(Baothanhhoa.vn) - Theo số liệu của UBND TP Sầm Sơn, từ năm 2015 đến năm 2021 trên địa bàn TP Sầm Sơn có 261 dự án/1.766,28 ha đất phải thực hiện thu hồi; đã cơ bản hoàn thành giải phóng mặt bằng (GPMB) 131 dự án với tổng diện tích 782,91 ha đất. Hiện tại, thành phố đang tổ chức triển khai GPMB 65 dự án Nhà nước thu hồi đất với tổng diện tích bị ảnh hưởng khoảng 932,81 ha, với khoảng 17.280 hộ dân bị ảnh hưởng.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong công tác giải phóng mặt bằng ở TP Sầm Sơn

Theo số liệu của UBND TP Sầm Sơn, từ năm 2015 đến năm 2021 trên địa bàn TP Sầm Sơn có 261 dự án/1.766,28 ha đất phải thực hiện thu hồi; đã cơ bản hoàn thành giải phóng mặt bằng (GPMB) 131 dự án với tổng diện tích 782,91 ha đất. Hiện tại, thành phố đang tổ chức triển khai GPMB 65 dự án Nhà nước thu hồi đất với tổng diện tích bị ảnh hưởng khoảng 932,81 ha, với khoảng 17.280 hộ dân bị ảnh hưởng.

Tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong công tác giải phóng mặt bằng ở TP Sầm Sơn

Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền pháp luật nên người dân đã đồng thuận GPMB cho nhà thầu thi công khu vực Quảng trường biển nằm trên trục đường Hồ Xuân Hương, TP Sầm Sơn.

Ban Thường vụ Thành ủy TP Sầm Sơn luôn xác định công tác GPMB thực hiện các dự án là một trong những nhiệm vụ trọng tâm có tác động rất lớn đến tốc độ phát triển kinh tế - xã hội cũng như thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội hàng năm mà nghị quyết của đảng bộ thành phố đề ra. Công tác GPMB là nhiệm vụ khó khăn, phức tạp, tác động sâu sắc đến đời sống của người dân có đất bị thu hồi và tiến độ thực hiện các dự án. Do đó, ngay từ khi có quy hoạch dự án, Ban Thường vụ Thành ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cả hệ thống chính trị thực hiện tốt công tác tuyên truyền trên tất cả các lĩnh vực, nhất là lĩnh vực về đất đai, bồi thường GPMB, quản lý quy hoạch, trật tự xây dựng, những định hướng phát triển kinh tế - xã hội của thành phố... Đồng thời, ban hành Nghị quyết số 04 về công tác GPMB trên địa bàn TP Sầm Sơn giai đoạn 2021-2025. Một trong những nhiệm vụ và giải pháp mà nghị quyết đề ra đó là đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến kiến thức pháp luật về đất đai, quản lý đô thị và GPMB.

Để thực hiện hiệu quả nghị quyết đề ra, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ, các cơ quan, ban, ngành và các đoàn thể trên địa bàn thành phố luôn coi trọng công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến công tác GPMB, nhằm vận động, giáo dục, thuyết phục người dân hiểu, đồng tình ủng hộ, tạo điều kiện thuận lợi trong công tác GPMB. Phòng Tư pháp – cơ quan thường trực của Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) thành phố đã tham mưu cho UBND thành phố ban hành các kế hoạch, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn quán triệt hoạt động tuyên truyền, PBGDPL; phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên trong hội đồng tăng cường tuyên truyền, PBGDPL tới các cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân trên địa bàn. Phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể thành phố, các xã, phường đẩy mạnh các văn bản pháp luật, như: Luật Đất đai, Luật Dân sự, Bộ luật Lao động, các nghị định của Chính phủ, quyết định của UBND tỉnh về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; Quy định của HĐND tỉnh về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh; các nghị quyết, chương trình hành động, văn bản, kế hoạch của thành phố về công tác GPMB...

