(Baothanhhoa.vn) - Bộ Nội vụ và Chính quyền địa phương Philippines (DILG) ngày 24/1 công bố văn bản quy định, từ năm 2019, quan chức và nhân viên Chính phủ Philippines sẽ không được phép đi du lịch nước ngoài trong thời gian xảy ra thảm họa hoặc tình huống khẩn cấp, như trường hợp có bão lũ.

Tin liên quan

Đọc nhiều

cMOK4bunw7nhurRJd+G7muG7msO1w7rhu5Thur/hur7hu5xJ4bqmw7px4bq5w4rhur5J4bq+4buU4buU4bq+w4zhuqbhu5rDueG6tMODw43DueG7luG7onfDjMO54bq0w4pU4bq0w7nGoHfDucOMU8OV4bq0w7nDjOG6vOG7innhur7DueG7nMag4buKw4zhurzDueG7nOG7hsOMw4rDucOK4buiTsOM4bq8w7lIw4rhurDDjMO54bq0w4Phu5RwL8OK4buncXDhu5TDueG6tEl34bua4buaw7XDuuG7lDThuqZ3w4LDunEsw5PDucOjw5Phur7DueG7plDDueG7pnnDuS7DiuG7gMOMw4rDueG7luG7ouG7qMSQw4zDueG6pOG7gnfDueG7lMOKU+G7jsOM4bq8w7nhurnDiuG6vknhur7hu5Thu5Thur7DjOG6puG7msO54bufITXhuqEz4buhw7nDjOG6vHnhu6jDucWp4bupL+G7p8O54bq0TcOM4bq8w7nhurJOw7nhu6bhu7fDjMO54bqy4buzw4zDueG7luG7ouG7qMO54bqk4buCw4zDiuG7m8O54bucVcO5w4zhu7fDjcO5xanhu6Xhu6d24bubw7nhu5bhu6J3w4zDueG6tMOKVOG6tMO54bumecO5w4zDiuG6osOMw7nhu6bhur5Dw4zDuS7DiuG7gMOMw4rDueG7lMOKUcO54bq5w4rhur5J4bq+4buU4buU4bq+w4zhuqbhu5rDueG7mkLDuUjDik3DjOG6vMO54bqkU+G7kOG6tMO54buUw4rhuqzhu5TDueG6pOG6vsO5w4Lhu6LDuUnhu4LhurTDisO5w4xTw5XhurTDucOM4bq84buKeeG6vsO54bucxqDhu4rDjOG6vMO54bucw4rDlOG6vsO54bq84bq+d8OMw7nGr+G7s+G7qMO5xqB3w7nhu5zDiuG7s8ONw7nDikp3w7nDiuG7isOB4bq0w7nhu5zhu4bDjMOKw7nDiuG7ok7DjOG6vMO5SMOK4bqww4zDueG6tMOD4buU4bubw7nDjMOKU8O54bucxqBTw5TDjOG6vMO5w4rhu5Dhu5TDueG6tOG7iMO54bqy4bu14buKw7lJUuG7nXAv4buUcXDhu5TDueG6tEl34bua4buaw7XDuuG7lC534buU4buc4bq+4buKw4zDunFw4bq+w43hurzDueG7muG7nOG7qEnhuqbDtcO6w4Lhur7hu5rhu5RJd+G7qOG7l8O54bqySeG7iuG6tEjGocO5w413xqDhurzhur7DjC1J4bqm4bq64buc4buXw7l34bui4buc4buKxqHDucONd8ag4bq84bq+w4wtxqDhur7hurzDiuG7nOG7l8O5d+G7ouG7nOG7isahw7rDueG7msag4bq0w7XDui8v4bq0w4LDjOG7neG6snfhu4rhu5zDinfDjMOKw4rhu4p34bud4bumw4wvw4Lhuqbhu5pI4buc4buK4buUL8OM4bqmxajhu5ov4bunduG7pcawL+G7p+G7reG7r8OC4bupxanhu6Xhu6t24bur4bup4buc4butduG7seG7qUnhu6fhu51H4buU4bq8w7rDuXdJ4bucw7XDuuG6ucOK4bq+SeG6vuG7lOG7lOG6vsOM4bqm4buaw7nhurTDg8ONw7nhu5bhu6J3w4zDueG6tMOKVOG6tMO5xqB3w7nDjFPDleG6tMO5w4zhurzhu4p54bq+w7nhu5zGoOG7isOM4bq8w7nhu5zhu4bDjMOKw7nDiuG7ok