(Baothanhhoa.vn) - Dell Precision và Dell Latitude đều thuộc thương hiệu Dell, tuy nhiên 2 dòng laptop này hướng đến 2 đối tượng người dùng khá khác biệt, cùng chúng tôi tìm hiểu chi tiết qua bài so sánh này.
Uzfhu6jFqCnEg8Od4buH4buH4buS4bumw6rhu4I44buDxIN74bumVFMoVOG7hsSpxajDozfhu7IpxagoODLhu4PFqDY4a8Odxajhu6V7xIPEg8Wow4rhu4F7KTjhu4c44bq34bqxxahs4bu0xajhu6V7xIPEg8WoxILDneG7gzjhu4Phu4U8e1MvKFRTLzfhu6hUU8OqxagpxIPDneG7h+G7h+G7kuG7psOq4bu1e8OdPOG7plRTOFThu6V7xIPEg8Wow4rhu4F7KTjhu4c44bq34bqxxahs4bu0xajhu6V7xIPEg8WoxILDneG7gzjhu4Phu4U8e8WoPjHhu4XFqOG7gzfhu4ViKcWo4buDN8OsxJHhurE2xag3ODLhu4XFqOG7pXvEg8SD4buexajhu4Phu4VvxajhurE3OCDhurHFqOG7qsWoPOG6teG6sTbFqMSDw53DquG7g+G6t8OqxajhurHhu7Rvxag3w6xl4bqxNsWoPjDhurHFqOG7qsWoPuG6qTjFqOG7g8Os4bq54bqxNsWo4bqxNsOsw6k4xag8Z+G6sTbFqMOjN+G7ssWow6M34buyKcWoKDgy4buD4buexagpZ+G6sTbFqCk3ZuG6sTbFqOG7g+G6rTjFqOG7g2Hhuq/FqDc4M+G7hcWoKTc4xajhu4M4MOG7g8Wo4bq/4buFw53FqCjhu7Q4xajhu4fhurfFqOG7h+G7suG6sTfFqOG6seG7tG/hu6BTLzhUUy/DqlRTw6rFqCnEg8Od4buH4buH4buS4bumw6rDuuG6tzxv4bumVFMoVOG7p+G6qTjFqOG7g8Os4bq54bqxNsWo4buHasWoPGjhurE2Uy8oVFMvw6pUU8OqxagpxIPDneG7h+G7h+G7kuG7psOqw7rhurc8b+G7plThu6c74buFxajhu4M4IOG6scWoKTvhurHFqG7hu7Ipxag+w6HhurE3xag+4bqpOMWo4buDw6zhurnhurE2xajhu4dqxag8aOG6sTbFqClpw53FqOG7pXvEg8SDxajEgsOd4buDOOG7g+G7hTx7xahs4bu0xajhu6V7xIPEg8Wow4rhu4F7KTjhu4c44bq34bqx4buexajhu4Phu4nFqD7hurPFqCk3ZuG6sTbFqOG7g8Odxajhuq9lOMWoKeG6s8Wo4buDNzPFqDw0xag84bu04bqxNsWoPsOsw53FqOG7gcOdxajhurE3a+G6sTbFqOG7h+G6t8Wo4buH4buy4bqxN8WoKTc54bqxN8WobuG7sinhu6BTL8OqVFPDqsWoKcSDw53hu4fhu4fhu5Lhu6bDqsO64bq3PG/hu6ZUU8Odxag34buBezXhu5Lhu6Y34buD4buDw6rhu4fhu5wvL8SDw53DquG7g+G6t8OqbMOd4bqxNuG7oCnhurfhuq8vPHvEg8SDLcSDw53hu4M44buD4buFPHsv4bumVFPhu4VUUyhU4bule8SDxIPFqMSCw53hu4M44buD4buFPHtTLyhUUy/hu4VUUy/DnVTFqOG7hyLFqDfDrGXhurE2xag+MOG6scWoPuG6qTjFqOG7g8Os4bq54bqxNsWo4bqxNsOsw6k4xag8Z+G6sTbFqMOqN2PFqOG7gzfhuq3hurE24buexajhu4M3w6zDqeG6sTbFqG7hu4VvIOG6scWoPDjFqCk34buFbzPhurHFqGzhu7TFqMOjN+G6reG6sTbFqCk74bqxxajhuq9i4buDxagpOuG7hcWoN2