(Baothanhhoa.vn) - Ngày 8-4-2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy có Chỉ thị số 21-CT/TU về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Sau đây là nội dung chỉ thị.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Ngày 8-4-2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy có Chỉ thị số 21-CT/TU về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Sau đây là nội dung chỉ thị.

Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Ảnh minh họa.

Qua 5 năm thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 26-5-2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, cùng với sự nỗ lực của cấp ủy, chính quyền các địa phương, công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực. Nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, cán bộ, đảng viên, công chức và công dân ngày càng được nâng lên; các cơ quan, tổ chức đã tập trung giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền; nhiều vụ khiếu kiện đông người, phức tạp, kéo dài đã được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết dứt điểm, không để phát sinh thành điểm nóng, góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi thúc đẩy kinh tế – xã hội phát triển.

Tuy nhiên, tình hình khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh vẫn còn diễn biến phức tạp, nhất là tình trạng khiếu nại, tố cáo đông người, kéo dài, vượt cấp, làm ảnh hưởng đến an ninh, trật tự và sự phát triển kinh tế – xã hội; vẫn còn vụ việc giải quyết kịp thời, chưa đảm bảo quy định của pháp luật; sau giải quyết công dân vẫn tiếp tục khiếu kiện; một số vụ việc có sự tham gia xúi giục, kích động, hỗ trợ của các phần tử xấu...

Những hạn chế, tồn tại nêu trên có nhiều nguyên nhân, trong đó chủ yếu là do cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, trước hết là người đứng đầu một số địa phương, cơ quan, đơn vị chưa quan tâm đúng mức đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo. Cơ chế, chính sách về quản lý kinh tế – xã hội cũng như pháp luật về khiếu nại, tố cáo tuy đã được sửa đổi, bổ sung, nhưng vẫn còn những bất cập so với thực tiễn; công tác phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo có lúc chưa chặt chẽ; trình độ, năng lực, tinh thần trách nhiệm của một bộ phận cán bộ làm công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo còn hạn chế. Công tác quản lý Nhà nước trên một số lĩnh vực, nhất là đất đai; thu, chi ngân sách... ở cơ sở còn có những thiếu sót.

Để nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới và phục vụ tốt đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, sở, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau:

Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 26-5-2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo năm 2018 và các quy định của Đảng, Nhà nước, của tỉnh về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng các cấp, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị phải quán triệt sâu sắc Quy định số 11-QĐi/TW, ngày 18-2-2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân; phải coi công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên, phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm về tình hình khiếu nại, tố cáo và công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc phạm vi mình phụ trách; thực hiện nghiêm chế độ tiếp công dân theo quy định, gắn việc tiếp công dân với giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; khi có vụ việc khiếu kiện đông người, phức tạp phải trực tiếp tiếp công dân, đối thoại làm rõ nguyên nhân khiếu kiện để lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết kịp thời, đúng pháp luật. Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các ban, sở, ngành chức năng, UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ, giải pháp nêu trong Chỉ thị số 14/CT-TTg, ngày 18-5-2012 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh và nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và Chỉ thị số 16/CT-UBND, ngày 17-6-2015 của Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; tập trung rà soát, sửa đổi, bổ sung các cơ chế, chính sách nhằm giải quyết hiệu quả những vấn đề ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi và lợi ích hợp pháp của người dân; chỉ đạo UBND các cấp phối hợp với tòa án nhân dân để giải quyết dứt điểm các vụ án hành chính.

Tăng cường theo dõi, nắm bắt tình hình khiếu nại, tố cáo và giải quyết kịp thời, dứt điểm các vụ việc thuộc thẩm quyền ngay từ khi mới phát sinh, nhất là những vụ việc liên quan đến đất đai, bồi thường giải phóng mặt bằng, ô nhiễm môi trường, chế độ, chính sách an sinh xã hội, huy động các khoản đóng góp trong nhân dân, công tác nhân sự đại hội đảng các cấp... Tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm những vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng, kéo dài; tổ chức thực hiện nghiêm túc quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận nội dung tố cáo đã có hiệu lực pháp luật và những vụ việc mà các cơ quan Trung ương, Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và các cơ quan chức năng đã có ý kiến chỉ đạo theo quy định.

