(Baothanhhoa.vn) - Áp đảo trong thời gian cả trận đấu cùng sự tỏa sáng của hàng công, Đông Á Thanh Hóa đã giành chiến thắng tưng bừng 5-3 trước TP Hồ Chí Minh ở vòng đấu thứ 7 Night Wolf V.League 1 – 2023 vào chiều 17-4, qua đó chính thức chiếm ngôi đầu bảng xếp hạng.
w6JwxJFjw7Lhu6fhu4fhuq7huq45YuG6ojpx4bqw4bunw7Vi4bqlOnDDrcaw4buhYzolY1B5Y8OScHJjxahxxrBw4bqvY+G7jnfGsOG7oWPhu4JjOnDhu4fGsHBjUOG7q+G7h2PDsnBx4buXxaljxrDhu6F3cWPhu49s4bq2Y8OzZ8aw4buhY8OJ4buX4bqiY3BmxrDhu6HDoi9wxJHhuqXDouG6omPDsuG7p+G7h+G6ruG6rjli4bqiUMO14buH4buNYuG6peG7guG6omPhu49n4bupY+G6sMSC4bupxrDhu6Fj4bqwcEFxY+G7oXHhu4fGsGPDsmdj4bqwxIJtxrBj4buPa+G6tmPDsuG6tMaw4buhY+G6rkJj4bqw4buv4buHY+G6ruG7g8aw4buhY8Oy4bqk4buHY3Dhu4XGsOG7oWPDsnfGsOG7oeG6r2Phu453xrDhu6Fj4buCYzpw4buHxrBwY1Dhu6vhu4dj4buPaGPhu6Fx4buFxrBwY8OycHHhu5fGsGPhurBww63GsOG7oWPhurDhuqzGsOG7oWPDs+G6qsaw4buhY+G6uy3DqWPhurDEguG6rOG7ucOyYzolY1B5Y8OScHJjxahxxrBwY8OAY8SQ4buxxrDhu6Fj4buPa+G6tmPhurBw4bqoY8OqY8avceG7oXDhurBjIOG7qeG7p+G7n2Mi4bqx4bumw7Xhu4fhu6HhurbDtWPEkWPigJNjZWRlw6ljxJDhu4Xhu6ljw7Jwccah4bq2Y8SRw6ot4bq54bqvY8OD4bq24buHY+G7j+G7q2PDsnByxrBwY+G6sHDhuqjDsmPDsnBx4buXxaljxrDhu6F3cWPhu49s4bq2Y8OzZ8aw4buhY8OJ4buX4bqiY3BmxrDhu6HhurHDoi/huqLhuqXDouG6omPDsuG7p+G7h+G6ruG6rjli4bqiw5Lhu4fhuqLhurBx4bupxrBi4bqlw6Jxxanhu6Fjw7Lhu6fhu4fhuq7huq45YuG7jeG6sHDhurbFqcOzY3HDksO1xrDhurDDtcSCYmPhuq7hurDhurjhu6fDtTliRXHhu43hurBww6Nj4bq/ZGThuqLDicSDY3DDtXHhu6Fw4bqww6Nj4bq94bq54buB4bqiw4nEg2Jj4bquxILDsjliLy/DsuG7jcaw4bqxw7Phu4fhu6nhurBw4buHxrBwcOG7qeG7h+G6scSQxrAv4buNw7Xhuq7hu6XhurDhu6nhuqIvxrDDtUXhuq4vZcOpxJHhur0vxJHhur3hur/hu43EkcSR4buB4bq7ZOG6u+G6veG6sOG6u8OpZeG7geG6ueG7p2ThurHDueG6ouG7oeG6o8SCOcOq4buB4bq7YmPhu4fhu6fhurA5Yjpww63GsOG7oWM6JWNQeWPDknByY8WoccawcOG6r2Phu453xrDhu6Fj4buCYzpw4buHxrBwY1Dhu6vhu4djw7JwceG7l8WpY8aw4buhd3Fj4buPbOG6tmPDs2fGsOG7oWPDieG7l+G6omNwZsaw4buhYmNFceG7jeG6sHA5YuG6v2RkYmNww7Vx4buhcOG6sDli4bq94bq54buBYmMv4bql4buOd8aw4buhY+G7gmM6cOG7h8awcGNQ4bur4buHY+G7oXHhu4XGsHBjw7JwceG7l8awY+G6sHDDrcaw4buhY8OJ4bqoxrDhu6Fj4buP4buDxrDhu6Fj4buP4budY+G7p8O14bupY+G7p+G7lcawY8aw4buhd3Fj4buPbOG6tsOiL+G6ouG6pcOi4bqiY8Oy4bun4buH4bqu4bquOWLhuqLDk+G7qeG7jeG6uGLhuqXhu453xrDhu6Fj4buCYzpw4buHxrBwY1Dhu6vhu4djw7Lhu6tjxanDveG6sGPhuq54Y+G6rkJj4bqwcOG7h+G6uGPhu4/hu7NxY+G6sMSC4bupxrDhu6Fj4buPw71xY3BzxrBwY8OJ4bq2a+G6sGPhuqJw4buD4bqwY+G6ruG7qWPEkOG7uXFjw7Lhu4PDsmPhurDEgm3GsGPhu49r4bq2Y+G6sMSC4bqs4bu5w7JjxJDhu7lxY+G6rkJjw4nhurZr4bqwY3Bx4bubxrBjw7LhuqThu4djxq/hu6Hhurbhurjhu6PGsGM6xILhu63GsOG7oWNQ4bq0xrDhu6Hhuq9j4bum4buVYyrhurZ4w7JjJXDhuqzhu7fGsOG7oWPEkOG7hWPhu4zhu6loxrBjxq/hu6Hhu63DsmM6asawY8OAY+G6sOG6tuG6uOG7l8awY+G7oXFE4buH4bqxY8OS4buL4bqiY8OTxILhurbGsOG7qWPDkuG6tsawcOG7h2PigJNjJeG7h+G6tuG7p+G7qWPDkuG7qcawxILhu4fhu43hu6ljxJBvxrBj4bun4buFY2VjxanhuqZxY8awcOG7rcawY+G6sMSC4buVxrBjcOG7hcaw4buhY+G6sHHGocawY+G7j2bhu6nhurFjw5Phu5XGsGPhuqJwcuG7h2M6JWNQeWPDknByY8WoccawcOG6r2NQ4bup4buFxrDhu6FjIuG6pmM/4buHxanhuq7hu6nGsGPhurBx4buX4bqiY+G6sMOCw7Jj4buh4bur4bqiY8Wp4buL4bqwY+G6sMSC4bupxrDhu6Fj4bqwxIJtxrBj4buh4buL4bqiY+G7p2ZxY+G7j8O9cWPDs+G7q8aw4buhY8Oy4bqm4bqxw6Iv4bqi4bqlw6LhuqJjw7Lhu6fhu4fhuq7huq45YuG6osOT4bup4buN4bq4YuG6pcOiccWp4buhY8Oy4bun4buH4bqu4bquOWJxw5LDtcaw4bqww7XEgmJj4bqu4bqw4bq44bunw7U5YkVx4buN4bqwcMOjY+G6v2Rk4bqiw4nEg2Nww7Vx4buhcOG6sMOjY+G6u8OpxJHhuqLDicSDYmPhuq7EgsOyOWIvL8Oy4buNxrDhurHDs+G7h+G7qeG6sHDhu4fGsHBw4bup4buH4bqxxJDGsC/hu43DteG6ruG7peG6sOG7qeG6oi/GsMO1ReG6ri9lw6nEkeG6vS/EkeG6veG6v+G7jcSRxJHhu4HhurvEkeG6ueG6veG6sGXDqeG7geG6u+G6v+G7p2ThurHDueG6ouG7oeG6o8SCOcOp4bq94bq7YmPhu4fhu6fhurA5Yjpww63GsOG7oWM6JWNQeWPDknByY8WoccawcOG6r2Phu453xrDhu6Fj4buCYzpw4buHxrBwY1Dhu6vhu4djw7JwceG7l8WpY8aw4buhd3Fj4buPbOG6tmPDs2fGsOG7oWPDieG7l+G6omNwZsaw4buhYmNFceG7jeG6sHA5YuG6v2RkYmNww7Vx4buhcOG6sDli4bq7w6nEkWJjL+G6pcOiL+G6ouG6pcOi4bqiY8Oy4bun4buH4bqu4bquOWLhuqLDk+G7qeG7jeG6uGLhuqXDknDhuqRj4buPw73GsOG7oWPhurBrxrBjw7J3xrDhu6FjxrDhu6Hhu4fhurhj4bqw4bqqY8awcETGsOG7oWPhuqJw4bqy4bqwY+G7j2zhurZjxrBw4bqsxrDhu6Fj4buOd8aw4buhY+G7gmM6cOG7h8awcGNQ4bur4buHY+G7pXB3xrDhu6Fj4buN4bujY+G7j+