(Baothanhhoa.vn) - Thời gian qua, Ban Thường vụ Huyện ủy (BTVHU) Như Xuân đã triển khai nhiều giải pháp để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, nhất là sinh hoạt chuyên đề, góp phần tăng cường sự lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) và đảng viên.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Đảng bộ huyện Như Xuân nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên đề

Đảng bộ huyện Như Xuân nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên đề

Các đảng viên chi bộ Trường THCS Bãi Trành biểu quyết thông qua nghị quyết.

Thời gian qua, Ban Thường vụ Huyện ủy (BTVHU) Như Xuân đã triển khai nhiều giải pháp để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, nhất là sinh hoạt chuyên đề, góp phần tăng cường sự lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) và đảng viên.

Đồng chí Nguyễn Đức Đồng, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Như Xuân cho biết: Cùng với việc tổ chức sinh hoạt thường kỳ, BTVHU đã chỉ đạo các chi bộ lựa chọn các nội dung như: Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng nông thôn mới; công tác kết nạp đảng viên; công tác tạo nguồn phát triển đảng viên; công tác quản lý và phân công công tác cho đảng viên theo hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh và cấp ủy huyện để sinh hoạt chuyên đề mỗi quý một lần. Ngoài những nội dung trên, một số chi ủy đã chọn những vấn đề nổi cộm, bức xúc, vấn đề cán bộ, đảng viên, quần chúng đặc biệt quan tâm để đưa vào sinh hoạt chuyên đề. Qua theo dõi, Ban Tổ chức Huyện ủy Như Xuân nhận thấy việc thực hiện sinh hoạt chuyên đề đã nâng cao được ý thức, trách nhiệm của đảng viên, các chi bộ đều có sổ ghi biên bản sinh hoạt, nghị quyết chi bộ; kết luận của bí thư chi bộ đưa vào nghị quyết triển khai của chi bộ, có phân công nhiệm vụ cụ thể cho đảng viên. Các chi bộ thôn, khu phố đánh giá cụ thể việc học và làm theo Bác của từng đảng viên trong chi bộ; công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị về phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng nông thôn mới... Trong sinh hoạt, cấp uỷ, đồng chí bí thư chi bộ luôn bám sát các nội dung hướng dẫn của cấp trên để điều hành sinh hoạt chi bộ và đề ra nghị quyết sát với thực tế yêu cầu nhiệm vụ, vai trò, trách nhiệm của đảng viên trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của chi bộ. Thông qua sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề đã giúp chi uỷ, bí thư chi bộ nắm chắc hơn tình hình tư tưởng của đảng viên và kết quả thực hiện các nhiệm vụ được phân công, chủ động hơn trong công việc, thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ. Việc sinh hoạt chuyên đề gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh làm cho nội dung sinh hoạt chi bộ thêm phong phú, thiết thực, bảo đảm cho đảng viên nâng cao nhận thức, nắm bắt kịp thời và tự giác chấp hành nghiêm túc các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các chi bộ và chất lượng đội ngũ đảng viên.

Theo sự giới thiệu của Ban Tổ chức Huyện ủy Như Xuân, chúng tôi tìm hiểu về việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ tại Đảng bộ xã Bãi Trành. Qua trao đổi với đồng chí Lê Chí Liệu, Bí thư Đảng ủy xã được biết: Đảng bộ xã Bãi Trành có 267 đảng viên sinh hoạt tại 14 chi bộ, trong đó có 10 chi bộ nông thôn, 3 chi bộ trường học và 1 chi bộ trạm y tế. Hàng năm, căn cứ vào các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên và thực tế tại địa phương, đảng bộ xã đã chủ động đề ra nhiều giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo nhằm củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCSĐ và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, lối sống cho cán bộ, đảng viên và nhân dân theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII của Đảng, gắn với thực hiện đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đảng bộ xã luôn quan tâm đến việc xây dựng tổ chức đảng, nhất là tổ chức đảng ở các chi bộ dân cư, bảo đảm đủ năng lực lãnh đạo và tổ chức thực hiện mọi nhiệm vụ chính trị của Đảng và Nhà nước.

