(Baothanhhoa.vn) - Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2015–2020, Đảng bộ và Nhân dân huyện Như Xuân đã phát huy nội lực, đoàn kết thống nhất, tập trung trí tuệ; không ngừng nỗ lực phấn đấu vượt qua nhiều khó khăn, khai thác tiềm năng lợi thế, tranh thủ mọi nguồn lực và đạt được nhiều kết quả quan trọng, tạo nên bước phát triển quan trọng và toàn diện về kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh là nền tảng vững chắc bước vào nhiệm kỳ mới 2020–2025.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Đảng bộ huyện Như Xuân - dấu ấn một nhiệm kỳ

Đảng bộ huyện Như Xuân - dấu ấn một nhiệm kỳ

Thị trấn Yên Cát, huyện Như Xuân ngày càng đổi mới và phát triển. Ảnh: Đoàn Lưu (Ban Tuyên giáo Huyện ủy)

Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2015–2020, Đảng bộ và Nhân dân huyện Như Xuân đã phát huy nội lực, đoàn kết thống nhất, tập trung trí tuệ; không ngừng nỗ lực phấn đấu vượt qua nhiều khó khăn, khai thác tiềm năng lợi thế, tranh thủ mọi nguồn lực và đạt được nhiều kết quả quan trọng, tạo nên bước phát triển quan trọng và toàn diện về kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh là nền tảng vững chắc bước vào nhiệm kỳ mới 2020–2025.

5 năm qua, Đảng bộ và Nhân dân huyện Như Xuân đã triển khai, tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII, bên cạnh những thời cơ, thuận lợi cũng gặp không ít khó khăn, thách thức: tình hình an ninh trật tự xã hội phức tạp, ảnh hưởng bất lợi của thời tiết, thiên tai, dịch bệnh và biến đổi khí hậu đã gây thiệt hại không nhỏ đến phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Trong bối cảnh đó, được sự quan tâm giúp đỡ, kịp thời hiệu quả của Trung ương và tỉnh, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trong huyện đã nỗ lực phấn đấu đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực. Trong tổng số 28 chỉ tiêu Đại hội khóa XXII đề ra, có 25 chỉ tiêu hoàn thành và hoàn thành vượt mức, trong đó nổi bật là: (1) Kinh tế duy trì tốc độ tăng trưởng cao, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; (2) chương trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới đạt kết quả nổi bật; (3) văn hóa – xã hội có chuyển biến tiến bộ, bản sắc văn hóa tốt đẹp của các dân tộc được bảo tồn và phát huy, công tác trùng tu, tôn tạo công trình văn hóa được quan tâm; (4) công tác giảm nghèo đạt kết quả toàn diện, là huyện đầu tiên của tỉnh ra khỏi huyện nghèo; (5) quốc phòng - an ninh được giữ vững, tạo điều kiện, môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội; (6) công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được tăng cường và có nhiều nét mới; năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của đảng bộ được nâng lên; hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước có chuyển biến tích cực; khối đoàn kết toàn dân củng cố vững chắc.

Kinh tế tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng cao; quy mô và năng lực sản xuất ngày càng tăng. Tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân hàng năm giai đoạn 2016-2020 ước đạt 17,2%, vượt 0,2% mục tiêu đại hội. Tổng giá trị sản xuất năm 2020 ước đạt 7.479,8 tỷ đồng, gấp 2,2 lần năm 2015. Thu nhập bình quân đầu người năm 2020 ước đạt 32 triệu đồng, tăng gần gấp 2 lần năm 2015. Sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản được tái cơ cấu mạnh mẽ; giá trị sản phẩm trên 1 ha đất sản xuất nông nghiệp đạt 57,3 triệu đồng/ha, tăng 27,3 triệu đồng so với năm 2015. Thế mạnh về kinh tế lâm nghiệp được phát huy; tỷ lệ che phủ rừng 70%, đạt mục tiêu đại hội. Sản xuất công nghiệp, xây dựng tăng trưởng cao, tốc độ tăng bình quân hàng năm ước đạt 22,6%, vượt 0,7% mục tiêu đại hội. Cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động chuyển dịch theo hướng tích cực; các thành phần kinh tế được quan tâm phát triển. Môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện; huy động vốn cho đầu tư phát triển vượt mục tiêu đại hội; kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được tăng cường. Huyện ủy, UBND huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh để kêu gọi thu hút đầu tư vào địa bàn. Huy động vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt 3.538,9 tỷ đồng, vượt 18% mục tiêu đại hội. 100% số thôn, hộ gia đình được sử dụng điện lưới quốc gia; 81% hộ có nhà ở kiên cố, tăng gấp 2 lần năm 2015; tỷ lệ cứng hóa đường giao thông ước đạt 75%, vượt 10% mục tiêu đại hội. Tỷ lệ đô thị hóa đạt 13,7%.