G7nWPhu4PhuqJj4buP4buL4bqwY+G7p3hxY8OycOG7t3Hhuq9j4buhauG6uGPhuq7huqjDsmPDtOG6omPhu6VwcWM6JWNQeWPDknByY8WoccawcGPhurDhu7Njw7Jw4bqow7Jj4bqicOG7scaw4buhY+G6sHDhuqRjw7Jw4buL4bqwY8OycOG7mWPEkOG7uXFj4bqueGPhu493xrDhu6HhurFj4bumeHFjw7Jw4bu3cWPhu6Vw4buDY+G7pXDhu6tjw7JwdOG6tmPGsOG7heG6uGPhu49oY+G7pXBx4buXxrBj4buPw71xY8OycOG6pGPGsHDhu4Vj4buh4buL4bqiY8awcHHGoeG6tmPhu6Vw4burY+G7pXBpxrBj4bqwxILhu6nGsOG7oWPEkHHhu5vDsmPhurBzxalj4buP4bqsQcaw4buhY+G6sOG7uXFj4bulcOG6tsaw4buhY+G6sHDhu4XGsHBjw7LhuqThu4dj4buPeHFj4bqicOG6rOG7t8aw4buh4bqxw6Iv4bqi4bqlw6LhuqJjw7Lhu6fhu4fhuq7huq45YuG6osOS4buH4bqi4bqwceG7qcawYuG6pcOiccWp4buhY8Oy4bun4buH4bqu4bquOWJxw5LDtcaw4bqww7XEgmJj4bqu4bqw4bq44bunw7U5YkVx4buN4bqwcMOjY+G6v2Rk4bqiw4nEg2Nww7Vx4buhcOG6sMOjY+G6vcSR4bq/4bqiw4nEg2Jj4bquxILDsjliLy/DsuG7jcaw4bqxw7Phu4fhu6nhurBw4buHxrBwcOG7qeG7h+G6scSQxrAv4buNw7Xhuq7hu6XhurDhu6nhuqIvxrDDtUXhuq4vZcOpxJHhur0vxJHhur3hur/hu43EkcSR4buB4bq7ZcSRZOG6sMSRxJFkw6rhur/hu6dk4bqxw7nhuqLhu6HhuqPEgjnDquG6vWJj4buH4bun4bqwOWI6cMOtxrDhu6FjOiVjUHljw5JwcmPFqHHGsHDhuq9j4buOd8aw4buhY+G7gmM6cOG7h8awcGNQ4bur4buHY8OycHHhu5fFqWPGsOG7oXdxY+G7j2zhurZjw7NnxrDhu6Fjw4nhu5fhuqJjcGbGsOG7oWJjRXHhu43hurBwOWLhur9kZGJjcMO1ceG7oXDhurA5YuG6vcSR4bq/YmMv4bql4buOd8aw4buhY+G7gmM6cOG7h8awcGNQ4bur4buHY+G7oeG7i+G6omPGsHBxxqHhurZj4bulcOG7q2Phu6VwacawY+G6sMSC4bqs4bu5w7JjOiVjUHljw5JwcmPFqHHGsHDDoi/huqLhuqXDouG6omPDsuG7p+G7h+G6ruG6rjli4bqiw5Phu6nhu43hurhi4bqlOsSC4bupxrDhu6Fj4bulcOG7qWfGsOG7oWPGsEPhu4dj4buPbOG6tmNwceG7m+G6omPEkeG6r2NlY+G7j8O9cWPDsnDhu7dxY+G7oXHDrMaw4buhY8Oy4bupY8OD4bq24bq44buX4bqwY+G7p3Hhu5vhurDhuq9j4buP4buLw7Jjw7Nx4bub4bqwY+G7p+G7hWPDgGPhu6Vw4bq2Y8SQQsOyY+G7oXFE4buHY+G6rmrGsOG6sWPDkuG7g8OyY8OycGrGsGPhuq7hurLhurBjw7Phu5XGsGPhuqJwcuG7h2Phu453xrDhu6Fj4buCYzpw4buHxrBwY1Dhu6vhu4djw7Jw4bu3cWPhu49s4bq4Y8aw4bu1Y+G7p0LDsmPGsHBr4bqwY+G7p+G7hWPDsuG7i+G6omPhurBxxqHGsGPhu49m4bupY8aw4buh4bqsQXFjw5PEguG7h3px4bunY8OTxILhurbGsOG7qWPEkOG7hWPDkuG7qcawxILhu4fhu43hu6nhurFjxq9wRMaw4buhY8aw4bu1Y+G7p0LDsmPDtOG6omPhuq5qxrBjw7LhuqThu4dj4buPw71xY8OycOG6pGPGsHDhu4Vjw7LhurZ4cWPDsuG6tMaw4buhY8Oy4bqmxrDhu6Fj4buP4bqsw4HDsmPhu4/GocawY+G7j+G7g+G6omPDgGPhuqJw4bqy4bqwY2Xhur9jxJDhu7lxY8Oz4buFxrBj4bqwcMOtxrDhu6FjxanDgGPhurDhur5j4bqueOG6scOiL+G6ouG6pcOi4bqiY8Oy4bun4buH4bqu4bquOWLhuqLDkuG7h+G6ouG6sHHhu6nGsGLhuqXDonHFqeG7oWPDsuG7p+G7h+G6ruG6rjliccOSw7XGsOG6sMO1xIJiY+G6ruG6sOG6uOG7p8O1OWJFceG7jeG6sHDDo2Phur9kZOG6osOJxINjcMO1ceG7oXDhurDDo2Phur3hurvhur/huqLDicSDYmPhuq7EgsOyOWIvL8Oy4buNxrDhurHDs+G7h+G7qeG6sHDhu4fGsHBw4bup4buH4bqxxJDGsC/hu43DteG6ruG7peG6sOG7qeG6oi/GsMO1ReG6ri9lw6nEkeG6vS/EkeG6veG6v+G7jcSRxJHhu4Hhurtl4bq7w6nhurDDquG6ueG6v2Xhur/hu6dk4bqxw7nhuqLhu6HhuqPEgjnhur3EkeG6uWJj4buH4bun4bqwOWI6cMOtxrDhu6FjOiVjUHljw5JwcmPFqHHGsHDhuq9j4buOd8aw4buhY+G7gmM6cOG7h8awcGNQ4bur4buHY8OycHHhu5fFqWPGsOG7oXdxY+G7j2zhurZjw7NnxrDhu6Fjw4nhu5fhuqJjcGbGsOG7oWJjRXHhu43hurBwOWLhur9kZGJjcMO1ceG7oXDhurA5YuG6veG6u+G6v2JjL+G6peG7jnfGsOG7oWPhu4JjOnDhu4fGsHBjUOG7q+G7h2Phu6dx4buVxrBj4bqwceG7l+G6omPDsuG7q2NlY8Oz4buFxrBj4bqwcMOtxrDhu6HDoi/huqLhuqXDouG6omPDsuG7p+G7h+G6ruG6rjli4bqiw5Phu6nhu43hurhi4bqlOsSC4bupxrDhu6FjxanDveG6sGPhuqJw4buHY8Oz4burxrDhu6Fj4bunw73GsGPDicO9xrBj4bqwxILhuqzhu7nDsmPEkOG7scaw4buhY8Oya8Wp4bqvY8av4buh4bq24bq44bujxrBjOsSC4butxrDhu6FjUOG6tMaw4buhY+G7j2hj4buP4bubxaljw7Phu6vGsOG7oWPEkOG7heG7qWPhu6fhuqzhu7lxY+G6sMSCeMaw4buh4bqvY8Wpw4Bj4bqw4bq+Y+G6rnhjw7Jw4bupY+G7jnfGsOG7oWPhu4JjOnDhu4fGsHBjUOG7q+G7h+G6sWM6xILhu6nGsOG7oWPhurBzxrBwY3DhurZ4xrDhu6FjxrDhu4Xhurjhuq9jInZjUOG6tuG6uGM64bup4buFxrBj4buPaGPGsOG7tWPhu6dCw7Jj4bun4buH4bupY8SQxqFjw7LhuqjhurZjw7Jw4bupYzolY1B5Y8OScHJjxahxxrBwY8awcOG6rMaw4buhY+G7pXB3xrDhu6Fj4bqwcOG7hcawcGPDsnfGsOG7oeG6sWPDkmzhurZj4bqwcOG6pGPGsOG7heG6uGPDsuG7scawY8OzdGPDsnBrxrBj4bqwcOG6rOG7t8aw4buhY8Oz4bq2w73DsmPhuqJwZ3FjxIJBcWPhuq5qxrDhurHDoi/huqLhuqXDouG6omPDsuG7p+G7h+G6ruG6rjli4bqiw5Phu6nhu43hurhi4bqlw5Phu4XGsGPFqcOAY+G6sOG6vmPhuq54Y+G7j2hj4buhceG6suG6omPhu4/DvXFjw7Jw4bqkY8awcOG7hWPDssOAcWPDs+G7r2Phu4/huqzDgcOyY+G6ruG6qMOyY8O04bqiY8SQ4buFY8OycOG7t3Fj4bqwa8awY