(Baothanhhoa.vn) - Với quan điểm “xây dựng nông thôn mới chỉ có điểm khởi đầu nhưng không có điểm kết thúc”, sau khi đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, xã Xuân Hòa, huyện Thọ Xuân tiếp tục triển khai xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu.

Phát huy vai trò của hệ thống chính trị trong xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu ở xã Xuân Hòa

Với quan điểm “xây dựng nông thôn mới chỉ có điểm khởi đầu nhưng không có điểm kết thúc”, sau khi đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, xã Xuân Hòa, huyện Thọ Xuân tiếp tục triển khai xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu.

Phát huy vai trò của hệ thống chính trị trong xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu ở xã Xuân Hòa

Diện mạo xã nông thôn khang trang sạch đẹp Xuân Hòa.

Là xã thuần nông dọc bờ hữu sông Chu với phù sa màu mỡ, Xuân Hòa lấy sản xuất nông nghiệp làm nền tảng phát triển kinh tế để xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu.

Địa phương đã đầu tư hệ thống kênh mương, đường nội đồng kiên cố và hiện đại, tích tụ đất đai, hình thành các vùng sản xuất tập trung, áp dụng các tiến bộ khoa học - kỹ thuật để nâng cao năng suất cây trồng, vật nuôi. Chú trọng phát triển các mô hình sản xuất hàng hóa tập trung, quy mô lớn, áp dụng công nghệ cao; xây dựng các mô hình nhà sạch vườn mẫu; sản phẩm OCOP; phát triển tiểu thủ công nghiệp, ngành nghề nông thôn. Cùng với đó là xã đã đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng, xây dựng các nhà văn hóa thôn, mở rộng các tuyến đường giao thông liên thôn, hệ thống mương tiêu thoát nước trong khu dân cư, chỉnh trang nhà ở…

Năm 2021, thu nhập bình quân đầu người của xã đạt trên 69 triệu đồng và không còn hộ nghèo; cảnh quan vệ sinh môi trường nông thôn sáng, xanh, sạch, đẹp; đời sống văn hóa - tinh thần của người dân được nâng lên rõ rệt... là xã đầu tiên của huyện Thọ Xuân đạt xã nông thôn mới kiểu mẫu (theo Quyết định số 22-QĐ/UBND ngày 04/01/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa).

Phát huy vai trò của hệ thống chính trị trong xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu ở xã Xuân Hòa

Nhà ở dân cư được xây dựng khang trang.

Qua tìm hiểu về cách làm ở xã Xuân Hòa, việc phát huy vai trò của hệ thống chính trị và tạo sự đồng thuận vào cuộc của người dân có vai trò vô cùng quan trọng, quyết định để xã Xuân Hòa là một xã tuy không có nhiều tiềm năng, lợi thế, nhưng lại là xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu đầu tiên của huyện Thọ Xuân.

Đầu tiên và bao trùm xuyên suốt quá trình xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu ở xã Xuân Hòa là Đảng ủy xã ban hành Nghị quyết chuyên đề. Mục tiêu cơ bản mà Nghị quyết đề ra là xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu là nhiệm vụ trọng tâm của cả Hệ thống chính trị, dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban chỉ đạo, Ban quản lý điều hành; MTTQ, các đoàn thể từ xã xuống thôn tích cực tuyên truyền vận động cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân tham gia; tạo sự ủng hộ của các tổ chức, doanh nghiệp; tập trung nguồn lực tiếp tục đầu tư giữ vững và nâng cao các tiêu chí nông thôn mới nâng cao; từng bước hoàn thiện các tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu. Trên cơ sở mục tiêu đó, Nghị quyết yêu cầu: Tổ chức quán triệt đầy đủ, sâu sắc tới toàn thể cán bộ, đảng viên, hội viên và nhân dân về xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu, huy động sự ủng hộ của các tổ chức, doanh nghiệp và toàn thể nhân dân bằng các hoạt động cụ thể, thiết thực. UBND xã xây dựng kế hoạch có mục tiêu, lộ trình và phân công nhiệm vụ cụ thể; làm tốt công tác huy động, quản lý và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu của xã; đồng thời ban hành các cơ chế khuyến khích, khen thưởng đối với các thôn đạt tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu. MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tích cực, chủ động tham gia đảm nhận các phần việc, phát động phong trào thi đua giữ vững các tiêu chí nông thôn mới nâng cao, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu tới toàn thể cán bộ, đoàn viên và hội viên.

Phát huy vai trò của hệ thống chính trị trong xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu ở xã Xuân Hòa

Các cây trồng giá trị kinh tế cao đang được triển khai ở các thôn trong xã.

Xã đã thành lập Ban chỉ đạo, Ban điều hành, các tổ công tác chỉ đạo xây dựng các tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu. Ban chỉ đạo gồm 22 thành viên do Đồng chí Bí thư Đảng ủy xã làm Trưởng ban, các thành viên là các đồng chí đảng ủy viên, các công chức chuyên môn. 8 tổ công tác chỉ đạo xây dựng các tiêu chí kiểu mẫu ở 7 thôn và một tổ tại các đơn vị trường học, Trạm Y tế, mỗi tổ công tác có 3 thành viên do một đồng chí là Phó Chủ tịch UBND xã, Trưởng đoàn thể, Chỉ huy trưởng Quân sự xã làm Tổ trưởng; các tổ công tác trực tiếp bám cơ sở để triển khai thực hiện, kiểm tra đôn đốc các công việc, thậm chí trực tiếp xắn tay vào cùng làm.

