(Baothanhhoa.vn) - Đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta.  Cùng với cả nước, hiện nay các tổ chức cơ sở đảng và đảng bộ trực thuộc tỉnh đang tích cực triển khai các bước chuẩn bị cho đại hội đảng các cấp theo đúng tinh thần Chỉ thị 35-CT/TW ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 177–KH/TU ngày 15-11-2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Tiến tới đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025

Chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức thành công đại hội đảng các cấp

Chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức thành công đại hội đảng các cấp

Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) và kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: Quốc Hương

Đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta. Cùng với cả nước, hiện nay các tổ chức cơ sở đảng và đảng bộ trực thuộc tỉnh đang tích cực triển khai các bước chuẩn bị cho đại hội đảng các cấp theo đúng tinh thần Chỉ thị 35-CT/TW ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 177–KH/TU ngày 15-11-2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Bảo đảm tiến độ, lộ trình

Ngày 15-11-2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt toàn tỉnh quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) và dự thảo kế hoạch tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025. Cùng ngày, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành chính thức Kế hoạch số 177–KH/TU. Theo đó, yêu cầu đảng bộ các huyện, thị, thành phố, các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW và các văn bản quy định, hướng dẫn của Trung ương, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy xong trước ngày 30-11-2019; đối với cấp cơ sở do ban thường vụ cấp trên cơ sở hướng dẫn cụ thể.

Kế hoạch số 177–KH/TU đã nêu cụ thể việc triển khai thành lập tiểu ban nhân sự và xây dựng đề án nhân sự; chuẩn bị nội dung đại hội đảng bộ các cấp chuẩn bị văn kiện trình đại hội và tham gia góp ý kiến dự thảo văn kiện đại hội cấp trên; công tác chuẩn bị nhân sự và bầu cử cấp ủy; cơ cấu số lượng đại biểu và việc bầu đại biểu dự đại hội cấp trên; công tác quy hoạch, chuẩn bị nhân sự cấp ủy các cấp, việc sắp xếp, bố trí cán bộ sau đại hội.

Về thời gian tiến hành đại hội đảng bộ các cấp, đối với đại hội chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở: Thời gian đại hội không quá 1 ngày, bắt đầu từ tháng 1-2020, hoàn thành trước 31-3-2020. Đối với đại hội cấp cơ sở: Thời gian đại hội không quá 2 ngày, bắt đầu từ tháng 4-2020, hoàn thành trước 30-6-2020. Đối với đại hội đảng bộ cấp huyện và tương đương: Thời gian đại hội không quá 3 ngày, hoàn thành trước 31-8-2020. Đại hội Đảng bộ tỉnh hoàn thành trước 31-10-2020, thời gian đại hội không quá 4 ngày.

Thực hiện Kế hoạch số 177–KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, trong những ngày cuối tháng 11–2019, các huyện, thị, thành ủy và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy đã tích cực triển khai các bước công tác chuẩn bị đại hội đảng các cấp theo đúng thời gian, lộ trình, nội dung, yêu cầu theo quy định.

Tại TP Thanh Hóa, Ban Thường vụ Thành ủy đã tổ chức hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố mở rộng quán triệt, triển khai Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị và kế hoạch tổ chức đại hội đảng bộ cơ sở và Đảng bộ TP Thanh Hóa, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Căn cứ Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị, Đảng bộ thành phố xây dựng dự thảo Kế hoạch tổ chức đại hội chi bộ, đảng bộ cơ sở và Đảng bộ TP Thanh Hóa, nhiệm kỳ 2020-2025. Thời gian tiến hành đại hội chi bộ hoàn thành trước ngày 29-2-2020; đại hội đảng bộ phường, xã bắt đầu từ tháng 3-2020, hoàn thành chậm nhất vào ngày 30-4-2020; thời gian đại hội đảng bộ, chi bộ cơ sở trực thuộc Thành ủy bắt đầu từ tháng 3-2020, hoàn thành chậm nhất vào ngày 31-3-2020; Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXI hoàn thành trong tháng 5-2020. Ban Thường vụ Thành ủy chọn Đảng bộ phường Tân Sơn, Đảng bộ xã Quảng Tâm và Đảng bộ cơ quan UBND thành phố tổ chức đại hội điểm, thời gian tiến hành trong tháng 2-2020.

