(Baothanhhoa.vn) - Ban ATGT tỉnh vừa yêu cầu các lực lượng chức năng tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp nghĩ lễ 30 - 4 và 1 - 5.

Tin liên quan

Đọc nhiều

4bu04bqrJiXDoeG6vTzhu43hu43FqCRv4buOYuG7j+G6veG6oyQl4buN4buPcuG6veG6o8WoJOG7j+G6o3Hhu48tPOG6vWLhuqnhur/hu64l4bq5w7Xhu43hu49i4bqtclYk4bu24bu04buN4buPw7Lhu4Hhur/huqnhu7bhu44i4bq/4bqpJcOh4buXa+G6v+G6qSXDoWjhur/huqkl4buPPsOhJWFb4buBJeG6oVvDqiXhu4/Dsjfhu48l4buP4budVyU84bq/JeG7j+G7gXvhur8l4bqpYjzhu4El4buP4bqraOG6v+G6qSXDoMSRbyXhur/huqnhuqvDqSXhur3huqclOiolLSU7JeG7oXslJiUtJSzhu7Qv4buN4buPw7Lhu4Hhur/huqnhu7bhu7Qv4bqrJuG7tuG7tG8lw6Hhur084buN4buNxagkb+G6quG6ozzDoCQl4buN4buPcuG6veG6o8WoJOG7j+G6o3Hhu48tPOG6vWLhuqnhur/hu64l4bq5w7Xhu43hu49i4bqtclYk4bu2QTzhur8l4bul4buO4bqo4buOJeG7j2Xhur/huqsl4buh4bubPCVy4bq3w7Ulw6E2w7Ulw6E+w6El4bq94budw6El4bq94buXbOG6v+G6qSXDoeG6q8ahw6El4bq/IuG6v+G6qSXhu48i4bq/4bqpJcOh4buXa+G6v+G6qSXDoWjhur/huqkl4buPPsOhJWFb4buBJeG6oVvDqiXhu4/Dsjfhu48l4buP4budVyU84bq/JeG7j+G7gXvhur8l4bqpYjzhu4El4buP4bqraOG6v+G6qSXDoMSRbyXhur/huqnhuqvDqSXhur3huqclOiolLSU7JeG7oXslJiUtJSxY4bu0L2/hu7bhu7RvJcOh4bq9POG7jeG7jcWoJG/DgeG6o+G6v+G7j+G6o8OyJCXhu43hu49y4bq94bqjxagk4buP4bqjceG7jy084bq9YuG6qeG6v+G7riXDoeG6o+G6v+G7j+G6o8OyViThu7bhu7Riw6rhuqklw6Hhur084buN4buNxagkw6Dhu4/huqvDtcOqYSViw4HhuqPhur/hu4/huqPDsiQl4buN4buPcuG6veG6o8WoJHBiw6Dhu4/huqvhu64lLjsqb3FWJeG6q+G6o2Lhuqnhuqvhu4/hu64lOyEub3FWJCXhu43DssOhxagkLy/DocOg4bq/WGE84buB4buP4bqrPOG6v+G6q+G6q+G7gTxY4buh4bq/L8Og4bqj4buN4bq74buP4buBby/hur/huqNw4buNLyYpJiwvJig6w6AsJio/KSou4buPOj8sOibhur0qWOG6uW/huqnhu6zDssWoITs7JCU84bq94buPxagk4buOIuG6v+G6qSXDoeG7l2vhur/huqklw6Fo4bq/4bqpJeG7jz7DoSVhW+G7gSXhuqFbw6ol4buPw7I34buPJeG7j+G7nVclPOG6vyXhu4/hu4F74bq/JeG6qWI84buBJeG7j+G6q2jhur/huqklw6DEkW8l4bq/4bqp4bqrw6kl4bq94bqnJToqJS0lOyXhu6F7JSYlLSUsJCUv4bu24bu0L2/hu7bhu7RvJcOh4bq9POG7jeG7jcWoJG/DgTxv4buPYuG7geG6vyQl4buN4buPcuG6veG6o8WoJOG7j+G6o3Hhu48tPOG6vWLhuqnhur/hu64lw6HhuqPhur/hu4/huqPDslYk4bu2w4E+4bq/JWHDrCXhuqDDrGIlw4Fb4bq/4bqrJeG7jT7hu48l4bqoYjzhu4El4buP4bqraOG6v+G6qSXDk8O1W+G6v+G6qSVR4buXxKnhur/huqklw53DgWjhur/huqklPOG6vyXhu49l4bq/4bqrJeG7juG6qzzhur/huqsl4bqq4buHPOG7siXhu4/huqvhu5dr4bq/4bqpJXHDtXLhurfhur8l4buPw7U24bq/JeG7j8OyPFcl4bq7YuG6pcOqJeG7jeG7gT7hu49XJXHhu6Ml4bq9cyXhur/huqnhuqti4bq3w6ol4buhYiVv4bqrfcOqJeG7oeG6tSXhu4/Dsjfhu48l4buP4budVyXhu6Xhu47huqjhu44l4buPw7Lhurfhur8l4buPw7Vy4bqz4bq/JcOTw7Vpw6El4bq9w6wlJuG7pVjhu7Qvb+G7tuG7tG8lw6Hhur084buN4buNxagkb0Hhu4HDoHIkJeG7jeG7j3Lhur3huqPFqCThu4/huqNx4buPLTzhur1i4bqp4bq/4buuJeG6ucO14buN4buPYuG6rXJWJOG7tuG6vuG6qzDDqiVhW+G7gSXhuqFbw6ol4buPw7I34buPJeG7j+G7nVclPOG6vyXhu4/hu4F74bq/JeG6qWI84buBJeG7j+G6q2jhur/huqklw53hu6Xhu47huqjhu47hu7Ilw6DEkW8l4bq/4bqp4bqrZSXhur3huqclOiotOyXhu6F7JSYtLCXhu6F7JeG6u3Ql4buP4bqrYiXhu4/DtXLhuqXhur8l4buNYuG6v+G6qyXhur8iw6olPyomKVclb+G6q+G7k8OhJeG7oeG7kyXhur/huqvDtSXDoTbDtSXhuqFiJeG6vX1iJcOh4buZPCXhur/huqs04bq/JcOgNOG6v1clw6E+w6El4buP4bqrNnIlw6FoJeG6qWI+4buBJeG7oXsl4bqr4buFw6El4buNYuG6v+G6q1clQTzhur8l4bul4buO4bqo4buOJeG7j2Xhur/huqslcuG6t8O1JcOhNsO1JcOBaOG6v+G6qSU84bq/JeG7j2Xhur/huqslw6HhuqtlJeG6oX3hu4El4bq94budw6El4bq94buXbOG6v+G6qSXDoeG6q8ahw6El4bq/IuG6v+G6qVclw6Fo4bq/4bqpJTzhur8lw6E+w6El4bqrw7Vyw6Lhur9XJeG7j+G6q8SRJXFdVyXhu4/huqt74bq/4bqrJW/huqtpJeG7jyLhur/huqklw6Hhu5dr4bq/4bqpJcOhaOG6v+G6qSXhu48+w6El4buPw7U24bq/JeG7j8OyPFcl4bq7YuG6pcOqJeG7jeG7gT7hu49XJW/huqs+4buPJeG6q2LDouG6vyXhu6F7JXHhu6Ml4bq9cyXhur/huqnhuqti4bq3w6olw6E+w6El4bqre+G6v+G6qyXhu6FiJeG7oWIlb+G6q33DqiXDoT7DoSXDs8O1ciXhuqHEkeG6v+G6qyXDoeG7mTwlb+G6qz5vJeG6vcO1N+G7jyXhu6HhurUl4buPw7I34buPJeG7j+G7nVcl4bul4buO4bqo4buOVyXhur/huqs14buPJeG6vXslw6E+w6El4bqre+G6v+G6qyXhu6FiJcOh4buHJeG6v+G6qcO1ciXDocSpJcOhPOG7gSXDoDnhur8l4bqh4bqz4bq/JeG7jzxiJeG6v33hur8l4bqpYjzhu4El4buP4bqraOG6v+G6qSXDneG7juG6vuG6qOG7juG7slcl4bq/4bqr4buX4buuJXHhuqMl4bqr4bqz4buPJeG6v2Lhurfhur8l4bqrfeG6vyXhu43hu6Mlw6Dhu5Phur/huqlXJcOzw7U+JeG7j+G6q2tiJeG6q33hur8l4bqhIuG6v+G6qSXhurti4bqlw6pXJeG6ocO1PCVx4bqjJeG7j8