(Baothanhhoa.vn) - Các VĐV bộ môn điền kinh Thanh Hóa đã thi đấu xuất sắc, giành vị trí nhất toàn đoàn ở nội dung nâng cao tại Giải chạy Báo Hà Nội Mới mở rộng lần thứ 47 - Vì hòa bình năm 2022, diễn ra sáng nay (2-10).

Tin liên quan

Đọc nhiều

w4xAT03FqDvhu5hhYeG6ukw3w4Ejw6E74buqTOG7isOMYcOhOSEu4bu44buKw4FA4buYLkBN4buXKOG7mE0uQFTDoU3DoSHhu5YuTeG7qCHhu5YuTS4iI03Gr8OgLuG7uE0uUy7hu7hNxajhu5ghTcOhxqAjTeG7lSPhu5ojTcWoQMag4bqrTcSp4buUIU3hu5fhu5ZNdCIjTXMyI00sNU05Ii7hu7hNLuG7oixNw5NOw5PDk8OML2HDoTkhLuG7uOG7isOML0BP4buKw4w3TcWoO+G7mGFh4bq6TDfhu5fhu6rhu5jGr0zhu4pq4buUxahN4bqmbOG6pk3hu6YiTSx9Lk3hu6gjWS5NOiMuQE3DgUDhu5guQE3hu5co4buYTeG7qOG7nE3DoUAjTeG7qFTDoE3huqnDoFTDoU1h4buexahGTeG7uCPhu5YuQE3huqclTcOhOT1NLkBUw6FNw6Eh4buWLk3hu6gh4buWLk01TS4iI03Gr8OgLuG7uE0uUy7hu7hNxajhu5ghTcOhxqAjTeG7lSPhu5ojTcWoQMag4bqrTcSp4buUIU3hu5fhu5ZNdCIjTXMyI00sNU05Ii7hu7hNO1UuTcOhQOG6t03hu4zDlE0tTeG6piRNQCnhu5hN4bumJC5ATS7hu6IsTcOTTsOTw5NGTcavI+G7tC5NOeG7mE1h4buULuG7uE0u4buY4bqrTUnDky1PTsONR8OMLzfhu4rDjDdNxag74buYYWHhurpMN2rhu5g3w6EjIS5M4buKw4wjLOG7uE3FqDvhu5hhYeG6ukzGr8OhQMOgLOG7pk0jauG7qi7DoeG7qjlMTWHDoeG6qzvhu6rhurpM4bqtI8avw6FA4buCTeG7kE5ON+G6qeG7hE1A4buqI+G7uEDDoeG7gk3hu47hu5JON+G6qeG7hExNYTnFqOG6ukwvL8Woxq8uR+G7puG7mCHDoUDhu5guQEAh4buYR+G6py4vxq/hu6phOsOhITcvLuG7quG6rWEvw5PDk8OS4buSL0/DleG7kMavTk9O4buMw5TDk0/DoU/hu47DlOG7jsOVO05HPzfhu7jhu4Y54bq64buOw5XDkkxN4buYO8Oh4bq6TMOBQOG7mC5ATeG7lyjhu5hNLkBUw6FNw6Eh4buWLk3hu6gh4buWLk0uIiNNxq/DoC7hu7hNLlMu4bu4TcWo4buYIU3DocagI03hu5Uj4buaI03FqEDGoOG6q03EqeG7lCFN4buX4buWTXQiI01zMiNNLDVNOSIu4bu4TS7hu6IsTcOTTsOTw5NMTeG6rSPGr8OhQOG6ukzhu5BOTkxNQOG7qiPhu7hAw6HhurpM4buO4buSTkxNL+G7imrhu5TFqE3huqZs4bqmTeG7qCIjTcOhw6Dhuqvhu7IuTeG7qCNZLk06Iy5ATcOBQOG7mC5ATeG7lyjhu5hN4buo4bucTcWoKE3hu7gj4buaI03hu6hUw6BN4bqpw6BUw6FNYeG7nsWow4wvN+G7isOMN03FqDvhu5hhYeG6ukw3xKkhxq/huqtM4buK4buVI+G7miNNxahAxqDhuqtNxKnhu5QhTeG7l+G7lk10IiNNczIjTSw1TTkiLuG7uE07VS5Nw6FA4bq3TeG7jMOUTS1N4bqmJE1AKeG7mE3hu6YkLkBNLuG7oixNw5NOw5PDk03DoUDDoE1A4bqhw6FNYeG6tU3DoUDhu5gsTeG7uCPhu5hNxajEg+G7mE1PR+G7jk5OTeG6pmzhuqZN4buoWC5Nw6HhurNNxajhu5TFqE04w6DDmi5GTUDDoOG6q8OdLkZNw6FAJU3huqnhu5xNw6E5Vy5N4buoJeG7mE3hu6bhu5YuTcOB4bu1TeG7l+G7lk10IiNGTcWo4buUxahN4buoxqAjTWHhurdNOMOg4buULkZNxajhu5TFqE3DoTnhurEzLuG7uE3FqEDDoOG6q1cuTS7hu7hAI8OdN0ZNxajhu5TFqE3DoSouQEZNw6FA4buWLkBGTS7hu7jhu5YuQE3DoTlXLk3FqOG7mk0u4bqxMsWoR03EqVcuTcWoxqAuQE3FqOG7lMWoTS4iI03Gr8OgLuG7uE03QCEu4bu4TcOhOeG7liFNxq/hu5YuQE3FqEAhTcWo4buUxahN4bqmbOG6pk0u4bu4QCPDnTdNxq/hurFGTeG7uCPhu5ojTS7hu6IsTS7hu5jhuqtNxagoTS4iI03Gr8OgLuG7uE0uUy7hu7hNxajhu5ghTeG6pzIjTWHhurVNw6FA4buYLE3hu7gj4buYTcWoxIPhu5hNQDEuTU9OTk3huqZs4bqmTeG7qFguTcOh4bqzTU/Dk03DoSouQEZNw6FA4buWLkBGTS7hu7jhu5YuQE3DoTlXLk3FqOG7mk0u4bqxMsWoRk3DoTkhLuG7uE3hu6goTcWoKE0uQCNZw6BNw6HDoOG6q+G7si5Nw6FAxINNOMOgW8WoTeG7uCPhu5hGTcWo4buUxahNxahAUy5NxahAxqDhuqtN4bqpw6BUw6FNYeG7nsWoR03DvU0uIiNNxq/DoC7hu7hNLuG7luG6q0ZNxajhu5TFqE3huqZs4bqmTcOhOeG7mC5ATcOh4buWI001TcWo4buUxahNxajhurVNO+G6q03hu45Hw5Phu45OLE3Gr+G7li5ATcWoQCFNLuG6pU3huqfhu5ZN4buQR8OU4buOTixNxq/hu5YuQE3FqEAhTS7hu5gsR8OMLzfhu4rDjDdNxag74buYYWHhurpMN8SpIcav4bqrTOG7imwiI03DocOg4bqr4buyLk3hu6gjWS5NOiMuQE3DgUDhu5guQE3hu5co4buYTcOhQOG7mCxN4bu4I+G7mE3hu7gj4buaI03huqcyI03Dkk3huqZs4bqmTS7hu5gsRk3Dkk3huqZs4bqmTS7huqVGTcOhOeG7mC5ATcOh4buWI001TS4iI03Gr8OgLuG7uE0uUy7hu7hNxajhu5ghR03DvU3FqOG6tU074bqrRk3hu5BHw5Thu45OLE3Gr+G7li5ATcWoQCFNLuG7mCxGTcOSTeG6pmzhuqZNcldN4bqm4buiLk3DgUDhu5ghRk3hu5fhu5