Với phương châm kiên quyết, kiên trì, bền bỉ, liên tục và xuyên suốt trong quá trình thực hiện, công tác tuyên truyền, PBGDPL được thực hiện dưới nhiều hình thức, như: thông qua việc tổ chức các hội nghị để lãnh đạo thành ủy, HĐND, UBND thành phố; các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, hội đồng bồi thường, hỗ trợ GPMB, UBND các xã, phường đối thoại trực tiếp với người dân; qua hệ thống truyền thanh, cổng thông tin điện tử, các buổi họp thôn, tổ dân phố, các phương tiện truyền thông, câu lạc bộ pháp luật, hội nghị trợ giúp pháp lý, thông qua các tổ hòa giải, tủ sách pháp luật, pa nô, áp phích, tờ rơi, tờ gấp; qua các đợt cưỡng chế thu hồi đất, tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo... Đặc biệt, UBND thành phố còn thành lập 3 tổ giúp việc cho hội đồng bồi thường, hỗ trợ GMPB thành phố đến từng hộ dân tuyên truyền, vận động các hộ dân có đất bị thu hồi thực hiện bàn giao đất để thực hiện các dự án. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, cán bộ và Nhân dân về tầm quan trọng của các dự án đang được đầu tư xây dựng có ý nghĩa quyết định đến việc phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân thành phố, từ đó ủng hộ và đồng thuận tự giác thực hiện công tác GPMB bảo đảm tiến độ thi công các dự án.

Các cơ quan chuyên môn theo chức năng, nhiệm vụ của mình tham mưu cho UBND thành phố ban hành các quyết định cưỡng chế, phương án cưỡng chế... để thực hiện cưỡng chế thu hồi đất, GPMB thực hiện các dự án theo quy định của pháp luật đối với một số hộ dân không chấp hành việc thu hồi đất, cố tình cản trở không bàn giao đất, có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai.

Theo ông Nguyễn Ngọc Thanh, Trưởng Phòng Tư pháp TP Sầm Sơn: Để người dân đồng thuận, tự giác chấp hành thực hiện dự án, TP Sầm Sơn luôn thực hiện thông báo, đối thoại công khai, minh bạch kịp thời về các dự án; các chính sách, quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để người dân trong vùng dự án nắm rõ. Đối với một số trường hợp hộ dân không đồng ý kê khai, kiểm đếm đất và tài sản trên đất, không tự nguyện chấp hành quyết định thu hồi đất thì các tổ giúp việc cho hội đồng bồi thường, hỗ trợ GPMB phối hợp với chính quyền cấp xã, phường, các tổ chức, đoàn thể đến từng hộ dân để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, giải quyết vướng mắc, đồng thời kiên trì giải thích rõ chính sách cho người dân hiểu... Hộ nào cố tình chây ì, có hành vi chống đối thì thực hiện theo quy định của pháp luật để tạo mặt bằng sạch cho các nhà đầu tư thi công dự án.

Bên cạnh những kết quả đạt được, quá trình triển khai thực hiện công tác bồi thường GPMB thực hiện các dự án còn gặp phải những khó khăn, vướng mắc, như: Số dự án triển khai thực hiện trong cùng một thời điểm nhiều, trong khi đó dịch bệnh COVID-19 bùng phát đã tác động đến công tác GPMB. Nhân lực thực hiện các dự án mỏng, ảnh hưởng đến việc thực hiện công tác GPMB, nhận thức của một số hộ dân còn hạn chế, cố tình gây khó khăn, cản trở đến công tác GPMB, đòi bồi thường cao hơn mức quy định của Nhà nước...

Để công tác tuyên truyền pháp luật trong công tác GPMB tiếp tục đạt được hiệu quả, thời gian tới Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ TP Sầm Sơn tiếp tục chỉ đạo cấp ủy đảng và hệ thống chính trị tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc phổ biến, quán triệt sâu sắc cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác GPMB đối với sự phát triển của thành phố. Nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của mỗi tổ chức, cá nhân đối với công tác GPMB. Chỉ đạo, định hướng kịp thời thông tin về việc thực hiện các dự án, chủ động phối hợp thực hiện tốt việc cung cấp thông tin chính xác, kịp thời cho các cơ quan thông tấn, báo chí về tình hình thực hiện việc GPMB các dự án trên địa bàn; về chế độ, chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giúp cho công tác tuyên truyền thực sự có hiệu quả, kiên quyết không để xảy ra việc thông tin sai lệch, thiếu chính xác trên mạng xã hội; tạo sự tin tưởng, đồng thuận của Nhân dân, bảo đảm thống nhất trong nhận thức và hành động của các cơ quan liên quan đối với công tác GPMB, từ đó góp phần thực hiện hiệu quả các dự án, xây dựng thành phố ngày càng phát triển.

Bài và ảnh: Tô Dung


Bài và ảnh: Tô Dung

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]