OyPmIlb+G6q8Ojb1cl4bq9PmIlceG6oyXhu6FiJW/huqt9w6olw7PDtXIl4bqhxJHhur/huqsl4bq/w63hur/huqkl4bqhw6wlw6HDreG6v1cl4buhYiVv4bqrfcOqJeG7j2nDoSXhuqHDrFclb+G6q+G7h+G6v+G6qSXhur/huqs84bq/4bqrVyXhu6Hhu5ds4buPJTjDtVcl4bqhYiXhur014bq/JW/huqs24bq/JeG6oeG7l2vhur/huqlWJeG6u+G6q2jhur/huqkl4bqhw6xiJcOq4buVJWFb4buBJeG6q2LhuqXDqiXhurvhuqtiJeG6oWIlceG6oyXDqmgl4buPaFclceG6oyXDqj5yWCXhu44i4bq/4bqpJcOh4buXa+G6v+G6qSXhurti4bqlw6ol4buPw7I8JcOhPsOhJeG6oWLhurXDtSXhurtiw6Lhur8lPOG6vyXhu4/hu4F74bq/JeG6u8O5JeG7j+G6q8O1N+G7jyVv4bqr4buXxKnhur/huqkl4buPYsOi4bq/VyXDoeG7l8Sp4bq/4bqpJcOzw7Vy4bqz4buPJXHhu6Ml4bq9cyXhur/huqnhuqti4bq3w6ol4buheyXhuqFk4bq/4bqrJcOh4bqrZSXhuqvhu4F94buPJeG6ocOs4bq/4bqpJeG6oWliJeG7oWpiJW/huqvhu5fEqeG6v+G6qSXhu49iw6Lhur8l4bqh4buXa+G6v+G6qSVhw6xXJeG6oeG7l2vhur/huqkl4buP4bqr4buZciXhurvhuqto4bq/4bqpJWFb4buBJeG6oVvDqiU84bq/JeG7j+G7gXvhur9YWFglUTRyJcOg4bud4bq/4bqpJeG7oXsl4buPw7Ji4bql4bq/JeG6u+G6qzxiJW/huqvhu5fEqeG6v+G6qSU+4bq/JeG7j+G7iyXDoeG6q8ahw6El4bqhYuG6tcO1JeG7j2LhurPhu48l4bqpYjzhu4El4buP4bqraOG6v+G6qSXhuqtsbyXhur1zVyVhW+G7gSXhuqFbw6olxqHhur/huqkl4buPw7Lhu53DoSXhu4/DsuG6t+G6vyXDoT7DoSXhu4/DtXLhurPhur8l4bqpYjzhu4El4buP4bqraOG6v+G6qSXhu4/DsuG7heG6v+G6qSXhuqFi4bqlw6pXJcOhPsOhJeG6u+G6q8O1JeG7oeG7ncOhJcOh4buHJeG6v+G6qcO1ciXDocSpJcOhPOG7gSVxW3Ilw7I8JeG7juG6vuG6qOG7jiXhu6F7JeG7keG6vyXhu48gw6El4bqpYjzhu4El4buP4bqraOG6v+G6qVYl4bq/4bqrNeG7jyXhur17JcOhPsOhJeG7j8O1cuG6s+G6vyXhuqliPOG7gSXhu4/huqto4bq/4bqpJeG6oeG6s+G6vyXDoT7DoSXhurvhuqvDtSXhu6Hhu53DoSXDoeG7hyXhur3huqcl4bqrw6xiVyXDoMO1JeG6vcSRw6HhuqtXJeG7ocO1YiXDoeG6q8SpYiXhuqliW2Il4buPw7JjVyXhu4/DsuG7l2vhur/huqkl4bqr4buFw6FXJcOh4buTw6ol4buP4bqrYiXhu4/DtXLhuqXhur8l4buNYuG6v+G6q1jhu7Qvb+G7tuG7tG8lw6Hhur084buN4buNxagkb0Hhu4HDoHIkJeG7jeG7j3Lhur3huqPFqCThu4/huqNx4buPLTzhur1i4bqp4bq/4buuJeG6ucO14buN4buPYuG6rXJWJOG7tuG7jG0l4bqoYjzhu4El4buP4bqraOG6v+G6qSUtJeG7oDfhur8l4buPW2Ilw6HhuqtlJeG6oX3hu4Elw6E+w6El4bqhxKnhur8l4buhxJElw7PDtVvhur8l4bq9cyXhuqHhu5dr4bq/4bqpJWHDrFcl4bqh4buXa+G6v+G6