8Oyd8aw4buhY3Dhu4fhurhjcOG7t8aw4bqxYz/hu4fhurZjxanDveG6sGPhu6fhu6lm4bqwY+G6onDhu4djcGjFqWPhurBw4buFxrBw4bqvY+G7jnfGsOG7oWPhu4JjOnDhu4fGsHBjUOG7q+G7h2Phu49oY8Oy4burY8Oz4buFxrBj4bqwcMOtxrDhu6FjxrBqxrDhu6Fj4bqw4bq+Y+G6rnhj4bun4buVxrBjZS1kY+G6ruG7h+G6tmPhuqJw4buHY8OycOG7ueG6omPhurBwQXFjw7Lhu7djxrBw4buHxrBwY8Oy4bqk4buHYyXhu4fhurbhu6fhu6ljw5Lhu6nGsMSC4buH4buN4bup4bqxY+G7jmrhurhj4bun4buFY8Oz4buFxrBj4bqwcMOtxrDhu6Fj4bqwcOG6qGNlY+G6sMSC4bupxrDhu6FjZWPhurDEgm3GsGPhu6dx4buVxrBj4bqwceG7l+G6omPDsuG6pOG7h2PDsnBqxrBj4bqu4bqy4bqwY8aw4buh4bqsQXFjw5PEguG7h3px4bun4bqxw6Iv4bqi4bqlw6LhuqJjw7Lhu6fhu4fhuq7huq45YuG6osOS4buH4bqi4bqwceG7qcawYuG6pcOiccWp4buhY8Oy4bun4buH4bqu4bquOWJxw5LDtcaw4bqww7XEgmJj4bqu4bqw4bq44bunw7U5YkVx4buN4bqwcMOjY+G6v2Rk4bqiw4nEg2Nww7Vx4buhcOG6sMOjY+G6u+G7geG6veG6osOJxINiY+G6rsSCw7I5Yi8vw7Lhu43GsOG6scOz4buH4bup4bqwcOG7h8awcHDhu6nhu4fhurHEkMawL+G7jcO14bqu4bul4bqw4bup4bqiL8aww7VF4bquL2XDqcSR4bq9L8SR4bq94bq/4buNxJHEkeG7geG6u8Op4bq54bq74bqw4buBw6rDqcOqxJHhu6dk4bqxw7nhuqLhu6HhuqPEgjllZGRiY+G7h+G7p+G6sDliOnDDrcaw4buhYzolY1B5Y8OScHJjxahxxrBw4bqvY+G7jnfGsOG7oWPhu4JjOnDhu4fGsHBjUOG7q+G7h2PDsnBx4buXxaljxrDhu6F3cWPhu49s4bq2Y8OzZ8aw4buhY8OJ4buX4bqiY3BmxrDhu6FiY0Vx4buN4bqwcDli4bq/ZGRiY3DDtXHhu6Fw4bqwOWLhurvhu4Hhur1iYy/huqUl4buH4bq24bun4bupY8OS4bupxrDEguG7h+G7jeG7qWPhurPDs+G7lcawY+G6sMSC4buDceG6tWPDsuG7q2NlY8Oz4buFxrBj4bqwcMOtxrDhu6Fjw7Jw4bupY+G7jnfGsOG7oWPhu4JjOnDhu4fGsHBjUOG7q+G7h2PhurDEguG7qcaw4buhY2Vj4bqwxIJtxrBj4bunceG7lcawY+G6sHHhu5fhuqLDoi/huqLhuqXDouG6omPDsuG7p+G7h+G6ruG6rjli4bqiw5Phu6nhu43hurhi4bqlOiVjUHljw5JwcmPFqHHGsHBj4buNecawY+G6sOG7qeG7hcawY+G7p0LDsmPhu6fhu5XGsGPhurBrxrBjw7J3xrDhu6FjxrBww6zFqWPhurBzxalj4bulceG7l8WpY8Oz4buFxrBj4buh4bqg4bqxY8av4bu1Y+G7p0LDsmPDsuG6pOG7h2Phu4/DvXFj4bulcOG7g8OycGPhu4/huqzDgcOyY+G7j8ahxrBj4buP4buD4bqiY8SQ4bu5cWPDs+G7hcawY+G6sHDDrcaw4buhY8Oy4bqk4buHY1Dhu6nhu4XGsOG7oWMi4bqmYz/hu4fFqeG6ruG7qcawY8OAY+G6onDhurLhurBj4bq54bq54bqxYzrhur5j4bqueGPhu4/huqzDgcOyY8SC4bqy4bqwY8aw4buhw63GsGPDieG6tnjGsOG7oWPDsuG7scawY8SRLWXhurFjP+G7h+G6tmPhurnhurtj4bqicOG6suG6sGPhu49s4bq2Y+G6sHHhu5XGsOG6r2Phu453xrDhu6Fj4buCYzpw4buHxrBwY1Dhu6vhu4dj4bqwZsWpY+G7jW/GsGNlLcSR4bqxw6Iv4bqi4bqlw6LhuqJjw7Lhu6fhu4fhuq7huq45YuG6osOT4bup4buN4bq4YuG6pcav4buh4buH4bq4Y+G7j2zhurZjcHHhu5vhuqJjZeG6r2NQ4bumImMiw7Xhu6dxeuG7h8SCYyXhu6nhuqLhu6nEkGPhu49oY+G6sHDhurLDsmPhu6Fxw4LDsmPDsuG7g8OyY3Dhu63DsmPhurDEguG7sWPhu41qxrDhu6Fjw7Lhu4fhu6lj4bqwa8awY8Oyd8aw4buhY8awcMOsxalj4bqwceG7l+G6omPhurDDgsOyY+G6sHPFqWPhu6Vx4buXxaljw7Phu4XGsGPhurBww63GsOG7oWPGsOG7uXFjxILDvcaw4buhY+G7pXDhu6lnxrDhu6Fjw7Lhu4PDsnDhurFjw5Lhu4PDsmPDsnBqxrBj4bqu4bqy4bqwY+G7jnfGsOG7oWPhu4JjOnDhu4fGsHBjUOG7q+G7h2Phu49oY+G7p3Hhu5XGsGPhurDDgsOyY8Oy4burY8Oy4buDw7Jj4bqicOG7h2Phu43huqjhurBj4buPceG7ncWpY+G7pXDhu4NjxrDhu6HhurbhurhjcHHhu53FqeG6r2PDs+G6tsO9w7JjcOG7hcaw4buhY+G6sHDhuqRjxJDhu4Vj4bqwcOG6pGPFqXfGsGM6cOG7h8awcGM6cMOtxrDhu6Fjw7LhuqThu4djOiVjUHljw5JwcmPFqHHGsHBj4bqicGdxY+G7p+G7hcWpY8SQceG7m8OyY+G7pXDhu4NjxJBr4bqwY8SQZ+G6scOiL+G6ouG6pcOi4bqiY8Oy4bun4buH4bqu4bquOWLhuqLDk+G7qeG7jeG6uGLhuqXDonHFqeG7oWPDsuG7p+G7h+G6ruG6rjliccOSw7XGsOG6sMO1xIJiY+G6ruG6sOG6uOG7p8O1OWJFceG7jeG6sHDDo2Phur9kZOG6osOJxINjcMO1ceG7oXDhurDDo2PhurvDqeG6ueG6osOJxINiY+G6rsSCw7I5Yi8vw7Lhu43GsOG6scOz4buH4bup4bqwcOG7h8awcHDhu6nhu4fhurHEkMawL+G7jcO14bqu4bul4bqw4bup4bqiL8aww7VF4bquL2XDqcSR4bq9L8SR4bq94bq/4buNxJHEkeG7geG6u+G6v8SR4buB4bqw4bq5w6nhur/DqeG6v+G7p2ThurHDueG6ouG7oeG6o8SCOeG6v+G6veG6v2Jj4buH4bun4bqwOWI6cMOtxrDhu6FjOiVjUHljw5JwcmPFqHHGsHDhuq9j4buOd8aw4buhY+G7gmM6cOG7h8awcGNQ4bur4buHY8OycHHhu5fFqWPGsOG7oXdxY+G7j2zhurZjw7NnxrDhu6Fjw4nhu5fhuqJjcGbGsOG7oWJjRXHhu43hurBwOWLhur9kZGJjcMO1ceG7oXDhurA5YuG6u8Op4bq5YmMv4bqlw6Iv4bqi4bqlw6LhuqJjw7Lhu6fhu4fhuq7huq45YuG6osOT4bup4buN4bq4YuG6pSVw4bqy4bqwY+G6u8Op4bqvY+G6sMSC4bq2xrDhu6FjxJDhu5tj4bug4bq24bqu4bqw4buHxJDhu6ljP+G7h8aw4bqw4bup4bquY+G7j2hjw7Lhu6tj4bqicOG7h2Phu4/hu4PGsHBj4buPbOG6tmPDsm3GsGPhurBw4buFxrBw4bqvY8awasaw4buhY+G6sOG6vmPhuq54Y+G7p+G7lcawY8OpLcSRY8OycOG7qWPhu453xrDhu6Fj4buCYzpw4buHxrBwY1Dhu6vhu4fhurFjw5Phu4XGsGPhurBww63GsOG7oWPhu6fhu4Vj4bul4buX4bqwY8OD4bq2Z2PhurBr4bqwY+G6uOG7l+G6tmPhuq7hu4fhurZjxrDhu7Vj4bunQsOyY8O04bqiY+G6rmrGsGPDsuG6pOG7h2Phu4/DvXFjw7Jw4bqkY8awcOG7heG6sWPFqOG7i8OyY+G7jeG6tGPEkG3hurjhuq9j4bqw4bu5cWPhuqJw4bqy4bqwY+G6veG6ueG6r2M6JWNQeWPDknByY8WoccawcGPhu4/huqzDgcOyY3DhuqzDgMaw4buhY8OD4bq2Z2PhuqJwZuG6sGPhu4/GocawY+G6ruG7h+G6tmPhu6VwcWPDs+G7q8aw4buhY8OycGbFqWPhurDhu4fhurhjxJFjw7Js4bq2Y+G6sHDhuqRj4buPw71xY8OycOG6pGPGsHDhu4XhurFjInHDsuG6sOG7qcSCY8Wo4buHxrDhuq7hu4fEguG7h+G6uGPhurBwQsOyY3Bx4bubxrBj4bqwcOG7hcawcGPDsnfGsOG7oWPDg+G6tmdj4bqicGbhurBj4buPxqHGsOG6r2PEguG6suG6sGPGsOG7ocOtxrBj4bqw4bq+Y+G6rnhjw4nhurZ4xrDhu6Fjw7Lhu7HGsGNlLcOpY8OycOG7qWPhu4/DvXFj4bulcOG7g8OycOG6scOiL+G6ouG6pcOi4bqiY8Oy4bun4buH4bqu4bquOWLhuqLDkuG7h+G6ouG6sHHhu6nGsGLhuqXDonHFqeG7oWPDsuG7p+G7h+G6ruG6rjliccOSw7XGsOG6sMO1xIJiY+G6ruG6sOG6uOG7p8O1OWJFceG7jeG6sHDDo2Phur9kZOG6osOJxINjcMO1ceG7oXDhurDDo2Phur3hur9l4bqiw4nEg2Jj4bquxILDsjliLy/DsuG7jcaw4bqxw7Phu4fhu6nhurBw4buHxrBwcOG7qeG7h+G6scSQxrAv4buNw7Xhuq7hu6XhurDhu6nhuqIvxrDDtUXhuq4vZcOpxJHhur0vxJHhur3hur/hu43EkcSR4buB4bq74bq54bq54bq74bqw4bq7w6rhurnhurvhu6fhur8tccWp4buhLeG7geG6v+G6vWThurHDueG6ouG7oWJj4buH4bun4bqwOWI6cMOtxrDhu6FjOiVjUHljw5JwcmPFqHHGsHDhuq9j4buOd8aw4buhY+G7gmM6cOG7h8awcGNQ4bur4buHY8OycHHhu5fFqWPGsOG7oXdxY+G7j2zhurZjw7NnxrDhu6Fjw4nhu5fhuqJjcGbGsOG7oWJjRXHhu43hurBwOWLhur9kZGJjcMO1ceG7oXDhurA5YuG6veG6v2ViYy/huqXDk8SC4bq2xrDhu6ljw7Lhu6tjw7Phu4XGsGPhurBww63GsOG7oWPhurBw4bqoY+G6uWPDgGPFqeG6tOG7h2Phu6FxZ3FjxrDhu4Xhurhjw7Jw4bupY+G7jnfGsOG7oWPhu4JjOnDhu4fGsHBjUOG7q+G7h8OiL+G6ouG6pcOi4bqiY8Oy4bun4buH4bqu4bquOWLhuqLDk+G7qeG7jeG6uGLhuqXhu453xrDhu6Fj4buCYzpw4buHxrBwY1Dhu6vhu4dj4bulcHfGsOG7oWNwxqFjxrDhu4fhu6ljxrDhurLGsOG7oWPEkOG7hWPhurBx4buX4bqiY+G6sMOCw7Jj4buNasaw4buhY8Oy4buH4bupY+G6sGvGsGPDsnfGsOG7oeG6sWMlcOG6suG6sGPDquG6u+G6r2PDsmzhurZj4bqwcOG6pGPEkOG7heG7qWPhuq5qxrBj4bqwcOG7h+G6uGPGsOG7oeG6rEFxY+G6sMSC4bupxrDhu6FjcHHhu5vhuqJjZWPhu4Zjxahy4bqwY+G7j2hjw7Jw4bu54bqiY+G6sHBBcWPDsuG7t2PGsGrGsOG7