(Baothanhhoa.vn) - Ngày 16-11, Đoàn khảo sát của Ban Chỉ đạo Trung ương về quản lý biên chế do đồng chí Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương làm trưởng đoàn đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện quản lý biên chế giai đoạn 2016-2021; đề xuất biên chế giai đoạn 2022-2026.

Đoàn khảo sát của Ban Chỉ đạo Trung ương làm việc với tỉnh Thanh Hóa về thực hiện quản lý biên chế

Ngày 16-11, Đoàn khảo sát của Ban Chỉ đạo Trung ương về quản lý biên chế do đồng chí Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương làm trưởng đoàn đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện quản lý biên chế giai đoạn 2016-2021; đề xuất biên chế giai đoạn 2022-2026.

Đoàn khảo sát của Ban Chỉ đạo Trung ương làm việc với tỉnh Thanh Hóa về thực hiện quản lý biên chế

Toàn cảnh buổi làm việc.

Làm việc với Đoàn, về phía tỉnh Thanh Hóa có các đồng chí: Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các ban, sở, ngành cấp tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy và lãnh đạo một số huyện.

Đoàn khảo sát của Ban Chỉ đạo Trung ương làm việc với tỉnh Thanh Hóa về thực hiện quản lý biên chế

Đồng chí Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hùng trình bày báo cáo tình hình thực hiện quản lý biên chế giai đoạn 2016-2021; đề xuất biên chế giai đoạn 2022-2026.

Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy đã trình bày báo cáo tình hình thực hiện quản lý biên chế giai đoạn 2016-2021; đề xuất biên chế giai đoạn 2022 -2026. Theo đó, thực hiện các quy định, hướng dẫn của Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo, yêu cầu các ban, sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố, các đơn vị sự nghiệp công lập xây dựng đề án vị trí việc làm của cơ quan, đơn vị; tập trung rà soát, đánh giá tình hình sử dụng, bố trí, sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, gắn với kiện toàn, sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy; bảo đảm đồng bộ, thống nhất theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW; xác định số lượng vị trí việc làm và số người làm việc tương ứng. Qua đó xác định cụ thể số lượng biên chế, công chức, viên chức, người làm việc để tuyển dụng, sử dụng và quản lý chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả, góp phần cải cách chế độ tiền lương, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan, đơn vị.

Về tổng số biên chế cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh năm 2021 (đã giảm 10%): Toàn tỉnh có 66.902 biên chế công chức, viên chức từ cấp huyện trở lên, trong đó khối Đảng, đoàn thể có 2.345 biên chế (đã bao gồm 209 biên chế liên đoàn lao động (LĐLĐ) tỉnh); khối quản lý nhà nước có 3.698 biên chế; khối hành chính sự nghiệp công lập có 60.859 biên chế. Cán bộ, công chức cấp xã, cấp thôn có 31.087 người.

Về đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức hiện có: Toàn tỉnh hiện có 63.407 cán bộ, công chức, viên chức từ cấp huyện trở lên, trong đó: khối Đảng, đoàn thể có 2.068 người (đã bao gồm cả LĐLĐ), tuy nhiên số biên chế hiện có này so với vị trí việc làm còn thiếu tỉnh dự kiến thi tuyển là 277 biên chế (từ năm 2013 đến nay chưa tổ chức thi tuyển khối Đảng, đoàn thể); khối quản lý nhà nước có 3.505 người; khối hành chính sự nghiệp công lập có 57.834 người. Cán bộ, công chức cấp xã, cấp thôn có 30.351 người.

Trên cơ sở thực tiễn, căn cứ nhiệm vụ được giao trong công tác quản lý biên chế, tỉnh Thanh Hóa đã đề xuất biên chế giai đoạn 2022-2026. Đối với biên chế khối Đảng, đoàn thể đề nghị Ban Tổ chức Trung ương xem xét báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư bố trí cho Thanh Hóa 2.136 biên chế (bằng số biên chế năm 2021, không tính số biên chế của LĐLĐ tỉnh). Nếu tính cả biên chế LĐLĐ tỉnh (209 người) thì đề nghị giữ nguyên tổng biên chế hiện có là 2.345 biên chế.

Đối với khối Nhà nước, tỉnh Thanh Hóa đề xuất biên chế công chức hành chính giai đoạn 2022-2026 là 3.845 biên chế, tăng 147 biên chế so với số giao năm 2021 (năm 2021 giao 3.698 biên chế), để bố trí cho vào một số đơn vị cấp tỉnh và 27 huyện, thị xã, thành phố.

