(Baothanhhoa.vn) - Được xem là giải đấu khởi đầu cho năm 2021 của môn điền kinh, Giải vô địch quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong (Tiền Phong Marathon) năm 2021 sẽ là cơ hội để bộ môn điền kinh Thanh Hóa thử sức VĐV trẻ, chuẩn bị cho các giải đấu lớn trong năm.
w6Phu5fhuqfDompyw6lBQTLhurXhu7UjxqHDgXJt4bq1xIPDo0HDgeG7uXV04buVxIMj4buXw6l04buXw6Lhu5bDusOpw6Jqw4LDonLhurRqw6Jy4bqweXThu5XDonPhur104buXw6LDgeG7l8Opc8Oi4buVxqHDqcOi4buUxqHDqsahw6LhuqbGsMOibOG7o2rhu5fDouG7tsOA4bupasOi4buVxqHDqcOiU8Op4bu5w6nDgeG7l3V0w6LhuqbhurvDomrhurTDonLhuqrDomvhurvGocOixKnhurl1w6IjxqHDtXTDouG7tOG7l3V04buVw6Lhuq3huqXhuq3huqfDosOjL0HDgeG7uXV04buVxIPDoy/hu5fhuqfEg8Oj4bu1w6JqcsOpQUEy4bq14bu14buWbcOpa+G6tcSDTOG6sHlqw6Lhuqhtc8OicuG6u8Oi4buVxqHDqsahw6JsacOAw6Jx4buXw73GocOibMOtw4DDomrhu5d1w6J04buBc8Oi4bqt4bql4bqt4bqnw6JqxILDqcOic8awdMOibMahw7V0w6JxxqF04buXYcOi4buUxqHDqsahw6LhuqbGsMOibOG7o2rhu5fDouG7t8OA4bupasOi4buVxqHDqcOiU8Op4bu5w6nDgeG7l3V0w6LhuqbhurvDomrhurTDonLhuqrDomvhurvGocOixKjhurl1w6IjxqHDtXTDouG7tOG7l3V04buVw6LhuqEjxqHDtXTDouG7tOG7l3V04buVw6JTw6nhu7nDqcOB4buXdXThuqPDonThu4Fzw6Lhuq3huqXhuq3huqfDokHDssOicuG6u8OianbDouG7l+G7scahw6Js4buRw6LEqeG7scOic8awdMOibMahw7V0w6JxxqF04buXw6Ij4buXw6l04buXw6Lhu5bDusOpw6LDgeG7l8OCw6JB4bq2asOiKUwpw6LDgeG7ucOzYcOiauG7l8OA4buLdMOixKnhu6PDomrhu5d1w6Jq4bq5asOi4buVxqHDqsahw6JsacOAw6Jyd3TDosOB4bu5dXThu5XDonThu4Fzw6HDoy/hu7XEg8Oj4bu1w6JqcsOpQUEy4bq14bu1xKh1a+G6quG6tcSDw6PGoXPhu5XDompyw6lBQTLhurVrw4Hhu5fDgHPEqcOixqFKbXTDgW3hu7nhurXDokHDgeG6qnJtMuG6teG6rMaha8OB4buXOMOixJHhuqXhuqXhu7Xhuqg5w6Lhu5dtxqHhu5Xhu5fDgTjDomPhuqtk4bu14bqoOeG6tcOiQeG7uWoy4bq1Ly9qa3TDocSpw6l1w4Hhu5fDqXThu5fhu5d1w6nDoeG6pnQva21BccOBdeG7tS90beG6rEEv4bqt4bqn4bqn4bqlL+G6p2PEkWvhuqvhuqVl4bql4bqtYsSRw4HhuqliY+G6p3JlLeG6p2PEkWvhuqXhuqdk4bqt4bqrYuG6q8OBZeG6reG6qWLhuq1y4bqlw6Fw4bu14buV4bq1w6LDqXLDgTLhurUj4buXw6l04buXw6Lhu5bDusOpw6Jqw4LDonLhurRqw6Jy4bqweXThu5XDonPhur104buXw6LDgeG7l8Opc8Oi4buVxqHDqcOi4buUxqHDqsahw6LhuqbGsMOibOG7o2rhu5fDouG7tsOA4bupasOi4buVxqHDqcOiU8Op4bu5w6nDgeG7l3V0w6LhuqbhurvDomrhurTDonLhuqrDomvhurvGocOixKnhurl1w6IjxqHDtXTDouG7tOG7l3V04buVw6Lhuq3huqXhuq3huqfhurXDouG6rMaha8OB4buXMuG6tcSR4bql4bql4bq1w6Lhu5dtxqHhu5Xhu5fDgTLhurVj4bqrZOG6tcOiL8SDw6Mv4bu1xIPDo+G7tcOianLDqUFBMuG6teG7tUrDqeG7tcOBxqF1dOG6tcSDI+G6u8ahw6J04buBdOG7lcOiw4Hhu7nDs8OixKjhuqLGocOiI+G7l+G7o8OiI+G7l8OAw6Lhu5bhurvDonLhurvDoilMKcOibOG6sHlqw6JxQ8Oi4bqm4buldOG7lcOicnd0w6LDgeG6vcahw6Lhu5XGocOqxqHDomxpw4DDonThurvhuqrDoy/hu7XEg8Oj4bu1w6JqcsOpQUEy4bq14bu1xKh1a+G6quG6tcSD4buUxqHDqsahw6JrdcOiPcSoVEvDosOB4bufdOG7l8Oi4buUxqHDqcOiUsOpxqFhw6LEqOG6uXXDoiPGocO1dMOi4bu04buXdXThu5Vhw6JSxqHhu410w6JsdeG6u3TDokzGocO1dMOiccahdOG7l8OiKcahw7TDgcOiVMOpc8Oi4bu14buX4bupxqHDouG7l3nhu7XDosOB4butw6Jq4buX4bq2amHDomvGoeG7k3TDouG7ucOpw6LDgeG6ssOidOG7leG6u+G6qsOi4bqtY8OibOG7j3TDouG6rcSRLeG6qcOiw4Hhur3GocOiw4Hhu5fhurt04buXw6Lhu7Xhu5fhu6nDouG7tHJtxqFxw4Bhw6LDgeG7n3Thu5fDouG7lMahw6nDolLDqcahYcOi4bqmd8ahw6JB4bq0w6LDgeG7l8Opc8Oi4buVxqHDqcOiasSCw6nDouG7l3Z0w6LhuqvDoWLhuqXhuqXDoilMKcOiauG7l8OA4bqq4buNdMOidOG7leG7l8ahw7Thu7Vhw6Lhu7Xhu5d1dOG7lcOiw4Hhu7nhurt1w6JqxILDqcOiauG6uWrDosOB4bufdOG7l2HDosOB4buX4bq7dOG7l2HDonThu5Xhurt04buXw6LDgeG7ueG7jXTDomrDqsOidOG6sHdqw6HDoy/hu7XEg8Oj4bu1w6JqcsOpQUEy4bq14bu1xKh1a+G6quG6tcSDSuG6uWrDoilMKcOiQcOyw6LDgeG7l8ahw6JsacOAw6LDgeG7ucOpdOG7l8Oi4buVxqHDqsahw6Jq4bq5w6J04buXaHTDosO9w6Jq4bq5asOiauG6tMOicuG6qsOi4bqt4bqnYeG6p8OicXPDouG6ocSp4bq5dMOic8Op4bu5w6nDgeG7l3V04bqjYcOi4bqr4bqtYeG6p2Viw6Jxc8Oi4bqhc8Op4bu5w6nDgeG7l3V04bqjw6J0w6lzYcOidOG6pMOi4buXw7TDomrhu5fDgOG6quG7jXTDonThu5Xhu5fGocO04bu1w6LhuqbhurvDouG7l8O0w6Lhu7Xhu5d1dOG7lcOiw4Hhu7nhurt1OcOi4bqn4bqlw6Jxc8OidMOpc8OiauG7l8OA4bqq4buNdMOidOG7leG7l8ahw7Thu7Vhw6J0w6lzw6LDgeG7ucOzYcOidMOpc2HDonThuqTDouG7teG7l3V04buVw6LDgeG7ueG6u3U5w6Jiw6Jxc8OidOG6pMOiauG7l8OA4bqq4buNdMOidOG7leG7l8ahw7Thu7Vhw6J04bqkw6LDgeG7ucOzw6LhuqbhurvDonTDqXNhw6J04bqkw6Lhu7Xhu5d1dOG7lcOiw4Hhu7nhurt1w6HDosSo4buNdMOiauG6vXThu5fDomrhurlqw6Jq4bq0w6Jy4bqqw6Jq4bq5w6J04buXaHRhw6LEqMOpdMOiI+G7rcOiauG7l+G6tmrDomrDuXTDosOB4bu5w6l1w6Jq4bq5asOi4buVxqHDqsahw6Js4burdOG7lcOibOG7scahYcOiw4F14bq7dMOibHXhurt0w6HDoy/hu7XEg8Oj4bu1w6JqcsOpQUEy4bq14bu1xKh1a+G6quG6tcSDTHXhurt0w6Ij4buXw6l04buXw6Lhu5bDusOpw6LDgeG7l8Opc8Oi4buVxqHDqcOi4buVxqHDqsahw6LhuqZ3xqHDouG6qcOi4buWUilhw6Lhuqfhuq3DoilMKWHDosOB4bu5dXThu5XDomzDusOiauG7l8SCw6Lhuqrhu4/DgMOicuG6u8OiauG6uWrDouG7leG6sHZ04buVw6Jz4buFw4HDosOB4bu5w7PDouG6qMOAacOBw6JB4buHasOidOG7l2nDgcOi4buXxqHDtHTDonTDqeG6qmHDomrDusOiw4Hhu5fhu4/DonPhur104buXw6LDvcOiauG6uWrDonThu7HGocOia8OAdOG7lcOiasSCw6nDouG7lcahw6rGocOhw6JM4bq5dOG7lcOiauG7l+G6oMOiQsOiasO6w6JS4buNw6Ip4buBdMOiI+G7l8OpdWHDolLhu43DoiPhu7nDgHThu5XDokzhurZqYcOi4buW4bq7w6Ip4buBdMOiVOG7l8Osw4Fhw6J04buX4bqkdOG7lcOi4buV4bqwdnThu5XDonPhu4XDgcOibOG6v8Oi4bu3w4BtdMOiw4Hhu5fDgOG7sWrDomrEgsOpw6JsxqHDtXTDonHGoXThu5fDoiPhu5fDqXThu5fDouG7lsO6w6nDonThu5fhuqR04buVw6J04buBc8Oi4bu3w4DDqcOiw73DomrhurTDonLhuqrDouG6p+G6pcOh4bql4bql4bqlw6Jzw6Jq4bq5w6J04buXaHTDouG6puG6u8OibOG7q3Thu5XDomzhu7HGocOidMOpc8Ohw6Mv4bu1xIPDo+G7tcOianLDqUFBMuG6teG7tcSodWvhuqrhurXEgyPhur3GocOi4buVxqHDqsahw6J04bq74bqqw6J04buBc8OidOG7lXXhurnGoWHDouG6qcOiKUwpw6LDgeG7ueG7jXTDomzhur/DouG7lcah4bq7dOG7l8Oi4buWSsSow6Js4burdOG7lcOibOG7scahw6J0w6lzw6HDolThu4Fzw6J0w6nhuqphw6JsxqHDtXTDonHGoXThu5fDoiPhu5fDqXThu5fDouG7lsO6w6nDomrDusOiw4Hhu5fhu41zw6IpTCnDosOB4bu5w7PDosSo4bqixqHDoinhu4F0w6JL4bqudOG7lcOi4bqhQFTDouG6reG6peG6peG6q+G6o8Oiw4Hhu5fDqXPDouG7lcahw6nDomrhurTDonLhuqrDouG6p+G6pcOh4bql4bql4bqlw6Jzw6J0w6lzw6HDoy/hu7XEg8Oj4bu1w6JqcsOpQUEy4bq14bu1xKh1a+G6quG6tcSDw6PGoXPhu5XDompyw6lBQTLhurXGoUptdMOBbeG7ueG6tcOiQcOB4bqqcm0y4bq14bqsxqFrw4Hhu5c4w6LEkeG6peG6peG7teG6qDnDouG7l23GoeG7leG7l8OBOMOiYuG6peG6p+G7teG6qDnhurXDokHhu7lqMuG6tS8vamt0w6HEqcOpdcOB4buXw6l04buX4buXdcOpw6HhuqZ0L2ttQXHDgXXhu7UvdG3huqxBL+G6reG6p+G6p+G6pS/huqdjxJFr4bqr4bqlZeG6pWNi4bqnw4HhuqdkxJFy4bqlLeG6p2PEkWvhuqXhuqfhuqnhuqvhuqdiY8OB4bqrxJHhuqdj4bqtcuG6pcOhcOG7teG7leG6tcOiw6lyw4Ey4bq1I+G7l8OpdOG7l8Oi4buWw7rDqcOiasOCw6Jy4bq0asOicuG6sHl04buVw6Jz4bq9dOG7l8Oiw4Hhu5fDqXPDouG7lcahw6