnh hoàn thành đại hội và thành công tốt đẹp, vượt thời gian quy định 14 ngày. Tại đại hội đều tổ chức 2 phiên (phiên trù bị và phiên chính thức). Công tác bầu cử tại đại hội theo đúng quy chế bầu cử, bầu đủ số lượng cấp ủy khóa mới và đoàn đại biểu dự đại hội cấp trên; việc kiểm phiếu công tâm, khách quan, không có sai sót (31/31 đảng bộ cấp huyện và tương đương đều được kiểm phiếu bằng máy). Tại các đại hội đã tiến hành bầu 26 đồng chí giữ chức danh bí thư, trong đó tái cử 19 đồng chí, mới có 7 đồng chí, nữ 2 đồng chí; các đồng chí đều trúng cử chức danh bí thư với tỷ lệ phiếu trúng cử đạt từ 95% trở lên. Đối với chức danh phó bí thư có 55 đồng chí được bầu, trong đó tái cử 38 đồng chí, mới 17 đồng chí, nữ 5 đồng chí. Ở một số đại hội đại biểu đảng bộ huyện đã thực hiện bầu thiếu chủ động để thực hiện bố trí lãnh đạo chủ chốt không là người địa phương. Sau đại hội, BTVTU đã chỉ định bổ sung 9 đồng chí bí thư, phó bí thư huyện ủy gắn với luân chuyển, đào tạo, bố trí cán bộ chủ chốt không là người địa phương.

Đồng chí Lại Thế Nguyên, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy cho biết: Từ thực tiễn chuẩn bị và tổ chức thành công đại hội cấp huyện và tương đương, BTVTU rút ra một số kinh nghiệm trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo đại hội, đó là: Cấp ủy và người đứng đầu các đảng bộ phải thật sự quan tâm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức quán triệt, triển khai thực hịên nghiêm túc Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị, các văn bản của Trung ương, của Tỉnh ủy; cụ thể hóa các văn bản chỉ đạo sát đúng, phân công trách nhiệm rõ ràng, dân chủ trong chuẩn bị và điều hành đại hội. Công tác chuẩn bị đại hội, nhất là công tác nhân sự là yếu tố quan trọng quyết định sự thành công của đại hội; vì vậy, BTV cấp ủy, nhất là người đứng đầu phải thực hiện đúng nguyên tắc, quy trình, bảo đảm dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch, tuân thủ nghiêm túc quy định về tiêu chuẩn, điều kiện để lựa chọn nhân sự tham gia cấp ủy vì lợi ích chung, không cá nhân, cục bộ, vụ lợi, bè phái... Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy và cấp ủy cấp huyện và tương đương phải sát sao, nắm chắc tình hình, giải quyết và xử lý kịp thời những vấn đề phức tạp ở cơ sở, nhất là công tác nhân sự, phải biết lắng nghe ý kiến của cán bộ, đảng viên và Nhân dân về nhân sự cấp ủy chuẩn bị; đồng thời, việc bố trí, sắp xếp cán bộ và giải quyết chế độ, chính sách đối với các đồng chí cấp ủy viên không tái cử trước đại hội bảo đảm quy định, tạo được sự thống nhất cao. Nhân sự dự kiến tham gia cấp ủy phải được thẩm định, thẩm tra đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện về: Độ tuổi, trình độ chuyên môn, trình độ lý luận chính trị và đáp ứng yêu cầu về văn bằng chứng chỉ; nguồn nhân sự đều có trong quy hoạch, đảm bảo quy định về tiêu chuẩn chức danh; có đầy đủ ý kiến thẩm tra của ủy ban kiểm tra, công an, thanh tra cùng cấp; có kết luận về tiêu chuẩn chính trị của cấp ủy theo phân cấp quản lý cán bộ. Các tổ công tác thẩm định hồ sơ nhân sự phải thật sự khách quan, công tâm, làm việc tập thể và thực hiện đúng quy định. Công tác tuyên truyền trước, trong và sau đại hội phải tạo được khí thế thi đua sôi nổi trong toàn đảng bộ. Trách nhiệm của các tiểu ban chuẩn bị đại hội phải chủ động, nhất là tiểu ban nhân sự, đồng thời, vai trò lãnh đạo của thường vụ cấp ủy và người đứng đầu phải thật sự sâu sát, trách nhiệm, công tâm, khách quan, nắm vững quy trình, nguyên tắc, quy định, các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của cấp ủy cấp trên.

Thành công của các đại hội cấp trên cơ sở ở tỉnh Thanh Hóa chính là kết quả sự quyết tâm, quyết liệt và tập trung cao độ của Thường trực, BTVTU trong lãnh đạo, chỉ đạo đại hội nghiêm túc, bài bản, đáp ứng đúng các yêu cầu, quy định, vừa phát huy tính công khai, dân chủ vừa đảm bảo sự chặt chẽ, kỷ cương, công tâm, minh bạch. Từ thực tế quá trình chuẩn bị và tiến hành tổ chức đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở của Thanh Hóa cho thấy, cùng với những nỗ lực vượt qua khó khăn vươn lên đạt kết quả cao trong thực hiện “nhiệm vụ kép”, các đảng bộ cấp trên cơ sở của tỉnh đã hoàn thành tổ chức đại hội nghiêm túc, dân chủ, chặt chẽ, bài bản đúng theo kế hoạch và thành công tốt đẹp và là tiền đề vững chắc cho Thanh Hóa tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

Bài và ảnh: Minh Hiếu


Bài Và Ảnh: Minh Hiếu

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]