Trường hợp công dân của địa phương tụ tập đông người lên tỉnh hoặc ra Trung ương khiếu kiện, nhất là vào thời gian diễn ra các kỳ họp Quốc hội, đại hội đảng các cấp và các sự kiện chính trị quan trọng, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền phải chịu trách nhiệm đưa công dân về địa phương tập trung giải quyết, đồng thời phải có văn bản báo cáo kịp thời nội dung, quá trình giải quyết vụ việc với Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các cơ quan chức năng.

Tăng cường sự phối hợp đồng bộ, thống nhất giữa các cơ quan, tổ chức trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, nhằm giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài; khắc phục tình trạng chuyển đơn vòng vo, đùn đẩy, né tránh trách nhiệm.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy tăng cường phối hợp với các ban, ngành liên quan xử lý, giải quyết các đơn, thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến công tác nhân sự đại hội đảng các cấp, đến tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên; đồng thời, làm tốt công tác kiểm tra, giám sát công tác này của cấp ủy, tổ chức đảng cấp dưới.

Ban Nội chính Tỉnh ủy phân công cán bộ phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy thực hiện tốt việc tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý đơn, thư theo quy định; chủ trì, phối hợp với cơ quan chức năng xác minh, đề xuất với Thường trực Tỉnh ủy và Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết những đơn, thư có nội dung quan trọng, những vụ việc phức tạp, nhạy cảm; từ nay đến hết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, định kỳ hằng tháng (đột xuất khi cần thiết) tổng hợp tình hình tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh, báo cáo Thường trực Tỉnh ủy.

Thanh tra tỉnh phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát các vụ việc khiếu kiện tồn đọng, phức tạp, kéo dài trên địa bàn tỉnh, đề xuất xử lý dứt điểm; tập trung xác minh các vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh, kiến nghị hướng giải quyết đúng pháp luật, thấu tình, đạt lý, đảm bảo khả thi; tăng cường thanh tra trách nhiệm người đứng đầu cơ quan hành chính Nhà nước trong việc chấp hành pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh phối hợp với các cơ quan liên quan giải quyết hoặc chỉ đạo giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo liên quan đến hoạt động tư pháp, nhất là các vụ việc phức tạp, có dấu hiệu oan sai, dư luận xã hội quan tâm.

Tòa án Nhân dân tỉnh phối hợp với các cơ quan liên quan giải quyết hoặc chỉ đạo tòa án cấp huyện thụ lý, giải quyết kịp thời các vụ án hành chính theo quy định của pháp luật; tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khởi kiện tại tòa án, đồng thời làm tốt công tác hòa giải, đối thoại các vụ việc, vụ án dân sự, hành chính.

Công an tỉnh chỉ đạo các đơn vị trực thuộc và công an các huyện, thị xã, thành phố theo dõi, nắm chắc tình hình ngay từ cơ sở, các vụ việc khiếu kiện đông người, phức tạp, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền biện pháp giải quyết, xử lý kịp thời, đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn; xử lý nghiêm những trường hợp quá khích, chống người thi hành công vụ, lợi dụng quyền khiếu nại, tố cáo để kích động, lôi kéo, tụ tập đông người khiếu kiện, biểu tình trái pháp luật, gây mất ổn định về an ninh, trật tự; có các phương án bảo đảm an ninh, trật tự tại Trụ sở cơ quan Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Trụ sở tiếp công dân của tỉnh và các địa bàn trọng điểm; chủ động ngăn chặn tình trạng nhiều người liên kết lên tỉnh và Trung ương khiếu kiện.

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa, HĐND các cấp tăng cường hoạt động giám sát đối với các địa phương, cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội làm tốt vai trò đại diện quyền và lợi ích hợp pháp của đoàn viên, hội viên và nhân dân, kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết khi có tranh chấp; phát huy vai trò giám sát và phản biện xã hội trong công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tăng cường giám sát việc thực hiện kiến nghị sau giám sát; đẩy mạnh công tác hòa giải, vận động, thuyết phục người khiếu nại, tố cáo chấp hành các quyết định giải quyết khiếu nại, xử lý tố cáo đã có hiệu lực pháp luật. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan chỉ đạo, định hướng các cơ quan thông tấn, báo chí trên địa bàn tỉnh tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo; biểu dương các gương điển hình tốt, phê phán việc làm không tốt về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; cung cấp thông tin chính xác, kịp thời, góp phần định hướng dư luận xã hội và hỗ trợ công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, các ban, sở, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội có trách nhiệm phổ biến, quán triệt, cụ thể hóa và lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này.

Giao Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện, định kỳ báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Chỉ thị này được phổ biến đến chi bộ. {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]