(Baothanhhoa.vn) - Sáng 3-1, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019. Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Công tác tuyên giáo phải xây dựng sự đoàn kết thống nhất trong toàn đảng, sự đồng thuận trong nhân dân

Sáng 3-1, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019. Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo.

Công tác tuyên giáo phải xây dựng sự đoàn kết thống nhất trong toàn đảng, sự đồng thuận trong nhân dân

Toàn cảnh hội nghị. (Ảnh: Quốc Hương)

Cùng dự có các đồng chí: Phạm Ngọc Linh, Vụ trưởng Vụ khoa học, công nghệ và Môi trường, Ban Tuyên giáo Trung ương; Nguyễn Văn Phát, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Phạm Bá Oai, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

Năm 2018, ngành tuyên giáo tiếp tục triển khai đồng bộ, toàn diện các lĩnh vực, hoàn thành khối lượng công việc lớn, phức tạp, bảo đảm kế hoạch cũng như nhiệm vụ đột xuất, tạo nên chuyển biến rõ nét về chất lượng, hiệu quả tham mưu và tổ chức thực hiện trong toàn ngành. Toàn ngành đã chủ động hơn trong phát hiện vấn đề, kịp thời hơn trong tham mưu với Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy, cấp ủy các cấp một số nội dung mới và khó, góp phần giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế. Đồng thời tìm tòi, sáng tạo, đổi mới nhiều hơn trong nội dung, phương thức tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền đưa nghị quyết của đảng vào cuộc sống; thúc đẩy việc biên soạn, hoàn thiện, cập nhật các loại tài liệu, đổi mới phương pháp giáo dục lý luận chính trị. Trong năm, đã chỉ đạo, định hướng tuyên truyền toàn diện, đồng bộ đời sống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của tỉnh; cổ vũ, động viên tinh thần thi đua yêu nước, gương người tốt, việc tốt trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tạo chuyển biến rõ nét trong tham mưu các lĩnh vực giáo dục, khoa học, môi trường, y tế, an sinh xã hội. Hoạt động văn hóa khởi sắc, mang đến những giá trị tốt đẹp trong đời sống tinh thần nhân dân. Ngành tuyên giáo tiếp tục đóng góp quan trọng, thể hiện rõ vai trò đi trước, đi cùng và đi sau; được cấp ủy đảng và nhân dân tin tưởng, ghi nhận…

Công tác tuyên giáo phải xây dựng sự đoàn kết thống nhất trong toàn đảng, sự đồng thuận trong nhân dân

Các đại biểu dự hội nghị. (Ảnh: Quốc Hương)

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, làm rõ hơn những kết quả đạt được, những kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai quán triệt, học tập các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của đảng; đấu tranh phòng, chống âm mưu “Diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa; tham mưu cho cấp ủy tổ chức lãnh đạo, chỉ đạo trên lĩnh vực khoa giáo; nắm bắt dư luận, giải quyết những vấn đề bức xúc trong nhân dân…

Phát biểu ý kiến chỉ đạo hội nghị, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp quan trọng của ngành tuyên giáo vào thành công chung của tỉnh trong năm qua. Đồng chí khẳng định, nhận thức sâu sắc về tầm quan trọng của công tác tuyên giáo, các cấp ủy đảng đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tạo đột phá về đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công tác tuyên giáo, bảo đảm tính nhạy bén, thiết thực, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy và cấp ủy đảng các cấp, nhất là trong học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của trung ương, của tỉnh; triển khai nhiều đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng với cách làm mới theo hướng mở rộng đối tượng, phù hợp với thực tế địa phương. Bên cạnh đó, ngành tuyên giáo đã tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục lý luận chính trị, tích cực tham mưu đấu tranh chống “Diễn biến hòa bình" trên lĩnh vực tư tưởng – văn hóa; chú trọng nắm bắt dư luận xã hội, góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị. Công tác khoa giáo có nhiều chuyển biến rõ nét; hoạt động báo chí, xuất bản, văn học, nghệ thuật đã bám sát thực tiễn, phản ánh nhiều mặt của đời sống xã hội, đáp ứng nhu cầu thông tin bạn đọc; công tác sắp xếp tinh gọn bộ máy được thực hiện hiệu quả, đi cùng với đó đã quan tâm bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ tuyên giáo.