7DjOG6vMO5SMOK4bqww4zDueG6tMOD4buUw7rDuS9xw6PhurxTw5Thur7DucOC4bqiw4zDueG6ucOK4bq+SeG6vuG7lOG7lOG6vsOM4bqm4buaw7nhu5zDiuG7osO5w4zhurxTw7nhurRQw7nhu5zGoHjDjMOKw7nhurLhu7Xhu4rhu53DueG7n8Oj4bq84buiT8OM4buXw7nDo2zhur/hu6FwL+G7lHFw4buUw7nhurRJd+G7muG7msO1w7rhu5Qs4buKw4Lhu6jDunHEqeG6vkXhurTDuS7DiuG7gMOMw4rDueG7lMOKUcO54bq5w4rhur5J4bq+4buU4buU4bq+w4zhuqbhu5rDueG6tE3DjOG6vMO54bqyTsO54buW4bui4buow7nhuqThu4LDjMOKw7nDjOG7iOG6vsO54bucxqBDw4zDucOMw4pBw43DueG6pOG7s8ONw7nhurLhu7Phu4rDueG6tHjhurTDueG7nMOK4buCw7nhu5zGoFPhu5LDjOG6vOG7m8O54bq0eOG6tMO54buW4buid8OMw7nhurTDilThurTDueG6tMOK4buAw4zDisO54buW4bui4buoxJDDjMO54bqk4buCd8O54buUw4pT4buOw4zhurzDuUnhu6JNw4zDueG6tOG7iMO5w43DgeG7nMO54buc4bue4bq0w7nhu5zGoMOa4bq0w7nGr8OZw7lJ4buqw7lIw4rhur7Ducav4buz4buow7nGoHfDueG7nOG7hsOMw4rDucOK4buiTsOM4bq8w7lIw4rhurDDjMO54bq0w4Phu5TDueG7pnnDueG7nMOK4buzw43DucOKSnfDueG7nMOK4bq+Q8OMw7nhu5x34bq+4budcC/hu5RxcOG7lMO54bq0SXfhu5rhu5rDtcO64buULOG7isOC4buow7px4bq/w4rhuqbhu4rDueG7luG7ouG7qMO54bqk4buCw4zDisO5w43DleG6vsO54bqyd8OMw7nDinnDjMOK4bubw7nDjOG6vFPDlOG6vsO54bqkVMOM4bq8w7nhuqTEguG7osO54bq0eOG6tMO54bq0w4Phu5TDueG7nOG7hMOMw4rhu5vDueG7nMOKecOMw4rDueG7pnnDueG6pOG7gnfDueG7lMOKU+G7jsOM4bq8w7nhu5TDiuG7s+G6vsO54bucxqDhur7DicOMw7lIw4p34bq+w7nhurR44bq0w7nhurLhur5Fw4zDueG7lMOKeOG7lMO5SMOK4bqww4zDueG6tMOD4buUw7nhurTEgsOMw7nhu5zDiuG6vkThu5zDueG7nMag4buKw4zhurzDueG7nMOKw5Thur7DueG6vOG6vnfDjMO54bumecO54buad+G7osO5SMOK4bq+w7nGr+G7s+G7qMO5xqB3w7nhu5zDiuG7s8ONw7nDikp3w7nhu5zDiuG6vkPDjMO5w4zDiuG6vkPDjMO54bumecO54bq04buzw7nDguG7isO54bq04buKw4zDucOM4bq8U8OU4bq+4budcC/hu5RxcOG7lMO54bq0SXfhu5rhu5rDtcO64buULOG7isOC4buow7px4bq/xqDhu4rDjOG6vMO54bucxqBTw5TDjOG6vMO5w4rhu5Dhu5TDueG6ucOK4bq+SeG6vuG7lOG7lOG6vsOM4bqm4buaw7nGr+G7s+G7qMO5xqB3w7nhu5zDiuG7s8ONw7nDikp3w7nhu5zDiuG6vkPDjMO54bucd+G6vsO54bumecO54bq0eOG6tMO54buc4buGw4zDisO5w4rhu6JOw4zhurzDuUjDiuG6sMOMw7nhurTDg+G7lOG7m8O54bq84bq+w4Phu6jDucOM4bq8w4rhu4TDueG7lMOK4bqs4buUw7nhuqThu7XDueG6pFPhu5DhurTDueG7nMOKTcOM4bq8w7nhu5bhu6J3w7nhu5zGoFPDleG6tMO54bqk4buIw7nhurRRd8O54bq84bq+w5Xhur7DueG6tMOKVOG6tMO54bq5w4rhur5J4bq+4buU4buU4bq+w4zhuqbhu5rDueG7mkLDueG6suG7gsO54bucw4rhu6LDucOKT+G6vsO5w4zhurx34buow7lJ4bqu4buUw7nhu5xU4bq04budcC/hu5RxcOG7lMO54bq0SXfhu5rhu5rDtcO64buULOG7isOC4buow7pxNE/hur7DueG6vOG6vuG7pHfDueG7nMOKeMOM4bq8w7nhu6cvxanhu6Xhu6d24bubw7khNeG6oTPDueG6pOG7tcO54bqkU3fDucagd8O5w4rhu4bDjMOKw7nhu5TDisO94bucw7nhuqRO4bq+w7nhu6bDleG6vsO54burw7nhu5zDiuG7gsO54bucxqBT4buSw4zhurzDueG7nMagQ8OMw7nhuqThu7Phu4rDueG6oeG7onrhu4rDjOG7m8O5LOG7ueG6tMO54bq5w4rhur5J4bq+4buU4buU4bq+w4zhuqbhu5rhu51wL+G7lHFw4buUw7nhurRJd+G7muG7msO1w7rhu5Qs4buKw4Lhu6jDunEueOG6tMO54buW4buid8OMw7nhurTDilThurTDucOMeeG7qMO54bqk4bu1w7lIw4pNw4zhurzDueG6vOG6vuG7s+G6vsO54bucxqDhu4bDjMOKw7nhuqRT4buQ4bq0w7nhu6bhur5F4bq0w7nDusONw4Phu5zDueG7nOG7t8ONw7nhu5zhu4DhurTDisO6w7nhu5zGoOG7isOM4bq8w7lJ4bue4bq0w7lUw4zhurzDueG7lMOK4buIw7nhu6bDleG6vsO54bucw4rhu7PDjcO5w4pKd8O54bqy4bu14buKw7nDik/hur7DueG7nMOKeMOM4bq8w7l2L8Wp4bul4bun4buv4budcC/hu5RxcOG7lMO54bq0SXfhu5rhu5rDtcO64buULOG7isOC4buow7px4bq5w4rhur5J4bq+4buU4buU4bq+w4zhuqbhu5rDuUl5w7nDjcOT4bucw7nhu5zGoOG7isOM4bq8w7nDjMOK4bukw4zhurzDucOMU8OV4bq0w7nhu5zDilPDlMOM4bq8w7nGr+G7ouG7qEPDjMO54buUw4rhu7Phur7DucOKVMOM4bq8w7nhurTDiuG7guG7osO54bucw4rhur5Dw4zDueG7nHfhur7DueG7nMagQ8OMw7nhu5zDikTDueG6vOG6vsOV4bq+4budcC/hu5RxcOG7lMO54bq0SXfhu5rhu5rDtcO64buULOG7isOC4buow7px4bqj4buM4bq+w7nDjOG7t8ON4bubw7nhurThu4jDueG7nMag4buiw4zhurzDueG6suG7hsOMw4rDucWpxanDueG6tOG7jsOMw7nhurLhu7Xhu4rDueG6pMOSw7nhu6Z54buKw7nDjFPDleG6tMO5w4x54buo4bubw7nhu5zGoOG7isOM4bq8w7nhuqThu4jDueG6tOG7iMO54buxw7nhuqREw4zDueG7rcO54bq04buOw4zDueG6suG7teG7isO54bq84bqi4buow7nhu5zDiuG6vkXhu5zDucOKw73hur7DuUnDlcOMw7nhu6bEkMO5w4zhurxTw5Thur7DueG7pnnDueG7puG6ruG7nMO54bq0w4rDg+G7nOG7nXAv4buUcXDhu5TDueG6tEl34bua4buaw7XDuuG7lCzhu4rDguG7qMO6ceG6u+G7ok7hurTDueG6vOG6vnfDucOMeeG7qMO54bq0UsOM4bq8w7nhu5zDilPDlMOM4bq8w7nGr+G7ouG7qEPDjMO5w4pUw4zhurzDueG6tMOK4buC4buiw7nhu5zDiuG7s8ONw7nDikp3w7nDguG7isO5w4rhu4rDveG7nMO54bqkw5PDjOG6vMO54bqk4buCd8O54bq0w4rDg+G7nMO5w4zDilPDueG6pMOTw4zhurzDueG6pMOD4bucw7nhu6Z5w7nDjOG7nuG6vsO5ScOZd8O54buUw4rhu6LDjMO54bucxqB54buK4budcC/hu5RxcOG7lMO54bq0SXfhu5rhu5rDtcO64buUw6rhu4rhu6LGoOG6tOG6psO6ceG6oeG6ucO54buf4bq/w4rhuqbhu4rDueG6vzRr4bubw7lX4bq54buhcC/hu5Rx


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]