(Baothanhhoa.vn) - Tiếp tục chương trình công tác tại Thanh Hóa, chiều 4-8, Đoàn công tác của Ban Tổ chức Trung ương do đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương làm trưởng đoàn đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII và việc thực hiện các nghị quyết của Trung ương về công tác tổ chức, cán bộ.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Tiếp tục chương trình công tác tại Thanh Hóa, chiều 4-8, Đoàn công tác của Ban Tổ chức Trung ương do đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương làm trưởng đoàn đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII và việc thực hiện các nghị quyết của Trung ương về công tác tổ chức, cán bộ.

Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương phát biểu kết luận tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Ảnh: M.H

Tham gia đoàn công tác có đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương và các đồng chí đại diện các vụ, cục của Ban Tổ chức Trung ương.

Tiếp và làm việc với đoàn, có các đồng chí: Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Đình Xứng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành, địa phương.

Báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII và việc thực hiện một số nghị quyết của Trung ương về công tác tổ chức, cán bộ của tỉnh do đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh trình bày cho biết: Sau gần 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, trong số 26 chỉ tiêu về kinh tế - xã hội do Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đề ra, có 10 chỉ tiêu đến nay đã đạt và xấp xỉ đạt kế hoạch, có 6 chỉ tiêu thấp hơn mục tiêu đề ra, cần nỗ lực phấn đấu rất cao mới có thể hoàn thành, các chỉ tiêu còn lại đều đạt khá, có triển vọng hoàn thành và hoàn thành vượt kế hoạch. Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) bình quân 3 năm (2016 - 2018) ước đạt 11%, tuy thấp hơn mục tiêu nghị quyết đại hội đề ra, nhưng gấp 1,36 lần bình quân giai đoạn 2011 - 2015 và gấp 1,6 lần so với bình quân tăng trưởng của cả nước. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực. Các ngành dịch vụ có bước phát triển nhanh cả về quy mô và chất lượng, nhiều lĩnh vực khởi sắc, nhất là du lịch và vận tải hàng không. Thu ngân sách Nhà nước năm 2017 đạt 13.302 tỷ đồng (trong đó thu nội địa đạt 11.453 tỷ đồng), vượt 23% dự toán, gấp 1,3 lần năm 2015 và gấp 3,1 lần so với năm 2010; 6 tháng đầu năm 2018 đạt 6.850 tỷ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ. Tỉnh đã tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội có nhiều chuyển biến. Quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm.

Về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành và triển khai thực hiện Đề án đổi mới nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng; tăng cường giáo dục đạo đức cách mạng, truyền thống lịch sử, văn hóa của quê hương, đất nước, nắm bắt tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân để kịp thời định hướng dư luận xã hội. Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường. Công tác dân vận và hoạt động của MTTQ, các đoàn thể có sự đổi mới. Công tác chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp có hiệu quả hơn.

Thực hiện các nghị quyết của Trung ương về công tác tổ chức, cán bộ, tỉnh Thanh Hóa đã triển khai tích cực, nghiêm túc. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành các kế hoạch, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII, cùng với đó đã ban hành các quyết định, quy định về quản lý cán bộ, đảng viên, phát huy trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị. Việc chỉ đạo thực hiện các nghị quyết được gắn với kiểm điểm tập thể và cá nhân lãnh đạo, quản lý hàng năm, trên cơ sở đó đề ra kế hoạch khắc phục.

Thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành kế hoạch, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị rà soát điều chỉnh khắc phục những chồng chéo trong tổ chức; quản lý chặt chẽ biên chế được giao. Đến nay toàn tỉnh đã tinh giản 1.939 người.

