(Baothanhhoa.vn) - Chiều 8-3, đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án sáp nhập huyện Đông Sơn vào TP Thanh Hóa đã chủ trì hội nghị cho ý kiến về dự thảo Kế hoạch nhập huyện Đông Sơn vào TP Thanh Hóa.

Cho ý kiến về dự thảo Kế hoạch nhập huyện Đông Sơn vào TP Thanh Hóa

Chiều 8-3, đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án sáp nhập huyện Đông Sơn vào TP Thanh Hóa đã chủ trì hội nghị cho ý kiến về dự thảo Kế hoạch nhập huyện Đông Sơn vào TP Thanh Hóa.

Cho ý kiến về dự thảo Kế hoạch nhập huyện Đông Sơn vào TP Thanh Hóa

Toàn cảnh hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo: Nguyễn Văn Hùng, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; Lê Anh Xuân, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Thanh Hóa; đồng chí Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo cùng các thành viên Ban Chỉ đạo.

Cho ý kiến về dự thảo Kế hoạch nhập huyện Đông Sơn vào TP Thanh Hóa

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Mục đích của dự thảo Kế hoạch nhằm tổ chức hợp lý đơn vị hành chính phù hợp với thực tiễn và xu thế phát triển kinh tế - xã hội, khả năng quản lý của chính quyền địa phương; gắn với việc mở rộng, thành lập đơn vị hành chính đô thị nhằm tăng tỷ lệ đô thị; đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tinh giản biên chế, cơ cấu lại và nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, viên chức.

Cho ý kiến về dự thảo Kế hoạch nhập huyện Đông Sơn vào TP Thanh Hóa

Yêu cầu của dự thảo Kế hoạch là phải bảo đảm tính tổng thể, đồng bộ; cách làm phù hợp, chặt chẽ, thận trọng, hiệu quả, chắc chắn, phù hợp với quy hoạch tổng thể, yêu cầu phát triển; bảo đảm ổn định chính trị - xã hội, không gây xáo trộn lớn; bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, thống nhất của cấp ủy đảng.

Cho ý kiến về dự thảo Kế hoạch nhập huyện Đông Sơn vào TP Thanh Hóa

Đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, tinh giản biên chế, cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; phát huy hiệu quả nguồn lực của nhà nước và xã hội; nâng cao đời sống Nhân dân, giữ vững quốc phòng - an ninh, chính trị và trật tự, an toàn xã hội; không làm ảnh hưởng nhiều đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và cuộc sống của Nhân dân.

Cấp ủy, chính quyền địa phương, nhất là người đứng đầu phải có quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn, chịu trách nhiệm về quyết định của mình; thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền, tạo sự thống nhất cao trong hệ thống chính trị và sự đồng thuận của Nhân dân.

Cho ý kiến về dự thảo Kế hoạch nhập huyện Đông Sơn vào TP Thanh Hóa

Đồng chí Lê Anh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Thanh Hóa phát biểu tại hội nghị.

Trình tự, thủ tục, hồ sơ đề án phải đảm bảo các nguyên tắc, tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và quy định của pháp luật; đồng thời đề xuất các cơ chế, chế độ, chính sách hợp lý cho cán bộ, công chức, viên chức có liên quan và có lộ trình bố trí, sắp xếp, tinh giản để bảo đảm đúng số lượng quy định; đề ra lộ trình, thời gian thực hiện; xác định, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, đơn vị, địa phương trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện.

Dự thảo Kế hoạch cũng nêu rõ lộ trình, thời gian thực hiện; về công tác thông tin, tuyên truyền, ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện việc nhập huyện Đông Sơn vào TP Thanh Hóa; đề nghị công nhận hoặc rà soát, đánh giá TP Thanh Hóa và huyện Đông Sơn đạt tiêu chuẩn của đô thị loại I; rà soát, đánh giá trình độ phát triển cơ sở hạ tầng đối với các xã dự kiến thành lập phường; lập, niêm yết dánh sách cử tri; tổ chức lấy ý kiến cử tri về Đề án nhập huyện Đông Sơn vào TP Thanh Hóa…

Cho ý kiến về dự thảo Kế hoạch nhập huyện Đông Sơn vào TP Thanh Hóa

Đồng chí Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo phát biểu tại hội nghị.

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu yêu cầu Dự thảo Kế hoạch nhập huyện Đông Sơn vào TP Thanh Hóa cần phải xác định rõ được mục đích, yêu cầu, nhiệm vụ, lộ trình, thời gian thực hiện.

Các đại biểu cũng đã cho ý kiến về đề cương xây dựng Đề án nhập huyện Đông Sơn vào TP Thanh Hóa; công tác thông tin, tuyên truyền, ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện việc sáp nhập; việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng TP Thanh Hóa; việc đánh giá trình độ phát triển cơ sở hạ tầng đối với xã, thị trấn thành lập phường; việc thống kê, hồ sơ, tài liệu phục vụ công tác bàn giao, tiếp nhận…

Cho ý kiến vào nội dung dự thảo Kế hoạch và kết luận hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Việc nhập huyện Đông Sơn vào TP Thanh Hóa là một chủ trương lớn của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Vì vậy các thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án, huyện Đông Sơn và TP Thanh Hóa cần phát huy tinh thần, trách nhiệm và quyết tâm chính trị cao trong việc triển khai thực hiện thủ tục hồ sơ xây dựng Đề án đảm bảo trình tự, thủ tục và đúng tiến độ.

Cho ý kiến về dự thảo Kế hoạch nhập huyện Đông Sơn vào TP Thanh Hóa

Toàn cảnh hội nghị.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sở Nội vụ cần tham mưu ngay kế hoạch của Ban Chỉ đạo về xây dựng Đề án nhập huyện Đông Sơn vào TP Thanh Hóa, trong đó cần nêu lên những nội dung, đầu việc, thời gian, mục tiêu cụ thể. Bên cạnh đó, UBND tỉnh cũng phải xây dựng kế hoạch riêng trong quá trình triển khai xây dựng Đề án.

Cho ý kiến cụ thể về dự thảo Kế hoạch, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu phần mục đích, yêu cầu cần phải được sắp sếp lại cho phù hợp; trong đó phải nêu bật lên được thực tiễn và xu thế phát triển kinh tế - xã hội của thành phố trong thời gian tới.

Cho ý kiến về dự thảo Kế hoạch nhập huyện Đông Sơn vào TP Thanh Hóa

Đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án sáp nhập huyện Đông Sơn vào TP Thanh Hóa phát biểu kết luận hội nghị.

Trình tự, thủ tục Đề án phải đảm bảo các nguyên tắc, tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và quy định của pháp luật; đảm tính tổng thể, đồng bộ; cách làm phù hợp, chặt chẽ, thận trọng, hiệu quả, chắc chắn, phù hợp với quy hoạch tổng thể, yêu cầu phát triển; bảo đảm ổn định chính trị - xã hội, không gây xáo trộn lớn; bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, thống nhất của cấp ủy đảng.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng đã cho ý kiến cụ thể về nhiệm vụ, lộ trình, thời gian thực hiện; về công tác thông tin, tuyên truyền, ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện việc nhập huyện Đông Sơn vào TP Thanh Hóa; việc xây dựng đề cương Đề án; việc lập niêm yết danh sách cử tri, tổ chức lấy ý kiển cử tri về Đề án…

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Ban Chỉ đạo và yêu cầu các thành viên tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công.

Quốc Hương


Quốc Hương

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]