Tối 29/10, Công tố viên chống khủng bố quốc gia của Pháp Jean-François Ricard xác nhận, hung thủ gây ra vụ tấn công bằng dao khiến 3 người thiệt mạng ở thành phố Nice trước đó cùng ngày mang quốc tịch Tunisia.

Tin liên quan

Đọc nhiều

xajhuqNYViLhuqU9w63DreG7ouG7rmfDjMOjw6zhuqUx4buuxq9H4bqjJGdTVuG6ouG7i+G6reG6oVbDrOG6o2tW4buPalbDrDzhuq1WImXhuq3huqFWXSzhuq3huqFWID3huqlW4bqnPeG6reG6oVZo4buLw6kiVsOs4bqxIuG6o1bDjOG7i+G6rcOjw63Doz3FqC/huqNYxq/FqGdWIuG6pT3DrcOt4bui4buuZ+G6ojE9IOG7rsavw4zDqcOjVlkjL1hXVVbhu7Fl4bqt4bqhVsOsw6lW4buPw6M24bqtViLhuqPDqeG6reG6oVbDouG6o2vhuq3huqFWXcOpVmjhu4vDqSJW4bqhw6M9ViJrPVZH4bqjJGdW4bq0MT3huq0tw4BpPeG6rcOn4bqpw6PDrVZJw6MiPWkgVsO0JCJW4bqt4bqje+G6rVVW4bqj4buL4bqt4bqhVsOs4bqja1bhuqEp4buRVmk9VuG7j2pWw6w84bqtViJl4bqt4bqhVl0s4bqt4bqhViA94bqpVsOi4bqjw6M34bqtVsOdVuG6reG6oW3hu4fDo1bDrOG6o8OjOcOsVuG6pyrhuq3huqFW4buFVsOs4bqjJeG6reG6o1Zn4bqjw6lW4bqsw6MiMVbDrGlt4buBIlYw4bqrViLEqeG6reG6oVbhuq3huqEl4buRVuG6pz3huq3huqFWaOG7i8OpIlbDrOG6sSLhuqNWw4zhu4vhuq3Do8Otw6M9w5rFqC9nxq/FqGdWIuG6pT3DrcOt4bui4buuZ+G7q+G6qSDhu5Hhu67Gr8Wow6PhuqfhuqFWIuG6pT3DrcOt4bui4buuIuG6p8OtLWfhuqPhuqnDrOG6qeG7rlbDrMOjw6zhuqUx4bui4buuR+G6oyRnU1bhuqLhu4vhuq3huqFWw6zhuqNrVuG7j2pWw6w84bqtViJl4bqt4bqhVl0s4bqt4bqhViA94bqpVuG6pz3huq3huqFWaOG7i8OpIlbDrOG6sSLhuqNWw4zhu4vhuq3Do8Otw6M9VuG6o+G6r+G6reG6o1Ym4bqt4bqjVljhu65Ww61pIuG7ouG7ri8vIiDhuq3Dml094bqpw6zhuqM94bqt4bqj4bqj4bqpPcOa4buP4bqtLyAxw63DosOs4bqpZy/huq0xw7XDrS9ZV+G7ssOdL1jhu7jhu7gg4bu0V0BXWFhAw6zhu7JAWOG7tOG6pVjDmuG6tWfhuqHhu65WPeG6pcOs4bui4buuR+G6oyRnU1bhuqLhu4vhuq3huqFWw6zhuqNrVuG7j2pWw6w84bqtViJl4bqt4bqhVl0s4bqt4bqhViA94bqpVuG6pz3huq3huqFWaOG7i8OpIlbDrOG6sSLhuqNWw4zhu4vhuq3Do8Otw6M94buuViA9w6w9LWfhuqPhuqnDrOG6qS3huqlpw6PhuqHDo+G6rT3huqUtw61pIuG7ouG7ruG6o8Osw6xnw61TLy8iIOG6rcOj4bqn4bqhw5rhu4/DozHDrOG6rT3huqdn4bql4buLw63DmuG7j+G6rS/DrOG7tllXL+G7i2fhuqXhuqk9IDEgL13huqnhurXhuqnDoj0vWVdZV19YV1/DnVcvw6zDrMO04buP4bqtX+G6rcOjIjE9w6zDrD0iw6JZw5rhurVn4bqh4buuVi/Gr+G6pMOzIlbhuqVt4buD4bqt4bqhVj3huq1W4bqtw6Phuq3huqNWR+G6oyRnVjBt4buDIlbDrGnDo2Hhuq1Ww6LhuqM9w6NWw6wqw6NWw6LhuqPhu4tW4buPw7MiVsO0JuG7kVZpPVbhu49qVsOsPOG6rVYiZeG6reG6ocOaVuG7pOG7oeG6reG6o1NW4bubw4BHL8OMw4zDlOG7juG6rOG7psWoL2fGr8WoZ1Yi4bqlPcOtw63hu6Lhu65n4bur4bqpIOG7keG7rsavR+G6oyTDrFZdw6Nh4buLVuG6o2NnVl0k4bqpVsOsKsOjVuG6rMOjIjFVVmXhuq3huqFWScOjIj1pIFYi4bqj4bqpVl3DozfDrFbhuqPhu4vhuq3huqFWw6zhuqNrVl3hurFWw6zhuqNt4bq/4bqt4bqhVuG6rS7huq3huqFW4buPJVYwPeG6reG6oVYwbeG7gyJWIjxnViJu4buLVsOsKsOjVl054bqt4bqjVuG7j8OjOeG6rVbDrGnhuqnhuq3huqFWw6zhuq/huq3huqNWw6xpKuG6reG6oVbhuq3huqHhu4vhu5FWw6LhurEi4bqjw5rFqC9nxq/FqGdWIuG6pT3DrcOt4bui4buuZ+G7q+G6qSDhu5Hhu67Gr+G7r8Opw6NWw6xt4buD4bqt4bqhVuG6pz3huq3huqFW4bqhw6M84buRViLhuqNu4bqt4bqhVuG6reG6o3vhuq1WIms9VuG6ouG6u8OjVuG7seG6o+G7jVbDrOG6o3tnVjBkVsODw6w94bqlw6M9ViI8Z1Yi4bqj4bqpViJl4bqt4bqhViAp4bqtVsOM4buL4bqtw6PDrcOjPVVWw63Do+G6reG6o1bhuq064bqnVlgjIyPDmlbhu6/DqcOjVsOsbeG7g+G6reG6oVYwbeG7gyJWIuG6o+G6qVbhuqUlVjA/VjA34bqtViLhuqMp4buLVsO54buLVmjhu4s9VjAm4bqpVuG6pD3huqdnMSDhu4vDrT1W4bukw4PDrD3huqXhu5Hhu6ZW4buPJeG6qVYi4buLw6nDo1bDrOG6oyThuq3huqFWI1VWw6094buLVjDhuqtWw6zhu4HDo1ZH4bqjJGdW4buPJeG6qVYwPuG7i1bDrOG6oyThuq3huqFWWFdW4bqt4bqjbeG6reG6oVbDouG6o2Xhuq3huqFWIuG6q1bDrDbhuq1Ww6xp4bqp4bqt4bqhVuG6o+G6uVbDreG6v1bDrOG6ozHhuqlWIMSRw6NWIms9ViIkIlYi4bq/Vmjhu4s94bqtVsOs4bqv4bqt4bqjVl0k4bqpViJs4bqt4bqhVuG6reG6o21WIibhuq3huqNWw60kw6zDmsWoL2fGr8WoZ1Yi4bqlPcOtw63hu6Lhu65n4bur4bqpIOG7keG7rsavw4xp4bqp4bqt4bqhVsOtw6lWIiQiVjDhurlW4buPe8OsVjBt4buDIlbDrOG6r