Công tác tuyên giáo phải xây dựng sự đoàn kết thống nhất trong toàn đảng, sự đồng thuận trong nhân dân

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu ý kiến chỉ đạo hội nghị. (Ảnh: Quốc Hương)

Phân tích những mặt còn hạn chế trong công tác tuyên giáo, đồng chí Đỗ Trọng Hưng đề nghị lãnh đạo các ban, sở, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị chỉ rõ nguyên nhân hạn chế, tồn tại, làm rõ vai trò, trách nhiệm, góp phần cùng ngành tuyên giáo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đồng chí nhấn mạnh: Năm 2019 là năm hết sức quan trọng trong việc hoàn thành các mục tiêu, kế hoạch nhiệm kỳ 2015 – 2020, đồng thời chuẩn bị các nội dung, chương trình, đề án cho giai đoạn tiếp theo. Để thực hiện thắng lợi, toàn diện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nghị quyết đại hội đảng các cấp, đòi hỏi đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc trong tỉnh phải nỗ lực, phấn đấu cao hơn, quyết liệt hơn. Do đó cần tiếp tục đổi mới sâu sắc, toàn diện, đồng bộ công tác triển khai quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, công tác lý luận chính trị, nhằm bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng. Làm tốt hơn nữa công tác xây dựng đảng về chính trị, tư tưởng. Kiên định chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; tuyệt đối không được dao động, mơ hồ; kiên định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Công tác tuyên giáo phải bằng mọi cách, mọi lực lượng, mọi phương thức xây dựng sự đoàn kết thống nhất trong toàn đảng, sự đồng thuận trong nhân dân. Muốn vậy phải đổi mới công tác thông tin tuyên truyền, kịp thời định hướng tư tưởng chính trị, dư luận xã hội, mở đường cho chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống. Đồng thời, khơi dậy truyền thống yêu nước, nâng cao trách nhiệm chính trị, tôn vinh và nhân rộng các nhân tố tích cực, điển hình tiên tiến, các kinh nghiệm quý, cách làm hay, sáng tạo của các tập thể, cá nhân trong công cuộc đổi mới. Thông tin kịp thời, định hướng tư tưởng và dư luận xã hội, chủ động ngăn chặn và đấu tranh với những thông tin, quan điểm sai trái, các luận điệu xuyên tạc, phản động.

Trước mắt, cần phối hợp tham mưu cho tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền và tổ chức các hoạt động kỷ niệm 990 năm Danh xưng Thanh Hóa bảo đảm thiết thực, ý nghĩa, xứng đáng với bề dày lịch sử và vị thế của tỉnh.

Cùng với đó, cần tiếp tục đổi mới công tác định hướng chính trị, tư tưởng trong hoạt động báo chí, xuất bản, văn hóa, văn nghệ, khoa giáo; làm tốt công tác định hướng tuyên truyền toàn diện, đồng bộ trên các lĩnh vực xây dựng hệ thống chính trị, xây dựng đảng, phát triển kinh tế - xã hội, công tác đối ngoại, bảo đảm an ninh – quốc phòng… Tiếp tục đổi mới công tác giáo dục lý luận chính trị. Chú trọng tổng kết thực tiễn, kinh nghiệm, nghiên cứu lý luận. Chủ động tham mưu cho cấp ủy tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đặc biệt là chủ đề năm 2019 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn đảng. Đẩy mạnh giám sát việc thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp, tuyên truyền lịch sử truyền thống, xây dựng con người mới, xây dựng hình ảnh tốt đẹp về đất và người Thanh Hóa trong mắt bạn bè trong nước, quốc tế.

Đồng chí đề nghị tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức công tác tuyên giáo của đảng; xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo có trình độ, bản lĩnh chính trị vững vàng, trí tuệ, tâm huyết với công việc, có dũng khí đấu tranh, cách làm việc khoa học. Cán bộ tuyên giáo phải nói được, làm được, thuyết phục được và phải rất tinh tế, đi vào lòng người. Để thực hiện thắng lợi công tác tuyên giáo, phải tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị.

Công tác tuyên giáo phải xây dựng sự đoàn kết thống nhất trong toàn đảng, sự đồng thuận trong nhân dân

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh trao Huân chương Lao động hạng Ba cho đồng chí Lê Giang Ky, Phó Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. (Ảnh: Quốc Hương)

Tại hội nghị, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đã trao Huân chương Lao động hạng Ba cho đồng chí Lê Giang Ky, Phó Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy có thành tích xuất sắc trong giai đoạn 2013 – 2017. Các đồng chí lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã trao tặng Giấy khen của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cho 15 tập thể và 26 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên giáo năm 2018.

Công tác tuyên giáo phải xây dựng sự đoàn kết thống nhất trong toàn đảng, sự đồng thuận trong nhân dân

Các đồng chí lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao tặng Giấy khen của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên giáo năm 2018. (Ảnh: Quốc Hương)

Hồng Hạnh


Hồng Hạnh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]