Chương trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới đạt kết quả quan trọng. Huyện đã ban hành nhiều chính sách khuyến khích phát triển sản xuất; chuyển đổi diện tích mía, sắn kém hiệu quả sang phát triển các loại cây ăn quả có giá trị kinh tế cao; tăng cường cơ giới hóa vào sản xuất. Trong 5 năm, đã trồng mới gần 500 ha cây ăn quả, nâng tổng số lên gần 1.000 ha. Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới với cách làm sáng tạo, hiệu quả; bình quân toàn huyện đến nay đạt 14,29 tiêu chí/xã, tăng 5,12 tiêu chí so với năm 2015; đã có 6 xã (trong đó có 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao), 72 thôn đạt chuẩn nông thôn mới, tăng 5 xã và 68 thôn so với năm 2015, vượt 3 lần mục tiêu đại hội (sau khi sáp nhập thôn, sáp nhập xã, còn 4 xã và 48 thôn đạt chuẩn).

Hoạt động văn hóa, thông tin, thể dục thể thao ngày càng nâng cao. Chất lượng giáo dục đại trà và mũi nhọn được nâng lên. Có 33/52 trường đạt chuẩn quốc gia, vượt mục tiêu đại hội 13,4%. Công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân được quan tâm. Đã triển khai thực hiện tốt các chương trình quốc gia về y tế, công tác phòng, chống dịch bệnh, nhất là dịch COVID-19. Các chính sách an sinh xã hội được quan tâm thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng. Tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh, dự kiến đến hết năm 2020 giảm còn 2,03%, giảm 35,33% so với năm 2015. Quốc phòng - an ninh được giữ vững.

Trong nhiệm kỳ qua, cùng với tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, Như Xuân đặc biệt coi trọng công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Ban Thường vụ Huyện ủy và các cấp ủy, chính quyền địa phương trong huyện đã tập trung chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, hoạch định và ban hành nhiều nghị quyết, kết luận về chủ trương, chính sách phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội. Công tác tuyên giáo, kiểm tra, nội chính, dân vận được chú trọng chỉ đạo, thực hiện đồng bộ, hiệu quả. Do vậy năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng; chất lượng hiệu quả hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội được nâng cao, khối đại đoàn kết toàn dân được củng cố và phát huy. Công tác luân chuyển, điều động cán bộ diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý gắn với việc chuẩn bị nhân sự đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 trên địa bàn. Việc thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương và Nghị quyết số 37-NQ/TW của Bộ Chính trị đạt được những kết quả quan trọng.

Với phương châm hành động: Đoàn kết - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển, nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ huyện Như Xuân xác định “Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết các dân tộc; khai thác tốt tiềm năng, thế mạnh, huy động các nguồn lực để đầu tư phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững; nâng cao đời sống Nhân dân; bảo đảm quốc phòng – an ninh; phấn đấu đến năm 2025 trở thành một trong những huyện dẫn đầu khu vực miền núi của tỉnh”. Để đạt được mục tiêu đề ra, huyện Như Xuân đã chọn 3 chương trình trọng tâm và 2 khâu đột phá, gồm: Chương trình tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững; Chương trình phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; Chương trình nâng cao năng lực, tạo chuyển biến rõ nét trong hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở; Khâu đột phá về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; Khâu đột phá về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Dương Văn Mạnh