Thứ ba, xây dựng kế hoạch và phân công công việc cụ thể. Căn cứ vào Nghị quyết của Đảng ủy xã, UBND xã ban hành Kế hoạch số 20/KH-UBND ngày 15/4/2021 về xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Trong đó, xác định rõ mục tiêu, yêu cầu, quan điểm chỉ đạo, công tác tổ chức, công tác tuyên truyền. Cùng với đó là trên cơ sở rà soát các tiêu chí của xã nông thôn mới kiểu mẫu, xác định các nội dung, phần việc còn thiếu so với tiêu chí, lập bảng phân công phụ trách các tiêu chí cụ thể, theo hướng rõ người chỉ đạo, rõ người thực hiện và rõ thời gian hoàn thành. Việc thảo luận thông qua kế hoạch và bảng phân công được tiến hành dân chủ, trách nhiệm và quyết tâm cao.

Phát huy vai trò của hệ thống chính trị trong xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu ở xã Xuân Hòa

Tuyến đường bê tông vào UBND xã Xuân Hòa được “mềm hóa” bởi màu xanh của cây lá.

Xã phát huy vai trò của MTTQ và các đoàn thể đảm nhận các phần việc, các mô hình. Huy dộng sự vào cuộc của MTTQ và các đoàn thể phụ trách các mô hình, cụ thể: MTTQ đảm nhận mô hình sáng, xanh, sạch, đẹp; Hội Phụ nữ xã đảm nhận mô hình nhà sạch, vườn mẫu; Hội Nông dân xã đảm nhận mô hình cải tạo vườn tạp; Đoàn Thanh niên xã đảm nhận mô hình các đường hoa; Hội Cựu chiến binh đảm nhận mô hình vệ sinh đồng ruộng.

Tập trung tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tham gia và huy động các nguồn lực. Việc tuyên truyền, vận động được triển khai rất bài bản chặt chẽ. Các chi bộ tổ chức họp mở rộng với các đảng viên cùng sinh sống trên địa bàn, phát huy uy tín của một số cán bộ, đảng viên, người có uy tín trong cộng đồng; thậm chí có thể tổ chức hội nghị “Diên hồng” để phát huy trí tuệ, uy tín của những cán bộ nguyên là lãnh đạo huyện, lãnh đạo xã đã nghỉ hưu, vận động họ vào cuộc, gương mẫu làm trước, từ đó tạo ra hạt nhân đồng thuận trong việc vận động các tầng lớp nhân dân tham gia, hiến đất, đóng góp các nguồn lực xây dựng các tiêu chí ở các thôn...

Từ thành công của xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu ở xã Xuân Hòa, có thể rút ra một số kinh nghiệm đó là: Công tác xây dựng, triển khai kế hoạch phải được thực hiện bài bản, khoa học, sát thực tế. Có thể nghiên cứu, học tập kinh nghiệm của các địa phương khác, nhưng không rập khuôn, máy móc, mà phải phù hợp với thực tế của địa phương mình. Trong tổ chức thực hiện phải biết kế thừa và phát huy những bài học kinh nghiệm từ xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao; đồng thời phải kiên quyết, kiên trì nhưng xử lý phải mềm dẻo, linh hoạt, sáng tạo. Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, phải dựa vào dân, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, huy động các nguồn lực trong dân, sự vào cuộc của MTTQ và các đoàn thể, thôn đóng vai trò quan trọng trong việc triển khai thực hiện thành công các tiêu chí. Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên. Giao nhiệm vụ cho đảng viên, phải với tinh thần làm mẫu, làm gương để phát động nhân rộng ra cộng đồng. Thường xuyên kiểm tra, đánh giá, tổ chức giao ban để điều chỉnh kịp thời. Liên tục về cơ sở, họp giao ban đến các tổ trưởng để tuyên truyền, vận động, khơi dậy động lực trong nhân dân đẩy nhanh tiến độ xây dựng các tiêu chí.

Phát huy vai trò của hệ thống chính trị trong xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu ở xã Xuân Hòa

Các trường học trên địa bàn xã được xây dựng khang trang.

Trên cơ sở cách làm và các kinh nghiệm rút ra trong quá trình xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu, xã Xuân Hòa xác định tiếp tục nâng cao các tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu, cùng với các tiêu chí khác như đạt chuẩn cộng đồng học tập cấp xã, có 75% trở lên gia đình đạt danh hiệu “Gia đình kiểu mẫu”, để xây dựng xã kiểu mẫu trong năm 2022 theo Quyết định số 09/2019/QĐ-UBND ngày 09-4-2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về các tiêu chí và trình tự, thủ tục xét, công nhận các danh hiệu kiểu mẫu.

Cũng trên cơ sở cách làm và các kinh nghiệm rút ra từ thực tiễn xã Xuân Hòa, đây có thể là mô hình “Phát huy vai trò của hệ thống chính trị cấp cơ sở trong xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu” để các địa phương khác trong huyện, trong tỉnh nghiên cứu, vận dụng nhằm đẩy nhanh quá trình xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, tiến tới xây dựng xã, phường, thị trấn kiểu mẫu, hoàn thành chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX đề ra, góp phần xây dựng tỉnh Thanh Hóa trở nên một tỉnh kiểu mẫu theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Thịnh Văn Khoa-Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa


Thịnh Văn Khoa-Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]