nDouG7lMahw6rGocOi4bqmxrDDomzhu6Nq4buXw6Lhu7bDgOG7qWrDouG7lcahw6nDolPDqeG7ucOpw4Hhu5d1dMOi4bqm4bq7w6Jq4bq0w6Jy4bqqw6Jr4bq7xqHDosSp4bq5dcOiI8ahw7V0w6Lhu7Thu5d1dOG7lcOi4bqt4bql4bqt4bqn4bq1w6LhuqzGoWvDgeG7lzLhurXEkeG6peG6peG6tcOi4buXbcah4buV4buXw4Ey4bq1YuG6peG6p+G6tcOiL8SDw6Mv4bu1xIPDo+G7tcOianLDqUFBMuG6teG7tUrDqeG7tcOBxqF1dOG6tcSDI+G7l8OpdOG7l8Oi4buWw7rDqcOibOG6v8Oi4buVxqHhurt04buXw6Js4bqweWrDouG6rcOi4buWSilhw6LhuqfDouG7lkrEqMOi4bqm4bq7w6LhuqnDouG7lkpMw6LDgeG6vcahw6Lhu5TGocOqxqHDoinGsMOibOG7o2rhu5fDouG7tsOA4bupasOi4buVxqHDqcOiU8Op4bu5w6nDgeG7l3V0w6LhuqbhurvDomrhurTDonLhuqrDomvhurvGocOixKjhurl1w6IjxqHDtXTDouG7tOG7l3V04buVw6J04buBc8Oi4bqt4bql4bqt4bqlw6Mv4bu1xIPDo+G7tcOianLDqUFBMuG6teG7tcSodWvhuqrhurXEgyPhu7l1dOG7lcOiceG7l8ahw6Jsw7phw6LDvcOidOG7scahw6Jrw4B04buVw6JqxILDqcOidOG6pGHDomzGocO1dMOiccahdOG7l8OiI+G7l8OpdOG7l8Oi4buWw7rDqcOiQcOyw6LDgcah4buP4bu1w6LDgcODasOiasO6w6JB4bq0w6Lhu5XDuuG7tcOic+G7hcOBw6JqxILDqcOiw4HhurvGocOidOG7gXThu5XDosOB4bu5w7PDosSo4bqixqHDoiPhu5fhu6PDoiPhu5fDgMOi4buW4bq7w6HDolThuqTDoilMKcOiQFTDouG6reG6peG6peG6qcOidOG6u+G6qsOibOG6v8Oi4bqmw7XDonThu5dpw4HDouG6puG6u8Oi4buVxqHhurt04buXw6Lhu5ZKKcOiauG6ucOidOG7l2h0w6LhuqbhurvDomzhu6t04buVw6Js4buxxqHDosO9w6Jq4bq0w6Jy4bqqw6Jiw6HhuqXhuqXhuqXDonPDonThuqTDocOiVOG7lXXhurvGocOi4bu5w6lhw6Jqw7l0w6Jqw7rDolLhu43DoiPhu5fhu6PDosSo4bubauG7l2HDolThu5XDgOG6quG7k3TDoiPhu5fhu6PDoiPhu5fhurB2dOG7lWHDolLhu43DoiPhu5fhu6PDolLDqXRhw6LEqOG6osahw6Ij4buX4bujw6JM4bq7deKApsOibMO1w4DDonLhurvDonThu5fhuqR04buVw6Lhu5XhurB2dOG7lcOic+G7hcOBw6LhuqjDgGnDgcOiQeG7h2rDomzhur/DouG7lcah4bq7dOG7l8OibOG6sHlqw6Lhu5fDgOG6qsOiauG7l+G6sHZ04buVw6LDgeG6vcahw6Lhu5XGocOqxqHDonThu4Fzw6Lhuq3huqXhuq3huqXDouG6puG6u8OiauG6rnThu5XDonLhurvDoilMKcOiceG7j8OiasOsdMOiw4Hhu7nGoeG7kXTDouG6puG7pXThu5XDomrEgsOpw6Ij4buXw6l04buXw6Lhu5bDusOpw6HDoy/hu7XEg8Oj4bu1w6JqcsOpQUEy4bq14bu1w4nDgMOB4buXdeG7ueG6tcSDw6NBw4Hhu7l1dOG7lcSDU+G6vXThu5fDokrhurB4dOG7lcOjL0HDgeG7uXV04buVxIPDoy/hu7XEgw==

Mạnh Cường

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]