(Baothanhhoa.vn) - Với quyết tâm cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, đáp ứng sự hài lòng của tổ chức, công dân, năm 2018 Thanh Hóa đã quyết liệt cải cách hành chính (CCHC), trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính (CCTTHC).

Tin liên quan

Đọc nhiều

Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh

Với quyết tâm cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, đáp ứng sự hài lòng của tổ chức, công dân, năm 2018 Thanh Hóa đã quyết liệt cải cách hành chính (CCHC), trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính (CCTTHC).

Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh

Ảnh minh họa.

Là một trong những đơn vị hàng năm tiếp nhận khối lượng lớn các hồ sơ giải quyết TTHC của tổ chức, cá nhân, trong hai năm qua, Sở Xây dựng đã có nhiều nỗ lực trong CCTTHC. Đến nay sở đã ứng dụng hiệu quả phần mềm TD – Office vào công tác chỉ đạo, điều hành và quản lý văn bản hồ sơ công việc vào công tác chuyên môn. 100% văn bản đi - đến của sở được thực hiện trên phần mềm công văn đi - đến (quét dưới dạng file.PDF) và được cập nhật vào cơ sở dữ liệu của phần mềm đáp ứng yêu cầu tra cứu, theo dõi, phục vụ hỗ trợ công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo sở. Cán bộ, công chức chỉ cần nhìn vào phần mềm quản lý công việc sẽ biết mình phải làm gì, còn bao nhiêu thời gian để hoàn thành công việc; đồng thời lãnh đạo sở cũng giám sát chặt chẽ được tiến độ thực hiện nhiệm vụ của các phòng chuyên môn và từng công chức.

Đồng chí Đào Vũ Việt, Giám đốc Sở Xây dựng cho biết: Hàng năm, bám sát kế hoạch CCHC của UBND tỉnh, Sở Xây dựng đã xây dựng các kế hoạch CCHC, rà soát, đơn giản hóa TTHC. Sau khi Bộ Xây dựng ban hành danh mục chuẩn hóa các TTHC, sở đã kịp thời rà soát, sửa đổi, tham mưu trình UBND tỉnh công bố TTHC mới ban hành, TTHC được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế, TTHC bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ, chuẩn hóa TTHC. Các TTHC thuộc thẩm quyền được cập nhật đầy đủ trên trang thông tin điện tử của sở. Năm 2018, sở đã trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành 2 quyết định công bố TTHC (trong đó công bố mới 10 TTHC, bãi bỏ 4 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của sở, công bố mới 1 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tỉnh); ban hành 1 quyết định thông qua phương án đơn giản hóa 2 TTHC thuộc thẩm quyền quản lý Nhà nước của sở. Trong số 2.320 hồ sơ được tiếp nhận và giải quyết năm qua, tỷ lệ hồ sơ được giải quyết trước hạn, đúng hạn đạt 99,98%. Các TTHC hiện tại được sở cắt giảm tối thiểu 30% thời gian thực hiện so với quy định, tạo điều kiện thời gian giải quyết nhanh cho tổ chức, doanh nghiệp.

Để thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh về đẩy mạnh CCHC, năm 2018, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã chủ động rà soát các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực ngành phụ trách, đề xuất sửa đổi, bổ sung kịp thời các văn bản cho phù hợp với các quy định hiện hành của pháp luật. Tập trung tham mưu xây dựng các chương trình, đề án, dự án được giao đảm bảo quy trình, tiến độ, chất lượng, như: Đề án tích tụ đất để tái cơ cấu nông nghiệp, phát triển nông nghiệp hàng hóa, công nghệ cao; cơ chế, chính sách khuyến khích đầu tư các công trình cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn theo hình thức xã hội hóa; phương án sắp xếp, bố trí ổn định dân cư nhỏ lẻ và dân cư tại các vùng có nguy cơ cao bị ảnh hưởng của thiên tai thuộc các huyện miền núi... Sở đã chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan, rà soát và trình phương án đơn giản hóa 2 TTHC thuộc lĩnh vực bảo vệ thực vật và lĩnh vực kiểm lâm. Đồng thời giao tổ kiểm soát đầu mối sở, 9 tổ đầu mối kiểm soát TTHC tại 9 chi cục và văn phòng sở tham mưu cho giám đốc sở đôn đốc thực hiện công tác kiểm soát TTHC tại các phòng, chi cục trực thuộc. Kết quả theo dõi kiểm soát TTHC là một trong những chỉ tiêu quan trọng để bình xét, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ và bình xét thi đua - khen thưởng của các phòng, các đơn vị trực thuộc. Các TTHC thuộc lĩnh vực của ngành đều được công bố công khai trên cổng thông tin của sở. Năm 2018, kết quả giải quyết TTHC đúng hạn của sở là 5.222/5.222 hồ sơ, đạt 100%.

Năm 2018, để đẩy mạnh CCHC, UBND, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 18/CT-UBND về việc tập trung chỉ đạo cải thiện và nâng cao chỉ số CCHC trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Chỉ đạo tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh; việc chấp hành kỷ cương, kỷ luật hành chính; công tác tổ chức cán bộ. Chủ tịch UBND tỉnh đã thực hiện tốt công tác tiếp doanh nghiệp định kỳ hàng tháng và chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố bố trí ít nhất 1 ngày trong tháng để lãnh đạo huyện tiếp doanh nghiệp; tăng cường đi thực tế để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các dự án. Bên cạnh đó UBND tỉnh đã tăng cường kiểm tra, rà soát việc tuyển dụng công chức, viên chức, chấn chỉnh theo quy định. Sắp xếp tinh gọn bộ máy theo Nghị quyết số 18, Nghị quyết số 19 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Xây dựng các quy định trách nhiệm của các cơ quan quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực; hoàn chỉnh bản mô tả công việc và khung năng lực vị trí việc làm của các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện...

Công tác CCTTHC trên các lĩnh vực được thực hiện theo hướng công khai, minh bạch, đơn giản, thuận tiện và rút ngắn thời gian giải quyết công việc cho các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp. Thực hiện nhiệm vụ được giao, nhiều sở, ngành, địa phương đã cắt giảm được 30% thời gian giải quyết TTHC. 100% TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ngành, UBND cấp huyện, xã được niêm yết công khai. Tỷ lệ giải quyết TTHC đúng thời hạn trung bình đạt 99,8%.

Trong buổi làm việc với UBND tỉnh về giám sát việc thực hiện CCHC và đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước giai đoạn 2016-2018 tại tỉnh Thanh Hóa cuối tháng 12-2018, đồng chí Phan Văn Vượng, Phó trưởng Ban Dân chủ pháp luật - Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã đánh giá cao sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của tỉnh Thanh Hóa đối với công tác CCHC trong thời gian qua, nhất là trong việc đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; rà soát, cắt giảm thời gian thực hiện TTHC; đưa Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh vào hoạt động hiệu quả, đã tăng cường sự liên thông, phối hợp giữa các sở, ngành trong giải quyết TTHC; thực hiện khảo sát, đánh giá, đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan Nhà nước trên địa bàn.

Những nỗ lực, kết quả CCHC năm 2018 đã góp phần vào thành công chung của tỉnh trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, với những con số tăng trưởng ấn tượng. Môi trường đầu tư được cải thiện đã khai thông các dòng vốn đầu tư xã hội, thể hiện ở sự gia tăng dư nợ tín dụng ngân hàng, gia tăng vốn thông qua các dự án trong nước, dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài được cấp phép và vốn đăng ký của các doanh nghiệp mới thành lập. Năm 2018, trên địa bàn tỉnh có 3.392 doanh nghiệp thành lập mới - con số cao nhất từ trước đến nay (gấp 2,2 lần so với năm 2016), tăng 9,4% so với cùng kỳ năm 2017 và vượt 13% so với kế hoạch; đưa Thanh Hóa trở thành địa phương đứng thứ 6 cả nước về số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới. GRDP đạt 15,16%, gấp 2,14 lần mức bình quân chung cả nước, GRDP bình quân đầu người ước đạt 1.990 USD, tăng 287 USD so với năm 2017. Năm 2018 trở thành dấu mốc tăng trưởng, phát triển kinh tế cao nhất từ trước tới nay của tỉnh. Kết quả này đưa Thanh Hóa vào nhóm địa phương có tốc độ tăng trưởng và phát triển kinh tế dẫn đầu cả nước.

Hà Linh {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]