oWPhurDhur5j4bqueGPhu6fhu5XGsGPhurktZWPDsnDhu6lj4buPw71xY8OycOG6pGPGsHDhu4XhurFjw5JwdWNy4bqwY+G6onDhurLhurBj4bqu4buH4bq24bqvY8OTxILhurbGsOG7qWPDkuG6tsawcOG7h2Phu6dt4bqiY8Oyd8aw4buh4bqvY+G7j+G6rOG7h2Phu453xrDhu6Fj4buCYzpw4buHxrBwY1Dhu6vhu4djxJDhuqzDgeG6sGPhu6fhu5XGsGPhu41vxrBj4bq7LWXhurFj4buOw71xY+G7pXDhu4PDsnBj4buPaGPhu6FsxrBjxrBw4bqsY+G7pXB3xrDhu6Fjw7Lhu7HGsGPDsuG7t2Nww71xY8Oy4burY+G7j3Hhu53FqWPhu6VwcWPDs3Rj4buNb8awY8SQ4bu5cWPhu6Vw4bupZ8aw4buhY8Oy4buDw7JwY8OpY8Oz4buFxrDhurFjOnDhu5dj4bqwxIJtxrBjw7LhuqbGsOG7oWPhurDEgsOAY8aw4buVxrBj4buN4bujY+G7jeG7hcaw4buhY3Dhu7fGsGPDsnDhu6lj4buOd8aw4buhY+G7gmM6cOG7h8awcGNQ4bur4buHY8OAY8awcETGsOG7oWPhuqJw4bqy4bqwY8Oy4bq2eHHhurHDoi/huqLhuqXDouG6omPDsuG7p+G7h+G6ruG6rjli4bqiw5Phu6nhu43hurhi4bqlxq/hu7Vj4bunQsOyY8Oy4bqk4buHYzolY1B5Y8OScHJjxahxxrBwY8OycHVj4buPw7XFqWPEkMahY8OycOG7qWNw4butY8Oz4buFxrBjxILhurLhurBjxrDhu6HDrcawY+G6sOG6vmPhuq54Y8OJ4bq2eMaw4buhY8Oy4buxxrBjw6kt4bq74bqxY+G7oHHhu4XGsHBjw7JwceG7l8awY+G6sHDDrcaw4buhY8SQ4bu5cWPhurDhur5j4bqueGPhurstw6nhuq9j4buOd8aw4buhY+G7gmM6cOG7h8awcGNQ4bur4buHY+G7j2hjw7JwcsawcGPhurBw4bqow7Jjw7JwceG7l8WpY8aw4buhd3Fj4buPbOG6tmPDs2fGsOG7oWPDieG7l+G6omNwZsaw4buhY8SQ4bu5cWPEkcOqY+G7j3Hhu53FqWPhuq7hu4fhurZjw6pj4bqwxIJtxrDhurFj4buOauG6uGPhu6fhu4Vj4bqwcOG7hcawcGPhurByw7JwY+G6sHjhurBjxrBwa+G6sGPhurDhuqpj4bqwxILhuqzhu7nDsmPhurDhu7lxY8aw4buH4bq4Y8Oy4bqk4buHY+G7j8O9cWPDs+G7q8aw4buhY8OJ4bqoYzpw4buHxrBw4bqxw6Iv4bqi4bqlw6LhuqJjw7Lhu6fhu4fhuq7huq45YuG6osOT4bup4buN4bq4YuG6pT/hu4fhurZjxJDhu7HGsOG7oWPhu49r4bq2Y8aw4buF4bq44bqvY+G7oXFncWPGr3Hhu6Fw4bqwYyDhu6nhu6fhu59jIuG6seG7psO14buH4buh4bq2w7VjxJFjLWNlZGXDqWPhuq7hu5lj4bqwZsWpY8aw4buhcHXhurFj4bugcWdxY+G6ruG7mWPhurDEgsOAY+G7p2ZxY8SQ4buF4bupY8aw4buh4buF4bq4Y8SR4buBLeG6u2PhurDhu7lx4bqxw6Iv4bqi4bqlw6LhuqJjw7Lhu6fhu4fhuq7huq45YuG6ouG7huG6tuG6sHDhu6nEgmJj4bqu4bqw4bq44bunw7U5YuG6sMO1w4nhurAt4buH4bunceG7ocaww6NjxIJx4buhcOG6sMSDYuG6pcWoZsawcGPDkuG6rEHGsOG7ocOiL+G6ouG6pQ==

Mạnh Cường

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]