(Baothanhhoa.vn) - Ngày 7-11, dưới sự chủ trì của đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy tháng 11 để cho ý kiến vào nhiều nội dung quan trọng.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến vào hệ thống chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025

Ngày 7-11, dưới sự chủ trì của đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy tháng 11 để cho ý kiến vào nhiều nội dung quan trọng.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến vào hệ thống chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025

Toàn cảnh hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Đình Xứng, Phó Bí Thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đại diện Ủy ban Kiểm tra Trung ương; các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND, UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành cấp tỉnh.

Theo báo cáo đánh giá kết quả thực hiện hệ thống chỉ tiêu của Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2015- 2020 và xây dựng hệ thống chỉ tiêu chủ yếu của Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 -2025, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh đề xuất hệ thống chỉ tiêu chủ yếu cấp tỉnh nhiệm kỳ 2020 – 2025, gồm 2 phương án: Phương án truyền thống có 26 chỉ tiêu chủ yếu, trong đó, 11 chỉ tiêu về kinh tế ; 9 chỉ tiêu về văn hóa - xã hội ; 3 chỉ tiêu về môi trường; 1 chỉ tiêu về an ninh trật tự; 2 chỉ tiêu về xây dựng Đảng. Phương án rút gọn gồm 22 chỉ tiêu chủ yếu, trong đó, có 8 chỉ tiêu về kinh tế; 8 chỉ tiêu về văn hóa - xã hội; 3 chỉ tiêu về môi trường; 1 chỉ tiêu về an ninh trật tự; 2 chỉ tiêu về xây dựng Đảng.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến vào hệ thống chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025

Đồng chí Nguyễn Đình Xứng, Phó Bí Thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu cho ý kiến vào xây dựng hệ thống chỉ tiêu chủ yếu của Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 -2025.

Về hệ thống chỉ tiêu chủ yếu cấp huyện nhiệm kỳ 2020- 2025, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh đề xuất gồm 2 phương án: Phương án truyền thống có 24 chỉ tiêu, trong đó, có 9 chỉ tiêu về kinh tế; 9 chỉ tiêu về văn hóa - xã hội; 3 chỉ tiêu về môi trường; 1 chỉ tiêu về an ninh trật tự; 2 chỉ tiêu về xây dựng Đảng. Phương án rút gọn đề xuất 20 chỉ tiêu, trong đó, có 7 chỉ tiêu kinh tế; 7 chỉ tiêu về văn hóa – xã hội; 3 chỉ tiêu về môi trường; 1 chỉ tiêu về an ninh trật tự; 2 chỉ tiêu về công tác xây dựng Đảng.

Về hệ thống chỉ tiêu cấp xã, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh đề xuất 2 phương án gồm: Phương án truyền thống có 22 chỉ tiêu, trong đó, có 9 chỉ tiêu về kinh tế, 7 chỉ tiêu về văn hóa – xã hội, 3 chỉ tiêu về môi trường, 1 chỉ tiêu về an ninh quốc phòng, 2 chỉ tiêu về xây dựng Đảng. Phương án rút gọn có 20 chỉ tiêu, trong đó, 7 chỉ tiêu về kinh tế, 7 chỉ tiêu về văn hóa – xã hội, 3 chỉ tiêu về môi trường, 1 chỉ tiêu về an ninh - quốc phòng, 2 chỉ tiêu về xây dựng Đảng.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến vào hệ thống chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025

Đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.

Sau khi nghe lãnh đạo các sở, ngành phân tích làm rõ về những căn cứ cụ thể trong việc xây dựng hệ thống chỉ tiêu, các đồng chí Thường trực, Thường vụ Tỉnh ủy đã cho ý kiến cụ thể vào từng chỉ tiêu.

Phát biểu kết luận, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trịnh Văn Chiến nhấn mạnh: Việc xây dựng hệ thống chỉ tiêu chủ yếu phải tuân thủ các quy định quốc gia, có kỹ thuật, phương pháp chuẩn xác, phải dựa trên sự tính toán, phân tích, đánh giá số liệu thực tế để các chỉ tiêu mang tính tổng hợp, tính đại diện cho các ngành, các lĩnh vực trong nền kinh tế; đảm bảo tính đồng bộ, có hệ thống từ cấp tỉnh, cấp huyện đến cấp xã; đảm bảo tính khả thi cao, có khả năng lượng hoá và thuận lợi trong quá trình thu thập, tính toán số liệu kế hoạch, thống kê kết quả thực hiện, đảm bảo đầy đủ, chính xác. Đồng thời, phải đáp ứng được yêu cầu phục vụ công tác quản lý, lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ của các ngành, các cấp trong giai đoạn tới.

