(Baothanhhoa.vn) - Sáng 23-7, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Triệu Sơn lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020-2025 chính thức khai mạc.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Triệu Sơn lần thứ XVIII: Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển

Sáng 23-7, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Triệu Sơn lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020-2025 chính thức khai mạc.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Triệu Sơn lần thứ XVIII: Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển

Các đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Triệu Sơn lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Dự đại hội có các đồng chí: Nguyễn Đình Xứng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; Trịnh Tuấn Sinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh; đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, các ban, sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, một số huyện, thị xã trong tỉnh, lãnh đạo huyện Triệu Sơn qua các thời kỳ cùng 266 đại biểu chính thức đại diện cho 1.150 đảng viên trong Đảng bộ huyện.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Triệu Sơn lần thứ XVIII: Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển

Đồng chí Lê Quang Hùng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Triệu Sơn phát biểu khai mạc đại hội.

Báo cáo Chính trị của Ban chấp hành huyện Triệu Sơn lần thứ XVII trình tại đại hội nêu rõ: Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện đã phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết, chủ động, sáng tạo, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đề ra, có 23/27 chỉ tiêu chủ yếu hoàn thành và hoàn thành vượt mức.

Nổi bật là: Kinh tế duy trì tốc độ tăng trưởng khá; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; năng lực sản xuất và quy mô nền kinh tế ngày càng tăng. Tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân hằng năm giai đoạn 2016 - 2020 ước đạt 15,25% (mục tiêu 15,2%). Năm 2020, giá trị sản xuất theo giá so sánh 2010 ước đạt 17.281 tỷ đồng, gấp hơn 2 lần năm 2015; thu nhập bình quân đầu người ước đạt 42,6 triệu đồng, vượt mục tiêu (42 triệu đồng), gấp 2,12 lần năm 2015. Cơ cấu các ngành trong giá trị sản xuất chuyển dịch theo hướng giảm tỷ trọng ngành nông, lâm, thủy sản, tăng tỷtrọng công nghiệp – xây dựng, dịch vụ.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tiến bộ; an sinh xã hội được đảm bảo; đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân được nâng lên. Chính trị - xã hội ổn định, quốc phòng - an ninh được tăng cường, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; công tác cải cách hành chính được chỉ đạo thực hiện quyết liệt, có chuyển biến rõ nét; công tác sắp xếp tổ chức bộ máy các đơn vị hành chính được triển khai thực hiện đồng bộ, nghiêm túc và đạt kết quả quan trọng; công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được thực hiện nghiêm túc, kịp thời, đúng thẩm quyền.

Công tác xây dựng Đảng được tăng cường; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên từng bước được nâng lên. Quản lý Nhà ước trên các lĩnh vực được tăng cường, hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp được nâng lên. Hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội có nhiều đổi mới, triển khai nhiều phong trào thiết thực, hiệu quả.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Triệu Sơn lần thứ XVIII: Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển

Toàn cảnh Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Triệu Sơn lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Phát huy thành quả đạt được, nhiệm kỳ 2020 - 2025 huyện Triệu Sơn quyết tâm hoàn thành thắng lợi 28 chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng và 4 chương trình trọng tâm, 2 khâu đột phá, với 8 nhóm giải pháp cụ thể.

Để hiện thực hóa các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển, huyện Triệu Sơn sẽ tập trung vào 4 chương trình trọng tâm, gồm: Chương trình phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới; Chương trình phát triển công nghiệp; Chương trình bảo vệ môi trường; Chương trình nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của hệ thống chính trị ở cơ sở. Đồng thời, lựa chọn 2 khâu đột phá là: Khâu đột phá về cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; Khâu đột phá về đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Triệu Sơn lần thứ XVIII: Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển

Đại biểu tham luận tại Đại hội.

Với phương châm hành động “Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”, các đại biểu dự Đại hội đã tập trung thảo luận, làm rõ những kết quả đạt được, phân tích những hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân, đồng thời thống nhất phương hướng cho nhiệm kỳ tới là: Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; khai thác tốt tiềm năng, lợi thế; cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút các nguồn lực đầu tư, phát triển kinh tế nhanh và bền vững; nâng cao đời sống Nhân dân; đẩy mạnh thực hiện xã hội hóa, nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội; thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững; đảm bảo quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội; phấn đấu đến năm 2022 đạt chuẩn huyện nông thôn mới, đến năm 2025 là một trong những huyện dẫn đầu của tỉnh.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Triệu Sơn lần thứ XVIII: Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển

Đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực, cố gắng và những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Triệu Sơn đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời tin tưởng sâu sắc rằng, trong thời gian tới Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Triệu Sơn sẽ thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội đề ra, tạo bước phát triển mới, nhanh và bền vững, sớm đưa Triệu Sơn trở thành huyện nông thôn mới, từng bước xây dựng huyện kiểu mẫu, góp phần xây dựng Thanh Hóa trở nên một tỉnh kiểu mẫu như sinh thời Bác Hồ kính yêu hằng mong muốn.