Công tác quy hoạch cán bộ có nhiều đổi mới, liên thông - động - mở. Đến nay toàn tỉnh đã rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2015 - 2020 và xây dựng quy hoạch nhiệm kỳ 2020 - 2025, trên cơ sở đó tiến hành luân chuyển, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo quy hoạch, đáp ứng nguồn cán bộ cho đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025 và bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Trong công tác tổ chức, cán bộ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã sớm ban hành các quy định và triển khai thực hiện việc đánh giá, xếp loại tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo quản lý; về công tác bổ nhiệm cán bộ và giới thiệu cán bộ ứng cử; về điều động, luân chuyển cán bộ; về bố trí cán bộ chủ chốt cấp huyện, cấp xã không phải là người địa phương; việc thực hiện kiêm nhiệm đối với một số chức danh cán bộ, công chức..., đã tạo chuyển biến mạnh mẽ về công tác cán bộ. Từ tháng 6 - 2012 đến tháng 4-2018, toàn tỉnh đã điều động, luân chuyển 1.772 lượt cán bộ ở các cấp, các ngành. Đến nay có 22/27 huyện, thị xã, thành phố (chiếm 81,48%) đã bố trí một trong ba chức danh chủ chốt không phải là người địa phương. Đối với cấp xã, toàn tỉnh có 421/635 xã, phường, thị trấn (chiếm 66,29%) bố trí một trong ba chức danh không phải là người địa phương.

Về thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII), Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 73, Kế hoạch số 102 để thực hiện Nghị quyết số 18, Nghị quyết số 19 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đến nay việc bố trí, sắp xếp thu gọn đầu mối tổ chức và cán bộ bên trong của các cơ quan tổ chức đơn vị trên địa bàn tỉnh đang được tiến hành theo kế hoạch. Trong đó, cơ bản các huyện, thị xã, thành phố đã bố trí trưởng ban tuyên giáo kiêm giám đốc trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện. Đã có 1.833/5.887 chi bộ thôn, tổ dân phố thực hiện nhất thể hóa bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn, tổ dân phố. Toàn tỉnh đã sáp nhập 3.100 thôn, tổ dân phố để thành lập 1.522 thôn, tổ dân phố, góp phần giảm từ 5.971 thôn, tổ dân phố xuống còn 4.393 thôn, tổ dân phố, theo đó giảm tương ứng 9.468 cán bộ không chuyên trách thôn, bản, tổ dân phố. Một số đơn vị cấp huyện đã xây dựng phương án sáp nhập văn phòng HĐND và UBND cấp xã với văn phòng đảng ủy cấp xã.

Tại buổi làm việc, tỉnh Thanh Hóa đã đề xuất, kiến nghị với Ban Tổ chức Trung ương nhằm tháo gỡ một số vướng mắc hiện nay trong công tác tổ chức, cán bộ. Các đại biểu đã trao đổi, làm rõ thêm một số nội dung tồn tại, hạn chế; nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế và các biện pháp nhằm khắc phục trong thời gian tới, nhất là trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị và các Nghị quyết Trung ương 4, Trung ương 6 (khóa XII).

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã bày tỏ sự vui mừng, ấn tượng về những kết quả mà Thanh Hóa đã đạt được trong nửa nhiệm kỳ qua. Đồng chí ghi nhận, đánh giá cao tinh thần đoàn kết, sự nỗ lực của đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc trong tỉnh trong việc thực hiện các chỉ tiêu nghị quyết đại hội các cấp.

Bên cạnh đó, đồng chí cũng chia sẻ những băn khoăn, trăn trở với Thanh Hóa, là tỉnh đông dân, có nhiều tiềm năng, song sự phát triển chưa tương xứng với những lợi thế mà tỉnh đang có. Đó là cơ chế chính sách để thúc đẩy, nhất là các cơ chế đặc thù để giải phóng nguồn lực con người và các nguồn lực tài nguyên còn hạn hẹp. Thu ngân sách, tăng trưởng kinh tế có tiến bộ, song so với dư địa thì còn chưa tương xứng. Các chỉ số năng lực cạnh tranh, cải cách hành chính công cần phải cố gắng để nâng cao thứ hạng. Tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo còn gần 20%, đó là con số rất đáng phải suy nghĩ. Tỉnh cần mạnh dạn chỉ rõ để có các giải pháp khắc phục.

Đồng chí cũng gợi mở một số giải pháp để tỉnh Thanh Hóa có bước phát triển nhanh và bền vững hơn trong thời gian tới, đó là: Về kinh tế phải xác định rất rõ quan điểm phát triển đi lên từ nội lực: Đó là con người, thiên nhiên, truyền thống văn hóa, lịch sử. Trong đó cần coi nguồn lực con người là nhân tố quan trọng nhất cho phát triển. Thanh Hóa là tỉnh đông dân, vì vậy phải trăn trở để có cơ chế khai thác, phát huy thật tốt tiềm lực con người. Thanh Hóa có nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú, dồi dào. Vì vậy phải khai thác thế nào cho có hiệu quả nhất các tài nguyên đất, mặt nước, mặt biển. Thanh Hóa có truyền thống văn hóa, lịch sử lâu đời, truyền thống cách mạng, đó là tài sản quý giá cần phải đoàn kết thống nhất, phát huy.