HhurE3xajhur/hu4Xhu7LFqOG6r+G7tuG6sTfFqOG6ryLhu6BTL8OqVFPDqsWoKcSDw53hu4fhu4fhu5Lhu6bDqsO64bq3PG/hu6ZUUzjhuq82xagpxIPDneG7h+G7h+G7kuG7pjzhu4M34buF4bqvKMWoOMO5e+G6seG7g3vhu4Hhu6bFqOG7h+G7g2/Eg3vhu5Lhu6ZtODzhu4M34bucxahYxq/Gr8OqbuG7osWoN3s4Njfhu4Phu5zFqOG7rOG7rOG7rsOqbuG7ouG7psWo4buH4buBKeG7kuG7pi8vKTzhurHhu6Aow53hurfhu4M3w53hurE3N+G6t8Od4bugbOG6sS88e+G7h8Oj4buD4bq3w6ov4bqxe23hu4cv4buq4buq4busVy/hu6hZ4buuPOG7sOG7qOG7rOG7rsavxq/hu6jhu4NZWFZZxIPGry3hu6goWOG7oOG6o8OqNuG7psWow53Eg+G7g+G7kuG7puG7hsSpxajDozfhu7IpxagoODLhu4PFqDY4a8Odxajhu6V7xIPEg8Wow4rhu4F7KTjhu4c44bq34bqxxahs4bu0xajhu6V7xIPEg8WoxILDneG7gzjhu4Phu4U8e+G7psWobTg84buDN+G7kuG7pljGr8av4bumxag3ezg2N+G7g+G7kuG7puG7rOG7rOG7ruG7psWoL1RTL8OqVFPDqsWoKcSDw53hu4fhu4fhu5Lhu6bDqsO64bq3PG/hu6ZU4bqwNsOs4bq5KcWoxIPhu7Y44buexajhu6V7xIPEg8Wow4rhu4F7KTjhu4c44bq34bqxxajhu4cixag84bu04bqxN8WoKTfhurfFqD7huqk4xajhu4PDrOG6ueG6sTbFqOG6sTbDrMOpOMWoPGfhurE2xagpN+G7hW8g4bqxxajhurE2Nzgyw6rFqC3FqOG6sTbDrMOpOMWoKTvhurHFqOG6r2Lhu4PFqCk3ODApxajEg8Odw6rhu4PhurfDqsWoKeG6s8WoKTrhu4XFqDdh4bqxN8Wo4bqv4bu24bqxN8Wo4bqvIuG7oMWo4buC4buFb8Wo4bqxNzgg4bqx4buexajhuq9i4buDxajhu4fhuqnFqOG6ryHhu4XFqMSDw53DquG7g+G6t8Oqxajhu6V7xIPEg8Wow4rhu4F7KTjhu4c44bq34bqxxagpw63hurE2xagp4bqzxajhu4M3ODDhu4PFqMOjMMWo4buBOuG7g8Wo4buHw53hurE2xajhu4Phu4HDouG6sTbhu57FqOG6r+G6peG6sTbFqOG6sTdbxajhu4M34buFLOG6scWo4buDODLhurHFqDw4xagpN+G7hW8z4bqxxajEgzgg4bqxxajhu4NoKeG7oFMvw6pUU8OqxagpxIPDneG7h+G7h+G7kuG7psOqw7rhurc8b+G7plRTKFTDuTrhu4XFqDdh4bqxN8Wo4bqvJSnFqD7DoeG6sTfFqFMvKFRTL8OqVFPDqsWoKcSDw53hu4fhu4fhu5Lhu6bDqsO64bq3PG/hu6ZUU3vhuq9UUyhUw7nDiuG7hMWoUy8oVFMve+G6r1RTL8OqVFPDqsWoKcSDw53hu4fhu4fhu5Lhu6bDqsO64bq3PG/hu6ZU4buzO+G6scWo4bqxN8Osxajhu4M64buDxagp4bu4xagp4buyKcWo4bqvIeG7hcWoxIPDncOq4buD4bq3w6rFqOG7pXvEg8SDxajEgsOd4buDOOG7g+G7hTx7xag+MeG7hcWoPsOs4bq5KcWo4buD4buBw53hurE2xagow6HFqMO5w4rhu4TFqOG7t+G6seG7g3vEg8WoPOG6teG6sTbFqOG7hMWoLcWoPOG6teG6sTbFqCk3OMOqxajhu4M4MOG7g8Wow6M4MuG6r8WoPjgy4bqxxajhurEj4bqxNsWo4bqxN8Os4bqxNsWo4buH4buLKcWo4bqv4bu24