+G6p1bDrOG6ozzhu5FWw6xpNuG6rVbhuq3huqFt4buHw6NWMMOpw6NWw6xt4buD4bqt4bqhViJi4bqtViLhuqtW4bqn4bq7w6xWIuG7i8Op4bqtVsOiw6Phuq3huqNWw4LhuqlpPeG6rVbhu48lVllWIuG6o8OjNyJWMMOjOeG6rVbDrOG6o+G6qSrDo8OaVsOMKsOjVuG6oT7huq1W4bqjw6M54bqtVsOsaW3hu4fhuq3huqFW4buPalbDrDzhuq1WImXhuq3huqFVViIm4bqt4bqjVsOtJMOsVsOs4bqv4bqnVsOs4bqjPOG7kVbhuqfhurvDrFYi4bqp4bqtViA94bqpViAlw6NWw51XViLhuqdW4buP4buBw6NWZ+G6oz7huq1W4bqlbWbDo1YgPeG6qVYgJcOjVljhu7hWIuG6p1VW4bqn4bq7w6xWIuG6o8OjNyJWw6zhu4nDo1Yi4bqjbj1WIiQiVuG7j3vDrFYgauG6reG6oVYiJFbhuq3huqMp4bqtViLEqeG6reG6oVZZViLhuqnhuq1WID3huqlWw6LhuqMkIlYi4bqjbT1Ww63DslYgauG6reG6ocOaxagvZ8avxahnViLhuqU9w63DreG7ouG7rmfhu6vhuqkg4buR4buuxq/hu63Dsz1Ww6xpNuG6rVYiJCJW4buPw6MgMeG6qVbhuqHDoyThuqdWw60kw6xVViIm4bqt4bqjVsOtJMOsVsO0JCJWMOG6seG6reG6o1YwbeG7gyJWaSzhuq3huqFW4bqj4buL4bqt4bqhVsOs4bqja1YwP1Yww6NW4buPJeG6qVbhuq3huqMlVuG6oT1W4bqsw6MiMVYwYVbDrOG6oz3hu5FWaOG7iz7huq1WJOG6qVbhu48lVuG6ocOjJeG7kcOaVsONPeG7i1Yw4bqrVVbhuqPhu4vhuq3huqFWw6zhuqNrVmnhu4fDo1bDouG6o2TDo1bhuq3huqMlVuG6oT1VVjDDo1Zd4bq7VsOi4bqj4bqpJuG6reG6oVbhu7JXV1bhuqdWMDfhuq1W4bqt4bqjJVbDrOG6o+G7h1bhuqzhuqnDrGkxVuG7rT3huqcxViAxVuG6peG7ruG7m8Otw63huqnhuqdnw6zDo+G6qeG6rVbhu48lViLhuqPhu4dWw6LhuqPhuqkm4bqt4bqhVsOdV1Zn4bqj4buJw6xWw6xpbeG7gSJWw6LhuqPDo1bDrOG6o8OzIlbhuqPDoznhuq1W4buPalbDrDzhuq1WImXhuq3huqHDmsWoL2fGr8WoZ1Yi4bqlPcOtw63hu6Lhu65n4bur4bqpIOG7keG7rsav4bqi4buL4bqt4bqhVsOs4bqja1Yi4bqjKuG6p1bDrGkk4bqtVuG7j+G7gcOjVuG7slYiJuG6reG6o1bDrSTDrFbhu4VW4bqjJeG6reG6o1bhuqU94bqt4bqhVuG6reG6oyVWw6zhuqPhu4dVVuG7jyVW4buPbz1W4bqlPeG6qVbhu484VmfhuqPEgz1W4bqjY1bhu49vPVbhuqMyw6xW4oCc4bub4bql4bqlPeG6o+G7i1bhu5vDol09aeKAnVbhu6TDjOG6oyThuq3huqNW4bub4bql4bqlPeG6o1bhu4/hurNWMCrDo+G7plVWw6LhuqPDozfhuq1WIibhuq3huqNWw60kw6xWZ+G6oybDo1ZdO+G