(Baothanhhoa.vn) - Sau 1 năm tạm hoãn, Cúp Chiến thắng lần thứ 6 năm 2022 - giải thưởng hàng đầu quốc gia tôn vinh cá nhân, tập thể xuất sắc nhất của thể thao Việt Nam đã chính thức trở lại. 
4bqpdOG6u8Opw7Thu6tn4bq04bq04bqhZeG6sCF1w4Lhu6vhu5ll4bqrIXRn4butdMOpVHZnw6nDtHbDqeG6u8OpVOG7qjLhurXDqeG6u8OpMuG7kjLDqeG7k0PDg8O0w6nhu5Phu5/DqcO0w4nDqcO1w7PhuqTDqcO0dHjhu63DqcOU4bqm4bqww6nDlHR14buj4butw6nDgnTEqeG7rXPDqeG6veG6ueG6veG6veG6qS904bq74bqr4bqp4bqww6nDtOG7q2fhurThurThuqFl4bqwVOG7mWfhu5Fl4bqrLmfhuqTDqeG6u8Op4but4buJ4buxw6nDgsOt4buxw6l04buv4buL4but4bq1w6nDlOG6puG6sMOpw5R0deG7o+G7rcOpw4J0xKnhu61zw6nhu6vDs+G7rcOpw4J0RMOp4buHw6nhu63hu4nhu7HDqeG6veG6ueG6veG6vcOpLcOpc3XDrHXDqcOCdEPEguG7rXPDqXRp4butc8Op4buTw7PhuqTDqeG6tuG6pOG7tcO0w6lzdWfDqcOC4buz4butw6nhurp14butdMOpw7Row6nhu610buG7reG6tcOpw4LDsuG6sMOpw4J0cMOpw4rhuqRvw4LDqeG6tMSpw7TDqeG7rXRvw4LDqcO04bqqZ8Opw4J0cMOpw4J0Z+G7r8OpMnXhu6HDgsOp4busZ+G7scOp4buT4buLw6nDtHTDuuG7rXTDqcOCdETDtMOpw4LhurLEgsOp4burw611w6Lhuqkv4bqw4bqr4bqp4bqww6nDtOG7q2fhurThurThuqFl4bqww5Xhu6/hu5Hhur5l4bqr4bqpdeG7sXPDqcO04burZ+G6tOG6tOG6oWXhu5HDgnThuqThu7HDtcOpdcOU4buZ4butw4Lhu5nhurJlw6nhurTDguG6vuG7q+G7meG6oWXhurx14buRw4J04bq3w6nhu4XhurnhurnhurDDiuG6s8OpdOG7mXVzdMOC4bq3w6nhu4HDqsOq4bqww4rhurNlw6nhurThurLDtOG6oWUvL8O04buR4butw6LDtWfhu6/DgnRn4butdHThu69nw6Lhurrhu60v4buR4buZ4bq04bupw4Lhu6/hurAv4but4buZ4bq84bq0L+G6veG6veG6v+G6uS/hurtm4buD4buR4bq74bq74buH4bq74buH4buB4buHw4Lhur3hur3DquG7g+G7h+G7q+G6ucOixrDhurBz4bqx4bqy4bqhZuG7g8OqZcOpZ+G7q8OC4bqhZSF0Z+G7rXTDqVR2Z8Opw7R2w6nhurvDqVThu6oy4bq1w6nhurvDqTLhu5Iyw6nhu5NDw4PDtMOp4buT4bufw6nDtMOJw6nDtcOz4bqkw6nDtHR44butw6nDlOG6puG6sMOpw5R0deG7o+G7rcOpw4J0xKnhu61zw6nhur3hurnhur3hur1lw6nhurx14buRw4J04bqhZeG7heG6ueG6uWXDqXThu5l1c3TDguG6oWXhu4HDqsOqZcOpL+G6q+G6qS/hurDhuqvhuqnhurDDqcO04burZ+G6tOG6tOG6oWXhurDDlGfhurDDgnXhu6/hu61l4bqrVOG7qjLDqSHhurLDs+G7rcOpMuG7ieG7rcOpLkbDqeG6p2jhu6/DqcOKZ+G7rXThuq3DqeG6umnDqTLhu5Iyw6nhu6rhu53DqTLhu4nhu63DqSF0Z+G7r8Opw7Thuqpnw6khdGfhu610w6lUdmfDqcOCw611w6nhu5LDrXXDqXThu7l1w6nDgnRww6nDgnRn4buvw6nhu5Lhu7Phu61zw6nhu6xn4buxw6lIw6nhu63hu4nhu7HDqeG6veG6ueG6veG6vcOi4bqpL+G6sOG6q+G6qeG6sMOpw7Thu6tn4bq04bq04bqhZeG6sMOV4buv4buR4bq+ZeG6q8OU4bqm4bqww6nDlHR14buj4butw6nDgnTEqeG7rXPDqeG6veG6ueG6veG6vcOp4buR4buvw6khQeG7rXPDqcOU4buz4butc8Opw4Lhur7DqSHhurLhuqThur7hu5/hu63DqXTDueG7rXTDqcOUaOG6sMOpMnXhu6HDgsOp4busZ+G7scOp4bqnMiEyw7Rnw7Xhuq3DqeG6umnDqcOU4buz4butc8Opw4Lhur7DqcOUOsOp4bus4bu5dcOp4buR4bqk4butc8OpIXRww6nDgnRn4buvw6kydeG7ocOCw6nhuqcydeG7mcOCw7Thu6/hu63DguG7meG7rcOCw6ku4bqw4buv4bqyw4LhurThuq3DqeG6sHThu7V1w6l0w4PhurDDqeG6uuG6oHXDqSFB4butc8Opw7ThuqjDtMOpIeG7kCEhw6nDgkHDqcO0dETDtOG6tcOpw7R2w6nhurvhurvDqXTDreG7rXPDqeG7seG6qMO0w6Lhuqkv4bqw4bqr4bqp4bqww6nDtOG7q2fhurThurThuqFl4bqww5Xhu6/hu5Hhur5l4bqrVOG7qjLDqSHhurLDs+G7rcOpMuG7ieG7rcOpLkbDqcO04bqqZ8OpIXRn4butdMOpVHZnw6nhu5NDw4PDtMOp4buT4bufw6nDtMOJw6nEgsOpdMOt4butc8Op4bux4bqow7TDqVThu6oyw6nDtOG6qmfDqeG7reG7ieG7scOiw6ky4bulw6lU4buqMsOp4buT4bu5dcOpw4LhuqThur5w4butw6nhu5N14buf4butw6nhu6l14butdMOpMnXhu6HDgsOp4busZ+G7scOp4butaeG6vsOp4buT4buLw6nDtHThu6fDqeG7k8Ot4buv4bq1w6l04bqkb+G7rcOp4bur4bqk4bq+4buh4butw6nDtGjDtMOpdHjDtMOpw4LhurJ3w6lzdWnhu610w6nhu4XDqVTDlDLhurXDqeG6sHRow6nhurvDqeG7qeG7hMOp4bur4bqow7TDqcOCw611w6ku4buYR8OpU2fhu7Hhu5nhurTDqcOq4bq7w6LDqVThu6oyw6kh4bqyw7Phu63DqTLhu4nhu63DqS5Gw6nDtELhu61zw6nhu5Phu4vDqcOCxJDhu61zw6lzdWnhu610w6lzdcOsdcOpw4J0Q8SC4butc8Op4butaeG6vsOp4but4buJ4buxw6nhur3hurnhur3hurnDouG6qS/hurDhuqvhuqnhurDDqcO04burZ+G6tOG6tOG6oWXhurDDleG7r+G7keG6vmXhuqvhuql14buxc8Opw7Thu6tn4bq04bq04bqhZXXDlOG7meG7rcOC4buZ4bqyZcOp4bq0w4Lhur7hu6vhu5nhuqFl4bq8deG7kcOCdOG6t8Op4buF4bq54bq54bqww4rhurPDqXThu5l1c3TDguG6t8Op4buBw6rDquG6sMOK4bqzZcOp4bq04bqyw7ThuqFlLy/DtOG7keG7rcOiw7Vn4buvw4J0Z+G7rXR04buvZ8Oi4bq64butL+G7keG7meG6tOG7qcOC4buv4bqwL+G7reG7meG6vOG6tC/hur3hur3hur/hurkv4bq74buH4buF4buR4bq74bq74buBw6pm4buB4buHw4JmZuG7h+G7q+G6u+G6uS3hurtm4buD4buRw6rhurvhu4Xhu4Hhu4XhurnDqsOC4buF4buDw6rhu4fDquG7q+G6ucOixrDhurBzZcOpZ+G7q8OC4bqhZSF0Z+G7rXTDqVR2Z8Opw7R2w6nhurvDqVThu6oy4bq1w6nhurvDqTLhu5Iyw6nhu5NDw4PDtMOp4buT4bufw6nDtMOJw6nDtcOz4bqkw6nDtHR44butw6nDlOG6puG6sMOpw5R0deG7o+G7rcOpw4J0xKnhu61zw6nhur3hurnhur3hur1lw6nhurx14buRw4J04bqhZeG7heG6ueG6uWXDqXThu5l1c3TDguG6oWXhu4HDqsOqZcOpL+G6q+G6qS/hurDhuqvhuqnhurDDqcO04burZ+G6tOG6tOG6oWXhurDDlGfhurDDgnXhu6/hu61l4bqrO+G6pGjDtHTDqSF04bulw6nhu6pn4butw6nhuqfhu61z4buvaXXDqcO04bqs4butc8Opw7Xhu53hu63DqeG6sHTDrHXhuq3DqXN1aeG7rXTDqVTDlDLDqcO04bqs4butc8Opw7Row7TDqeG7k+G7t+G7rXPDqeG7k+G7uXXDqcOCw611w6ku4buYR8OpU2fhu7Hhu5nhurTDqcOq4bq7w6nEgsOp4but4bu5dcOp4buR4bqk4butc8Opw4J14buj4bqww6nhurREw7TDqeG6v8OK4bq/4bq54bq54buxw6nhu63hurjDouG6qS/hurDhuqvhuqnhurDDqcO04burZ+G6tOG6tOG6oWXhurDDleG7r+G7keG6vmXhuqsy4buSMsOpO+G6pGjDtHTDqSF04bulw6nhu6pn4butw6nDtOG6qmfDqSF0Z+G7rXTDqVR2Z8Op4buTQ8ODw7TDqeG7k+G7n8Opw7TDicOpxILDqXTDreG7rXPDqeG7seG6qMO0w6nhu5Lhu7fhu61zw6nhu5Phu7l1w6nDtOG6qmfDqeG7reG7ieG7scOiw6khw611w6ku4buYR8OpU2fhu7Hhu5nhurTDqcOq4bq7w6nhu5Phu7l1w6nDtHTDreG6vsOpw4J14buj4bqww6nhurREw7TDqeG7reG6uMOp4bq/w6nDisOp4bq/4bq54bq5w6nhu7HDqcO04bqqZ8OpMnXhu6HDgsOp4busZ+G7scOpw4LhurLhu6/hu61zw6nhu5N2w6nDtHbDqTvhuqRow7R0w6khdOG7pcOp4buqZ+G7rcOp4buT4buLw6lzdWnhu610w6lUw5Qyw6LDqeG7rOG7ieG7scOp4bq94bq54bq94bq54bq1w6k74bqkaMO0dMOpIXThu6XDqeG7qmfhu63DqcO0QuG7rXPDqeG7k+G7i8Opc3Vp4butdMOpc3XDrHXDqcOCdEPEguG7rXPDqcSCw6l0w63hu61zw6nhu7HhuqjDtMOp4buS4bu34butc8Op4buT4bu5dcOpw7Thuqpnw6nhu63hu4nhu7HDqeG6uuG6oHXDqcOCdGnhu610w6nDgsO6w7R0w6lUw5Qyw6nEgsOpxILDqeG7reG7uXXDqeG7keG6pOG7rXPDqcO0dMOt4bq+w6nhur/DqcOKw6nhur/hurnhurnhu7HDqcOCdeG7o+G6sMOp4bq0RMO0w6l0w4Hhu63DqXTDg+G6sMOi4bqpL+G6sOG6q+G6qeG6sMOpw7Thu6tn4bq04bq04bqhZeG6sMOV4buv4buR4bq+ZeG6q+G7kuG7neG7scOpc2fhu6tnw6nDguG6smfhu6/DqXN1w6x1w6nhu5FFw6nhu6l14buj4butw6nhu5F1ceG7rcOp4bqyZ8Op4bq6aeG7r8Opw4LhurLhuqThu61zw6nDguG6pMOz4butw6nDgnRo4butc8Op4bq7LeG6veG6ueG6vcOqw6Lhuqkv4bqw4bqr4bqp4bqww6nDtOG7q2fhurThurThuqFl4bqwR+G6pMOCdOG7r+G6smXhuqvhu7DDreG7rXTDqcOUQ+G6ouG7rXPhuqkv4bqw4bqr

Mạnh Cường

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]