ZN4bqm4buiLk10QMOaw6FN4bqn4buWTcSp4bqjI03huqbhu6IuTWvhuq8u4bu4TeG7qOG7nE3huqdZTeG7qD3FqEBNNU3FqOG7lMWoTeG6pyVNw6E5PU3DkkZN4buMTeG6p+G7lk3hu45HTWrhu5RNLkBTLk3huqZs4bqmTXJXTeG6puG7oi5Nw4FA4buYIU3hu7gj4buWLkBN4buXamxGTcWoKS5N4buoIeG7li5Nw4FA4buYLkBN4buXKOG7mE3hu7gj4buWLkBN4bqnJU3DoTk9TS5AVMOhTeG7qF0u4bu4TeG7qCIjTS7hu5gsTTVNxajhurVNO+G6q00u4buW4bqrR03DvU3FqOG6tU074bqrTeG7jkfDk+G7jk4sTcav4buWLkBNxahAIU0u4bqlRk3Dkk3huqZs4bqmTXJXTcOBQCVNxKk9xahARk1yV03DgUAlTXLhu5guTeG6p+G7lk3EqeG6oyNNw4FAJU3DgUDDoE3hu5fhu5ZN4buo4bucTeG6p1lN4buoPcWoQE01TcWo4buUxahN4bqnJU3DoTk9TeG7jEZNw5VN4bqn4buWTU9OR01sIeG7li5Nw4FA4buYLkBN4buXKOG7mE3FqOG6ry7hu7hN4bu4I+G7li5ATeG6pyVNw6E5PU0uQFTDoU3DoSHhu5YuTeG7qCHhu5YuTeG7qF0u4bu4TeG7qCIjTS7huqVNNU3FqOG6tU074bqrTS7hu5bhuqtHw4wvN+G7isOMN03FqDvhu5hhYeG6ukw3xKkhxq/huqtM4buK4bqmMiNNw6FA4buWLkBNw6E9xahATS5AVMOhTcOhIeG7li5N4buoIeG7li5N4buoXS7hu7hN4buoIiNNLuG7mCxN4bqn4buWTeG7qF0u4bu4TeG7qCIjTS7huqVGTeG7qCHhu5YuTcOBQOG7mC5ATeG7lyjhu5hNxajhuq8u4bu4TeG7uCPhu5YuQE07w6B9Lk3huqclTcOhOT1NLkBUw6FNw6Eh4buWLk3hu6gh4buWLk0uIiNNxq/DoC7hu7hNLlMu4bu4TcWo4buYIU0sNU05Ii7hu7hNw6HGoCNN4buVI+G7miNNxahAxqDhuqtNxKnhu5QhTeG7l+G7lk10IiNNczIjTSw1TTkiLuG7uE07VS5Nw6FA4bq3TeG7jMOUTS1N4bqmJE1AKeG7mE3hu6YkLkBNLuG7oixNw5NOw5PDk0dNbFPhuqtN4buo4bqxNMWoTeG6qeG7qixNO+G7lk3hu6g0w6FNw6HDmjdNxq/hurE0w6FNOVTDoU3hu6YgTT3FqEBNxq/hu5YuQE3FqEAhTcWo4buUxahNw6FA4buWLkBN4bqnI1cuTcWoxIPhu5hN4buoIiNNw6HDoOG6q+G7si5N4buoI1kuTTojLkBNw4FA4buYLkBN4buXKOG7mE1A4bqxMi7hu7hNw6EyI01sxqAjTUAiI03DgUDhu7JNw6FA4buYIU3DoSHhu5YuTTjDoFvFqE07VS5Nw6FA4bq3Tcah4bqoR8OMLzfhu4rDjDdNxag74buYYWHhurpMN8Opw6DDoUAhOUzhu4pzxqAuQE1q4bqxMy7hu7jDjC834buK

Mạnh Cường

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]