6rVbhuqMqw5pWw4zhur3huq3huqFWIuG6u+G6reG6oVZY4buyVuG7j2RWMCrhuq1WMD9WMG3hu4MiVsOs4bqv4bqnVsOs4bqjPOG7kVbDrGk24bqtVuG6py7DrFYwPMOsw5rFqC9nxq/FqGdWIuG6pT3DrcOt4bui4buuZ+G7q+G6qSDhu5Hhu67Gr8OM4bqja1bDrG3hu4Hhuq3huqFWR+G6oyRnVuG6tDE94bqtVuG7sT3DrcOsMcO0VsOs4bqjZeG6reG6oVZdJOG6qVbhuqXDsyJW4bqlbeG7g+G6reG6oVYi4bqjw6nhuq3huqFWw6LhuqNr4bqt4bqhVl3DqVbDjTHhuq3DrMOj4bqtMeG6peG6pTFWMD9WMG3hu4MiVsOsOuG6reG6oVZo4buLKeG6rVbDrcOpVuG6o+G6v+G6rVbhuqE8Z1YwZcOjVVbDrG9Ww53DmldXV1bhuq3huqFt4buHw6NW4bqlNuG6rVbhu7jDmldXV1bhuq3huqFt4buHw6NVVjBhVsOsOuG6reG6oVYibeG7h+G6reG6oVZdJuG6qVbhu485ViIkIlYiZeG6reG6oVbDrGnhuq/huq3huqNWImXhuq3huqFWIuG6u+G6reG6oVVWIuG6v1Zo4buLPeG6rVYg4bqxIuG6o1bhu49qViJl4bqt4bqhViJs4bqt4bqhVuG6reG6o21WIiQiVjDhurE9VjDDo2HhuqdWw6xl4bqtVuG6ocOjJOG6qcOaxagvZ8avxahnViLhuqU9w63DreG7ouG7rmfhu6vhuqkg4buR4buuxq/huqzhuqPDozjhu4tWaOG7i8OpIlbhuqHDoz1Ww6xpNuG6rVbDrOG6ozdW4bqhw6Phu4HDo1bhuq3huqNtViIkIlbhuq1t4buBIlbDrOG6oyXhuq3huqNW4buPw6M24bqtVuG6pMOjNuG6rVbhuqfDo+G6reG6o1Yi4bqjKeG7i1bDueG7i1bhu6R24buK4bumVVbhuqbGoVVWw4NpPeG6rVbhu48lVsOM4buL4bqtw6PDrcOjPVYwP1bhuqU24bqtViThuq1WIuG7i+G6uyJWw6w84bqtViJl4bqt4bqhVuG6rSXhu5FVVjDhurnhuq3huqFWw6zhuqPhu4fDo1ZdJeG7kVbDrGRWMOG6qSXhuq1Ww6I3w6xW4buP4buBw6NW4bqtbeG7gSJWR+G6oyRnVsOsaeG6qeG6reG6oVYi4buL4bq7IlYi4bqjw6M34bqtViLhuqPDqeG6reG6oVYi4bqja1bhuq3huqHhuqPhurM9VsOi4bqja+G6reG6oVZdw6lVViLDsyJWMOG6qT3huq3DmlbDjOG7i+G6rcOjw63Doz1Ww6LhuqMh4bqt4bqhVjDhurHhuq3huqNWw601VuG6p+G7hVYi4buL4bq7IlYww6M44buLVsOsaT1W4buPOFZo4buLw6kiVsOs4bqxIuG6o1Yiaz1Ww6zhuqNrVmfhuqMq4bqnw5ovw5rFqC9nxq/FqGdWIuG6pT3DrcOt4bui4buuZ+G7m+G7i8Os4bqj4bqpaeG7rsav4bukw4zDjMOU4buO4bqsL+G7jsOjMcOs4bqtPeG6pyvhu6bFqC9nxq8=

(TTXVN/Vietnam+)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]