Đến nay huyện Hà Trung cũng đã hoàn thành việc tổ chức hội nghị quán triệt Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị ở cấp huyện và ban hành kế hoạch tổ chức đại hội đảng bộ cơ sở và Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đồng chí Nguyễn Thị Hương, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy cho biết: Kế hoạch tổ chức đại hội đảng bộ cơ sở và Đại hội Đảng bộ huyện đã bám sát các nội dung của Chỉ thị 35-CT/TW và Kế hoạch 177-KH/TU. Ngay sau hội nghị quán triệt của huyện, yêu cầu cấp cơ sở triển khai việc quán triệt Chỉ thị 35-CT/TW và các văn bản, quy định về việc tổ chức đại hội đảng các cấp xong trước ngày 10-12-2019. Ban Thường vụ Huyện ủy cũng thống nhất chọn từ 1-2 chi bộ đại hội điểm xong trong tháng 1-2020, đối với cấp cơ sở chọn Đảng bộ xã Hoạt Giang và chi bộ đoàn thể huyện tổ chức đại hội điểm, tiến hành trong tháng 3-2020. Sau các đại hội điểm tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm, trên cơ sở đó chỉ đạo chung cho toàn đảng bộ.

Chuẩn bị tốt văn kiện đại hội

Kế hoạch số 177–KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã yêu cầu rất cụ thể đối với việc chuẩn bị văn kiện đại hội đảng các cấp. Văn kiện của cấp ủy trình đại hội gồm 2 báo cáo chủ yếu là báo cáo chính trị của đảng bộ và báo cáo kiểm điểm của cấp ủy. Đối với báo cáo chính trị của đảng bộ phải đánh giá khách quan, trung thực, sát tình hình thực tế; làm rõ những ưu điểm, khuyết điểm trên các lĩnh vực xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, đối ngoại..., nhất là việc thực hiện 3 đột phá chiến lược, 6 nhiệm vụ trọng tâm mà Đại hội XII của Đảng đã xác định; cũng như 5 chương trình trọng tâm, 4 khâu đột phá mà Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII đã đề ra và các chương trình, nhiệm vụ trọng tâm do đại hội đảng bộ các cấp quyết định; trên cơ sở đó chỉ rõ nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan, rút ra bài học kinh nghiệm sâu sắc, toàn diện, sát thực tế; đồng thời, quán triệt quan điểm, chủ trương, định hướng lớn trong các dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng và của cấp trên, cũng như điều kiện thực tế của địa phương, đơn vị, đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thiết thực, khả thi, hiệu quả để thực hiện trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 và với tầm nhìn xa hơn.

Đối với báo cáo kiểm điểm của cấp ủy phải có tính chiến đấu, nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình với thái độ nghiêm túc, thẳng thắn, xây dựng; đánh giá đúng, khách quan, trung thực công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện trong nhiệm kỳ vừa qua; kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII, gắn với việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các quy định nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu; chỉ rõ nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan của những hạn chế, khuyết điểm, yếu kém và xác định rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân; đồng thời, phải cầu thị, khiêm tốn, lắng nghe nhiều chiều để đề ra kế hoạch, lộ trình, biện pháp phù hợp, hiệu quả nhằm sửa chữa, khắc phục trong thời gian tới.

Quá trình xây dựng dự thảo văn kiện đại hội, các cấp ủy cần nghiêm túc tổ chức lấy ý kiến đóng góp của các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc, của cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ hưu trí, các nhà khoa học, nhân sĩ, trí thức, chuyên gia và các tầng lớp nhân dân bằng các hình thức thích hợp, hiệu quả.