Điểm nổi bật trong năm 2019, Đảng ủy xã Bãi Trành đã xây dựng và duy trì tốt quy chế đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy với nhân dân và để có sự thống nhất trong đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt các chi bộ, cùng với việc ban hành văn bản chỉ đạo các chi bộ nông thôn tổ chức sinh hoạt định kỳ vào ngày 2 hàng tháng và ngày 3 hàng tháng đối với chi bộ sự nghiệp, đảng ủy đã lựa chọn 2 chi bộ để tổ chức sinh hoạt mẫu nhằm rút kinh nghiệm trong toàn đảng bộ. Trên cơ sở rút kinh nghiệm sinh hoạt mẫu, đảng ủy đã phân công các đồng chí ủy viên ban thường vụ, ban chấp hành về dự, chỉ đạo, theo dõi, giúp đỡ các chi bộ nâng cao chất lượng sinh hoạt theo đúng quy định. Từ cách làm cụ thể, thiết thực và phù hợp trên, đảng bộ luôn duy trì 100% chi bộ sinh hoạt định kỳ và sinh hoạt chuyên đề 3 lần trở lên trong năm. 100% chi ủy, bí thư các chi bộ đã bám sát chỉ đạo của đảng ủy và chức năng, nhiệm vụ, tình hình, đặc điểm của chi bộ, chủ động chuẩn bị nội dung, thống nhất trong chi ủy và thông báo thời gian, địa điểm, nội dung sinh hoạt tới đảng viên trước ngày sinh hoạt 3 ngày. Quá trình tổ chức sinh hoạt thực hiện theo đúng quy định.

Xác định sinh hoạt chi bộ là một nhân tố quyết định vai trò lãnh đạo và sức chiến đấu của TCCSĐ, BTVHU đã ban hành Công văn số 72-CV/HU ngày 15-2-2019 về việc thực hiện Hướng dẫn số 03-HD/TU ngày 29-10-2018 của Tỉnh ủy về một số nội dung nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; Quyết định số 1770-QĐ/HU ngày 15-2-2019 về việc thành lập tổ công tác dự tham gia sinh hoạt chi bộ, tổ dân phố. Phân công các đồng chí ủy viên BTVHU làm tổ trưởng 16 tổ với 127 thành viên trong tổ công tác trực tiếp dự tham gia sinh hoạt chi bộ nhằm nắm bắt tình hình, giám sát và giúp đỡ chi bộ thực hiện tốt các nội dung sinh hoạt. Do vậy, thời gian qua, các cấp ủy, chi bộ trên địa bàn huyện đã thực hiện nghiêm túc chế độ sinh hoạt Đảng theo quy định của Điều lệ Đảng. Ý thức trách nhiệm của đảng viên trong việc chấp hành chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện nghị quyết của chi bộ và cấp ủy cấp trên đã được nâng lên. Hầu hết cấp ủy cấp trên cơ sở đã ban hành các nghị quyết chuyên đề, thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát và kịp thời chấn chỉnh những hạn chế, yếu kém trong việc đổi mới nội dung và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Trách nhiệm của ban chi ủy, bí thư chi bộ trong duy trì sinh hoạt được nâng cao. Chế độ sinh hoạt của chi bộ dần đi vào nền nếp, nhiều chi bộ đã thường xuyên tổ chức được các cuộc họp chi bộ theo chuyên đề; tỷ lệ đảng viên tham gia sinh hoạt chi bộ đạt trung bình trên 80%.

Để tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nâng cao và đổi mới nội dung, chất lượng sinh hoạt chi bộ, nhất là sinh hoạt chuyên đề, trong thời gian tới, BTVHU Như Xuân tiếp tục chỉ đạo các TCCSĐ, các chi bộ tiếp tục thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng trong sinh hoạt chi bộ, tập trung phát huy dân chủ, nhất là việc thảo luận, quyết định những vấn đề thuộc chức năng, nhiệm vụ của chi bộ và trách nhiệm, nghĩa vụ của từng đảng viên. Gắn nội dung sinh hoạt chi ủy, chi bộ với thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Bên cạnh đó, tăng cường tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng cho các đồng chí chi ủy viên, bí thư, phó bí thư để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, góp phần nâng cao sức chiến đấu của TCCSĐ ở địa phương.

Nguyễn Minh


Nguyễn Minh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]