bqxN8Wow6M34bqt4bqxNsWo4bq/4buF4buyxahsw6zhurnhu4PFqOG7g+G7gWI44bugUy/DqlRTw6rFqCnEg8Od4buH4buH4buS4bumw6rDuuG6tzxv4bumVOG6sDbDrOG6uSnFqMSD4bu2OOG7nsWo4bule8SDxIPFqMOK4buBeyk44buHOOG6t+G6scWo4buDN8Osw6nhurE2xajhu4cixag+w6zhurkpxajhu4Phu4HDneG6sTbFqCjDocWow7nDiuG7hMWo4bu34bqx4buDe8SDxag84bq14bqxNsWo4bu1xagtxag84bq14bqxNsWoKTc4w6rFqDc4MuG7hcWo4bqxI+G6sTbFqCnDneG6t8Wo4buDN8Osw6nhurE2xagp4bqzxajhu4Phu4Eg4bqxxagp4buyKcWo4bqvIeG7hcWobeG6t+G7gcOj4buH4buDw53hu4M44bq34bqx4bugUy/DqlRTw6rFqCnEg8Od4buH4buH4buS4bumw6rDuuG6tzxv4bumVFN74bqvVFMoVMO5w53hu4E8xag+4bqrxag3w6LDnVMvKFRTL3vhuq9UUy/DqlRTw6rFqCnEg8Od4buH4buH4buS4bumw6rDuuG6tzxv4bumVOG7pXvEg8SDxajEgsOd4buDOOG7g+G7hTx7xajhu4cixajhu4dqxag8aOG6sTbFqCnDneG7gTzFqD7huqvFqDfDosOdxajhu4M5KTfFqDfhurnDqsWo4buD4buBIOG6scWoKeG7sinFqOG6ryHhu4XFqMSDw53DquG7g+G6t8Oq4buexagp4bqzxajhuq9i4buDxajhu4fhuqnFqDnhu4PFqOG6r0DFqOG7h2rFqDxo4bqxNsWoKcOd4buBPMWoPuG6q8WoN8Oiw53FqOG7gcOpOMWo4bqxN8Os4bqxNsWow6M34bqt4bqxNsWo4bq/4buF4buyxajhuq/hu7bhurE34bugUy/DqlRTw6rFqCnEg8Od4buH4buH4buS4bumw6rDuuG6tzxv4bumVOG7pXvEg8SDxajDiuG7gXspOOG7hzjhurfhurHFqOG6sTbDrOG6uSnFqMSD4bu2OOG7nsWoKeG7sinFqOG6ryHhu4XFqMSDw53DquG7g+G6t8OqxagpacOdxag84bq14bqxNsWo4bqx4bu0b8WoNjvhurHFqOG6sTfDrMWo4buDOuG7g8WoKeG7uMWoPjHhu4XFqD7DrOG6uSnFqOG7g+G7gcOd4bqxNsWoKMOhxagpw53hu4E8xag+4bqrxag3w6LDncWo4buBw6k44buexag+ODHhu4XFqOG6seG7tG/FqCnDreG6sTbFqDw0xag3ODPhu4XFqGxhxag+P2/FqMSD4bu0xag84bq14bqxNsWo4buH4bu44bqxxajDqjcu4bqvxag3w6xl4bqxNsWoPjDhurHFqOG6sTbDrMOpOMWoPGfhurE2xajEg+G7tOG6r8WoPuG6q8WoN8Oiw53FqOG6sT/hurE2xagpw53hurfhu6BTL8OqVFPDqsWoKcSDw53hu4fhu4fhu5Lhu6bDqsO64bq3PG/hu6ZUU3vhuq9UUyhU4buAw7Thuq7FqGzhu7TFqGPFqCnhu4vhurE2xajhu4bhu4bhu6VTLyhUUy974bqvVFMvw6pUU8OqxagpxIPDneG7h+G7h+G7kuG7psOqw7rhurc8b+G7plThu6fhuqk4xahsZTjFqOG7gMO04bquxahs4bu0xajhu4bhu4bhu6XFqOG7gzdhxagp4bu4xajhu6rFqD4x4buFxag+w6zhurkpxajhu4Phu4HDneG6sTbFqCjDocWoKcSRxago4bu44bqxxajEg+G7tMWoWOG7s8O6xajhu4DDtOG6rsWobOG7tMWo4buq4buuVuG7s8O6xajhu4bhu4bhu6XFqC3FqOG7gzfhuq3hurE2xajhu4fhuqnFqOG6seG7tG/FqCnDreG6sTbFqMOjN+G6reG6sTbFqOG7uOG6sTfFqDfDrOG6u+G6sTbFqOG6v+G7heG7ssWo4bqxNzgx4buFxag+MOG6scWo4buD4buB4bu4OMWo4bqxNjc4MuG6r8Wo4buHasWoPGjhurE2xajDozc4xag+JeG7g8WoxIMg4bqxxago4bu04bqxxagpP+G6scWo4buH4bq3xajhu4fhu7LhurE34bugUy/DqlRTw6rFqCnEg8Od4buH4buH4buS4bumw6rDuuG6tzxv4bumVFMoVEwxxajhu4M3ODDhu4PFqMOjMMWoUy8oVFMvw6pUU8OqxagpxIPDneG7h+G7h+G7kuG7psOqw7rhurc8b+G7plThu4I3ODDhu4PFqMOjMMWoKWnDncWo4bule8SDxIPFqMSCw53hu4M44buD4buFPHvFqOG7hyLFqMOjN+G7ssWo4buDw6zEkeG6sTbFqD7huqvhurE2xajhur/hu4XDncWoKeG7sinFqOG7gzfDqTjFqMOjw7Lhu57FqOG7g+G7hW/FqOG6sTc4IOG6scWo4buDN8OpOMWoPjgz4bqvxag3ODLhurHFqOG7g+G7tjjFqCnhu7Ipxajhuq8h4buFxajhu6V7xIPEg8WoxILDneG7gzjhu4Phu4U8e8Wo4buHe+G7gTh74buHxahXxq/Gr8avxahs4bu0xahZxq/Gr8avxahsZTjFqDfDrGXhurE2xag+4bqpOMWo4buDw6zhurnhurE2xajhurE2w6zDqTjFqDxn4bqxNsWoKcOd4bq3xagpOsOqxajhurEg4bqxxagp4bqzxajhu4M3ODDhu4PFqMOjMMWo4buHw53hurE2xajhu4Phu4HDouG6sTbFqDfEkeG6seG7oFMvw6pUU8OqxagpxIPDneG7h+G7h+G7kuG7psOqw7rhurc8b+G7plRTOOG6rzbFqCnEg8Od4buH4buH4buS4bumOMO5e+G6seG7g3vhu4Hhu6bFqOG7h+G7g2/Eg3vhu5Lhu6ZtODzhu4M34bucxahYxq/Gr8OqbuG7osWoN3s4Njfhu4Phu5zFqFbGr8avw6pu4bui4bumxajhu4fhu4Ep4buS4bumLy8pPOG6seG7oCjDneG6t+G7gzfDneG6sTc34bq3w53hu6Bs4bqxLzx74buHw6Phu4PhurfDqi/hurF7beG7hy/hu6rhu6rhu6xXL+G7qFnhu6484buw4buo4bus4buuxq/hu6rhu6rhu4NY4buqV1nEg1Yt4buqKFjhu6DhuqPDqjbhu6bFqMOdxIPhu4Phu5Lhu6bhu4bEqcWow6M34buyKcWoKDgy4buDxag2OGvDncWo4bule8SDxIPFqMOK4buBeyk44buHOOG6t+G6scWobOG7tMWo4bule8SDxIPFqMSCw53hu4M44buD4buFPHvhu6bFqG04POG7gzfhu5Lhu6ZYxq/Gr+G7psWoN3s4Njfhu4Phu5Lhu6ZWxq/Gr+G7psWoL1RTL8OqVFPDqsWoKcSDw53hu4fhu4fhu5Lhu6bDqsO64bq3PG/hu6ZUTDHFqMOqNznDncWo4bule8SDxIPFqMOK4buBeyk44buHOOG6t+G6seG7nsWo4buDNzgw4buDxajDozDFqClpw53FqDzhurXhurE2xajEg8Odw6rhu4PhurfDqsWo4bqx4bu0b8WoKcOt4bqxNsWo4buDw6zEkeG6sTbFqOG7g8SpxajDozc4xahsZTjFqOG7h3vhu4E4e+G7h8Wo4buuxq/Gr8av4buexajhu6V7xIPEg8Wow4rhu4F7KTjhu4c44bq34bqxxajhu4cixagp4bqzxajhu4M3ODDhu4PFqMOjMMWo4buHw53hurE2xajhu4Phu4HDouG6sTbhu57FqOG6r+G6peG6sTbFqOG6sTdb4bugxajhurA3w6zhurE2xahsZTjFqOG7h3vhu4E4e+G7h8Wo4buwxq/Gr8avxag34bq3JSnFqFfGr8avxq/FqOG7gzdhxajhu4M3ODDhu4PFqMOjMMWoKWnDncWow4rhu4F7KTjhu4c44bq34bqxxag3w6xl4bqxNsWoPjDhurHFqOG7gznhurE3xag+w53FqDxo4bqxNsWo4buHw53hu4XFqOG6seG7tG/FqOG6sT/hurE2xagpOsOqxajDqjc74bqxxagp4buL4bqxNsWo4bqxNzgx4buFxag3xJHhurHhu6BTL8OqVFPDqsWoKcSDw53hu4fhu4fhu5Lhu6bDqsO64bq3PG/hu6ZUUyhU4buzOOG7ssWo4buDN+G7tOG6sTfFqFMvKFRTL8OqVFPDqsWoKcSDw53hu4fhu4fhu5Lhu6bDqsO64bq3PG/hu6ZUw7nhu7Ipxajhuq8h4buFxajEg8Odw6rhu4PhurfDqsWoKWnDncWo4bule8SDxIPFqMOK4buBeyk44buHOOG6t+G6scWo4buHIsWoKeG6s8Wo4bqv4buLKcWoNjjhu7LFqCnDneG6t8WoN8SR4bqxxajhu4fhurfFqGxlOMWo4bule8SDxIPFqMSCw53hu4M44buD4buFPHvFqOG6sTDhu4XFqOG7h+G6t8Wo4buH4buy4bqxN8WoKTrhu4XFqDdh4bqxN8Wo4buDw6zEkeG6sTbFqD7huqvhurE24bugUy/DqlRTw6rFqCnEg8Od4buH4buH4buS4bumw6rDuuG6tzxv4bumVOG7guG7hW/FqOG6sTc4IOG6seG7nsWo4bqvYuG7g8Wo4buH4bqpxajhuq8h4buFxajhu6V7xIPEg8WoxILDneG7gzjhu4Phu4U8e8Wo4buHIsWoKeG6s8Wo4bqv4buLKcWoNjjhu7LFqCnDneG6t8WoN8SR4bqxxahsYcWo4bqxNzgx4buFxajEg8Ozxag84bq3xajDozfhu7Ip4bugUy/DqlRTw6rFqCnEg8Od4buH4buH4buS4bumw6rDuuG6tzxv4bumVOG7pXvEg8SDxajDiuG7gXspOOG7hzjhurfhurHFqCnDreG6sTbFqOG7hyLFqDY4a8WoNjjhu7LFqOG7g+G6qeG7g8WoN8SR4bqxxajhu4fhurfFqGxlOMWoPOG6teG6sTbFqMSCw53hu4M44buD4buFPHvFqOG6sTDhu4XFqG594buDxajhu4Phu4Eg4bqxxajDozc5w53FqCnhu7bhurE3xajhuq/hu7Jvxagpw63hu6BTL8OqVFPDqsWoKcSDw53hu4fhu4fhu5Lhu6bDqsO64bq3PG/hu6ZUUyhUw7nhu7IpxahvMOG7hcWo4buD4bqpxajDozfhu7IpUy8oVFMvw6pUU8OqxagpxIPDneG7h+G7h+G7kuG7psOqw7rhurc8b+G7plThurA24bq34bu0OMWoKeG7sinFqG8w4buFxajhu4PhuqnFqOG6sWM4xagoLOG7g8Wo4buD4buBIOG6seG7nsWo4bule8SDxIPFqMOK4buBeyk44buHOOG6t+G6scWobOG7tMWo4bule8SDxIPFqMSCw53hu4M44buD4buFPHvFqCnhurXhurHFqCnhurPFqOG6sTdr4bqxNsWobzDhu4XFqMOjN+G7sinFqOG6sTfDneG7hcWo4bqxN8Os4bucUy/DqlRTw6rFqCnEg8Od4buH4buH4buS4bumw6rDuuG6tzxv4bumVC3FqOG7pXvEg8SDxajDiuG7gXspOOG7hzjhurfhurHFqD7DrOG6uSnFqOG7gzkpN8WoN+G6ucOqxajhurE3ODHhu4XFqCnhuq3hurE2xajhurE2NzLFqDdkxajhu4Phu4HhurnFqCnhuq3hurE2xahsODIpxag3xJHhurHFqOG6sTfDrMWow4rhu4F7KTjhu4c44bq34bqxxajhurbDquG7gzjhuq84esOd4buDOOG6t+G6seG7oFMvw6pUU8OqxagpxIPDneG7h+G7h+G7kuG7psOqw7rhurc8b+G7plQtxajhu6V7xIPEg8Wow4rhu4F7KTjhu4c44bq34bqxxagp4bqzxajhuq/hu7ThurHFqDdh4bqxN8WoPlvDqsWoN8SR4bqxxahsZTjFqD5ixagpNznhurE3xahu4buyKcWo4bqv4bu04buFxajhu4c9KcWoKcOd4bq34buexajDozfhu7jFqOG6sSPhurE2xag3ODPhurHFqOG7gzfDocWoPlvDqsWo4bqvPeG7g+G7oFMvw6pUU8OqxagpxIPDneG7h+G7h+G7kuG7psOqw7rhurc8b+G7plQtxajhu6V7xIPEg8Wow4rhu4F7KTjhu4c44bq34bqxxag+w6zhurkpxajhu4Phu4HDneG6sTbFqCjDocWoNzLFqOG7gzfhuqnhurE2xajEg+G6t8OdxajhurE24bq34bu0OMWobGU4xajhu6zFqMSD4bq3w53hu57FqCk34bq3xagpNzrhu4PFqD/huq/FqOG7g+G6qeG7g8WoN8SR4bqx4bugUy/DqlRTw6rFqCnEg8Od4buH4buH4buS4bumw6rDuuG6tzxv4bumVC3FqOG7pXvEg8SDxajEgsOd4buDOOG7g+G7hTx7xajhu4cixagp4bqzxajhu4M3w6k4xajEg8Os4bq54bqxNsWow6o44bqxxajhu4Phuqnhu4PFqDfEkeG6seG7oFMvw6pUU8OqxagpxIPDneG7h+G7h+G7kuG7psOqw7rhurc8b+G7plRTKFRTOOG6rzbFqCnEg8Od4buH4buH4buS4bumOMO5e+G6seG7g3vhu4Hhu6bFqOG7h+G7g2/Eg3vhu5Lhu6ZtODzhu4M34bucxahYxq/Gr8OqbuG7osWoN3s4Njfhu4Phu5zFqFbGr8avw6pu4bui4bumxajhu4fhu4Ep4buS4bumLy8pPOG6seG7oCjDneG6t+G7gzfDneG6sTc34bq3w53hu6Bs4bqxLzx74buHw6Phu4PhurfDqi/hurF7beG7hy/hu6rhu6rhu6xXL+G7qFnhu6484buw4buo4bus4buuxq/hu6xW4buD4buqWOG7ruG7rsSDxq8t4buwKFjhu6DhuqPDqjbhu6bFqMOdxIPhu4Phu5Lhu6bhu4bEqcWow6M34buyKcWoKDgy4buDxag2OGvDncWo4bule8SDxIPFqMOK4buBeyk44buHOOG6t+G6scWobOG7tMWo4bule8SDxIPFqMSCw53hu4M44buD4buFPHvhu6bFqG04POG7gzfhu5Lhu6ZYxq/Gr+G7psWoN3s4Njfhu4Phu5Lhu6ZWxq/Gr+G7psWoL1RTLyhUUy/DqlRTw6rFqCnEg8Od4buH4buH4buS4bumw6rDuuG6tzxv4bumVFMoVMODMOG7g8WoxIPhu4Us4bqxUy8oVFMvw6pUU8OqxagpxIPDneG7h+G7h+G7kuG7psOqw7rhurc8b+G7plTDueG6s8Wo4buDNzPFqOG7gzc6b+G7nsWo4bule8SDxIPFqMSCw53hu4M44buD4buFPHvFqGzhu7TFqOG7pXvEg8SDxajDiuG7gXspOOG7hzjhurfhurHFqOG7hyLFqCnhurPFqD44M+G6r8Wo4bqv4bu24bqxN8WoPjgz4bqvxahvMOG7hcWo4buBOCDhurE24bugxajhu6c4M+G6r8WoxIPhu7Y44bucUy/DqlRTw6rFqCnEg8Od4buH4buH4buS4bumw6rDuuG6tzxv4bumVOG6sDDhu4XFqCjhu7bhurHFqD7DneG6sTbFqOG7g2Hhuq/FqMOjODDhuq/FqOG6r2Lhu4PFqCk3ODApxajEg8Odw6rhu4PhurfDqsWoxIPhu7Thuq/FqGw4MinFqGwj4bqxxajDqjfhurXhurE2xagp4bqzxajhu4M3w6k4xajEg8Os4bq54bqxNsWow6o44bqxxajhu4Phuqnhu4Phu57FqOG6r+G6peG6sTbFqOG6sTdb4buexag+YsWoKDHhurHFqCnDneG6t+G7nsWoPDTFqDzhu7ThurE2xajhurE/4bqxNsWoKTrDqsWo4buDN2HFqOG7pXvEg8SDxajEgsOd4buDOOG7g+G7hTx7xajhu4cixajEg+G7tMWoxIPEqcOdxagpN8Oi4bqxxag34bq5w6rFqMSDw7Phu6BTL8OqVFPDqsWoKcSDw53hu4fhu4fhu5Lhu6bDqsO64bq3PG/hu6ZUUzjhuq82xagpxIPDneG7h+G7h+G7kuG7pjjDuXvhurHhu4N74buB4bumxajhu4fhu4NvxIN74buS4bumbTg84buDN+G7nMWoWMavxq/Dqm7hu6LFqDd7ODY34buD4bucxahWxq/Gr8OqbuG7ouG7psWo4buH4buBKeG7kuG7pi8vKTzhurHhu6Aow53hurfhu4M3w53hurE3N+G6t8Od4bugbOG6sS88e+G7h8Oj4buD4bq3w6ov4bqxe23hu4cv4buq4buq4busVy/hu6hZ4buuPOG7sOG7qOG7rOG7ruG7qMav4bus4buD4buwWOG7qOG7sMSD4buqLeG7rChY4bug4bqjw6o24bumxajDncSD4buD4buS4bum4buGxKnFqMOjN+G7sinFqCg4MuG7g8WoNjhrw53FqOG7pXvEg8SDxajDiuG7gXspOOG7hzjhurfhurHFqGzhu7TFqOG7pXvEg8SDxajEgsOd4buDOOG7g+G7hTx74bumxahtODzhu4M34buS4bumWMavxq/hu6bFqDd7ODY34buD4buS4bumVsavxq/hu6bFqC9U4bqwMOG7hcWoKOG7tuG6scWoPsOd4bqxNsWo4buDYeG6r8Wow6M4MOG6r8Wo4bqvYuG7g8Wo4bqvIeG7hcWoxIPDncOq4buD4bq3w6rFqMOqN2gpxahsaMWoKeG6reG6sTbFqGw4MinFqGwj4bqxxajDqjfhurXhurE24buexag+4bqrxag3w6LDncWoKcSRxago4bu44bqxxag+MOG6scWo4bqxP+G6sTbFqCnDneG6t+G7nsWoKTrhu4XFqDdh4bqxN8Wo4bqv4bu24bqxN8Wo4bqvIsWoU8Odxag34buBezXhu5Lhu6Y34buD4buDw6rhu4fhu5wvL8SDw53DquG7g+G6t8OqbMOd4bqxNuG7oCnhurfhuq8vPHvEg8SDLcOq4buBeyk44buHOOG6t+G6sS/hu6ZUU+G7hVRTKFThu6V7xIPEg8Wow4rhu4F7KTjhu4c44bq34bqxUy8oVFMv4buFVFMvw51Uxajhu4cixajhu4Phuqk4xajDrOG7hcWoN8SR4bqx4bugUy/DqlRTw6rFqCnEg8Od4buH4buH4buS4bumw6rDuuG6tzxv4bumVOG7tW/FqGzDouG6sTbFqOG6v+G7hcOdxagp4buyKcWo4buDN+G6reG6sTbFqOG7gzjhurHFqOG7h+G6t8Wo4buH4buy4bqxN8Wo4bule8SDxIPFqMSCw53hu4M44buD4buFPHvFqGzhu7TFqOG7pXvEg8SDxajDiuG7gXspOOG7hzjhurfhurHFqOG7g+G7gSDhurHhu57FqCjhu7bhurHFqOG7hyLFqCnhurPFqD7DrOG6uSnFqDbhurMpxajhurE3YeG6scWoKTc54bqxN8WobuG7sinFqDfEkeG6scWobDHFqOG7qsWoPOG6teG6sTbFqOG7h+G7uOG6scWow6o3LuG6r8Wo4bqx4bu0b+G7oFMvw6pUU8OqxagpxIPDneG7h+G7h+G7kuG7psOqw7rhurc8b+G7plTDueG7uMWo4buqxajhuq/hu7Jvxag+MeG7hcWoPsOd4bqxNsWoPsOs4bq5KcWoKOG7suG6scWoKTc54bqxN8WoN0DhurE2xajhu4Phu7Y4xahTKFTEgsOdw6rhu4PhurfDqsWoTOG7tOG6sTbFqFMvKFQtxag+xJHhurHFqGzDocWo4buFb8Wo4buDOeG6scWoKTfhu4VvIOG6scWoKeG7heG6sTbFqCk6w6rFqCnhu7Ipxajhu4fhu7jhurHFqMOqNy7huq/FqFMoVMSDw53DquG7g+G6t8Oqxajhu6V7xIPEg1MvKFTFqGxlOMWo4bqv4buLKcWoNjjhu7LFqGzhu7TFqCk3MMWoPmLFqDcs4buFxajhuq9AOMWo4buD4bqp4buDxajhurE3OuG7g+G7oFMvw6pUU+G7g8OdKMSDe8WoKcSDw53hu4fhu4fhu5Lhu6Ypw53huq/hurE3w53hu4Phu6bFqOG7h+G7g2/Eg3vhu5Lhu6ZtODzhu4M34bucxahXxq/Gr8OqbuG7osWo4bqvw53hu4E2OOG6sS3Eg3s14buD4bucxajDneG7heG7g+G6t+G7osWo4bqvw53hu4E2OOG6sS3hu4E4Njfhu4Phu5zFqMOd4buF4buD4bq34bui4bumVFPhu4Mo4bq3PG9UU+G7g+G7gVRT4buDPFRTw6rFqCnEg8Od4buH4buH4buS4bumw6rDuuG6tzxv4bumVFMoVOG7gjfhuq3hurE2xajhu4M44bqxxajEgzgg4bqxxag3MuG7nFMvKFRTL8OqVFPDqsWoKcSDw53hu4fhu4fhu5Lhu6bDqsO64bq3PG/hu6ZULcWoxILDncOq4buD4bq3w6rFqEzhu7ThurE2Uy/DqlRTw6rFqCnEg8Od4buH4buH4buS4bumw6rDuuG6tzxv4bumVC3FqOG7p8Ohw53FqCk3w6Dhu5zFqOG7qlfhu7AvWMWo4bqwNuG7hW804bqxxajhu4Lhu4HDouG6sTbFqOG7guG7hW8z4bqx4buexajDijfDrMOp4bqxNsWo4buoxq/hu57FqMOKN2bFqOG6sDfhu4Us4bqx4buexajhu4LDisWo4bu14bqrxajDuTc5xajhuq444bqxN1Mvw6pUU8OqxagpxIPDneG7h+G7h+G7kuG7psOqw7rhurc8b+G7plQtxajFqeG6r8OdOMSD4bucxajhu4fDncSDe8OUxIPDncOq4buD4bq3w6psw53hurE24bugKeG6t+G6r1Mvw6pUU8OqxagpxIPDneG7h+G7h+G7kuG7psOqw7rhurc8b+G7plQtxajDuuG7suG6scWoN+G7tOG6sTbhu5zFqMavWFZYxajhu6jhu6jhu6jFqOG7quG7sOG7qlMvw6pUU8OqxagpxIPDneG7h+G7h+G7kuG7psOqw7rhurc8b+G7plQtxajDg8O1xajhu4M34buFLOG7g+G7nMWoxq9YVljFqOG7qOG7qOG7qMWo4buq4bus4buqUy/DqlRTw6rFqCnEg8Od4buH4buH4buS4bumw6rDuuG6tzxv4bumVC3FqE17KOG7hzjhu4N74bucxag34buD4buDw6rhu4fhu5wvL8SDw53DquG7g+G6t8OqbMOd4bqxNuG7oCnhurfhuq8vUy/DqlRTw6rFqCnEg8Od4buH4buH4buS4bumw6rDuuG6tzxv4bumVC3FqMO9w53hurHDqsOdNnvhu5zFqDfhu4Phu4PDquG7h+G7nC8vbW1t4bugNcOdKXso4bq34bq3w6Phu6Ap4bq34bqvL8SDw53DquG7g+G6t8OqbMOd4bqxNlMvw6pUUy/hu4M8VFMv4buD4buBVFMv4buDKOG6tzxvVFMv4buDw50oxIN7VFPDqsWoKcSDw53hu4fhu4fhu5Lhu6bDqsO04buF4buDN+G6t+G7geG7plThu6Xhu7VTL8OqVA==

DH

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]