(Baothanhhoa.vn) - Nhân kỷ niệm 74 năm Ngày Thương binh, Liệt sĩ, chiều 15-7, đồng chí Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đi thăm, tặng quà một số gia đình chính sách, người có công trên địa bàn huyện Yên Định. Cùng tham gia có đại diện lãnh đạo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội và huyện Yên Định.
4buiMcOaVDph4bus4bq54bq5w5JTxJHhuroy4bq7YS5T4buexJAx4bqjVHEx4buHVOG6uzU6MVThurxww4ByVOG6uzbDoDFUcyThur1U4bq6MeG7rMOgMVThurrhur/DoDBU4bq7McOdw6Hhu5RU4bq74bu2w6AwVGXhur1WVDAy4busVCw0w6AxVDoxM8OgMVThurnhu646MVThurtXMlQx4bq9xKlbw6BUxKg+w6BUczXDoDHhu6IvMcOa4bue4buixJFUOmHhu6zhurnhurnDklPEkXYu4busO1Phu57DgDEjw6BUOW1Uw6AyW8OhVOG7qOG7plTDoMOdw6FUw4AwVsSpVOG6ujHhu4Xhuq3DoDBUPzLDoDHhu5RUQTJb4bq7VOG6uTfhu5RUOjEyfeG6vVTDmsWoLeG7qOG7lFQs4bq1w6AwVDoxM1RzJOG6vVThurox4busw6AxVOG6uuG6v8OgMOG7lFThuro2w6AxVOG7h8SpVMOsMj7DoOG7lFTEkDHhuqNUcTHhu4dU4bq7NToxVOG6vHDDgHJU4bq7NsOgMVQsWVQsMlThursxw53DoeG7lFThurvhu7bDoDBUZeG6vVZUw6HDouG6u1ThurnhurNUMDLhu6xULDTDoDFUOjEzw6AxVOG6ueG7rjox4buUVMOgMOG7heG6qzJUOuG6o1Q64bq3w6AwVOG6u8OpPsOgVCw14busVD9Ww6BUMeG6vcSpW8OgVMSoPsOgVHM1w6Ax4buWVHHhur/DoDBU4bq7MeG7rMOhVDAy4busVDrhuqNULFcyVDsyW8OgVGFZw6AxVCxX4bqhVOG6uGNUQeG7rOG6oVQsw6LDoDDhu5RU4bq6MeG7heG6rcOgMFQ/MsOgMVTDrFZU4buIWVQxw6IyVMOsVlQx4bq9xKlbw6BUxKg+w6BUczXDoDHhu5bhu6IvxJHhu57hu6LEkVQ6YeG7rOG6ueG6ucOSU8SRcOG6oTvEqVPhu57hu6Iyw6EwVDph4bus4bq54bq5w5JTO+G6uzHhur3DoT9UMnEuw6Dhursuw6lTVOG6ueG6u8SpYS7DklPhu4syO+G6uzHhu5JU4buk4bukw5rhu6bEkeG7ieG7mFQxLjIwMeG6u+G7klTDmcOZ4bum4buqxJHhu4nhu5hTVOG6ucOpOsOSUy8vOjvDoOG7lj/hu6zhuqHhursx4busw6AxMeG6oeG7rOG7lsOsw6AvOy7hurk54bq74bqhxJEvw6Au4buL4bq5L8OZw5rDmeG7qi/Dmsavw5k74bumw5rhu6jDmcOaw5rhu6ThurvDmuG7sOG7qsWo4buqYVXhu5Y4xJEw4buQw6nDkuG7qFXhu7BTVOG7rGHhurvDklPEkDHhuqNUcTHhu4dU4bq7NToxVOG6vHDDgHJU4bq7NsOgMVRzJOG6vVThurox4busw6AxVOG6uuG6v8OgMFThursxw53DoeG7lFThurvhu7bDoDBUZeG6vVZUMDLhu6xULDTDoDFUOjEzw6AxVOG6ueG7rjoxVOG6u1cyVDHhur3EqVvDoFTEqD7DoFRzNcOgMVNU4buLMjvhursxw5JT4buk4bukw5rhu6ZTVDEuMjAx4bq7w5JTw5nDmeG7puG7qlNUL+G7nuG7oi/EkeG7nuG7osSRVDph4bus4bq54bq5w5JTxJFw4bqhO8SpU+G7nnPhurXDoDBUOjEzVMSQMeG6o1RxMeG7h1Thurs1OjFU4bq8cMOAclThurs2w6AxVDrhur/DoDBULOG6oVbDoFQ64bq3w6AwVOG6u+G7rjpULFlULHvDoFQ7I8OgMFQx4buF4bqtw6Aw4buUVDsjw6AwVDHhuqHhu6xUw6wye8OgMFTDgDAxN+G7rFThurvDqeG7rMOgMFRhMlvhurtU4bq5N1Qx4bq9xKlbw6BUxKg+w6BUczXDoDHhu5RU4bq7MVbDoDFUOTPDoDFU4bq7MeG7ssSRVMOgIcOgVDHhu4Xhuq3DoDBU4bq7MeG6rcOhVGE+w6BUxJExJMOgVMOhw6JUOuG7rjpU4busw6AxVDHhur/DoDBUYTJb4bq7VOG6uTfhu5bhu6IvxJHhu57hu6LEkVQ6YeG7rOG6ueG6ucOSU8SRcOG6oTvEqVPhu55z4bqhVsOgVCxZVCx7w6BU4bq7McOdw6Hhu5RU4bq74bu2w6AwVGXhur1WVMOhKFRhMlvhurtU4bq5N1TDgeG7rDJU4bq6MTVUw4wyPsOhVGNU4bq7MeG6t8OgVHDhu64yVMahw6BUw5nhu5RU4buJWVRzNcOgMVThuroxVsOgMeG7mFTDoFfDoFTDoDEjw6BUOjE94bq7VCzDojpUO+G7rFQ64busw6FUw4Aw4bq9xKkiw6BUw4Aw4bq3w6BUQeG6vSXDoOG7lFThu6rGr1Thurvhur3huqUyVGNU4bq7MeG6t8OgVOG6ujHhur3DoDBU4bq6MeG6t8Og4buUVOG7iVlUczXDoDFUdsOj4bus4buYVMOgMOG7heG6qzJUMeG7hWPDoDBUOjEzw6AxVOG6ueG7rjoxVMOgMeG7hVThursx4buF4bqtw6AwVD8yw6AxVOG6usOpNcOgMVThuroxNVTEkDHhu4Xhuq3DoDBU4bua4buo4bukVOG6u+G6veG6pTLhu5RUOTHhurfDoDBUOuG6o1Q6MeG6tcOgMOG7lFQ64bqhw6Dhu5xUY1Thursx4bq3w6BU4bq6I8OgVOG6uC7DoOG7lFThu4lZVHM1w6AxVHA0w6Ax4buW4buiL8SR4bue4buixJFUOmHhu6zhurnhurnDklPEkXDhuqE7xKlT4bue4buiMsOhMFQ6YeG7rOG6ueG6ucOSUzJxLsOg4bq7LsOpU1ThurnhurvEqWEuw5JT4buLMjvhursx4buSVOG7qlVVxJHhu4nhu5hUMS4yMDHhurvhu5JUxajhu6Thu6TEkeG7ieG7mFNU4bq5w6k6w5JTLy86O8Og4buWP+G7rOG6oeG6uzHhu6zDoDEx4bqh4bus4buWw6zDoC87LuG6uTnhurvhuqHEkS/DoC7hu4vhurkvw5nDmsOZ4buqL8Oaxq/DmTvhu6bDmuG7qMOZxajDmeG7qOG6u+G7psWow5rhu6TDmmFV4buWOMSRMOG7kMOpw5LGr8Oaxq9TVOG7rGHhurvDklPEkDHhuqNUcTHhu4dU4bq7NToxVOG6vHDDgHJU4bq7NsOgMVRzJOG6vVThurox4busw6AxVOG6uuG6v8OgMFThursxw53DoeG7lFThurvhu7bDoDBUZeG6vVZUMDLhu6xULDTDoDFUOjEzw6AxVOG6ueG7rjoxVOG6u1cyVDHhur3EqVvDoFTEqD7DoFRzNcOgMVNU4buLMjvhursxw5JT4buqVVVTVDEuMjAx4bq7w5JTxajhu6Thu6RTVC/hu57hu6IvxJHhu57hu6LEkVQ6YeG7rOG6ueG6ucOSU8SRceG7rMSR4bq7MuG6ocOgU+G7nnPhurXDoDBUOjEzVHMk4bq9VOG6ujHhu6zDoDFU4bq64bq/w6Aw4buUVMSQMeG6o1RxMeG7h1Thurs1OjFU4bq8cMOAclThurs2w6AxVOG6uzFWw6AxVDkzw6AxVDsjw6AwVDHhu4Xhuq3DoDBUYT7DoFTEkTEkw6BUw6HDolQ64buuOlRhMlvhurtU4bq5N+G7luG7oi/EkeG7nuG7osSRVDph4bus4bq54bq5w5JTxJFw4bqhO8SpU+G7nuG