qSXhu4/huqvhu5lyJeG6u2LhuqXDqiXhu4/DsjxXJcOyeyXhu43hu4E+4buPVyXDoeG6q2Xhur/huqsl4buN4bujPFclYeG7iyXhu43DteG6v+G6qSXhuqvDoiXhu4/huqtp4bq/4bqpJWFi4bql4bq/JWE+4buBVyXhu49j4bq/JeG6q2LDosO1JeG6qWI84buBJeG7j+G6q2jhur/huqlWJeG7l8O1JeG7j2Lhurfhur8l4buN4bujPCXDoeG6q+G7nzxXJWFb4buBJeG7j8OyZCXhurvhurPhu48lw6E1w7Ul4bqrfSXhu4824bq/4bqpJeG6qWI84buBJeG7j+G6q2jhur/huqklw6E+w6El4buPw7Vy4bqz4bq/JeG7j8Oy4buF4bq/4bqpJeG6oWLhuqXDqlYlw6Hhu4clYWLDouG6vyVv4bqrPm8lYVvhu4El4bqhW8OqJeG7peG7juG6qOG7jiXhu499YiXDoT7DoSXhu6HEkSXhu4/DsmMl4buPYuG6tcOqJTjhur8l4bq/4bqpw7VyJcOhxKkl4bqpNHIl4buO4bq+4bqo4buOViVv4bqraWIl4bqrbG8l4bq7YuG6pcOqJeG7j8OyPCVhW+G7gSXhuqFbw6ol4bqre+G6v+G6qyXhur084bq/4bqpJeG7peG7juG6qOG7jlgl4buMYuG6s+G7jyXDoeG6qzHhu48lw7PDtVvhur8l4bq9cyXDoeG6qzXhu48l4bq94buXbOG6v+G6qSXhuqFpYiXhu6FqYiXDoT7DoSVv4bqr4buXxKnhur/huqkl4buPYsOi4bq/JeG7oTfhur8l4buPW2Il4bqre+G6v+G6qyXhurvhuqs+w6HhuqtXJXLhurfDtSXDoTbDtSXDoT7DoSXhuqHEqeG6vyXhu6HEkSXhurti4bq/4bqrJcOg4buBPOG6v+G6qyXhu6E34bq/JeG7j1tiVyXDoT7DoSVh4bqz4bq/JXHhuqNXJeG6v+G6q3sl4bqpPFclw6Fb4bq/4bqpJeG6q3vhur/huqkl4bq74bqraOG6v+G6qVclYeG6s+G6vyXhu497w7VXJWHhurPhur8lb+G6q3slw6Hhu4clb+G6q+G7l8Sp4bq/4bqpJT7hur8l4buP4buLJcOh4bqrxqHDoSXhu6E34bq/JeG7j1tiJeG6q3vhur/huqsl4bq74bqrPsOh4bqrJW/huqvhu5El4bqrbG9YJeG7juG6q2jhur/huqkl4buPYuG6vyXhuqvhu5dq4bq/4bqpJcOgOeG6vyXDoeG6q+G7gSXhur/huqnhu5drYiXDoDThur8l4buheyXhuqvhu4XDoSXhu41i4bq/4bqrJeG7j+G6q2tiJeG6qWI84bq/VyXhur3EkcOh4bqrJeG7j8OyZOG6v+G6qyXhuqFiVyXhuqHhurPhur8lw6Hhu5k8JcOhPsOhJeG7j8O1cuG6s+G6v1Yl4buPIuG6v+G6qSXhu4824bq/JeG7jcO1NeG7jyXhuqvhu4F94buPJeG6ocOs4bq/4bqpJXHhuqMlYcO1c+G7jyXhuqE+byXGoeG6v+G6qSXhur/huqvDtSXDoTbDtSXhuqFiJeG6vX1iJcOh4buZPCXhur/huqnhu5drYiXDoDThur8l4buheyXhuqvhu4XDoSXhu41i4bq/4bqrWOG7tC9v4bu24bu0byXDoeG6vTzhu43hu43FqCRvQeG7gcOgciQl4buN4buPcuG6veG6o8WoJOG7j+G6o3Hhu48tPOG6vWLhuqnhur/hu64l4bq5w7Xhu43hu49i4bqtclYk4bu2QTzhur8l4bul4buO4bqo4buOJcOhPsOhJeG6q8O1csOi4bq/VyXhu4/huqvEkSVxXVcl4buP4bqre+G6v+G6qyVv4bqraSXDoeG6q2Ul4bqhfeG7gSXhur3hu53DoSXhur3hu5ds4bq/4bqpJcOh4bqrxqHDoSXhur8i4bq/4bqpJeG7jyLhur/huqklw6Hhu5dr4bq/4bqpJeG6u2LhuqXDqiXhu4/Dsjwl4bul4buO4bqo4buOJeG6oWliJeG7oWpiJeG6q+G7gX3hu48l4bqhw6zhur/huqklw6Hhu5k8JcOhPsOhJW/huqvhu5fEqeG6v+G6qSXhu49iw6Lhur8l4buhN+G6vyXhu49bYiXhu4/DsuG6t+G6vyXhuqHEkTwlYXvhur9XJeG6v+G6qzXhu48l4bq9eyXhu6E34bq/JeG7j1tiJeG6q3vhur/huqsl4bq74bqrPsOh4bqrJWEw4bq/4bqpJeG6oeG7l2vhur/huqklYcOsVyXhuqHhu5dr4bq/4bqpJeG7j+G6q+G7mXJYJeG6qGI+w6ol4buNPuG7jyXDoeG6qzHhu48lw6HhuqvhurEl4bqr4buBfeG7jyXhuqHDrOG6v+G6qSXhu6E34bq/JeG7j1tiJeG6u+G6qz7DoeG6qyXhur/huqk84bq/4bqpJeG7jWjhur/huqlXJeG6u+G6qz7DoeG6qyXDoMO1JeG6vcSRw6HhuqslYTDhur/huqkl4bqh4buXa+G6v+G6qSXhu4/huqvhu5lyViXhurti4bq34bq/JcOzw7Vy4bqz4buPJeG6oWThur/huqslw6HhuqtlJeG6q+G7gX3hu48l4bqhw6zhur/huqkl4bqhaWIl4buhamIl4bq/4bqr4buf4bq/4bqpJW/huqvhu5fEqeG6v+G6qSXhu49iw6Lhur8l4bqh4buXa+G6v+G6qSXhu4/huqvhu5lyJeG6u+G6q2jhur/huqklYVvhu4El4bqhW8OqJeG6oWLhurXDtSXhurtiw6Lhur8l4buP4bqrPMOqJeG6qWI8JeG6qWI84buBJeG7j+G6q2jhur/huqlYJeG7jiLhur/huqklw6Hhu5dr4bq/4bqpJeG6veG7ncOhJeG6veG7l2zhur/huqkl4bqr4buXauG6v+G6qSXDoDnhur9XJeG6oWLhurXDtSXhu49i4bqz4buPJeG6qWI84buBJeG7j+G6q2jhur/huqkl4buPfWIlw6E+w6El4buPw7Vy4bqz4bq/JeG7j8Oy4buF4bq/4bqpJeG6oWLhuqXDqiXhu6F7JeG6u+G6q8O1JeG7oeG7ncOhJeG7j8Oyw7Xhur/huqkl4buPNMOqJeG7j+G6q3vhur/huqslb+G6q2lXJeG7j+G6q8SRJXFdVyXhu4/huqvEkSXhu4/DsjXhur9XJcOhPsOhJeG7j8Oy4buXa+G6v+G6qSXhu4/hu4slw6HhuqvGocOhJeG7j+G6q2Il4buPw7Vy4bql4bq/JeG7jWLhur/huqsl4buPw7Lhurfhur8l4bqhxJE8JWF74bq/ViXDoeG7hyVhYsOi4bq/JW/huqs+byXhur/huqki4bq/JcOh4bqrMeG6vyXhu6F7JXHhu6Ml4bq9cyXhur/huqnhuqti4bq3w6ol4bq74bqrIMOhJeG6q3vhur/huqsl4buhYiXhuqHDtTwlceG6oyXhu4/Dsj5iJW/huqvDo29Y4bu0L2/hu7bhu7RvJcOh4bq9POG7jeG7jcWoJG/hu6XDteG7j+G6q+G7gcOyJCXhu43hu49y4bq94bqjxagk4buP4bqjceG7jy084bq9YuG6qeG6v+G7riXDsmLhuqnhuqvhu49WJOG7tuG7tOG7jeG7j8Oy4buB4bq/4bqp4bu2JVHDtTThur8l4bqq4buR4bq/4bqp4bu0L+G7jeG7j8Oy4buB4bq/4bqp4bu24bu0L2/hu7Y=

Xuân Hùng

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]