(Baothanhhoa.vn) - Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Nông Cống thông báo tuyển dụng viên chức năm 2020

Tin liên quan

Đọc nhiều

Thông báo tuyển dụng viên chức Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Nông Cống năm 2020

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Nông Cống thông báo tuyển dụng viên chức năm 2020

Thông báo tuyển dụng viên chức Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Nông Cống năm 2020

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08/5/2012 của Chính phủ quy định vị trí việc làm trong các đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính Nhà Nước, đơn vị sự nghiệp công lập;

Thông tư 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Quyết định 1100/2017/QĐ-UBND ngày 12/4/2017 của UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Quy định về phân công, phân cấp quản lý bộ máy, biên chế và cán bộ, công chức, viên chức thuộc UBND tỉnh Thanh Hóa quản lý;

Căn cứ Quyết định số 1942/2017/QĐ-UBND ngày 17/6/2017 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc ban hành Quy định tuyển dụng viên chức cho các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa;

Căn cứ Quyết định số 29/2020/QĐ-UBND ngày 03/7/2020 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 1100/2017/QĐ-UBND ngày 12/4/2017; Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 2235/2017/QĐ-UBND ngày 28/6/2017; Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 1941/2017/QĐ-UBND ngày 07/6/2017 và Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 1942/2017/QĐ-UBND ngày 07/6/2017 của UBND tỉnh Thanh Hóa;

Thực hiện Công văn số 11240/UBND-THKH ngày 17/8/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc chấp thuận Kế hoạch tuyển dụng viên chức tại Ban QLDA đầu tư xây dụng huyện Nông Cống;

Thực hiện Phương án số 06/PA-BQLDA ngày 26/8/2020 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng đã được UBND huyện Nông Cống phê duyệt tại Quyết định số 3506/QĐ-UBND ngày 22/10/2020.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Nông Cống thông báo tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau:

 1. 1. Vị trí việc làm, số lượng người làm việc tuyển dụng:

Tuyển dụng 14 người cho 5 vị trí việc làm, cụ thể như sau:

 1. a) Vị trí Kỹ thuật - Thẩm định: 05 người, trong đó:

- Xây dựng dân dụng và công nghiệp: 02 người

- Công nghệ kỹ thuật giao thông: 01 người

- Kỹ thuật công trình thủy: 01 người

- Kinh tế xây dựng: 01 người

 1. b) Vị trí Quản lý dự án - Giám sát thi công: 05 người, trong đó:

- Xây dựng dân dụng và công nghiệp: 01 người

- Xây dựng cầu đường: 01 người

- Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông: 01 người

- Kỹ thuật công trình thủy: 01 người

- Cấp thoát nước: 01 người

 1. c) Vị trí Tổ chức giải phóng mặt bằng, tái định cư, môi trường: 01 người.

 2. d) Vị trí Hành chính tổng hợp: 01 người.

 3. e) Vị trí Kế toán: 02 người.

 4. 2. Hình thức tuyển dụng: Tuyển dụng theo hình thức xét tuyển.

 5. 3. Nội dung xét tuyển

Xét tuyển được thực hiện theo 2 vòng:

 1. a) Vòng 1: Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu phù hợp thì người dự tuyển được tham dự Vòng 2.

 2. b) Vòng 2: Phỏng vấn để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển. Điểm phỏng vấn được tính theo thang điểm 100. Thời gian phỏng vấn 30 phút.

 3. 4. Điều kiện, tiểu chuẩn của người dự tuyển

 4. a) Điều kiện chung:

Đảm bảo tiêu chuẩn tại Điều 22 Luật viên chức, Điều 4 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 và Khoản 1, Điều 2 Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ và các quy định hiện hành của Nhà nước.

 1. b) Điều kiện cụ thể cho từng vị trí việc làm:

* Vị trí Kỹ thuật - Thẩm định: Yêu cầu tốt nghiệp Đại học trở lên thuộc một trong các ngành hoặc chuyên ngành: Xây dựng dân dụng và công nghiệp, Công nghệ kỹ thuật giao thông, Kỹ thuật công trình thủy, Kinh tế xây dựng.

* Quản lý dự án - Giám sát thi công: Yêu cầu tốt nghiệp Đại học trở lên thuộc một trong các ngành hoặc chuyên ngành: Xây dựng dân dụng và công nghiệp, Xây dựng cầu đường, Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, Kỹ thuật công trình thủy, Cấp thoát nước.

* Vị trí Tổ chức giải phóng mặt bằng, tái định cư, môi trường: Tốt nghiệp Trung cấp trở lên một trong các ngành hoặc chuyên ngành: Trắc địa, địa hình, địa chính.

* Vị trí Hành chính tổng hợp: Yêu cầu tốt nghiệp Đại học trở lên thuộc ngành Kinh tế.

* Vị trí Kế toán: Yêu cầu tốt nghiệp Đại học trở lên thuộc một trong các ngành hoặc chuyên ngành: Kế toán, Kiểm toán.

 1. 5. Đối tượng và điểm ưu tiên trong tuyển dụng viên chức:

 2. a) Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm tại vòng 2;

 3. b) Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con của người hoạt động cách mạng trước tổng khởi nghĩa (từ ngày 19 tháng 8 năm 1945 trở về trước), con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: được cộng 5 điểm vào kết quả điểm tại vòng 2;

 4. c) Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ: được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm tại vòng 2.

 5. 6. Xác định người trúng tuyển

Người trúng tuyển phải có đủ các diều kiện sau:

- Có kết quả điểm Vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên;

- Có số điểm Vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng của vị trí việc làm.

- Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả điểm phỏng vấn cộng với điểm ưu tiên (nếu có) bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có kết quả điểm phỏng vấn Vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì Chủ tịch UBND huyện quyết định người trúng tuyển.

- Trường hợp người dự xét tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên quy định tại Mục 5 thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm tại Vòng 2.

 1. c) Trường hợp người trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ dự tuyển theo quy định hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc Hội đồng tuyển dụng phát hiện người trúng tuyển sử dụng văn bằng, chứng chỉ không đúng quy định thì Hội đồng tuyển dụng báo cáo Chủ tịch UBND huyện hủy kết quả trúng tuyển.

 2. d) Người không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển không được bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.

 3. 7. Hồ sơ, lệ phí dự tuyển:

Mỗi thí sinh đăng ký dự tuyển nộp 01 Phiếu đăng ký (theo mẫu ban hành kèm theo Nghị định số 161/2018/NĐ-CP của Chính phủ). Thí sinh chịu trách nhiệm về tính trung thực của thông tin ghi trong Phiếu đăng ký dự tuyển.

Thí sinh nhận Phiếu đăng ký dự tuyển tại Ban QLDA hoặc Cổng thông tin điện tử huyện Nông Cống.

Lệ phí xét tuyển 400.000 đồng/người (quy định tại Thông tư số 228/2016/TT- BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức).

Thí sinh nộp Phiếu đăng ký dự tuyển và lệ phí tại Ban QLDA huyện Nông Cống trong thời gian 30 ngày, từ ngày 02/11/2020 đến ngày 02/12/2020 (trong giờ hành chính ngày làm việc)

Thông báo này được đăng tải trên Báo Điện tử Thanh Hóa, Cổng thông tin điện tử huyện Nông Cống, thông báo trên Đài truyền thanh huyện và niêm yết tại Ban QLDA huyện Nông Cống.

BAN QLDAĐTXD

GIÁM ĐỐC: Trần Văn Huệ


GIÁM ĐỐC: Trần Văn Huệ

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]