Do vậy, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ thống nhất chọn phương án truyền thống được Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh đề xuất tại hội nghị. Đối với hệ thống chỉ tiêu cấp tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy thống nhất với 26 chỉ tiêu, trong đó về kinh tế có 11 chỉ tiêu gồm: Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) bình quân hàng năm; Cơ cấu các ngành kinh tế trong GRDP; GRDP bình quân đầu người; Tổng huy động vốn đầu tư toàn xã hội; Tổng số doanh nghiệp được thành lập mới; Diện tích đất nông nghiệp được tích tụ, tập trung để sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao; Sản lượng lương thực giữ mức bình quân hàng năm; Tổng giá trị xuất khẩu; Tỷ lệ đô thị hóa; Tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới; Tốc độ tăng năng suất lao động xã hội. Về văn hóa - xã hội có 9 chỉ tiêu gồm: Tốc độ tăng dân số bình quân hàng năm; Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân hàng năm; Tỷ lệ lao động qua đào tạo; Tỷ lệ lao động nông nghiệp trong tổng lao động xã hội; Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế trên tổng dân số; Số bác sỹ /1 vạn dân; Tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia; Tỷ lệ xã, phường, thị trấn đạt tiêu chí an toàn thực phẩm; Tỷ lệ xã, phường, thị trấn, cơ quan đạt tiêu chí kiểu mẫu theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Về môi trường có 3 chỉ tiêu, gồm: Tỷ lệ che phủ rừng; Tỷ lệ dân số nông thôn được dùng nước hợp vệ sinh và nước sạch; Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được thu gom, xử lý. Về an ninh trật tự có 1 chỉ tiêu tỷ lệ xã, phường, thị trấn đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự. Về xây dựng Đảng có 2 chỉ tiêu gồm: Kết nạp đảng viên mới; Tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Đối với hệ thống chỉ tiêu cấp huyện, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu Ban cán sự Đảng UBND tỉnh nghiên cứu bổ sung hệ thống chỉ tiêu trong báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ cấp huyện với 27 chỉ tiêu gồm: 12 chỉ tiêu về kinh tế; 9 chỉ tiêu về văn hoá – xã hội, 3 chỉ tiêu về môi trường; 1 chỉ tiêu về an ninh trật tự và 2 chỉ tiêu về xây dựng Đảng. Cấp xã có 24 chỉ tiêu gồm: 10 chỉ tiêu về kinh tế; 8 chỉ tiêu về văn hoá – xã hội; 3 chỉ tiêu về môi trường, 1 chỉ tiêu về an ninh trật tự và 2 chỉ tiêu về xây dựng Đảng.

Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ chỉ đạo Văn phòng Tỉnh uỷ ra thông báo kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, giao Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh hoàn thiện trình Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Cũng tại hội nghị các đồng chí Thường trực, Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến vào tờ trình về chủ đề, phương châm hành động, hệ thống chỉ tiêu các chương trình trọng tâm và các đột phá trong Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 do Tiểu ban nội dung chuẩn bị. Đối với chủ đề đại hội, Tiểu ban nội dung đề xuất 2 phương án gồm: Phương án 1: Tăng cường xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân và khát vọng thịnh vượng; đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững; bảo vệ vững chắc quốc phòng – an ninh; phấn đấu đến năm 2025 giữ vững là tỉnh khá và có một số lĩnh vực trong nhóm dẫn đầu cả nước, đến năm 2030 cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại; đến năm 2045 trở thành tỉnh phát triển có thu nhập cao.

Phương án 2: Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy truyền thống văn hóa, lịch sử và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển kinh tế nhanh và bền vững; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; bảo đảm vững chắc quốc phòng - an ninh; phấn đẩu đến năm 2025 giữ vững là tỉnh khá của cả nước, đến năm 2030 cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại, đến năm 2045 trở thành một trong những trung tâm công nghiệp, dịch vụ của cả nước.

