(Baothanhhoa.vn) - Ngày 1/6, truyền thông nhà nước Syria đưa tin, các lực lượng của Chính phủ nước này đã phát hiện một lượng thuốc nổ C-4 tại một địa điểm từng là thành trì của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở tỉnh Dara’a, Tây Nam Syria.

Tin liên quan

Đọc nhiều

4buvS+G7ueG7tcOKw5XhurDGr8avc+G7s+G7pGxM4buow5Xhu4bhu7N2xKnhu6pE4buQ4bu14buA4bugTOG7tWs9xahM4bqw4bu14bukS+G6tuG7qOG7tUtMw4zhu5Dhu7XDlVhV4buQSuG7tcOVU+G7kOG7teG7qEvhu6rhu6LDiuG7teG7kFDhu7U0LcOA4bu1w4pW4bqw4bu14buoUOG7tcOKS1nDiuG7teG6tWvhu68vS+G7uXbhu6/hu6Thu7XDisOV4bqwxq/Gr3Phu7Phu6ThurPhu4bhurDhur7hu7N2xJFK4bqyPeG7teG7uS/huqLGsOG7teG7qMWo4buqPcON4buQ4bu14buoS+G7nOG7kErhu7Xhu5BL4bqy4bu14buQWFPDiuG7tWs9xahM4bqw4bu14buAWOG6sOG7teG7qEzhu5DGsOG7tcOK4bq2w4rhu7XDleG7ssOK4bu1w5VYVeG7kErhu7XDilbhurDhu7U0S03hu5BL4bu14bukS1bhu7Xhu5BYU8OK4bu14buQ4bqyPeG7teG7gOG6pOG7teG7pEvhurbhu6jhu7VLTMOM4buQ4bu1w5Thu6Dhu6jhu7XDlVhV4buQSuG7teG7qEvhu6rhu6LDiuG7teG7kFDhu7U0LcOA4bu14buo4bq0TOG7tcOU4bug4buo4bu14buAT+G6sOG7teG7gEzhu4rDlOG7teG7qMOd4buQSuG7tcOV4bqy4bu14buoS+G6suG7kEvhu7Xhu6jFqE7hu7XDilbhurDhu7Xhu6hQ4bu1w4pLWcOK4bu1xJFL4bqy4bu14buQWFPDiuG7teG6s+G7nkzhu7VKTOG6tuG7kuG7teG7seG6tWvhu63hu7Xhu6jhu7Lhu7UjWOG7kErhu7XDmuG7teG7qMOT4buQS+G7tTXhurDFqOG6sOKAmeG6sMaw4bu1bEQ94bu1xJHhurDDlOG7tWs9xahM4bqw4bup4buvL+G7pHbhu6/hu6Thu7XDisOV4bqwxq/Gr3Phu7Phu6Q04bqw4buk4buoTOG7kuG7kOG7s3bhu69Mw5RK4bu1w4rDleG6sMavxq9z4buzw4rDlMavLeG7pEvhu5Lhu6jhu5Lhu7Phu7XGr+G7qD3DleG7hnPhu7Phur5Mxq/hu6TDleG6sD3hu6fhu7XhurzDleG7ksOK4buOxanhu7XDlOG6sMWoSkzhu5Atw5Xhu4bEqOG7qOG7p+G7teG6sOG7quG7qOG7ksWp4bu1w5ThurDFqEpM4buQLcWoTEpL4buo4bun4bu14bqw4buq4buo4buSxanhu7Phu7Xhu6hM4buow5Xhu4Zz4buzxKnhu6pE4buQ4bu14buA4bugTOG7tWs9xahM4bqw4bu14bukS+G6tuG7qOG7tUtMw4zhu5Dhu7XDlVhV4buQSuG7tcOVU+G7kOG7teG7qEvhu6rhu6LDiuG7teG7kFDhu7U0LcOA4bu1w4pW4bqw4bu14buoUOG7tcOKS1nDiuG7teG6tWvhu7VLTuG7kEvhu7XDguG7kEvhu7Xhu7nhu7Phu7XGr8Wow4pz4buzLy/DiuG6vuG7kOG7qeG6vOG6sOG7kuG7qEvhurDhu5BLS+G7kuG6sOG7qeG7uOG7kC/hur7hu4bGr+G7juG7qOG7kuG7pC/hu5Dhu4ZAxq8v4bu54bquQeG7uS/hu7nDg8SC4bq+4bu34bu5w4Dhu7nhuqBBw4Phu6jDgOG7ucOAw5Xhu7nhu6nhu4zhu6RK4buz4bu14bqww5Xhu6hz4buzxKnhu6pE4buQ4bu14buA4bugTOG7tWs9xahM4bqw4bu14bukS+G6tuG7qOG7tUtMw4zhu5Dhu7XDlVhV4buQSuG7tcOVU+G7kOG7teG7qEvhu6rhu6LDiuG7teG7kFDhu7U0LcOA4bu1w4pW4bqw4bu14buoUOG7tcOKS1nDiuG7teG6tWvhu7Phu7Xhur7hurDhu6jhurAt4bukS+G7kuG7qOG7ki3hu5LFqExKTOG7kOG6sMOVLcavxajDinPhu7NL4buo4buo4bukxq/hu6cvL8OK4bq+4buQTMOUSuG7qeG7uEzhu4bhu6jhu5DhurDDlOG7pMOV4buqxq/hu6nhu7jhu5Av4buo4bqiQeG7ty/hu6rhu6TDleG7kuG6sOG6vuG7huG6vi9L4buS4buo4buQ4buQei9B4bu34bu54bquX+G7t+G6ol/hu7dBL8avPcWoTOG6sOG7qeG7jOG7pErhu7Phu7UvdjNM4buQS+G7tcavP+G7tVbhu5BK4bu1S+G7oOG7tTRLTeG7kEvhu7Xhu6RLVuG7tWs9xahM4bqw4bup4bu14buxIeG7kEvhu6fhu7U64bqx4buJL2xsxqHhu5XEkeG7reG7ry/hu6R24buv4buk4bu1w4rDleG6sMavxq9z4buz4bukM+G7kuG6vj3hu7N2bEvhu4bhu5Lhu7VL4bqk4buQSuG7teG7qEvhu5zhu5BK4bu14buoxJDhu5Dhu7XDiktN4buQS+G7teG7qEtZw4rhu7VrOsSROuG7tcOKVuG6sOG7tWs9xahM4bqwxrDhu7Xhu6bhu6pE4buQ4bu14buA4bugTOG7teG7kFhTw4rhu7Xhu5DhurI94bu14buA4bqk4bu14bukS+G6tuG7qOG7tUtMw4zhu5Dhu7XDgOG7teG7qMSQ4buQ4bu14buoS+G7quG7osOK4bu14buQUOG7tTQtw4Dhu7XDmuG7teG7jkvhu6rhu7Xhu7jhu7LDiuG7teG7m+G6sMWow5Thu5Lhu6rhu47hu7Uz4bqwxq9M4buQ4bu14buoS+G7quG7oMOK4bu14buow5Phu5BL4bu14buoxahI4buQ4bup4buvL+G7pHbhu6/hu6Thu7XDisOV4bqwxq/Gr3Phu7Phu6Qz4buS4bq+PeG7s3Zk4bug4buo4bu1xq8/4bu14bum4buq4bqw4buQ4bu14bum4buqROG7kOG7teG7gOG7oEzhu7VKTMSQ4buq4bu14buoSOG7kOG7tcOKS+G7kuG7teG6vExJ4buo4bu14bum4buqROG7kOG7teG7gOG7oEzhu7VrPcWoTOG6sOG7teG7gOG6pOG7teG7pEvhurbhu6jhu7VLTMOM4buQ4bu1xajhurDhu7XGr+G7ouG7teG7qEvhu6rhu6LDiuG7teG7kFDhu7Xhu6jFqEjhu5Dhu7XGr+G6sOG7quG7teG7jktM4bu14buoTEnhu5Dhu7VL4bqy4buQS+G7tcOK4buq4bugw4rhu7Xhu6jFqOG7qj3hu7Xhu6bhu6rhu4Lhu6jhu7Xhu7hTTOG7tcav4buy4bu1Skzhu7Dhu6Thu7Xhu4DDmeG7tcOKVuG6sOG7teG7kEpYVEzhu7Xhur5E4buQ4bu14buAT+G6sOG7teG7pEtYUuG7kErhu6nhu68v4bukduG7r+G7pOG7tcOKw5XhurDGr8avc+G7s+G7pDPhu5Lhur494buzdmxL4buG4buS4bu14buQSuG7quG7nuG7kOG7teG7qEzhu5Dhu7Xhu6jFqEjhu5DGsOG7teG7kEvhu7bhu5BK4bu14bukS0Xhu5Dhu7Xhu6jhu7Thu7Xhu45LVuG7kErhu7Xhurzhu6Lhu7Xhu4DhuqThu7XGr+G7tOG7teG6vuG7ruG7kErhu7Xhu6hL4buq4buiw4rhu7Xhu5BQ4bu1NC3DgOG7teG7gOG7iuG7tcOKS0nhu7Xhu6jhurThu5Lhu7Xhu6hI4buQ4bu1w5Xhu7ThurDhu7XGr+G7tOG7teG6vuG7ruG7kErhu7XDikvhu5Lhu7XDiuG6tsOK4bu1w4rhu6rhu6DDiuG7teG7qMSQ4buQ4bu1w4rhu5zhu5BK4bu14buQS+G6qMOU4bu14bu44bqy4buS4bu1w4rhurbDiuG7teG7jkvhu6rhu7Xhur5E4buQ4bu1w4pY4bu1w5rhu7Xhu7jhu6zhu5BK4bu14buQ4buc4buQSuG7teG7qEvhu5zhu5Dhu7Xhu6RLTeG6sOG7tcSR4bqww5Thu7U14bqwxajhurDigJnhurDhu6nhu68v4bukduG7r+G7pOG7tcOKw5XhurDGr8avc+G7s+G7pDPhu5Lhur494buzdmzFqFhTw4rhu7Xhu4Dhu5jGsOG7tcOK4bq2w4rhu7XDleG7ssOK4bu1w5VYVeG7kErhu7U0S03hu5BL4bu14bukS1bhu7VrPcWoTOG6sOG7tcOKV+G7kErhu7Xhu4DhuqThu7Xhu6RL4bq24buo4bu1S0zDjOG7kOG7tcOU4bug4buo4bu1w5VYVeG7kErhu7XDlVPhu5Dhu7Xhu4DhurThu5Dhu7Xhur5YVcOK4bu14bq+4buS4bu1w4rhurbDiuG7teG7qOG6sD3hu7XGr+G7sOG7kErhu7XhurVr4bu14buA4buK4bu1w5XhurRM4bu14buo4bq0TOG7tcOV4bqy4buQSuG7tWJMxajhu47hurDhu6jhu7Xhu6hL4buq4bugw4rhu7Xhu6jDk+G7kEvhu7XhurPhurDDlOG6sOG7qeG7tWvhu6Lhu7Xhu4DhurThu5Dhu7Xhur5YVcOK4bu14buoxahI4buQ4bu1SuG7nsOU4bu1w4rhu5jhu7Xhu4DhurThu5Dhu7XGr+G7sOG7kErhu7XDiuG7okzGsOG7teG7gOG6tOG7kOG7tcWo4buSw4rhu47hu4bhu6jhu7UzZC1B4bu54bu14bq3xajhurDhur7hu7Xhu7jhurLhu7Xhu4DhurThu5Dhu7Xhu6RL4bq24buS4bup4buvL+G7pHbhu6/hu6Thu7XDisOV4bqwxq/Gr3Phu7Phu6Rr4buS4buqxajDiuG7huG7s3Zj4buJ4bu14buxbEvhu4bhu5Lhu7UzMzThu63hu68v4bukdg==


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]