Những yếu tố nội lực là cơ bản, có tính chiến lược lâu dài. Song bên cạnh đó, Thanh Hóa cần phải huy động tốt các nguồn lực từ bên ngoài để tạo nên bước đột phá. Vì vậy, tỉnh cần xây dựng, hoàn thiện các quy hoạch chiến lược; đề xuất được các cơ chế chính sách phù hợp, trên cơ sở tiềm năng thế mạnh và những lợi thế nổi trội của tỉnh. Lấy phát triển kết cấu hạ tầng làm nền tảng. Phát triển con người làm động lực. Lấy nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân làm mục tiêu phát triển.

Thanh Hóa cần phải nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; đưa chỉ số cải cách hành chính công ra khỏi tốp cuối. Muốn thế phải tạo được sự chuyển biến đồng bộ, quyết liệt từ cấp tỉnh đến cơ sở.

Đi đôi với phát triển kinh tế, tỉnh cần quan tâm giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tập trung giải quyết các vấn đề nổi cộm, bức xúc; quan tâm nâng cao đời sống nhân dân, nhất là đồng bào vùng dân tộc thiểu số, vùng giáo. Thực hiện tốt công tác đối ngoại.

Về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, đồng chí đề nghị tỉnh tiếp tục thực hiện nghiêm túc các nghị quyết về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, cụ thể hóa các giải pháp thực hiện nghị quyết phù hợp với tình hình địa phương. Nhất là trong việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), mỗi cán bộ, đảng viên, phải soi mình vào 27 biểu hiện đã được chỉ rõ để nhận diện, để khắc phục nghiêm túc, có hiệu quả bằng các biện pháp cụ thể, bằng việc nêu gương để ngăn chặn sự suy thoái, củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng. Phải tạo sự chuyển biến tích cực trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) từ tỉnh đến cơ sở.

Về thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII): Cái gì đã “chín”, đã rõ thì phải làm, nhất là khắc phục sự trùng lắp, chồng chéo trong tổ chức, bộ máy, giảm số lượng cấp phó, giảm đầu mối bên trong, đẩy nhanh việc xây dựng vị trí việc làm, việc phân cấp quản lý; phải nghiên cứu, mạnh dạn thực hiện thí điểm một số mô hình mới để chọn được các mô hình, cách làm tối ưu. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện tinh giản biên chế quyết liệt, tập trung giải quyết có trọng tâm, trọng điểm.

Về thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII): Phải tập trung rà soát, đào tạo, bồi dưỡng để bảo đảm nguồn cán bộ các cấp cho nhiệm kỳ tới. Thực hiện việc công khai, minh bạch trong công tác cán bộ, kiểm soát quyền lực, chống chạy chức, chạy quyền.

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã trân trọng tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, đồng thời khẳng định: Thanh Hóa sẽ tiếp tục tập trung thực hiện quyết liệt việc sắp xếp tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế ở các cấp, nhất là trong các đơn vị sự nghiệp. Việc triển khai thực hiện tốt các nghị quyết sẽ tạo nên những chuyển biến mạnh mẽ, tạo đà để Thanh Hóa bứt phá vươn lên trong thời gian tới.

* Trước đó, sáng 4-8, đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Trung ương và các thành viên trong đoàn đã làm việc với xã Đông Minh và huyện Đông Sơn về tình hình kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị và việc thực hiện các nghị quyết của Trung ương. Đồng chí Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương biểu dương những thành tích huyện Đông Sơn và xã Đông Minh đã đạt được và đề nghị tiếp tục phát huy thành tích, khắc phục những hạn chế để hoàn thành xuất sắc nghị quyết đại hội Đảng các cấp, góp phần hoàn thành Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.

Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương với người dân xã Đông Minh, huyện Đông Sơn.

Nhân dịp này, đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính và đoàn công tác đã tặng 100 suất quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn và tặng quà xã Đông Minh.


Hồng Hạnh và Minh Hiếu

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]