Biên chế đơn vị sự nghiệp công lập, tỉnh đề xuất giai đoạn 2022-2026 là 71.956 biên chế, tăng 11.097 biên chế so với số giao năm 2021 (năm 2021 giao 60.859 biên chế), cụ thể: Biên chế sự nghiệp giáo dục và đào tạo là 10.123 biên chế; sự nghiệp khác là 130 người; nhân viên y tế cấp xã là 844 người.

Đoàn khảo sát của Ban Chỉ đạo Trung ương làm việc với tỉnh Thanh Hóa về thực hiện quản lý biên chế

Đồng chí Nguyễn Văn Tùng, Vụ trưởng vụ địa phương I, Ban Tổ chức Trung ương phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, các thành viên trong Đoàn khảo sát của Ban Chỉ đạo Trung ương đánh giá cao tỉnh Thanh Hóa đã chuẩn bị báo cáo công phu, khoa học, kỹ lưỡng bám sát vào đề cương chỉ đạo của Ban Tổ chức Trung ương.

Các thành viên trong đoàn rất ấn tượng về việc tỉnh Thanh Hóa đã triển khai thực hiện tốt việc tinh giảm biên chế trong thực hiện Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị, Nghị định số 108 của Chính phủ về việc sắp xếp, sáp nhập xã, sáp nhập thôn giai đoạn 2015-2021; kết quả sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy gắn với rà soát bổ sung, sửa đổi, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ; cơ cấu lại, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; việc thực hiện Nghị quyết số 18, Nghị quyết 19 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII).

Đoàn khảo sát của Ban Chỉ đạo Trung ương làm việc với tỉnh Thanh Hóa về thực hiện quản lý biên chế

Đồng chí Trần Hoàng Hội, Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Tổ chức - Điều lệ, Ban Tổ chức Trung ương phát biểu tại buổi làm việc.

Các thành viên trong đoàn cũng mong rằng tỉnh Thanh Hóa chia sẻ những kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo trong công tác quản lý biên chế, nhất là công tác quản lý biên chế ở cấp huyện.

Các ý kiến cũng rất quan tâm đến những khó khăn, vướng mắc trong việc quản lý, phân bổ biên chế; thực tiễn về việc xây dựng vị trí việc làm.

Đoàn khảo sát của Ban Chỉ đạo Trung ương làm việc với tỉnh Thanh Hóa về thực hiện quản lý biên chế

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lại Thế Nguyên phát biểu tại buổi làm việc.

Đoàn khảo sát của Ban Chỉ đạo Trung ương làm việc với tỉnh Thanh Hóa về thực hiện quản lý biên chế

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng trân trọng cảm ơn đồng chí Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Hoàng Đăng Quang và các thành viên trong đoàn đã về thăm, làm việc tại Thanh Hóa. Đồng thời nhấn mạnh: Cũng như các tỉnh, thành phố trong cả nước, bước vào thực hiện nhiệm vụ năm 2021, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa triển khai nhiệm vụ trong điều kiện có nhiều thời cơ thuận lợi, song cũng gặp không ít khó khăn, thử thách. Nhưng được sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, sự giúp đỡ của các bộ, ban, ngành Trung ương và các tỉnh, thành bạn, bằng sự nỗ lực, đoàn kết, chủ động, sáng tạo, Đảng bộ và Nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã từng bước vượt qua nhiều khó khăn, thử thách và đã đạt được những kết quả bước đầu rất quan trọng trong năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp và Nghị quyết 58 của Bộ Chính trị.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng thông tin tới đồng chí Phó Trưởng Ban tổ chức Trung ương và các thành viên trong đoàn thêm một số tình hình chung của tỉnh Thanh Hóa và khái quát về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng và công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh 10 tháng năm 2021 và nhấn mạnh: Những kết quả tỉnh Thanh Hóa đạt được có sự chỉ đạo sát sao, tận tình của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, của các cơ quan Trung ương, trong đó có Ban Tổ chức Trung ương.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng thông tin những nhiệm vụ và định hướng lớn trong việc chuẩn bị kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2022; việc triển khai học tập quán triệt các Nghị quyết của Trung ương mới ban hành; công tác triển khai sống thích ứng linh hoạt, an toàn, hiệu quả trong trạng thái “bình thường mới”. Đồng thời đã phân tích làm rõ các ý kiến, đề xuất của tỉnh Thanh Hóa và đề nghị qua nghiên cứu thực tiễn ở Thanh Hóa, đoàn công tác có những tham mưu với Ban Tổ chức Trung ương tạo điều kiện cho Thanh Hóa thực hiện tốt công tác quản lý biên chế và thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết của Trung ương, góp phần cùng với cả nước thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đã đề ra.

Đoàn khảo sát của Ban Chỉ đạo Trung ương làm việc với tỉnh Thanh Hóa về thực hiện quản lý biên chế

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Hoàng Đăng Quang nêu rõ: Thanh Hóa là tỉnh có diện tích, quy mô dân số đông và có số lượng đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã lớn. Rất mừng vừa qua, Thanh Hóa được Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 58 và gần đây Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về cơ chế, chính sách đặc thù cho tỉnh. Đó là thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Trung ương, của Bộ Chính trị, của Quốc hội và Chính phủ về Thanh Hóa.

Đồng chí Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương cũng rất ấn tượng về sự phát triển của tỉnh Thanh Hóa trong những năm gần đây và chúc mừng những kết quả về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng và phòng, chống COVID-19 mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa đạt được trong 10 tháng năm 2021. Đồng thời nhấn mạnh: Đây là tiền đề quan trọng và vững chắc để tỉnh Thanh Hóa phát triển trong những năm tiếp theo.

Qua báo cáo về tình hình thực hiện quản lý biên chế giai đoạn 2016-2021, đồng chí Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đặc biệt ấn tượng về việc tỉnh Thanh Hóa thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã, cấp thôn, tổ dân phố, đồng thời đề nghị các thành viên trong đoàn nghiên cứu đưa vào báo cáo trình Bộ Chính trị về cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả của Thanh Hóa.

Với các ý kiến đề xuất của tỉnh Thanh Hóa, đồng chí Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương ghi nhận và tiếp thu, đồng thời chia sẻ những khó khăn với tỉnh trong việc quản lý biên chế thời gian qua.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đề nghị tỉnh Thanh Hóa cần tiếp tục rà soát, bổ sung, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của từng sở, ban, ngành, địa phương để khắc phục sự chồng chéo, bỏ sót nhiệm vụ; xác định đúng vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức, biên chế công chức, quan trọng nhất là phải đổi mới về nội dung và phương pháp đánh giá cán bộ, lựa chọn những cán bộ làm việc có sản phẩm, hiệu quả công việc.

Tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh gọn đầu mối, kiên quyết không quy định cào bằng trong vấn đề tinh giản biên chế. Hoàn thiện xây dựng hệ thống về danh mục bản mô tả về vị trí việc làm của cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị hiện nay. Thực hiện giải quyết phù hợp chế độ chính sách, trong tinh giản biên chế, nhằm động viên giải quyết số cán bộ dôi dư. Làm tốt công tác tư tưởng đối với việc sắp xếp tổ chức bộ máy, sát nhập, hợp nhất các cơ quan, tổ chức và đơn vị tinh giản biên chế. Tăng cường việc kiểm tra, giám sát.

Về công tác tổ chức xây dựng Đảng tiếp tục rà soát lại để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ về công tác tổ chức xây dựng Đảng, cụ thể hóa các quy định của Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng. Tập trung thực hiện công tác cán bộ, quy hoạch cán bộ khách quan, đúng quy định, minh bạch, rõ ràng. Thực hiện tốt việc kiểm điểm, tự phê bình, phê bình và phê bình. Củng cố và nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và đội ngũ đảng viên. Chuẩn bị tốt các công việc để tổng kết năm về công tác xây dựng Đảng trong toàn ngành.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để kiểm soát, phòng, chống thật tốt dịch COVID-19. Đồng thời tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo trong giai đoạn nước rút để hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu về kinh tế - xã hội năm 2021.

Đoàn khảo sát của Ban Chỉ đạo Trung ương làm việc với tỉnh Thanh Hóa về thực hiện quản lý biên chế

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng trân trọng cảm ơn những tình cảm mà các thành viên trong đoàn đã quan tâm tạo điều kiện cho tỉnh, đồng thời nghiêm túc tiếp thu các ý kiến phát biểu của đồng chí Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương để tiếp tục cụ thể hóa và triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ về phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng, nhất là những công việc về tổ chức xây dựng Đảng trong thời gian tới.

Minh Hiếu


Minh Hiếu

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]