Về phương châm hành động Đại hội Đảng bộ tỉnh XIX, Tiểu ban nội dung đề xuất 3 phương án gồm: Phương án 1: Đoàn kết – kỷ cương – sáng tạo- phát triển; Phương án 2: Đoàn kết – trách nhiệm – sáng tạo – phát triển; Phương án 3: Dân chủ - kỷ cương – sáng tạo – phát triển.

Đối với Chương trình trọng tâm của nhiệm kỳ 2020 – 2025, Tiểu ban nội dung đề xuất 5 chương trình trọng tâm, cụ thể: Chương trình phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2020 - 2025, gắn với đẩy mạnh thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP); Chương trình phát triển Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp, giai đoạn 2020-2025; Chương trình phát triển du lịch, giai đoạn 2020 – 2025; Chương trình nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, giai đoạn 2020 – 2025; Chương trình phát triển kinh tế -xã hội khu vực miền núi phía Tây của tỉnh, giai đoạn 2020 - 2025.

Về các đột phá trong nhiệm kỳ 2020 – 2025, Tiểu ban nội dung đề xuất các phương án về đột phá trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, gồm: Phương án 1: Đề xuất 3 đột phá gồm đột phá về phát triển hạ tầng, tập trung vào hệ thống giao thông, hạ tầng các khu kinh tế, khu công nghiệp và hạ tầng đô thị; Đột phá về cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh; trọng tâm là giải quyết những hạn chế, điểm nghẽn, tạo ra môi trường đầu tư thông thoáng, hấp dẫn, lợi thế để thu hút đầu tư; Đột phá về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm với nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Phương án 2: Đề xuất 4 đột phá, ngoài 3 đột phá như phương án 1, bổ sung thêm khâu đột phá về ứng dụng và chuyển giao các tiến bộ khoa học - kỹ thuật, ứng dụng những thành tựu công nghệ mới của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 phục vụ phát triển kỉnh tế - xã hội nhanh và bền vững.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến vào hệ thống chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025

Đồng chí Lại Thế Nguyên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy cho ý kiến vào tờ trình về chủ đề, phương châm, hệ thống chỉ tiêu, chương trình trọng tâm, đột phá trong Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Các đồng chí Thường trực, Thường vụ đã phân tích cụ thể vào từng phương án được Tiểu ban nội dung đề xuất, đồng thời nêu lên từng mặt nổi bật của từng phương án.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến vào hệ thống chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025

Đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá cao nội dung chất lượng tờ trình và các phương án đề xuất. Về Chủ đề Đại hội, đồng chí Bí Thư Tỉnh ủy yêu cầu xây dựng với chủ đề: Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy truyền thống văn hóa, lịch sử, khát vọng thịnh vượng và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển kinh tế nhanh và bền vững; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; đảm bảo quốc phòng - an ninh; phấn đấu đến năm 2025 có một số ngành lĩnh vực trong nhóm dẫn đầu của cả nước; đến năm 2030 cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại.

Đối với phương châm hành động, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu Tiểu ban nội dung chọn 2 phương án gồm: Phương án 1 và Phương án 2 để xin ý kiến Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Về chương trình trọng tâm và các đột phá của nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh thống nhất với 5 chương trình được Tiểu ban nội dung tổ đề xuất và yêu cầu xây dựng thêm Chương trình nâng cao năng lực và sức chiến đấu của Đảng bộ tạo chuyển biến rõ nét, sắp xếp tổ chức bộ máy và xây dựng đội ngũ cán bộ. Đối với các đột phá trong nhiệm kỳ 2020 – 2025, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu Tiểu ban nội dung tổ cần nghiên cứu xây dựng các đột phá theo hướng đột phá phát triển hạ tầng; đột phá cải cách hành chính và đột phá về khoa học công nghệ.

Tại hội nghị, các đồng chí Thường trực, Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến và thống nhất về chủ trương vào Mẫu biểu tượng tỉnh Thanh Hóa; Đề án xây dựng phòng truyền thống Tỉnh ủy Thanh Hóa và nhiều nội dung quan trọng khác.

Minh Hiếu


Minh Hiếu

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]