Đồng chí cũng chỉ ra những hạn chế, yếu kém, phân tích, chỉ rõ nguyên nhân để huyện có giải pháp khắc phục. Đồng thời gợi mở những định hướng quan trọng trong nhiệm kỳ tới để Đại hội thảo luận, làm rõ và đi đến thống nhất, quyết nghị.

Theo đó, trước hết cần đẩy mạnh quá trình cơ cấu lại các ngành kinh tế theo hướng phát triển nhanh và bền vững. Trong lĩnh vực nông nghiệp cần đẩy mạnh tích tụ và tập trung ruộng đất để thu hút doanh nghiệp vào đầu tư, hình thành các vùng liên kết, các chuỗi giá trị; tập trung phát triển nông nghiệp sạch, ứng dụng công nghệ cao; từng bước hình thành một số sản phẩm có lợi thế. Phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm theo hướng trang trại tập trung gắn với chế biến tiêu thụ sản phẩm, bảo đảm an toàn thực phẩm, dịch bệnh và bảo vệ môi trường.

Tiếp tục chỉ đạo xây dựng nông thôn mới, phấn đấu trở thành huyện nông thôn mới vào năm 2022 và đến năm 2025 có 10 xã đạt nông thôn mới nâng cao. Đẩy mạnh phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; chú trọng phát triển đa dạng và nâng cao chất lượng các loại hình dịch vụ. Rà soát, sắp xếp lại mạng lưới thương mại; lập các quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị ở các thị trấn, dọc một số tuyến đường giao thông lớn có tiềm năng, lợi thế để đầu tư xây dựng, phát triển đô thị, nâng tỷ lệ đô thị hóa trên địa bàn huyện lên 20% vào năm 2025.

Thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng hoạt động các lĩnh vực văn hóa - xã hội đi đôi với đẩy mạnh xã hội hóa các mặt hoạt động và nâng cao đời sống văn hóa tinh thần trong Nhân dân. Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, gắn với phát triển nguồn nhân lực, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội; đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ vào sản xuất và đời sống; nâng cao chất lượng các hoạt động y tế, văn hóa, thể dục - thể thao. Thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, giải quyết kịp thời, đầy đủ và đúng đối tượng thụ hưởng các chế độ chính sách; giải quyết tốt vấn đề ô nhiễm môi trường.

Tăng cường củng cố, xây dựng lực lượng công an, quân sự vững mạnh toàn diện; xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động viên đảm bảo chất lượng, tạo môi trường ổn định cho phát triển. Đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vấn đề phức tạp về an ninh trật tự ngay tại địa bàn dân cư. Kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn, xử lý các vụ việc vi phạm pháp luật, đẩy lùi các tệ nạn xã hội, tạo môi trường lành mạnh cho phát triển kinh tế - xã hội... Tập trung làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, trọng tâm là nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của toàn Đảng bộ và các đảng bộ, chi bộ cơ sở.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Triệu Sơn lần thứ XVIII: Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển

Đoàn Chủ tịch Đại hội.

Đồng chí đề nghị các đại biểu phát huy dân chủ, bám sát các quy định về bầu cử trong Đảng, sáng suốt lựa chọn và bầu ra BCH Đảng bộ huyện đủ số lượng, có cơ cấu hợp lý, thật sự tiêu biểu về phẩm chất và năng lực, có uy tín, trách nhiệm cao, để đủ sức lãnh đạo Đảng bộ, Nhân dân huyện Triệu Sơn thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Triệu Sơn lần thứ XVIII: Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển

Các đại biểu bỏ phiếu bầu cử BCH Đảng bộ huyện Triệu Sơn, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Triệu Sơn lần thứ XVIII tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025; bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Ngày 24-7, Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Triệu Sơn lần thứ XVIII tiếp tục làm việc và bế mạc.

Tô Hà


Tô Hà

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]