6ulcyVDrhu646VDAy4busVCw0w6AxVCx7w6BU4bq7McOdw6Hhu5RULOG6tcOgMFQ6MTNUxJAx4bqjVHEx4buHVOG6uzU6MVThurxww4ByVOG6uzbDoDFULFlUI8OgVDokw6BU4bq7McOdw6FUMeG6rzJU4bq5ZjpUOTHhuq8u4buUVCzhuqsyVOG6ueG6s8OgMFQ64buH4busVDrhu646VDAy4busVCw0w6AxVDoxM8OgMVThurnhu646MeG7lFTDoDDhu4XhuqsyVDrhuqNUOuG6t8OgMOG7mFQ6MTLhu6xU4bq5KVTDoDHDrcOgMFQ5MeG6o1Q5McOdw6Dhu5RUw6E94bq7VMOh4buu4bq74buUVCzhurXDoDBU4bq7MeG6qzJU4bq7MV1UMTJbw6BU4bq5aFQ/MnvhurtU4bqtw6BU4bq5I+G6vVThurnhu7I6VCzhurMyVMOs4bqpMlTDoDHDrcOgMFQs4bqjw6AwVDDhuqPEkVThurvhuqFUYeG6qcOgVDrhu4fhu6xUOuG7rjpUOuG7rlTDoDEjw6BUw6xWVDAy4busVCw0w6AxVOG6u8Op4bqhw6AwVOG6uWhUw6AwMTJbxJFULD3hur1U4bq7w6nhu6zDoDFUMDJYMlTEkTHhuqPDoDBUOyPDoFThurvDojrhu5bhu6IvxJHhu57hu6LEkVQ6YeG7rOG6ueG6ucOSU8SRcOG6oTvEqVPhu57hu6Iyw6EwVDph4bus4bq54bq5w5JTMnEuw6Dhursuw6lTVOG6ueG6u8SpYS7DklPhu4syO+G6uzHhu5JU4buqVVXEkeG7ieG7mFQxLjIwMeG6u+G7klTFqOG7pMOZxJHhu4nhu5hTVOG6ucOpOsOSUy8vOjvDoOG7lj/hu6zhuqHhursx4busw6AxMeG6oeG7rOG7lsOsw6AvOy7hurk54bq74bqhxJEvw6Au4buL4bq5L8OZw5rDmeG7qi/Dmsavw5k74bumw5rhu6jDmcav4buk4buk4bq74buqVeG7qMWoxahhVeG7ljjEkTDhu5DDqcOSxajhu6rhu6pTVOG7rGHhurvDklPEkDHhuqNUcTHhu4dU4bq7NToxVOG6vHDDgHJU4bq7NsOgMVRzJOG6vVThurox4busw6AxVOG6uuG6v8OgMFThursxw53DoeG7lFThurvhu7bDoDBUZeG6vVZUMDLhu6xULDTDoDFUOjEzw6AxVOG6ueG7rjoxVOG6u1cyVDHhur3EqVvDoFTEqD7DoFRzNcOgMVNU4buLMjvhursxw5JT4buqVVVTVDEuMjAx4bq7w5JTxajhu6TDmVNUL+G7nuG7oi/EkeG7nuG7osSRVDph4bus4bq54bq5w5JTxJFx4busxJHhursy4bqhw6BT4buexJAx4bqjVHEx4buHVOG6uzU6MVThurxww4ByVOG6uzbDoDFUcyThur1U4bq6MeG7rMOgMVThurrhur/DoDBUI8OgVDokw6BU4bq7McOdw6FUMeG6rzJUw6EoVGEyW+G6u1Thurk3VMOB4busMlThuroxNVTDjDI+w6Hhu5bhu6IvxJHhu57hu6LEkVQ6YeG7rOG6ueG6ucOSU8SRcOG6oTvEqVPhu55z4bq1w6AwVDoxM1TDoeG6ocOgMFQ64buuOlQwMuG7rFQsNMOgMVThursye8SRVOG6u+G7gTpUxJEx4buu4bq7VDHhur3EqVThurvDqeG6vcSpfcOgVOG6uzHhurPDoDBUOuG7rjoxVMOhV8OgMOG7lFQsw6LDoDBUw6wyPsOgVDrhuqHDoOG7lFQ6MeG7ruG6vVQxxIM6VOG6uyXEkeG7lFThursxaDpUMTJbw6BU4bq74bqz4bq7VDox4buHVOG6u8Op4buF4bqtw6Aw4buUVCzhu4XhuqvDoDBUYeG6szJUOuG7h+G7rFRzWMOgMOG7lFQ6MTPDoDFU4bq54buuOjHhu5RUxJEx4buuxJFUYeG6vSXhurtUOuG7h+G7rFTDgDFWVMOg4buF4bqpOuG7luG7oi/EkeG7nuG7osSRVDph4bus4bq54bq5w5JTxJFw4bqhO8SpU+G7nuG7ojLDoTBUOmHhu6zhurnhurnDklMycS7DoOG6uy7DqVNU4bq54bq7xKlhLsOSU+G7izI74bq7MeG7klThu6pVVcSR4buJ4buYVDEuMjAx4bq74buSVMWo4buk4bukxJHhu4nhu5hTVOG6ucOpOsOSUy8vOjvDoOG7lj/hu6zhuqHhursx4busw6AxMeG6oeG7rOG7lsOsw6AvOy7hurk54bq74bqhxJEvw6Au4buL4bq5L8OZw5rDmeG7qi/Dmsavw5k74bumw5rhu6jhu6RVVcav4bq7xajGr+G7qMOZxahhVeG7ljjEkTDhu5DDqcOSxq/hu6rDmVNU4busYeG6u8OSU8SQMeG6o1RxMeG7h1Thurs1OjFU4bq8cMOAclThurs2w6AxVHMk4bq9VOG6ujHhu6zDoDFU4bq64bq/w6AwVOG6uzHDncOh4buUVOG6u+G7tsOgMFRl4bq9VlQwMuG7rFQsNMOgMVQ6MTPDoDFU4bq54buuOjFU4bq7VzJUMeG6vcSpW8OgVMSoPsOgVHM1w6AxU1Thu4syO+G6uzHDklPhu6pVVVNUMS4yMDHhurvDklPFqOG7pOG7pFNUL+G7nuG7oi/EkeG7nuG7osSRVDph4bus4bq54bq5w5JTxJFx4busxJHhursy4bqhw6BT4buexJAx4bqjVHEx4buHVOG6uzU6MVThurxww4ByVOG6uzbDoDFU4bq74bu2w6AwVGXhur1WVD9WVOG6usOpNcOgMVThuroxNVTEkDHhu4Xhuq3DoDBULVTDoDDhu4XhuqsyVDHhu4Vjw6AwVDoxM8OgMVThurnhu646MVTDoDHhu4VU4bq7MeG7heG6rcOgMFQ/MsOgMeG7luG7oi/EkeG7nuG7osSRVDph4bus4bq54bq5w5JTxJFw4bqhO8SpU+G7nnPhurXDoDBUOjEzVCx9VMOgMDE1VGFZw6AxVCxX4bqhVDHhur3EqVvDoOG7lFThu4lZVOG6uzJ7xJFU4bq74buBOlThursxaDpUMTJbw6BUMTJb4bq9VGXhur1YVDoxM8OgMVThurnhu646MVQ64buH4busVHNYw6Aw4buUVMOAMVZUw6Dhu4Xhuqk6VCzhurMyVMOs4bqpMlTDoDDhu4XhuqsyVDrhuqNUOuG6t8OgMFTDrOG6qTJUOuG7rjoxVMOhV8OgMOG7mFThursx4buF4bqrw6AwVOG7ieG6vcSpPsOgVGXhur3hu6zDoFThursjw6FU4bq7McOdw6FUMeG6rzJUMDLhu6xULDTDoDFUOjEzw6AxVOG6ueG7rjox4buUVMOgMOG7heG6qzJUOuG6o1Q64bq3w6Aw4buUVOG6u1fhuqFULDJ94bq9VDkyW8OgVOG6uzHhur0lw6BUYWIyVCxdVDrhu646VDAy4busVCw0w6AxVDoxM8OgMVThurnhu646MeG7lFTDoDDhu4XhuqsyVDrhuqNUOuG6t8OgMFQ5MeG7sjpUxJEx4buBOlQ5MeG6o1Q5McOdw6Dhu5RU4bq7MzoxVDpoOlThursx4busw6FUMDLhu6xUxJEx4buu4bq7VOG6u8OpMl3DoFQ5MsOgMVThurt74buUVOG7iSPEqVQ7aMOgMFQwMuG7rFQsNMOgMVTDoOG6oVQ9w6Hhu5RU4bq7MnvDoFQ/w6Lhu5RUMVfDoDFUxJExw6o64buUVDDhuqPEkVTEkTEkw6BU4buJI8SpVDtow6AwVGXhur0+VDHhu4Xhuq3DoDBU4bq6MeG7rMOgMVR24bqj4busVMOgMFbEqVQ6VsOgMFTDrMOdw6BUw6Eyw6Ax4buUVDAyVuG6vVQsKMSR4buW4buiL8SR4bue4buixJFUOmHhu6zhurnhurnDklPEkW/hur3hursx4bqhw6lT4buew4Hhu6wyVMSQMeG7heG6rcOgMOG7oi/EkeG7ng==

Mai Phương

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]