Xây dựng đội ngũ cấp ủy đáp ứng yêu cầu đề ra

Công tác chuẩn bị nhân sự cấp ủy là một nội dung quan trọng trong công tác chuẩn bị tổ chức đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025. Việc lựa chọn, giới thiệu nhân sự cấp ủy khóa mới phải quán triệt sâu sắc Nghị quyết số 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và tiêu chuẩn cán bộ nêu tại Quy định số 89-QĐ/TW, Quy định số 90-QĐ/TW của Bộ Chính trị; Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị; Quyết định số 3132/QĐ-TU ngày 2-8-2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Kiên quyết sàng lọc, không để lọt vào cấp ủy khóa mới những người bản lĩnh chính trị không vững vàng; phẩm chất, năng lực, uy tín giảm sút; thiếu gương mẫu, mất đoàn kết, cục bộ, bè phái, cơ hội, thấy đúng không dám bảo vệ, thấy sai không dám đấu tranh; có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; chạy chức, chạy quyền, tham nhũng, tiêu cực, “lợi ích nhóm”; vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế, quy định hiện hành của Đảng, Nhà nước, tiêu chuẩn chính trị và những điều đảng viên không được làm; quan liêu, cửa quyền, thiếu gắn bó mật thiết với nhân dân; bản thân hoặc vợ (chồng), con vi phạm các quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước làm ảnh hưởng tới uy tín cơ quan, đơn vị và bản thân cán bộ; kết quả thực hiện nhiệm vụ không cao.

Tại Kế hoạch số 177–KH/TU đã nêu cụ thể thời điểm tính độ tuổi tham gia cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội. Theo đó, thời điểm tính tuổi tham gia cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025: Đối với cấp cơ sở là tháng 4-2020; đối với cấp huyện và tương đương là tháng 6-2020; đối với cấp tỉnh là tháng 9-2020. Thời điểm tính tuổi tham gia chức danh lãnh đạo HĐND, UBND cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã và đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026 là tháng 5-2021. Thời điểm tính tuổi tham gia các chức danh lãnh đạo MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội là thời điểm đại hội ở các cấp của mỗi tổ chức.

Đáng chú ý, theo Chỉ thị 35-CT/TW, nhiệm kỳ 2020 – 2025 sẽ thực hiện giảm khoảng 5% số lượng cấp ủy viên cấp tỉnh, cấp huyện so với số lượng tối đa đã được Trung ương xác định ở nhiệm kỳ 2015-2020.

Đối với đảng bộ cấp xã đang thực hiện sáp nhập theo tinh thần Nghị quyết 37-NQ/TW của Bộ Chính trị, thì số lượng cấp ủy viên, ủy viên ban thường vụ, phó bí thư, ủy viên ủy ban kiểm tra cấp ủy tại thời điểm sáp nhập thực hiện theo Hướng dẫn số 05-HD/TU ngày 2-8-2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Tại hội nghị cán bộ chủ chốt toàn tỉnh quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị và kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Văn Chiến đã yêu cầu các cấp ủy, các đồng chí đứng đầu cấp ủy triển khai các nội dung công tác chuẩn bị đại hội đảng các cấp bảo đảm đúng theo quy định. Trong công tác chuẩn bị văn kiện đại hội, cần đánh giá đúng tình hình, thời cơ vận hội và tiềm lực của tỉnh ta hiện nay để xây dựng mục tiêu, chỉ tiêu giải pháp thật tốt để Thanh Hóa bứt phá nhanh, mạnh hơn nữa; đồng thời tập trung cao để hoàn thành thắng lợi nghị quyết của cấp ủy, HĐND các cấp về thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ năm 2019, đi liền với đó là xây dựng kế hoạch năm 2020 với tinh thần phấn đấu hoàn thành vượt mức mục tiêu nhiệm kỳ 2015- 2020.

Việt Linh


Việt Linh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]