(Baothanhhoa.vn) - Đảng bộ huyện Như Xuân hiện có 43 tổ chức cơ sở đảng, 299 chi bộ dưới đảng bộ, với 4.311 đảng viên.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Đảng bộ huyện Như Xuân tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Đảng bộ huyện Như Xuân hiện có 43 tổ chức cơ sở đảng, 299 chi bộ dưới đảng bộ, với 4.311 đảng viên.

Một góc thị trấn Yên Cát (Như Xuân). Ảnh: Minh Hiếu

Thời gian qua, tiếp nối kết quả đạt được trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo kịp thời các đảng bộ, chi bộ trực thuộc, các ban, ngành, đoàn thể xây dựng kế hoạch, chương trình hành động và tổ chức quán triệt, triển khai đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và phổ biến trong nhân dân thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII “Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”.

Với tinh thần nghiêm túc trong thực hiện nghị quyết, ban thường vụ huyện ủy đã chỉ đạo xây dựng Kế hoạch số 25 về khắc phục những hạn chế, yếu kém từ trước, mới phát sinh năm 2015 và năm 2016; trong đó nêu cụ thể nội dung, xác định việc cần làm, cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm và có thời gian hoàn thành (đối với những vấn đề có thể lượng hóa được); thành lập 2 tổ giám sát việc xây dựng kế hoạch khắc phục hạn chế, yếu kém của các đảng bộ, chi bộ, ban, ngành, cơ quan, đơn vị. Quá trình chỉ đạo khắc phục trên nhiều lĩnh vực đã có sự chuyển biến tích cực, một số lĩnh vực có chuyến biến rõ nét, như: Nâng cao chất lượng công tác rà soát, quy hoạch, quản lý đất đai, đặc biệt là đất lâm nghiệp và chia tách bìa nhóm hộ; phê duyệt phương án và tổ chức đấu giá đất tại các xã, thị trấn; cơ sở vật chất, thiết bị trường học cơ bản đảm bảo yêu cầu, chất lượng giáo dục mũi nhọn được nâng lên, tình trạng vừa thừa, vừa thiếu và không đồng bộ về cơ cấu giáo viên được giải quyết; công tác giảm nghèo nhanh và bền vững; chuyển biến rõ nét các khâu trong công tác cán bộ, từ tuyển dụng đến quy hoạch, đào tạo, nhận xét đánh giá, bố trí sử dụng, đề bạt bổ nhiệm, điều động, luân chuyển cán bộ; thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ;...

Việc kiểm điểm tập thể, cá nhân và phân loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên được gắn với thực hiện nghị quyết. Ban thường vụ huyện ủy chỉ đạo các cấp ủy xây dựng kế hoạch, gợi ý kiểm điểm đối với tập thể, cá nhân (kiểm điểm cuối năm 2016, đã gợi ý kiểm điểm 1 tập thể, 9 cán bộ thuộc diện ban thường vụ huyện ủy quản lý; kiểm điểm cuối năm 2017, đã gợi ý kiểm điểm đối với 6 cán bộ diện ban thường vụ, thường trực huyện ủy quản lý), từ đó việc tổ chức kiểm điểm được thực hiện nghiêm túc, thực chất. Sau kiểm điểm, các tập thể, cá nhân đã xây dựng kế hoạch khắc phục, sửa chữa hạn chế, khuyết điểm; cán bộ, đảng viên đoàn kết, thống nhất, tích cực tu dưỡng, rèn luyện, tự giác học tập nâng cao trình độ, phát huy tốt vai trò, trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị.

Chỉ đạo nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên. Thực hiện chủ trương nhất thể hóa chức danh bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn, tổ dân phố tại 100% chi bộ khối cơ quan và 162/184 chi bộ khối nông thôn, đạt 88% kế hoạch. Ban thường vụ huyện ủy đã xây dựng Đề án tinh giản biên chế đối với các ban xây dựng Đảng, MTTQ và các đoàn thể huyện giai đoạn 2016 - 2020; kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII); ban hành Đề án Nâng cao năng lực lãnh đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn, tổ dân phố huyện Như Xuân, giai đoạn 2018 - 2020 và những năm tiếp theo; Đề án hợp nhất văn phòng đảng ủy với văn phòng UBND xã, thị trấn; quy định thí điểm đánh giá cán bộ hàng tháng khối Đảng, chính quyền, đoàn thể cấp huyện và cơ sở (bắt đầu thực hiện từ 1-7-2018). Ban hành quy chế bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử và quy định về phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ. Thực hiện nghiêm túc việc rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2015-2020 và xây dựng quy hoạch nhiệm kỳ 2020-2025, định hướng nhiệm kỳ 2025-2030 đúng quy định.

Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường, trọng tâm là việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị. Năm 2017, cấp ủy, tổ chức đảng các cấp đã kiểm tra 518 đảng viên và 73 tổ chức đảng theo Điều 30, Điều lệ Đảng; thi hành kỷ luật 10 đảng viên. Cấp ủy và tổ chức đảng các cấp đã giám sát 849 đảng viên và 164 tổ chức đảng cấp dưới theo chuyên đề; tiếp nhận 11 đơn thư tố cáo, kiến nghị đối với 11 đảng viên, đã kiểm tra và xử lý theo quy định. Qua đó đã góp phần tích cực tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong Đảng.

Sau gần 2 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, đã tạo niềm tin trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, góp phần tích cực trong việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh trên địa bàn huyện. Trong tổng số 28 chỉ tiêu nghị quyết đại hội đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra, có 7 chỉ tiêu đã vượt kế hoạch, dự kiến đến cuối nhiệm kỳ có 20 chỉ tiêu đạt và vượt, 1 chỉ tiêu khó hoàn thành (tỷ lệ đô thị hóa); đặc biệt, Như Xuân đã ra khỏi huyện nghèo theo Nghị quyết 30a của Chính phủ.

Bên cạnh kết quả đạt được vẫn còn bộc lộ một số hạn chế, khuyết điểm đó là: Nhận thức của một số cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên, nhất là ở cơ sở về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ chưa sâu sắc. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng chưa tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ; tình trạng suy thoái về phẩm chất đạo đức, lối sống vẫn còn xảy ra ở một số cán bộ, đảng viên đến mức phải xử lý kỷ luật. Vai trò nêu gương của một số cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu chưa rõ nét; vẫn còn những biểu hiện thiếu gương mẫu trong công tác và sinh hoạt. Việc nắm bắt tư tưởng của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân ở một số cơ sở đảng chưa kịp thời; giải quyết một số vấn đề bức xúc, nổi cộm trong nhân dân có nơi còn chậm. Hiện tượng nể nang, né tránh, ngại va chạm trong đấu tranh tự phê bình và phê bình chậm được khắc phục. Vai trò, trách nhiệm của MTTQ, các đoàn thể chính trị xã hội trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ chưa cao.

Qua thực tiễn lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghị quyết, ban thường vụ huyện ủy rút ra kinh nghiệm là: Phải không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng, vai trò quản lý, chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện của các cấp chính quyền; đề cao vai trò, trách nhiệm và khả năng chủ động, linh hoạt, sáng tạo, quyết liệt của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ.

Trong thời gian tới, để tiếp tục triển khai, thực hiện toàn diện, có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII trong toàn đảng bộ, ban thường vụ huyện ủy tiếp tục tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức đảng, đặc biệt là vai trò của người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, đơn vị trong việc lãnh đạo, chỉ đạo việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Xác định việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên mà các cấp ủy phải lãnh đạo, chỉ đạo và đưa nội dung này vào các hội nghị sinh hoạt chi bộ thường kỳ và sinh hoạt chuyên đề. Cùng với đó, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về công tác xây dựng Đảng, gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát nhằm phát hiện và xử lý kịp thời những đảng viên vi phạm tư cách, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những phần tử cơ hội, gây mất đoàn kết nội bộ trong Đảng. Cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể từ huyện đến cơ sở tập trung cao nhất để lãnh đạo, chỉ đạo, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, quyết tâm thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch tất cả các mục tiêu, nhiệm vụ nghị quyết đại hội đảng bộ huyện lần thứ XXII đề ra và nghị quyết đại hội đảng các cấp, nhiệm kỳ 2015-2020.

Trần Mạnh Long

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Như Xuân {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]