Bí thư Huyện ủy,

Chủ tịch HĐND huyện Như Xuân

CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU

TRONG NHIỆM KỲ 2020-2025

I. Về kinh tế (11 chỉ tiêu)

 1. 1. Tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân hàng năm (giá so sánh năm 2010) đạt 16%, trong đó: Nông, lâm, thủy sản tăng 6%; công nghiệp - xây dựng tăng 18,4%; dịch vụ tăng 18,2%.
 2. 2. Thu nhập bình quân đầu người/năm đến năm 2025: 60 triệu đồng.
 3. 3. Tổng sản lượng lương thực bình quân hàng năm: 25.000 tấn.

 4. 4. Diện tích đất nông nghiệp được tích tụ, tập trung để sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao đến năm 2025 đạt 1.900 ha.

 5. 5. Giá trị sản phẩm trên một ha đất trồng trọt và nuôi trồng thủy sản năm 2025 đạt 72 triệu đồng.

 6. 6. Tổng huy động vốn đầu tư phát triển thời kỳ 2021-2025: 5.000 tỷ đồng.

 7. 7. Tỷ lệ tăng thu ngân sách bình quân hàng năm: 12%.

 8. 8. Tổng số doanh nghiệp mới được thành lập thời kỳ 2021-2025: 100 doanh nghiệp.

 9. 9. Tỷ lệ số xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2025 đạt 50% (8 xã), trong đó: Tỷ lệ số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao 6,25% (1 xã); tỷ lệ thôn đạt chuẩn nông thôn mới 58,9% (66/112 thôn, tăng thêm 20 thôn); tỷ lệ thôn đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu 1,8% (2 thôn).

 10. 10. Tỷ lệ đô thị hóa đến năm 2025: 16% trở lên.

 11. 11. Tỷ lệ đường giao thông trên địa bàn (không tính quốc lộ và tỉnh lộ) được cứng hóa đến năm 2025: 80%.

 12. II. Về văn hóa - xã hội (10 chỉ tiêu)

 13. 12. Tốc độ tăng dân số bình quân hằng năm dưới 1%.

 14. 13. Tỷ lệ lao động nông nghiệp trong tổng lao động năm 2025: 50%.

 15. 14. Tỷ lệ lao động qua đào tạo năm 2025: 65%.

 16. 15. Tỷ lệ xã, thị trấn đạt tiêu chí an toàn thực phẩm năm 2025: 100%, trong đó có 13% (2 xã) xã, thị trấn đạt tiêu chí an toàn thực phẩm nâng cao.

 17. 16. Tỷ lệ trường học đạt chuẩn quốc gia năm 2025: 80% trở lên.

 18. 17. Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng năm 2025: 13%.

 19. 18. Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế trên tổng số dân năm 2025: 95%.

 20. 19. Tỷ lệ hộ gia đình có nhà ở đạt tiêu chuẩn đến năm 2025: 83,5%.

 21. 20. Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân hằng năm: 3%.

 22. 21. Tỷ lệ xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị đạt tiêu chí kiểu mẫu theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh năm 2025: 25%.

III. Về môi trường (3 chỉ tiêu)

22. Tỷ lệ che phủ rừng năm 2025: 70%.

23. Tỷ lệ dân số nông thôn được dùng nước hợp vệ sinh năm 2025: 96%; trong đó tỷ lệ dân số nông thôn được dùng nước sạch 20%.

24. Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được thu gom, xử lý năm 2025: 90%.

IV. Về an ninh trật tự (1 chỉ tiêu)

25. Tỷ lệ khu dân cư đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự năm 2025: 76%.

V. Về xây dựng Đảng (2 chỉ tiêu)

26. Tổng số đảng viên mới kết nạp thời kỳ 2021-2025: 500 đảng viên.

27. Tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ bình quân hằng năm đạt từ 80% trở lên.


Dương Văn Mạnh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]